Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (908) z dnia 20.03.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podatkowe rozliczenie faktury korygującej wystawionej w 2015 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Jeżeli przed 1 stycznia 2016 r. podatnik poniósł i potrącił koszt uzyskania przychodu, a w 2016 r. otrzyma fakturę korygującą stanowiącą podstawę do zmniejszenia/zwiększenia tego (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w formularzach CIT związane z odliczaniem kosztów na działalność badawczo-rozwojową
W Dzienniku Ustaw z 4 marca 2016 r., pod poz. 273, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 5
2.
Nowy termin na potwierdzenie warunków zatrudnienia - projekt nowelizacji Kodeksu pracy
W dniu 1 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W założeniu projekt ten (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczenie podatkowe i księgowe imprezy jubileuszowej firmy z udziałem pracowników i kontrahentów
Podmioty gospodarcze ponoszą, ze środków obrotowych, różnego rodzaju wydatki w związku z jubileuszem firmy. Mogą to być np. wydatki na organizację imprezy jubileuszowej, w której (...)
str. 7
1.1.
Czy udział w imprezie jubileuszowej skutkuje powstaniem przychodu u uczestników?
Do niedawna kwestią sporną było, czy pracownik biorący udział w imprezie zorganizowanej przez pracodawcę uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, czy też nie. Problem ten (...)
str. 7
1.2.
Wydatki na imprezę jubileuszową w kosztach uzyskania przychodów
Generalnie kosztem podatkowym mogą być takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie mogą być one wyłączone (...)
str. 8
1.3.
Organizacja imprezy jubileuszowej a VAT
VAT naliczony Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do (...)
str. 9
1.4.
Ewidencja księgowa
Koszty organizacji imprezy jubileuszowej obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Mogą one zostać zaksięgowane np. (na podstawie faktury): a) wartość netto faktury: - Wn konto 30 (...)
str. 11
2.
Zamiana nieruchomości - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze dokonują zamiany nieruchomości stanowiących ich środki trwałe. Jak wynika z art. 603 i 604 Kodeksu cywilnego, przez umowę zamiany każda ze stron (...)
str. 11
2.1.
Czy należy wykazać VAT należny w związku z przekazaniem nieruchomości w ramach zamiany?
W ustawie o VAT nie zawarto żadnych szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do skutków przekazania nieruchomości innemu podmiotowi w ramach umowy zamiany. Naszym zdaniem, należy (...)
str. 12
2.2.
Przychody i koszty podatkowe ustalane w związku ze zbyciem nieruchomości (środka trwałego)
Również na gruncie ustawy o PDOP, ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do transakcji zamiany nieruchomości. Zatem rozliczając taką transakcję, na gruncie tej ustawy, (...)
str. 14
2.3.
Zbycie nieruchomości w ramach zamiany w ewidencji księgowej
Ustawa o rachunkowości nie zawiera przepisów regulujących wprost kwestię rozliczania zamiany składników majątku. Zasadne jest zatem rozliczanie takiej zamiany jak dwóch odrębnych transakcji: zbycia i (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z wypłatą dywidendy - wyrok NSA
Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z wypłatą dywidendy, gdyż nie występuje bezpośrednia, ani pośrednia zależność z wykonywanymi czynnościami (...)
str. 16
2.
Faktury elektroniczne przechowywane w formie papierowej uprawniają do odliczenia VAT - interpretacja organu podatkowego
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur, które otrzymuje od kontrahentów w formie elektronicznej, ale przechowuje w wersji papierowej, jeżeli jego działania przyczynią się do zapewnienia ich (...)
str. 18
3.
Przepisy o VAT w świetle regulacji unijnych - sprawy skierowane do TSUE
Zgodność definicji pierwszego zasiedlenia zawartej w ustawie o VAT z dyrektywą Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem (...)
str. 20
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Rozliczenie VAT od zakupu środka trwałego wykorzystywanego także do celów prywatnych
Kupiliśmy kserokopiarkę o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł. Zaliczyliśmy ją do środków trwałych. Z kserokopiarki będą mogli korzystać także pracownicy do celów prywatnych. Czy od (...)
str. 21
4.2.
Faktura od leasingodawcy z tytułu podatku od środków transportu - prawo do odliczenia VAT
Na podstawie umowy leasingu operacyjnego użytkujemy samochód ciężarowy z naczepą. Firma leasingowa wystawiła fakturę za opłatę dodatkową z tytułu podatku od środków transportu i opodatkowała (...)
str. 23
4.3.
Kwota VAT niezapłacona przez kontrahenta a ulga na złe długi
Wykonaliśmy usługę naprawy samochodu w ramach likwidacji szkody komunikacyjnej. Wystawiliśmy fakturę. Ubezpieczyciel zapłacił kwotę netto, ale właściciel samochodu (usługobiorca - czynny podatnik VAT) nie uregulował (...)
str. 24
4.4.
Czy ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje, gdy podatnik poszerza grono klientów o osoby prywatne?
Od 2005 r. prowadzimy hurtownię odzieżową. Zamierzamy rozszerzyć działalność o sprzedaż detaliczną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy mamy prawo do ulgi na (...)
str. 25
4.5.
Czy dostawa kaucjonowanych opakowań zwrotnych podlega opodatkowaniu VAT?
Prowadzimy sklep spożywczy. W przypadku sprzedaży napojów w opakowaniach zwrotnych klientom detalicznym pobieramy kaucje. Wydanie opakowań i ich przyjęcie ewidencjonujemy poza funkcjami fiskalnymi kasy. Jak (...)
str. 26
4.6.
Dotacje a prewspółczynnik VAT
Czy samorządowa instytucja kultury, licząc tzw. prewspółczynnik VAT, w mianowniku proporcji powinna ująć dotacje celowe i środki dotyczące realizacji projektów NCK, PROW (księgowane na koncie (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu podatkowego, gdy faktura zostanie wystawiona przed wydaniem towaru - wyrok WSA
Jeżeli podatnik przed wydaniem rzeczy wystawi fakturę, to w dacie wystawienia tej faktury jest zobowiązany wykazać przychód podatkowy. (wyrok WSA we Wrocławiu z 1 lutego (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników a koszty podatkowe u pracodawcy
Zgodnie z regulaminem pracy, spółka pokrywa koszt zakupu okularów korygujących wzrok (tj. koszt szkieł zaleconych przez lekarza, robociznę i podstawowy standard oprawek) dla pracowników pracujących (...)
str. 31
2.2.
W którym momencie ująć w kosztach uzyskania przychodów podatek od nieruchomości?
Spółka z o.o. posiada nieruchomość, w związku z którą jest zobowiązana opłacać podatek od nieruchomości. Podatek ten powinna opłacać w ratach miesięcznych. Czy w sytuacji, (...)
str. 33
2.3.
Niedostateczna kapitalizacja - pożyczki uzyskane od mniejszościowych wspólników
Spółka z o.o. w latach 2014-2015 uzyskała od swoich wspólników pożyczki. Wspólnicy posiadają udziały w różnej wielkości: pięciu ma po 10%, a dwóch po 25%. (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zadośćuczynienie (odszkodowanie) może być zwolnione z PIT, ale odsetki już nie - wyrok WSA
Zwolnienie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od tego podatku, na tej samej podstawie, są także odsetki od niej naliczone. Odsetki nie stanowią (...)
str. 37
2.
Wybrane interpretacje indywidualne w zakresie PIT
2.1.
Świadczenia z tytułu przeniesienia służbowego a zwolnienie od podatku
Zwolnienie z podatku dochodowego kwot otrzymywanych przez pracowników w związku z przeniesieniem służbowym ma zastosowanie także do zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. (interpretacja indywidualna (...)
str. 38
2.2.
Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jako przychód z innych źródeł
Otrzymywane od najemcy środki pieniężne w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, kwalifikowanej do tzw. najmu prywatnego, należy zaliczać do źródła przychodów określonego w art. (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zapłata zaliczki na podatek dochodowy wspólnika spółki komandytowej
W spółce komandytowej jest dwóch wspólników: osoba fizyczna i spółka z o.o. Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika będącego osobą fizyczną mogą (...)
str. 40
3.2.
Rozliczenie roczne osoby współpracującej z przedsiębiorcą
Mąż współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej żony. Przebywał on cały 2015 r. na zwolnieniu lekarskim. Zasiłek chorobowy wypłacał ZUS, który wystawił PIT-11A. Czy mąż powinien (...)
str. 41
3.3.
Sprzedaż wielu nieruchomości - działalność gospodarcza, czy sprzedaż prywatna?
Małżeństwo nieprowadzące działalności gospodarczej wybudowało na własnej działce (posiadanej dłużej niż 5 lat) budynek mieszkalny, w którym wydzielono 8 lokali mieszkalnych. Czy sprzedaż tych lokali (...)
str. 43
3.4.
Czynności związane z rozwiązaniem spółki komandytowej
Wspólnicy spółki komandytowej (osoby fizyczne) podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki z dniem 31 października 2015 r., i na ten dzień zostało sporządzone uproszczone sprawozdanie finansowe. (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Moment rozliczenia niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja organu podatkowego
W momencie rozwiązania umowy dzierżawy podatnik ma prawo do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym. (interpretacja indywidualna (...)
str. 46
2.
Kredyt na rozbudowę środka trwałego
Przedsiębiorca uzyskał kredyt na rozbudowę budynku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Czy odsetki naliczone przez bank do momentu zakończenia rozbudowy mogą być kosztem podatkowym w (...)
str. 47
3.
Wydatki na przystosowanie budynku pod wynajem
Od 2015 r. przedsiębiorca modernizuje budynek nabyty pierwotnie do celów prywatnych. Prace, których zakończenie planowane jest w pierwszym kwartale 2016 r., dotyczą przystosowania budynku mieszkalnego (...)
str. 48
4.
Utwardzenie dzierżawionego placu
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dzierżawimy plac, który zamierzamy utwardzić kostką brukową. Jak rozliczyć poniesione wydatki na utwardzenie placu o wartości przekraczającej 3.500 zł? Czy (...)
str. 50
5.
Kwalifikacja umowy leasingu operacyjnego
Zamierzamy podpisać umowę leasingu samochodu osobowego, który dla celów podatkowych będzie stanowił leasing operacyjny, natomiast dla celów bilansowych - leasing finansowy. Czy warunek zawarty w (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja ZUS ZSWA za 2015 r. - do 31 marca 2016 r.
Druk ZUS ZSWA płatnik składek składa do organu rentowego w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał tzw. prace szczególne. Mowa tu o pracach w szczególnych warunkach lub (...)
str. 53
2.
Kod terminu w deklaracji ZUS DRA po zatrudnieniu pracownika
Mąż pomaga mi przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Za siebie i męża opłacam składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną do ZUS w terminie do 15. (...)
str. 54
3.
Obliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Czy podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje tylko pracownikom, czy również zleceniobiorcom oraz w jaki sposób obliczyć kwotę tego podwyższenia? Jeśli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o (...)
str. 55
4.
Niezdolność do pracy powstała przed nawiązaniem stosunku pracy nie uprawnia do świadczeń z tego tytułu
Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 2 marca br. (tego dnia był w pracy). Następnego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zawieranie umów na czas określony po zmianie przepisów
1) Z pracownikiem zawarto umowę o pracę na czas określony od września 2014 r. do 30 sierpnia 2015 r. i następnie od 31 sierpnia 2015 (...)
str. 59
2.
Wykorzystanie "luźnej" części urlopu rodzicielskiego w razie urlopu udzielonego z góry
Pracownica od 5 stycznia 2016 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego, a później rozpocznie urlop rodzicielski. Został on jej udzielony z góry, na podstawie wniosku złożonego (...)
str. 60
3.
Normy czasu pracy niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu
Nasz pracownik zatrudniony na część etatu przedstawił orzeczenie o przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W związku z tym musimy zacząć stosować wobec niego obniżone normy czasu (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Księgowanie otrzymanej faktury zaliczkowej
W grudniu 2015 r. otrzymałem fakturę proforma na poczet przyszłej dostawy towaru i zapłaciłem wynikającą z niej należność. W styczniu 2016 r. wpłynęła faktura zaliczkowa (...)
str. 63
2.
Zaliczka na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. w latach 2012-2013 przelał z konta bankowego spółki na swoje prywatne konto środki pieniężne tytułem zaliczki na poczet dywidendy. Operacja (...)
str. 64
3.
Rozliczenie inwentaryzacji za 2015 r. w księgach rachunkowych
Kiedy i w jaki sposób należy dokonać rozliczenia inwentaryzacji za 2015 r.? Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem (...)
str. 66
4.
Ewidencja przyjęcia obcych towarów do składu konsygnacyjnego
Jednostka będąca polskim podatnikiem VAT zawarła umowę składu konsygnacyjnego i dystrybucji z dostawcą (również polskim podatnikiem VAT). Na podstawie otrzymanego od dostawcy dowodu MM, jednostka (...)
str. 67
5.
Nieodpłatne otrzymanie nieruchomości - ujęcie w księgach rachunkowych
Jesteśmy instytutem PAN. 30 grudnia 2015 r. otrzymaliśmy decyzję Prezesa PAN o nieodpłatnym przeniesieniu na nasz instytut własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu na (...)
str. 70
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Kto musi podpisać roczne sprawozdanie finansowe?
Kto oprócz kierownika jednostki podpisuje roczne sprawozdanie finansowe? Czy podpisów dokonuje się na każdej stronie i czy konieczne są jakieś dodatkowe adnotacje? Roczne sprawozdanie finansowe, (...)
str. 72
6.2.
Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego
Na dzień bilansowy saldo konta 85 różni się od kwoty środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Różnica wynika ze sposobu księgowania opłat za prowadzenie rachunku (...)
str. 72
6.3.
Otrzymanie należności objętej odpisem aktualizującym przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Przeterminowana należność (w ocenie jednostki istotna) została objęta na dzień bilansowy odpisem aktualizującym. W marcu br., jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r., należność (...)
str. 73
6.4.
Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań
W lutym bieżącego roku otrzymaliśmy notę obciążeniową za odsetki od przeterminowanych faktur zakupu towarów. Czy odsetki takie powinny zostać uwzględnione w wyniku 2015 r., czy (...)
str. 74
6.5.
Sposób prezentacji w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów finansowych
Które przychody i koszty finansowe podlegają prezentacji w rachunku zysków i strat zgodnie z zapisami na kontach przychodów i kosztów finansowych, a które wykazujemy tylko (...)
str. 74
6.6.
VAT naliczony i należny do rozliczenia po dniu bilansowym
Jak prezentować w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. VAT naliczony i należny, który będzie podlegał rozliczeniu dopiero po dniu bilansowym? VAT naliczony, zarachowany, ale niestanowiący (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.