Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (901) z dnia 10.01.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Organy podatkowe zmieniają zdanie w sprawie rozliczania VAT od mediów związanych z wynajmowanym lokalem
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie pisaliśmy na temat sporu podatników z organami podatkowymi co do rozliczania mediów związanych z wynajmowaną nieruchomością. Przypomnijmy pokrótce, że organy (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano zmiany w zakresie ustalania właściwości organów podatkowych
W Dzienniku Ustaw z 21 grudnia 2015 r., pod poz. 2157, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości (...)
str. 5
2.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2015 r., pod poz. 2178, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej (...)
str. 6
3.
Kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 24 grudnia 2015 r., pod poz. 2184, opublikowano ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej (...)
str. 6
4.
Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2015 r., pod poz. 2208, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
5.
Nowe wzory informacji podatkowych
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2015 r., pod poz. 2209, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż na rzecz kontrahenta krajowego na przełomie lat podatkowych - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Spółka z o.o. w styczniu 2016 r. dokonuje dostawy wyprodukowanych przez siebie wyrobów na rzecz kontrahenta krajowego, przy czym faktura dokumentująca tę sprzedaż została wystawiona (...)
str. 7
1.1.
Jakie skutki dla celów VAT ma wystawienie faktury w roku poprzedzającym wydanie wyrobów gotowych?
Zgodnie z zasadą ogólną, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (wspomnijmy, że dla celów (...)
str. 7
1.2.
Faktura wystawiona przed wydaniem wyrobów a moment powstania przychodu
Generalnie w przypadku sprzedaży wyrobów (towarów), za datę powstania przychodu uważa się, na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP i art. 14 ust. (...)
str. 8
1.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury wystawionej przed wydaniem wyrobów gotowych (towarów)
W ustawie o rachunkowości nie zawarto szczególnych regulacji, które wprost wskazywałyby, w którym momencie jednostka powinna wykazać przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych (czy towarów). W (...)
str. 9
2.
Zaliczka na poczet WDT/WNT - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Podmioty gospodarcze, dokonujące transakcji z podatnikami z innych krajów unijnych, otrzymują niekiedy od tych podmiotów zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży lub też sami je wpłacają (...)
str. 10
2.1.
Rozliczenie dla celów VAT
Zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie wewnątrzwspólnotowej (WDT) i nabyciu wewnątrzwspólnotowym (WNT) określają art. 20-20b ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych (...)
str. 10
2.2.
Zaliczka na poczet WDT/WNT a podatek dochodowy
Czy otrzymanie zaliczki na poczet WDT skutkuje powstaniem przychodu podatkowego? W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w 2016 r. nie uległy zmianie przepisy regulujące moment (...)
str. 12
2.3.
Ewidencja księgowa otrzymanych/zapłaconych zaliczek
Rozliczenie u podmiotu otrzymującego zaliczkę na poczet WDT Na gruncie ustawy o rachunkowości, otrzymanie zaliczki (czy to w walucie krajowej, czy obcej) na poczet dostawy (...)
str. 14
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka VAT na usługi montażowe w budynkach mieszkalnych - wyrok NSA
Usługa montażu rolet wewnętrznych, czy markiz w budynku (lokalu) mieszkalnym podlega opodatkowaniu według stawki 23%. (wyrok NSA z 1 października 2015 r., sygn. akt I (...)
str. 17
2.
Oświadczenie spedytora o dostarczeniu towaru do kontrahenta unijnego a możliwość zastosowania stawki 0% do WDT - interpretacja indywidualna
Otrzymanie oświadczenia od spedytora o dostarczeniu towaru do kontrahenta unijnego nie jest wystarczające, aby do dostawy wewnątrzwspólnotowej zastosować stawkę 0%. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej (...)
str. 19
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ulga na złe długi w 2016 r.
Czy w 2016 r. zmieniły się zasady korzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi? W 2016 r. większość regulacji dotyczących ulgi na złe długi (...)
str. 20
3.2.
Kiedy sprzedaż samochodu można opodatkować na zasadzie marży?
W 2013 r. kupiłem samochód używany na podstawie faktury VAT marża. Samochód ten został zaliczony do środków trwałych. Obecnie samochód ten zamierzam sprzedać. Czy mogę zastosować do (...)
str. 21
3.3.
Rozliczenie WNT, gdy sprzedaż została udokumentowana paragonem fiskalnym
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Podczas podróży służbowej do Niemiec pracownik dokonał zakupu drobnych materiałów reklamowych i przywiózł je do Polski. Zakup był udokumentowany wyłącznie paragonem (...)
str. 23
3.4.
Wynajmowanie nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej a VAT
Prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT i w ramach tej działalności wynajmuję lokal użytkowy. Zamierzam zlikwidować tę działalność, ale ww. lokal nadal będę wynajmował (...)
str. 25
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności - interpretacja organu podatkowego
Wierzytelności (należności) nieściągalne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: wierzytelność powinna być odpisana jako nieściągalna (powinien być dokonany odpowiedni (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dodatkowy odpis na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o., zatrudniająca powyżej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), w grudniu 2015 r. dokonała dodatkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na (...)
str. 29
2.2.
Dokumentacja podatkowa transakcji
Właściciel spółki z o.o. w Polsce jest także właścicielem firm we Francji, Niemczech i Czechach. Polska sp. z o.o. nie posiada żadnych udziałów w tych (...)
str. 31
2.3.
Dochody spółdzielni mieszkaniowej przeznaczone na wykup prawa do lokalu
Spółdzielnia posiada zadłużone i obciążone hipoteką lokale mieszkalne pozostające w użytkowaniu osób fizycznych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Spółdzielnia wystąpiła o sprzedaż tych (...)
str. 33
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga na dzieci, gdy oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Jeżeli w danym roku oboje rodzice wykonywali władzę rodzicielską, ale nie mogą dojść do porozumienia co do podziału ulgi na dzieci, obojgu rodzicom przysługuje 50% (...)
str. 34
2.
Wydatki na dokształcanie przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
Przedsiębiorca niekiedy ponosi wydatki na podnoszenie swoich kwalifikacji. Bywa, że wydatki te są ponoszone jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, w celu uzyskania uprawnień do wykonywania (...)
str. 36
2.1.
Wydatki na dokształcanie poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej
W interpretacjach organów podatkowych prezentowane jest stanowisko, iż wydatki na studia poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 36
2.2.
Wydatki na studia/podnoszenie kwalifikacji zawodowych ponoszone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
Możliwość ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na studia/dokształcanie przedsiębiorców, ponoszonych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, uzależniona jest od tego, czy tematyka studiów związana jest (...)
str. 37
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Świadczenia rzeczowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Z okazji świąt Bożego Narodzenia każdemu z naszych pracowników (bez względu na jego sytuację materialną) przekazaliśmy paczkę żywnościową o wartości około 100 zł. Paczki te (...)
str. 39
3.2.
Ujęcie w spisie z natury towarów otrzymanych nieodpłatnie
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W trakcie roku 2015 r. otrzymałem od rodziców pewne towary nieodpłatnie (darowizna), które przeznaczyłem do odsprzedaży. Czy towary te (...)
str. 41
3.3.
Prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez cudzoziemca
Cudzoziemiec będący obywatelem kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, zamierza rozpocząć w Polsce indywidualną działalność gospodarczą. Czy w takiej sytuacji jest on zobowiązany prowadzić (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wpływ zmiany roku podatkowego na wielkość rocznych odpisów amortyzacyjnych
W wyniku zmiany długości roku podatkowego, przy jednoczesnym pozostawieniu miesięcznych odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowym poziomie, zmianie ulega wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego dla nowo przyjętego roku (...)
str. 45
2.
Jakie zmiany można, a jakie trzeba, wprowadzić w amortyzacji od 2016 r.?
Z początkiem nowego roku podatkowego, a dokładnie wraz z pierwszym odpisem amortyzacyjnym (dokonanym w danym roku), podatnicy mogą wprowadzać zmiany w amortyzacji środków trwałych w (...)
str. 46
3.
Różnice kursowe od zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego
W listopadzie 2015 r. otrzymaliśmy fakturę pro forma na zakup środka trwałego od kontrahenta z Niemiec. Zaliczkę wpłaciliśmy. Środek trwały zostanie nam dostarczony w lutym (...)
str. 50
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem w 2016 r.
Czy zmiany w zasadach podlegania ubezpieczeniom, wprowadzone z początkiem stycznia 2016 r., objęły także umowy zlecenia zawarte z własnymi pracownikami? Nie. Zmiany, o których mowa (...)
str. 53
2.
Dodatkowe obowiązki płatników składek w I kwartale 2016 r.
W rozpoczynającym się pierwszym kwartale 2016 r. płatnicy składek muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach - głównie dokumentacyjnych. Na ich wykonanie wyznaczono konkretne terminy. Złożenie druku (...)
str. 54
3.
Ubiór służbowy dla pracownika oraz ekwiwalent pieniężny za jego pranie - co ze składkami?
Na podstawie przepisów wewnętrznych, pracownikom przysługują służbowe koszule oraz kurtki z logo firmy, a także ekwiwalent pieniężny za ich pranie. Zgodnie z rozporządzeniem składkowym, od (...)
str. 56
4.
Świadczenie rehabilitacyjne przyznane na wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Pracownik po wykorzystaniu 182-dniowego okresu zasiłkowego złożył w ZUS wniosek o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS uznał, że (...)
str. 58
5.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2016 r.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego przysługujących pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty: 80% minimalnego (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wystawianie świadectwa pracy po umowach terminowych
1) Zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy na czas określony od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r., następnie od 1 stycznia 2014 r. podpisaliśmy z (...)
str. 61
2.
Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1) Zatrudniamy 23 osoby, przy czym część z nich w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z uwagi na kłopoty finansowe chcielibyśmy zlikwidować funkcjonujący w firmie zakładowy (...)
str. 62
3.
Przerwanie studiów przez pracownika - co ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracodawcę?
1) Uzyskaliśmy informację, że pracownik przerwał studia, na które został przez nas skierowany. Czy możemy dochodzić od niego zwrotu poniesionych kosztów? Tak, przy czym pracodawca (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wprowadzenie uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 r. podlegającego badaniu przez biegłego rewidenta
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2015 r. po raz pierwszy będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Spełniamy warunki do uznania nas za jednostkę małą, ale (...)
str. 66
2.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Czy w spółce z o.o. sp. komandytowej musi być podjęta uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, czy też nie ma takiego obowiązku? Nadmieniamy, że jest (...)
str. 67
3.
Ujęcie w księgach dłużnika korekty VAT naliczonego w związku z zastosowaniem procedury ulgi na złe długi
Jak zaksięgować korektę VAT naliczonego za niezapłacone faktury, gdy kwota korekty VAT jest większa, niż zapisy konta po stronie Wn? Zmniejszenie VAT naliczonego w związku (...)
str. 68
4.
Ewidencja zwrotu i wydania do utylizacji własnych produktów
Jesteśmy producentem spożywczym. Niektóre produkty są nam zwracane jako nienadające się do spożycia. Jak rozliczać i ewidencjonować takie zwroty? W wyniku przyjęcia zwrotu sprzedanych produktów (...)
str. 69
5.
Ewidencja podatku u źródła potrącanego z zobowiązania wobec zagranicznego dostawcy
Jako spółka z o.o. zakupiliśmy usługę doradczą od kontrahenta zagranicznego, który nie przedstawił nam certyfikatu rezydencji. W konsekwencji wypłacaną należność "ubruttowiliśmy" i odprowadziliśmy do urzędu (...)
str. 70
6.
Sprzedaż osobie fizycznej udziałów objętych za wkład niepieniężny
Spółka z o.o. nabyła w zamian za wniesiony aport udziały nowopowstałej spółki kapitałowej. Następnie sprzedała te udziały osobie fizycznej za cenę odpowiadającą 1/5 ich wartości (...)
str. 71
7.
Nowelizacja KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja"
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono następującą informację: "Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. podjął uchwałę przyjmującą nowelizację KSR (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.