Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 33 (932) z dnia 20.11.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Broszura informacyjna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK_VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) została umieszczona broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT(2). W broszurze tej przypomniano najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem ewidencji VAT i (...)
str. 4
2.
Podatek od nieruchomości w spółce cywilnej - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Minister Finansów na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast wydał interpretację (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projekty zmian ustawy o rachunkowości, KRS oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w dniu 24 października 2016 r. zamieszczono informację, iż Stały Komitet Rady Ministrów przyjął m.in.: projekt nowelizacji ustawy o (...)
str. 7
2.
Zaniechano poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych w ramach promocji zatrudnienia
W Dzienniku Ustaw z 4 listopada 2016 r., pod. poz. 1809, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie (...)
str. 8
3.
Kwota wolna od podatku bez zmian w 2016 i 2017 r. - projekt nowelizacji ustawy o PDOF
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje wprowadzenie nowego art. 52h ust. 1, zgodnie z którym (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zatrudnienie pracownika zamiejscowego - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze często zatrudniają pracowników z innej miejscowości, niż znajduje się siedziba firmy i miejsce wykonywania pracy. W artykule tym odnosimy się do wybranych zagadnień (...)
str. 9
1.1.
Koszty uzyskania przychodów pracowników zamiejscowych
Od uzyskanych przez pracowników w danym miesiącu należności ze stosunku pracy, pracodawcy są zobowiązani (jako płatnicy) obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek (...)
str. 10
1.2.
Zapewnienie pracownikowi zamiejscowemu bezpłatnego zakwaterowania a przychód podatkowy
Zasadniczo jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi zamiejscowemu bezpłatne zakwaterowanie w miejscowości, w której znajduje się miejsce jego pracy, to przyjmuje się, że pracownik taki uzyskuje przysporzenie (...)
str. 10
1.3.
Składki ZUS z tytułu dodatkowych świadczeń pracowniczych
Jak wspomnieliśmy, zapewnienie pracownikom zamiejscowym bezpłatnego zakwaterowania stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy. Przychód ten generalnie podlega oskładkowaniu, gdyż przepisy o ZUS nie przewidują (...)
str. 11
1.4.
Rozliczenie dla celów VAT najmu mieszkania dla pracowników
Rozliczenie na gruncie VAT najmu mieszkania, w celu udostępniania go nieodpłatnie pracownikom zamiejscowym, jest problemowe. W praktyce bowiem istnieje spór o to, czy wynajem lokali (...)
str. 12
1.5.
Wydatki na najem mieszkania dla pracowników w kosztach podatkowych
Zasadą jest, że wydatki mogą zostać uznane za koszty podatkowe, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie (...)
str. 13
1.6.
Ewidencja księgowa wydatków na zakwaterowanie pracowników
W sytuacji, gdy pracodawca ponosi wydatki na najem mieszkania dla pracowników zamiejscowych, to poniesione na ten cel wydatki zalicza do kosztów działalności operacyjnej. Faktura dokumentująca (...)
str. 14
2.1.
Podstawa prawna przekształcenia
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. Wynika to z art. 551 § (...)
str. 15
2.2.
Sukcesja podatkowa
Jednoosobowa spółka kapitałowa, powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością (...)
str. 15
2.3.
Zamknięcie ksiąg w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej - nie później niż w ciągu 3 (...)
str. 16
2.4.
Zmiana formy prawnej a odliczanie VAT
Rozliczenie faktury zakupowej W ustawie o VAT nie określono żadnych szczególnych regulacji, które wskazywałyby, w jaki sposób podatnicy powinni rozliczać faktury wystawione przed przekształceniem na (...)
str. 16
2.5.
Faktury dokumentujące przychody i koszty podatkowe a przekształcenie
Kwestia przypisywania przychodów czy kosztów podatkowych do poszczególnych podmiotów: przekształconego i przekształcanego nie została uregulowana w ustawach o podatku dochodowym. Niemniej jednak w związku z (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.1.
Mechanizm odwrotnego obciążenia
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. zmiany w ustawie o VAT (na dzień oddania (...)
str. 20
1.2.
Obowiązek składania deklaracji/informacji drogą elektroniczną
Składanie deklaracji VAT drogą elektroniczną Obecnie podatnicy mają prawo wyboru pomiędzy składaniem deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT w formie papierowej lub elektronicznej. W projekcie ustawy (...)
str. 21
2.
Kiedy dochodzi do pierwszego zasiedlenia? - interpretacja organu podatkowego
Do pierwszego zasiedlenia dochodzi m.in. w przypadku oddania do użytkowania przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Natomiast aby pierwsze (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy na fakturze trzeba podawać datę dostawy/otrzymania zaliczki?
Czy na fakturze wystawianej przed dostawą towaru muszę podać datę dostawy, skoro data ta nie jest jeszcze ostatecznie znana? Czy jeżeli tej daty nie podam, (...)
str. 24
3.2.
Obciążenie najemcy kosztami mediów a VAT
Jednostka budżetowa zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych (komunalnych). Umowy traktowane są jako kompleksowe (najemca obciążany jest m.in. kosztami zużycia wody, gazu, wywozu nieczystości) i tym samym (...)
str. 25
3.3.
Zaliczka w eksporcie towarów - rozliczenie VAT
Jak ustalić obowiązek podatkowy w eksporcie towarów, gdy na poczet przyszłej transakcji otrzymano zaliczkę? Czy zaliczkę należy udokumentować fakturą zaliczkową? Jaki dokument przedstawić do odprawy (...)
str. 27
3.4.
Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany - rozliczenie podatkowe u nabywcy
Kontrahent świadczy dla nas usługi, z tytułu których wystawia faktury. Okazało się, że w trakcie roku wykreślił działalność z CEiDG na miesiąc i ponownie ją (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty przychodu - interpretacja organu podatkowego
Do przeliczenia na złote faktur korygujących (not księgowych) w walucie obcej należy przyjąć ten sam kurs waluty, jaki został przyjęty do wyceny faktur pierwotnych. (interpretacja (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż waluty obcej w banku a podatkowe różnice kursowe na rachunku walutowym
Spółka z o.o. posiada walutę obcą, która wpłynęła na jej rachunek walutowy w związku z uregulowaniem należności przez kontrahentów. Część tej waluty spółka wymieniła w (...)
str. 33
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wstępnej opłaty dotyczącej leasingu operacyjnego
Spółka zawarła umowę leasingu, podatkowo i bilansowo operacyjnego, której przedmiotem był samochód. Spółka zapłaciła wstępną opłatę leasingową, co zostało potwierdzone fakturą, natomiast samochód zostanie spółce (...)
str. 36
2.3.
Kredyt zaciągnięty na wypłatę dywidendy a koszty uzyskania przychodów spółki
Zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników o podziale zysku za poprzedni rok, spółka z o.o. była zobowiązana do wypłaty dywidendy pieniężnej na rzecz wspólników. W związku (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zawarcie umowy deweloperskiej nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej - wyrok NSA
Tylko takie nabycie nieruchomości, które służy zaspokojeniu celów mieszkaniowych podatnika może skutkować zwolnieniem od podatku dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Samo zawarcie umowy (...)
str. 40
2.
Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności spółki osobowej a PIT - interpretacja organu podatkowego
Jeżeli budynek będący przedmiotem sprzedaży jest budynkiem mieszkalnym i jego sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży towarów używanych nabytych nieodpłatnie
Chcę rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów używanych, które otrzymam nieodpłatnie z tzw. "wystawek" z Niemiec. Czy w takiej sytuacji mogę rozliczać podatek dochodowy (...)
str. 43
3.2.
Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego
Zawarłam umowę najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne, zgodnie z którą najemca ponosi koszty czynszu oraz wszystkie inne koszty dotyczące eksploatacji lokalu (c.o., woda, prąd, (...)
str. 46
3.3.
Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów - skutki w PIT
Spółka z o.o. dokonała obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów. Wartość powstała w wyniku tego obniżenia będzie wypłacona wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów. (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na odbudowę zniszczonych środków trwałych - interpretacja organu podatkowego
Nakłady na rekonstrukcję (odbudowę) środka trwałego stanowią jego ulepszenie i jako koszty ulepszenia podwyższają jego wartość początkową rozliczaną następnie poprzez odpisy amortyzacyjne. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 49
2.
Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego
Jak rozliczać zwiększenie wartości początkowej środka trwałego? Czy zakończenie czynności powodujących zwiększenie wartości należy udokumentować dowodem OT? Jak zmienią się odpisy amortyzacyjne? Podwyższenie wartości początkowej (...)
str. 50
3.
Rozliczenie niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość nakładów na modernizację obcej nieruchomości po jej opuszczeniu? Jeżeli zaprzestanie wykorzystania nieruchomości, w tym inwestycji w (...)
str. 52
4.
Zakup budowli obsługującej firmowy budynek
Zakupiliśmy, jako spółka jawna, stację transformatorową. Dodatkowo ponieśliśmy wydatki na projekt budowlany oraz podłączenie stacji do budynku. Jak należy rozliczyć taką inwestycję? Stacje transformatorowe stanowią (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Jeśli ubezpieczony uzyskuje w danym miesiącu przychody z dwóch różnych źródeł, od których płatnik zobowiązany jest obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednakże (...)
str. 55
2.
Składka na FEP za pracownika okresowo niewykonującego pracy szczególnej
Zatrudniam pracownika na stanowisku, na którym wykonuje on pracę w warunkach szczególnych. Co miesiąc odprowadzam za niego z tego tytułu składkę na FEP. Osobie tej, na okres (...)
str. 56
3.
Składki na FP i FGŚP od dwóch zleceń podlegających ubezpieczeniom społecznym
Zatrudniony przez nas zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, ponieważ łączne wynagrodzenie z umowy zawartej z nami oraz zlecenia zawartego z inną firmą jest niższe od (...)
str. 57
4.
Przyjęcie do obliczenia zasiłku wynagrodzenia za miesiące poprzedzające wcześniejszy okres choroby
Pracownik zachorował w październiku 2016 r. Wcześniej był niezdolny do pracy z powodu choroby od 27 czerwca do 1 lipca 2016 r. Przerwa pomiędzy zakończeniem (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w 2017 r.
W zakładzie, oprócz pracowników pełnoetatowych, zatrudniamy też część osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak należy ustalić ich wymiar czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych w 2017 r.? Wymiar czasu (...)
str. 60
2.
Udział w turnusie rehabilitacyjnym a urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego
Niepełnosprawny pracownik wystąpił do nas z wnioskiem o udzielenie urlopu dodatkowego w celu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Turnus będzie trwał 21 dni roboczych. Czy to (...)
str. 62
3.
Określenie stałego miejsca pracy pracowników budowlanych
1) Świadczymy usługi budowlane w zakresie robót torowych na terenie całego kraju. Nasi pracownicy wykonują pracę na tym obszarze, w zależności od tego, gdzie realizowane (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zmiana zasad rozliczania umowy leasingu dokonana w trakcie roku
W bieżącym roku podpisaliśmy umowę leasingu dwóch samochodów osobowych. Dla celów podatkowych rozliczamy ją jako leasing operacyjny, zaś dla celów bilansowych - jako leasing finansowy. (...)
str. 64
2.
Wkłady pieniężne wniesione do spółki komandytowej
Z umowy spółki komandytowej wynika, że komandytariusz ma wnieść wkład pieniężny w kwocie 5.000 zł (i taka jest też suma komandytowa), a komplementariusz - wkład (...)
str. 66
3.
Ewidencja prowizji zagranicznego banku pośredniczącego
Na rachunek walutowy jednostki wpłynęła należność od kontrahenta z Unii Europejskiej, pomniejszona o prowizję pobraną przez zagraniczny bank pośredniczący. Jak należy wycenić i ująć w (...)
str. 69
4.
Odpisanie przedawnionej należności
W naszych księgach rachunkowych figurują od kilku lat należności nieściągalne, które uległy przedawnieniu. Należności te zostały objęte odpisem aktualizującym. W jaki sposób dokonać wyksięgowania takich (...)
str. 71
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Potwierdzenie salda a odsetki za zwłokę w zapłacie
Czy wysyłając potwierdzenie należności należy uwzględnić odsetki za zwłokę w zapłacie, czy też wykazać jedynie pierwotną wysokość należności? Inwentaryzację należności przeprowadza się na ostatni dzień każdego (...)
str. 72
5.2.
Obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
Czy zapis w art. 10 ustawy o rachunkowości oznacza bezwzględny obowiązek ustalenia w formie pisemnej zasad (polityki) rachunkowości? Ustawa o rachunkowości w art. 10 wymaga (...)
str. 72
5.3.
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
W jaki sposób należy inwentaryzować wartości niematerialne i prawne? Czy również w tym przypadku prace inwentaryzacyjne mogą być rozpoczęte trzy miesiące przed końcem roku obrotowego? (...)
str. 73
5.4.
Podatek u źródła po ubruttowieniu
Nie mieliśmy możliwości potrącenia z należności wypłacanej zagranicznemu kontrahentowi podatku u źródła. Jak w takim przypadku zaksięgować kwotę takiego podatku, którą my jako płatnik musimy (...)
str. 74
5.5.
Kiedy można wydłużyć rok bilansowy?
Czy nowa spółka z o.o. powstała w listopadzie 2016 r. może wydłużyć rok obrotowy do końca 2017 r.? Tak. Z definicji roku obrotowego określonej w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości wynika, (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.