Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (909) z dnia 01.04.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (909) z dnia 01.04.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zwrot pracownikowi kosztów za jazdy lokalne nie powoduje powstania przychodu - interpretacja organu podatkowego
Otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych niezależnie od tego, czy jest (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany stawki VAT na niektóre towary związane z ochroną zdrowia
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt z 11 marca 2016 r.). Zgodnie z jego treścią, m.in. soczewki (kontaktowe; (...)
str. 5
2.
Projekt zmian w ustawach o podatku dochodowym związany ze wsparciem innowacyjności firm
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt z 4 marca 2016 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Celem (...)
str. 5
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż środka trwałego pracownikowi po obniżonej cenie - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Niekiedy pracodawcy sprzedają swoje składniki majątku pracownikom po preferencyjnej cenie, tj. po cenie niższej od rynkowej. Przedmiotem takiej sprzedaży mogą być towary pracodawcy albo też (...)
str. 6
1.1.
Czy u pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy?
Generalnie, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania (...)
str. 6
1.2.
Sprzedaż samochodu po preferencyjnej cenie - przychody podatkowe pracodawcy
Generalnie przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zatem przychodem ze sprzedaży na rzecz pracownika samochodu firmowego będzie, (...)
str. 8
1.3.
VAT należny z tytułu sprzedaży składnika majątku na rzecz pracownika
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Zatem, sprzedając pracownikowi składnik firmowego majątku, podatnik (tu: pracodawca) wykazuje generalnie VAT należny. W niektórych przypadkach (...)
str. 10
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych
Na gruncie ustawy o rachunkowości, sprzedaż firmowego majątku na rzecz pracownika ewidencjonowana jest w analogiczny sposób jak sprzedaż na rzecz innych klientów. W przypadku sprzedaży składnika majątku stanowiącego (...)
str. 11
2.
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione w formie aportu do spółki jawnej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa u wnoszącego i otrzymującego
Niekiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wnosi do spółki jawnej aportem swoje przedsiębiorstwo. W tym artykule wyjaśniamy, jakie będą skutki podatkowe tego wniesienia u osoby wnoszącej, a jakie (...)
str. 12
2.1.
Uregulowania wynikające z Ordynacji podatkowej dotyczące sukcesji i odpowiedzialności za długi podatkowe i wobec ZUS
Z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy przepis art. 93a § 5 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału (...)
str. 12
2.2.
Aport przedsiębiorstwa a VAT
Jak stanowi art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć (...)
str. 13
2.3.
Obowiązki u wnoszącego aport związane z likwidacją indywidualnej działalności gospodarczej
Likwidacja działalności prowadzonej indywidualnie w związku z wniesieniem całego przedsiębiorstwa do spółki jawnej powoduje obowiązek sporządzenia wykazu, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o PDOF. Wykaz ten mają obowiązek (...)
str. 13
2.4.
Ujęcie w ewidencji księgowej wnoszącego przedsiębiorstwo
Z art. 12 ustawy o rachunkowości wynika, że księgi rachunkowe należy zamknąć na dzień zakończenia działalności. Wprawdzie osoba fizyczna, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki jawnej, kontynuuje (...)
str. 13
2.5.
Wycena i ewidencja księgowa składników majątku otrzymanych przez spółkę jawną
Sposób wyceny składników majątku w przypadku ich otrzymania w formie aportu przedsiębiorstwa wprost reguluje art. 22 ust. 1k ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej (...)
str. 14
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do obniżenia VAT przy braku podpisu na protokole zwrotu towaru - wyrok NSA
Podatnik ma prawo do obniżenia VAT należnego pomimo braku podpisu na protokole zwrotu towaru, pod warunkiem jednak, że można zidentyfikować nabywcę (np. przy zapłacie kartą (...)
str. 16
2.
Udział pracowników w zagranicznych konferencjach naukowych - ustalenie miejsca świadczenia usług - interpretacja organu podatkowego
Nabycie usługi uczestnictwa pracownika w zagranicznej konferencji to nabycie wstępu na imprezę naukową, która to usługa podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie impreza faktycznie się odbywa (...)
str. 18
3.
Stosowanie prewspółczynnika przez jednostki organizacyjne gminy
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2016 r. przepisy o VAT zawierają szczególne regulacje dotyczące rozliczania VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika (preproporcji). Informowaliśmy (...)
str. 19
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Opodatkowanie dostawy nieruchomości, mimo że transakcja korzysta ze zwolnienia z VAT
Czynny podatnik sprzedał nieruchomość zabudowaną. Transakcję opodatkował 23% stawką VAT, choć nie złożył wraz z nabywcą oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT. Jakie będą konsekwencje błędnego opodatkowania (...)
str. 22
4.2.
Ustawowy termin na dokonanie korekty VAT z tytułu wierzytelności nieściągalnych
Czy termin 150 dni od dnia upływu terminu płatności jest dla wierzyciela jedynym terminem na skorzystanie z ulgi na złe długi? Czy korekty można dokonać w terminie (...)
str. 24
4.3.
Zadatek a limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej
Spółka (franczyzodawca) otrzymała od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zadatek określony w umowie wstępnej, który po podpisaniu umowy ostatecznej będzie zaliczony na poczet wstępnej opłaty franczyzowej. (...)
str. 25
4.4.
Organizacja transportu przez trzeciego z kontrahentów a prawo do uproszczonej procedury dla transakcji trójstronnych
Zamierzam kupić towar od kontrahenta z Niemiec i sprzedać kontrahentowi ze Szwecji. Towar zostanie wydany bezpośrednio pomiędzy stroną niemiecką a szwedzką. Wszyscy jesteśmy zarejestrowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (...)
str. 26
4.5.
Obrót wirtualną walutą zwolniony z VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam rozszerzyć działalność o zakup i sprzedaż wirtualnej waluty, tzw. bitcoin. Czy obrót nią jest zwolniony z VAT? Tak. Obrót walutą wirtualną - zgodnie (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
NSA w składzie siedmiu sędziów ma rozstrzygać w sprawie podatkowych skutków cesji umowy leasingu
Na podstawie art. 17b ust. 1 ustawy o PDOP, opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy umorzona należność może być kosztem podatkowym w kwocie netto, czy brutto?
Spółka posiada niezapłaconą należność z tytułu sprzedaży towarów, która nie uległa jeszcze przedawnieniu. Należność tę spółka zamierza umorzyć. Czy do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczona (...)
str. 31
2.2.
Odsetki od pożyczek udzielonych spółce z o.o. przez jej wspólników
Wspólnicy spółki z o.o. udzielili spółce pożyczek w 2014 r. oraz w 2015 r. W grudniu 2015 r. zapłacili odsetki od obu pożyczek, kwota pożyczek nie została spłacona. Czy zapłacone odsetki w całości (...)
str. 33
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Odliczenie od dochodu przekazanej darowizny pieniężnej
Spółka z o.o. zamierza przekazać organizacji pożytku publicznego darowiznę pieniężną na działalność charytatywną. Czy istnieje jakaś szczególna forma wpłaty tej darowizny, aby mogła ona zostać odliczona (...)
str. 36
3.2.
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną a dochód wspólnika
Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną do przychodów wspólnika (osoby prawnej) należy zaliczyć również wartość zysków przekazanych uprzednio na kapitał zapasowy? W przypadku przekształcenia spółki (...)
str. 37
3.3.
Przepadły zadatek a koszty uzyskania przychodów
Spółka zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości i wpłaciła zadatek na poczet ceny zakupu. Z przyczyn ekonomicznych ostatecznie nie doszło do zakupu nieruchomości i wpłacony przez spółkę zadatek (...)
str. 37
3.4.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego. Czy wstępna opłata leasingowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, czy powinna być ujmowana w kosztach podatkowych w czasie, (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przychód uzyskany wyłącznie za granicą a obowiązek złożenia zeznania w Polsce - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Nasze Wydawnictwo wystąpiło z pytaniem do Ministerstwa Finansów: Czy podatnik, który w roku podatkowym uzyskał wyłącznie dochody za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, który (...)
str. 39
2.
Odliczenie straty z działalności a limit dochodów do skorzystania z ulgi prorodzinnej - interpretacja organu podatkowego
Dochodami stanowiącymi podstawę ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej są dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym pomniejszone wyłącznie o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. Nie odlicza się (...)
str. 40
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki przedsiębiorcy w podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów
Czy w związku z odbywaniem podróży służbowych przez właściciela firmy, ryczałt za noclegi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Nie. Wszystkie wydatki, za wyjątkiem diet, poniesione w podróży (...)
str. 40
3.2.
Wynagrodzenia z umowy zlecenia (o dzieło) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
W styczniu br. sporządzona została lista wypłat z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Wypłata nastąpiła częściowo gotówką (8 stycznia), a częściowo przelewem (14 stycznia). Czy można taką listę wpisać (...)
str. 41
3.3.
Odpady powstałe w trakcie produkcji
Spółka jawna świadczy usługi cięcia laserowego blachy wg indywidualnych zamówień klientów. Nabywca będzie obciążony za wartość zużytej blachy pomniejszonej o odpady (klasyfikowane jako złom). Odpady te (...)
str. 43
3.4.
Otrzymanie dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników
Wykonuję samodzielną działalność gospodarczą w zakresie naprawy samochodów. W swoim zakładzie prowadzę naukę zawodu młodocianych pracowników. Po ukończeniu nauki zawodu i zdaniu przez ucznia egzaminu otrzymuję od urzędu (...)
str. 44
3.5.
Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii a prawo do odliczenia straty
Podatnik wytwarza energię wiatrową i rozlicza się na zasadach ogólnych. W latach ubiegłych (2012-2015) ponosił jedynie koszty (zakup, montaż, instalacja wiatraka, uzyskanie zezwoleń i inne), a więc wykazywał stratę. (...)
str. 45
3.6.
Odliczenie składki zdrowotnej przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Mąż prowadzi działy specjalne produkcji rolnej i opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% zadeklarowanego dochodu. Nie osiąga innych dochodów. Żona uzyskuje dochody z umowy o pracę. Czy (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Sposób ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla nabytego używanego budynku - interpretacja organu podatkowego
Ustalając indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanego budynku, liczbę pełnych lat, jakie upłynęły do dnia jego wprowadzenia do ewidencji podatnika należy obliczyć jako ilość kolejnych, pełnych (...)
str. 48
2.
Wymiana uszkodzonego monitora, myszki lub klawiatury a wartość początkowa zestawu komputerowego
Jesteśmy podatnikiem CIT. Posiadamy zestawy komputerowe, w których były wymieniane monitory, myszki czy klawiatury. Likwidacja wymienianej części była potwierdzana dokumentem LT. Nowe wprowadzano, wystawiając OT, nadając (...)
str. 49
3.
Sprzedaż dokonana z przyczyn ekonomicznych nie w pełni zamortyzowanej nieruchomości
Spółka z o.o. posiadała budynek wymagający kapitalnego remontu. Ponieważ nieruchomość nie była spółce przydatna, zbyto ją za niewielką cenę, tj. 5% wartości ewidencyjnej. Czy strata na (...)
str. 50
4.
Ograniczenia przy stosowaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Przedsiębiorca zamierza uruchomić myjnię bezdotykową. Część maszyn i urządzeń zostanie nabytych na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Teren pod instalację maszyn został skanalizowany, utwardzony, zamontowano oświetlenie oraz (...)
str. 52
5.
Zakup licencji niezbędnej do wytwarzania produktów
Zamierzamy opracować nowy produkt z udziałem składnika, którego produkcja jest opatentowana. W tym celu zamierzamy wykupić 3-letnią licencję od wynalazcy. Jak rozliczyć taki wydatek dla celów podatkowych (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia i składki z umów zleceń zawartych z emerytem/rencistą
W przypadku zawarcia przez emeryta lub rencistę jednej umowy zlecenia, osoba taka podlega z tytułu jej wykonywania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast w przypadku zawarcia przez taką osobę (...)
str. 54
2.
Tytuł ubezpieczeń dla syna jednego ze wspólników spółki zatrudnionego w niej na etacie
Spółka cywilna zatrudnia na podstawie umowy o pracę pełnoletniego syna jednego z jej wspólników. Syn prowadzi odrębne gospodarstwo domowe i zamieszkuje pod innym adresem niż miejsce zamieszkania tego (...)
str. 56
3.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po przerwie w ubezpieczeniu chorobowym
Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegała ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Po roku wyrejestrowała się z dobrowolnego ubezpieczenia i przystąpiła do niego ponownie po upływie 31 dni, deklarując podwyższoną (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ukaranie pracownika odmawiającego pracy w nadgodzinach
Czy na pracownika, który odmówił pracy w godzinach nadliczbowych, możemy nałożyć karę porządkową? Tak, o ile w danej sytuacji pracodawca mógł wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych i pracownik ten (...)
str. 59
2.
Zmiana wymiaru etatu przesłanką zmiany wymiaru urlopu
W dniu 1 stycznia 2016 r. zostałem zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, na cały etat. W marcu br. pracodawca zmienił mi aneksem wymiar etatu, obniżając go, (...)
str. 60
3.
Prawo do odprawy emerytalnej w razie kontynuowania zatrudnienia na podstawie nowej umowy
Nasz pracownik nabył prawo do emerytury. Aby mógł otrzymywać to świadczenie, rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę, a następnego dnia podpisaliśmy z nim nową umowę. Czy w takiej sytuacji jesteśmy (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Odpisywanie materiałów w koszty w momencie zakupu, czyli uproszczona ewidencja magazynowa
Zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą w spółce z o.o., materiały zużywane do produkcji odpisywane są w koszty w momencie zakupu. Na koniec roku, na podstawie inwentaryzacji, wartość niezużytych materiałów podlega (...)
str. 63
2.
Zapisy księgowe dotyczące tworzenia oraz wykorzystania środków ZFŚS
Jak należy księgować koszty dotyczące tworzenia ZFŚS oraz wykorzystania tych środków w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5? Koszty związane z tworzeniem i administrowaniem środkami ZFŚS ewidencjonuje się (...)
str. 65
3.
Zaliczka otrzymana na poczet przyszłych dostaw od zagranicznego odbiorcy
Otrzymaliśmy jako spółka z o.o. od kontrahenta zagranicznego zaliczkę na realizację zawartego kontraktu. Umowa nie jest jednak realizowana ze względu na brak kontaktu z odbiorcą. Zaliczka figuruje (...)
str. 68
4.
Dokumentowanie operacji kasowych
W przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzona jest kasa. Gdy kontrahenci dokonują zapłaty gotówką w kasie, wówczas w raporcie kasowym generowane są dowody KP. Ponadto przez kasę są przeprowadzane operacje (...)
str. 70
5.
Opłata za wydanie atestu w księgach rachunkowych
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Niektóre nasze wyroby, żeby mogły zostać sprzedane, muszą posiadać odpowiednie atesty, potwierdzające, że spełniają określone wymogi. Atesty te są przeprowadzane przez firmy (...)
str. 72
6.
Rezerwa w fundacji otrzymującej 1% podatku
Nasza fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2015 roku otrzymywała na rachunek bankowy wpływy z tytułu 1% podatku na cel szczegółowy, tj. na określony podmiot. Przekazanie (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.