Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (919) z dnia 10.07.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśniamy problemy związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK). W poniższej tabeli zebrano wszystkie (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej 15% stawkę podatku CIT
Na łamach naszego czasopisma (w Biuletynie Informacyjnym nr 8 z 10 marca 2016 r., w artykule pt. "Projekt Ministerstwa Finansów wprowadzający 15% CIT dla małych (...)
str. 8
2.
Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
W dniu 18 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. (...)
str. 9
3.
Nowe zasady potwierdzania warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem do pracy
W Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2016 r., pod poz. 910, opublikowano ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (...)
str. 10
4.
Zmiany w prawie celnym uchwalone
W dniu 22 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany m.in. w Prawie celnym (ustawa nowelizująca ma wejść w życie po upływie 7 dni od (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Samochód osobowy udostępniony zleceniobiorcy - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce może mieć miejsce sytuacja, w której samochód osobowy, stanowiący składnik majątku danego podmiotu gospodarczego (tu: zleceniodawcy), jest udostępniany zleceniobiorcy (osobie fizycznej) bez wynagrodzenia, (...)
str. 11
1.1.
Używanie przez zleceniobiorcę samochodu zleceniodawcy a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Generalnie otrzymanie nieodpłatnego świadczenia wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego. Należy zatem ustalić, czy korzystając z cudzego samochodu i nie ponosząc żadnych wydatków z tym (...)
str. 11
1.2.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód używany przez zleceniobiorcę
W ustawie o VAT nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu udostępnionego innemu (...)
str. 13
1.3.
Wydatki dotyczące samochodu udostępnionego zleceniobiorcy a koszty uzyskania przychodów
W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto żadnych szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do kwestii ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na eksploatację samochodu (...)
str. 15
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na eksploatację samochodu udostępnionego innemu podmiotowi
Wydatki, ponoszone z tytułu eksploatacji samochodu osobowego, wykorzystywanego przez zleceniobiorcę na potrzeby działalności gospodarczej zleceniodawcy, podlegają ujęciu w księgach rachunkowych zleceniodawcy w analogiczny sposób, jak (...)
str. 16
2.1.
Regulacje prawa pracy
Pracodawca polski zatrudniający cudzoziemca w celu wykonywania pracy w Polsce jest zobowiązany dopełnić wszelkich formalności, jakie polskie prawo pracy wiąże z zatrudnieniem pracownika - o (...)
str. 16
2.2.
Ubezpieczenia i składki ZUS
W myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze (...)
str. 19
2.3.
Rozliczenie podatku dochodowego
Jeżeli polski pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osobę, która ma miejsce zamieszkania za granicą, to dochody uzyskane przez tę osobę z pracy wykonywanej (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Wynajem lokali na zakwaterowanie uczniów zwolniony z VAT - wyrok WSA
Zarówno sama nieruchomość, jak i cel najmu nie tracą mieszkalnego charakteru, jeżeli najemca w wynajmowanym budynku zorganizował bursę dla uczniów. (wyrok WSA w Krakowie z (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż samochodu na złom a odwrotne obciążenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam wycofać z eksploatacji samochód, który był zakupiony w ramach działalności gospodarczej i wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Czy do sprzedaży wraku (...)
str. 26
2.2.
Czy datę doręczenia przesyłki można uznać za datę odbioru faktury korygującej?
Wystawioną korektę "in minus" wysyłamy kontrahentowi listem poleconym. Czy za datę jej odbioru możemy uznać datę doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską (potwierdzenie za pomocą funkcji (...)
str. 27
2.3.
Czy oświadczenie spedytora potwierdza dostarczenie towarów do kontrahenta w ramach WDT?
Przewóz towarów (kołder) w ramach WDT zlecamy przewoźnikowi. Dokumentem potwierdzającym dokonanie dostawy jest dokument "delivery note" opatrzony datą i podpisem osoby odbierającej od nas towar (...)
str. 29
2.4.
Pozyskiwanie klientów na rzecz agentów ubezpieczeniowych a VAT
Prowadzę warsztat samochodowy i stację kontroli pojazdów. Firma ubezpieczeniowa zaproponowała mi zawarcie umowy zlecenia na wykonywanie pomocniczych czynności agencyjnych w zakresie niezbędnym do wystawienia przez (...)
str. 31
2.5.
Rezygnacja z usługi, na poczet której wpłacono zaliczkę - skutki podatkowe
Spółka z o.o. wpłaciła zaliczkę na poczet importu usługi (podmiot niemiecki wystawił na spółkę fakturę zaliczkową). Spółka zrezygnowała z tej usługi na rzecz innego podmiotu (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wartość rabatu pośredniego stanowi dla podmiotu go udzielającego koszt pośrednio związany z przychodami - interpretacja organu podatkowego
Rabaty pośrednie (tj. rabaty dla podmiotów, które nie są bezpośrednimi kontrahentami podatnika, lecz dokonują zakupu jego produktów za pośrednictwem dystrybutorów), których udzielenie ma na celu (...)
str. 36
2.
Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i odsetki od salda ujemnego a koszty uzyskania przychodów (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, na którym brak jest środków, mogą być kup? Czy odsetki od debetu będą kup dopiero, kiedy pojawią się środki (...)
str. 37
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Jaki kurs waluty obcej należy zastosować na potrzeby korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej?
Spółka z o.o. dokonała sprzedaży towaru, wystawiając z tego tytułu na kontrahenta fakturę w walucie obcej (przychód należny został określony w walucie obcej). W czerwcu (...)
str. 39
3.2.
Wydatki poniesione na infrastrukturę na terenie nienależącym do wspólnoty mieszkaniowej a zwolnienie od podatku dochodowego
Wspólnota mieszkaniowa poniosła wydatki na infrastrukturę wokół budynku, w którym znajdują się mieszkania członków wspólnoty oraz mieszkania komunalne. Teren ten nie stanowi własności wspólnoty, lecz (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny akcji są przychodem z innych źródeł - uchwała NSA
Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt (...)
str. 42
2.
Sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową budynku usługowego bez podatku - interpretacja organu podatkowego
Odpłatne zbycie gruntu wraz z niezakończoną budową budynku użytkowego, który nie był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowił środka trwałego ani towaru handlowego, nie (...)
str. 43
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Samochód w leasingu wykorzystywany do celów prywatnych i służbowych
W firmie użytkowany jest samochód na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Wykorzystywany on jest przez prezesa firmy zatrudnionego na umowę o pracę w celach służbowych i (...)
str. 44
3.2.
Wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki osobowej a powstanie przychodu
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości, płacąc całą cenę. Po paru miesiącach założyła spółkę komandytową, do której wniosła aportem ogół praw (...)
str. 46
3.3.
Kiedy do wynagrodzenia twórcy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
Zatrudniamy pracowników - twórców. Jakie warunki muszą być spełnione, aby do ich wynagrodzenia zastosować 50% koszty uzyskania przychodów? Jeżeli pracownik - jako twórca - korzysta (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki związane ze spłatą zobowiązań hipotecznych a cena nabycia nieruchomości
Wydatki związane ze spłatą zobowiązań hipotecznych, które zostają zapłacone przed oddaniem środka trwałego do użytkowania, można zaliczyć do ceny jego nabycia stanowiącej podstawę dokonywania odpisów (...)
str. 50
2.
Ulepszenie środka trwałego w całości zamortyzowanego
Zamierzamy ulepszyć środek trwały (maszynę), który jest już całkowicie zamortyzowany. Czy naliczając nowe odpisy amortyzacyjne należy uwzględnić zamortyzowaną wartość początkową, czy liczyć jedynie od wartości (...)
str. 51
3.
Amortyzacja budynku użytkowo-mieszkalnego wybudowanego systemem gospodarczym
Posiadam ponad dziesięcioletni budynek użytkowo-mieszkalny (60%/40%) wybudowany systemem gospodarczym, który w okresie letnim wynajmuję. Obecnie zamierzam wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Czy jego wartość (...)
str. 52
4.
Modernizacja lokalu objętego spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Zakupiliśmy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Aktualnie lokal ten jest ulepszany. W księgach mamy prawo do lokalu ujęte jako wnip oraz drugie konto - inwestycja (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Data zgłoszenia zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Dnia 1 czerwca 2016 r. zawarłam umowę zlecenia z osobą i zgłosiłam ją z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. W dniu 8 lipca 2016 r. osoba ta poprosiła (...)
str. 56
2.
Ubezpieczenia w ZUS osoby zatrudnionej na etacie posiadającej prawo do renty
Miesiąc temu nabyłam prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie otrzymałam propozycję podjęcia pracy w ramach umowy o pracę (w niepełnym wymiarze (...)
str. 56
3.
Składki na FP i FGŚP z tytułu wykonywania pracy przez część miesiąca
Pracownik z końcem czerwca 2016 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 750 zł. W miesiącu tym wykonywał on bowiem pracę tylko przez kilka dni z powodu (...)
str. 57
4.
Podwyżka wynagrodzenia z wyrównaniem za okres wsteczny powoduje przeliczenie świadczeń chorobowych
W czerwcu br. wprowadziliśmy w firmie podwyżkę wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 marca br. Czy ma ona wpływ na wysokość wynagrodzeń chorobowych i zasiłków wypłacanych (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozkład i normy czasu pracy w systemie zadaniowym
Zatrudniamy pracownika, który aktualnie pracuje w systemie podstawowym, ale w związku z przeniesieniem go na inne stanowisko zamierzamy zastosować wobec niego zadaniowy system czasu pracy. (...)
str. 59
2.
Zasady ustalania okresu urlopu wychowawczego
Udzieliliśmy pracownicy urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze. Pracownica za trzy tygodnie wraca do pracy, ale my mamy wątpliwości, czy dobrze ustaliliśmy datę końcową urlopu. Odpowiada ona (...)
str. 60
3.
Czy z tytułu zaległego urlopu przysługuje świadczenie urlopowe?
W związku z tym, że w roku ubiegłym pracownik korzystał tylko z kilkudniowych urlopów, nie zostało wypłacone mu świadczenie urlopowe. Aktualnie wystąpił z wnioskiem o (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja kosztów przerobu handlowego w celu ulepszenia towarów
W ramach wzbogacenia oferty sprzedaży niektóre towary poddawane są ulepszeniom dokonywanym przez obce podmioty. W jaki sposób ewidencjonować wydanie towaru do przerobu oraz jego powrotne (...)
str. 63
2.
Ewidencyjne i podatkowe skutki odliczenia VAT w zawyżonej wysokości
Spółka z o.o. w maju 2015 r. zakupiła samochód osobowy. W tym samym miesiącu odliczyła 100% VAT od jego zakupu oraz od paliwa, a powinna (...)
str. 65
3.
Sposób dokumentowania przychodu i rozchodu towarów handlowych w przypadku dokonania przedpłaty
Spółka z o.o. zawarła umowę z krajowym sprzedawcą na dostawę towarów handlowych. Warunkiem otrzymania tych towarów jest dokonanie przedpłaty. Na dokonaną przedpłatę spółka otrzymuje fakturę. (...)
str. 66
4.
Ujęcie w księgach spóźnionych faktur w trakcie roku obrotowego
W naszej firmie obowiązuje zasada polegająca na tym, że wprowadzamy dokumenty do danego miesiąca, jeśli wpłynęły one najpóźniej 10. dnia następnego miesiąca. Pod jaką datą (...)
str. 69
5.
Wycena otrzymanych darowizn rzeczowych w jednostce mikro
Specyfika organizacji pozarządowej, jaką jest stowarzyszenie czy fundacja, zakłada niezarobkowe pozyskiwanie aktywów w celu prowadzenia działalności statutowej. W związku z tym częstym przypadkiem jest otrzymywanie (...)
str. 70
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Ewidencja wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało zatwierdzone. Kiedy i jakim zapisem należy zaksięgować rozliczenie wyniku finansowego? Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później (...)
str. 72
6.2.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Na czym polega ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i kiedy należy go dokonać? Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych (jednostki kontynuującej działalność) powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 (...)
str. 72
6.3.
Rozliczanie straty powstałej w roku ubiegłym
Spółka z o.o. w roku ubiegłym poniosła stratę podatkową i bilansową. Obecne wyniki wskazują, że za 2016 r. zostanie osiągnięty zysk. Czy zeszłoroczna strata będzie (...)
str. 73
6.4.
Księgowania związane z sądowym nakazem zapłaty przeterminowanej należności
Wraz ze skierowaniem sprawy do sądu dokonaliśmy przeksięgowania przeterminowanej należności na konto "Należności dochodzone na drodze sądowej". W czerwcu br. pozytywnym rozstrzygnięciem sądu zakończyła się (...)
str. 73
6.5.
Umorzenie odsetek od należności naliczonych na dzień bilansowy
Na 31 grudnia 2015 r. naliczyliśmy kontrahentom odsetki od niezapłaconych w terminie należności, co potwierdziliśmy notami księgowymi. Obecnie w wyniku porozumień z kontrahentami zamierzamy je (...)
str. 74
6.6.
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe za 2016 r.
W lipcu br. rozpoczniemy działalność jako sp. z o.o. Rok obrotowy spółki będzie zgodny z rokiem kalendarzowym. Czy pierwsze sprawozdanie finansowe będziemy musieli sporządzić na (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.