Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 35 (934) z dnia 10.12.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podróże członków zarządu i rad nadzorczych - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF, wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w PIT, CIT i Ordynacji podatkowej
W Dzienniku Ustaw z 29 listopada 2016 r., pod poz. 1926, opublikowano ustawę z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 4
1.1.
Nowa kwota wolna od podatku - już od 2017 r.
Mocą wspomnianej ustawy, kwotę wolną od podatku podwyższono do kwoty 6.600 zł. Jednocześnie wprowadzono mechanizm działania tej kwoty, w zależności od dochodów. Nie będzie ona (...)
str. 5
1.2.
Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych
W informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prezydenta RP (www.prezydent.pl) wskazano, że w wyniku ww. nowelizacji, podmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego nie będą objęte wszystkie fundusze (...)
str. 5
1.3.
Zmiana w zakresie ochrony, jaką daje interpretacja indywidualna
Omawiana ustawa nowelizująca wprowadza też ważną zmianę w Ordynacji podatkowej. Wynika z niej, że interpretacje indywidualne wydane przed 15 lipca br. (tj. przed wprowadzeniem tzw. (...)
str. 7
2.
Stawki karty podatkowej na 2017 r.
W Monitorze Polskim z 16 listopada 2016 r., pod poz. 1120, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie (...)
str. 7
3.
Właściwość organu podatkowego w sprawie odroczenia terminu do złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK
W Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2016 r., pod poz. 1875, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniające rozporządzenie (...)
str. 7
4.
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - od 1 stycznia 2017 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2016 r., pod poz. 1864, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji (...)
str. 7
5.
Opublikowano ustawę o działalności innowacyjnej
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2016 r., pod poz. 1933, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki (...)
str. 8
6.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP
W Dzienniku Ustaw z 24 listopada 2016 r., pod poz. 1888, opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup licencji - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Polskie podmioty gospodarcze wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyte licencje. Jakie obowiązki ciążą na polskim nabywcy z tytułu zakupu ww. licencji od kontrahenta zagranicznego (...)
str. 8
1.1.
Nabycie licencji a VAT
Dla celów VAT udzielenie licencji to świadczenie usługi. W przypadku świadczenia usług przez kontrahenta zagranicznego na rzecz podatnika, miejscem świadczenia usług jest generalnie miejsce, w (...)
str. 8
1.2.
Obowiązki płatnika przy zakupie licencji
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, uzyskane na terytorium Polski przez nierezydentów należności licencyjne (tj. należności m.in. z praw autorskich (...)
str. 11
1.3.
Ewidencja księgowa podatku u źródła
Kwota podatku u źródła, którą polski podmiot gospodarczy pobiera z należności licencyjnej kontrahenta zagranicznego, może zostać ujęta w księgach rachunkowych polskiego podmiotu, np. zapisem: - (...)
str. 14
2.
Sprzedaż nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze otrzymują nieodpłatnie (np. w drodze darowizny) składniki majątku, które wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej, a po pewnym czasie dokonują ich sprzedaży. Jak (...)
str. 14
2.1.
VAT należny z tytułu sprzedaży nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie rozliczana jest na gruncie ustawy o VAT w analogiczny sposób, jak sprzedaż nieruchomości nabytej odpłatnie. Przypomnijmy, że dla celów VAT nieruchomości (...)
str. 14
2.2.
Przychody i koszty podatkowe związane ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie
Ustalenie wartości przychodu Sprzedając nieruchomość, otrzymaną uprzednio nieodpłatnie, podatnik wykazuje z tego tytułu przychód, na analogicznych zasadach, jakie stosuje się przy sprzedaży składników majątku nabytych (...)
str. 16
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży nieruchomości
Jednostka, która sprzedaje środek trwały (otrzymany uprzednio nieodpłatnie), wartość uzyskanego z tego tytułu przychodu kwalifikuje do pozostałych przychodów operacyjnych. W ustawie o rachunkowości nie określono, (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Zmiany w VAT w 2017 r. dotyczące rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT
W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl; druk nr (...)
str. 19
2.
Likwidacja szkód po nierzetelnym podwykonawcy a VAT - wyrok NSA
Koszty wykonawstwa zastępczego - zwracane podatnikowi przez nierzetelnego podwykonawcę - mają charakter odszkodowania i nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jest tak zarówno w przypadku zlecenia wykonania (...)
str. 23
3.
Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Faktura została podpisana przez naszego pracownika, który nie dostarczył jej do biura od sierpnia br. (faktura zaginęła). W listopadzie br. otrzymałem jej duplikat. Kiedy mogę odliczyć (...)
str. 24
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy można anulować fakturę wysłaną kontrahentowi drogą elektroniczną?
Wystawiłem fakturę zaliczkową przed wpłatą zaliczki - na jej podstawie kontrahent miał dokonać zapłaty za przyszłą dostawę. Fakturę tę wysłałem kontrahentowi drogą elektroniczną. Kontrahent jednak (...)
str. 26
4.2.
Rozpoczęcie sprzedaży zwolnionej w trakcie roku podatkowego - roczna korekta VAT
W październiku 2016 r. rozpocząłem wykonywanie sprzedaży zwolnionej z VAT. Do tego momentu dokonywałem wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT. W związku z tym od października 2016 (...)
str. 26
4.3.
Reklamacja towaru nabytego w ramach importu
Dokonaliśmy reklamacji i zwrotu wadliwego towaru do kontrahenta z Turcji. VAT od importu towarów był rozliczany według zasad ogólnych. VAT i cło od importu zostały (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kurs waluty stosowany do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej - interpretacja organu podatkowego
Do przeliczenia na złote kosztu uzyskania przychodu poniesionego w walucie obcej stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury zakupowej. (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie obcej na wypłatę dywidendy. Czy odsetki od tej pożyczki, a także różnice kursowe powstałe w związku z jej (...)
str. 31
2.2.
Podmioty powiązane i dokumentacja cen transferowych na przełomie lat 2016/2017
Spółka z o.o. posiada w innym podmiocie 15% udziałów i realizuje z nim różne transakcje. W związku z tym jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen (...)
str. 32
2.3.
Wydatki związane z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę jawną a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. przekształca się w spółkę jawną. Czy koszty przekształcenia, tj. m.in. koszty badania przez biegłego planu przekształcenia, koszty usług doradczych, opłaty notarialne, sądowe, (...)
str. 34
2.4.
Opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego a przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Wspólnota mieszkaniowa dzierżawi od gminy działkę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnoty. Działka ta jest wykorzystywana na miejsca parkingowe wyłącznie dla członków wspólnoty. Miejsc parkingowych (...)
str. 36
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przekazanie pracownikom akcji innych spółek a przychód - wyrok NSA
Preferencja podatkowa polegająca na przesunięciu w czasie płatności podatku (tj. dopiero z chwilą sprzedaży akcji) ma zastosowanie jedynie do przypadków objęcia (nabycia) akcji od spółki (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment powstania przychodu z tytułu wykonywania usługi na przełomie miesiąca
Spółka jawna świadczy usługi elektryczne. Usługi wykonała w październiku, ale protokół odbioru robót został sporządzony i podpisany 7 listopada br. i w tym też miesiącu (...)
str. 40
2.2.
Sfinansowanie noclegów zleceniobiorcy a przychód w PIT
Firma zatrudnia osoby na umowy zlecenia. Czy zapewnienie przez zleceniodawcę noclegów powoduje powstanie przychodu u zleceniobiorcy? Zaznaczam, że noclegi te nie zawsze są związane z (...)
str. 40
2.3.
Udział w zagranicznej spółce osobowej - rozliczenie podatku dochodowego w Polsce
W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczę usługi montażowe na terytorium Niemiec. W Polsce znajduje się mój ośrodek interesów życiowych i tutaj płacę podatek dochodowy w (...)
str. 42
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Przekroczenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodów
Jakie koszty uzyskania przychodów do wynagrodzeń twórców będących pracownikami i innych osób wynagradzanych na podstawie umowy o dzieło należy stosować po przekroczeniu limitu 50% kosztów (...)
str. 44
3.2.
Zamiana nieruchomości jako odpłatne zbycie
W 2009 r. kupiliśmy wraz z mężem dom, który obecnie zamierzamy zamienić na mieszkanie w innym mieście. Czy z tego tytułu powstanie przychód w podatku (...)
str. 44
3.3.
Kiedy podatnik nie musi wpłacać zaliczki za grudzień?
Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Czy zaliczkę za grudzień muszę wpłacić do 20 stycznia, jeśli do tego dnia złożę zeznanie? (...)
str. 44
3.4.
Koszty wysyłki obciążające kupującego w PKPiR
Prowadzę sklep internetowy. Kupujących obciążam kosztami wysyłki towarów, które uprzednio sam ponoszę na podstawie umów zawieranych z firmami kurierskimi. Wartość tych kosztów wpisuję na fakturze (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wymiana tradycyjnej bramy wjazdowej na bramę zautomatyzowaną - interpretacja organu podatkowego
Wymiana tradycyjnej bramy wjazdowej na bramę zautomatyzowaną może stanowić remont środka trwałego podlegający rozliczeniu jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w (...)
str. 46
2.
Nabycie programu komputerowego na okres nieprzekraczający roku
Nabyliśmy licencję na program komputerowy na rok z możliwością przedłużenia na dalsze okresy. Jak rozliczyć taki wydatek: jako jednorazowy koszt, czy podlegającą amortyzacji wartość niematerialną (...)
str. 47
3.
Zmiany w KŚT a kontynuacja amortyzacji środka trwałego
W 2007 r. przyjęliśmy do użytkowania ogrodzenie, kwalifikując je do rodzaju 298 KŚT (zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami). W br. dokonaliśmy rozbudowy ogrodzenia. Według obecnie (...)
str. 48
4.
Podział środka trwałego dokonany na potrzeby jego sprzedaży
Posiadamy dwie działki, na terenie których posadowiony jest utwardzony plac. Całość zabezpiecza ogrodzenie. Wymienione budowle stanowią odrębne środki trwałe. Jak postąpić w przypadku sprzedaży działek (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
JPK - w pytaniach Czytelników
1.1.
Przekazywanie faktur w postaci JPK
Czy obowiązek przekazywania danych w postaci JPK będzie dotyczył wyłącznie faktur sprzedaży, czy także faktur zakupu? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w komunikacie Ministerstwa Finansów (...)
str. 51
1.2.
Ujmowanie dokumentów sprzedaży w strukturze JPK
Jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji z rejestrów zakupu i sprzedaży VAT w postaci JPK. Czy sprzedaż zwolnioną (prowizje, odsetki) możemy prezentować w jednej pozycji, jeżeli (...)
str. 51
1.3.
Ustalanie średniorocznego zatrudnienia na potrzeby JPK
Czy przy ustalaniu średniorocznego zatrudnienia na potrzeby JPK należy brać pod uwagę wspólników spółki jawnej (którzy pracują na jej rzecz, lecz nie są w tej (...)
str. 51
1.4.
Komputerowe prowadzenie kont syntetycznych a JPK
Spółka z o.o. prowadzi księgowość częściowo przy użyciu programu komputerowego, bowiem konta syntetyczne prowadzi przy użyciu programu Microsoft Excel, natomiast konta analityczne - ręcznie metodą (...)
str. 52
2.
Zajęcie wierzytelności przez urząd skarbowy a prawo do kompensaty
Kontrahent zalega z płatnością za kupiony towar. Obecnie kontrahent ten świadczy na moją rzecz usługi, a wzajemne należności są kompensowane. Otrzymałem pismo z US o (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy bez wpływu na zgłoszenie członków rodziny do zdrowotnego
Kilka dni temu zawarłam umowę zlecenia z osobą. Zgłosiłam ją z tego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Będę w każdym miesiącu wypłacać zleceniobiorcy (...)
str. 55
2.
Składka na FEP należna za pracownika pracującego na niepełnym etacie - uchwała SN
Składki na FEP opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - uchwała (...)
str. 56
3.
Prowizja od wartości sprzedaży w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz prowizję niewypłacaną za dni nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, opieką lub macierzyństwem. Kwota prowizji jest obliczana procentowo (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Urlop wypoczynkowy udzielany na doby pracownicze - stanowisko MRPiPS
Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku, w godz. od 1000 do 1800) korzystał z urlopu wypoczynkowego w dniach od 1 (...)
str. 59
2.
Pracodawca nie może wprowadzić całkowitego zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia
Uzyskaliśmy informację, że jeden z pracowników bez naszej wiedzy podjął dodatkowe zatrudnienie w innej firmie na niepełnym etacie. Z uwagi na to, że w umowach (...)
str. 60
3.
Wliczanie podwyżki dla pielęgniarek do podstawy jubileuszówki i odprawy emerytalno-rentowej w SPZOZ
Jako SPZOZ wypłacamy pielęgniarkom podwyżki (jest to osobny dodatek na odrębnej liście płac). W zakładzie przyznawane są jubileuszówki i odprawy emerytalno-rentowe, wyliczane jak ekwiwalent za urlop. Czy (...)
str. 61
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza a inwentaryzacja roczna
Czy przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych pomiędzy osobami odpowiedzialnymi materialnie może być potraktowane jako inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona raz na 4 lata? Zaznaczamy, że inwentaryzacja (...)
str. 63
2.
Sporządzanie sprawozdań finansowych - wybrane problemy
2.1.
Ustalenie obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.
Spółka komandytowa została wpisana do KRS 1 grudnia 2015 r. Spółka ta sporządziła sprawozdanie finansowe za okres od 1.12.2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (...)
str. 64
2.2.
Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe
Kiedy można zrezygnować ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych? Nasze sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania. Spełniamy warunki do uznania nas (...)
str. 66
3.
Ustalenie i prezentacja zysku ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysku i strat
W związku ze sprzedażą środka trwałego (nieruchomości) spółka z o.o. poniosła różne koszty, w tym m.in. koszty ogłoszeń prasowych, wyciągów z ewidencji gruntów, opłat za (...)
str. 68
4.
Wycena faktury korygującej wystawionej w walucie obcej
Jednostka zakupiła towar od kontrahenta z Niemiec. Po kilku dniach kontrahent przysłał fakturę korygującą zwiększającą wartość tej transakcji (w pierwotnej fakturze nie uwzględniono kosztów dostawy (...)
str. 70
5.
Przyjęcie do magazynu oraz sprzedaż wyrobów gotowych ewidencjonowanych w stałych cenach ewidencyjnych
Zamierzamy uruchomić produkcję. Ewidencję wyrobów gotowych chcemy prowadzić według stałych cen ewidencyjnych. Jak powinna przebiegać ewidencja wyrobów i ich przyjęcie na magazyn oraz późniejsza sprzedaż? (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.