Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 32 (931) z dnia 10.11.2016
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 30
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32
z dnia 10.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYGOTOWANIE DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
1.1.
Ustalenie i sprawdzenie stanu aktywów i pasywów w drodze inwentaryzacji
Podstawa prawna inwentaryzacji Według przepisów ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Niemniej jednak (...)
str. 3
1.2.
Rozliczenie inwentaryzacji w księgach rachunkowych
Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w (...)
str. 5
2.1.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Przy ustalaniu obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego w danej jednostce należy uwzględnić art. 64 ustawy o rachunkowości. Jak wynika z tego przepisu, wśród jednostek zobowiązanych (...)
str. 6
2.2.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. (o ile ich rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) w ostatnim kwartale roku (...)
str. 7
2.3.
Niedopełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego
Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego - jako niewykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości - ponosi kierownik jednostki. Zgodnie z art. 79 pkt 1 (...)
str. 8
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe za 2016 r.
Działalność - jako sp. z o.o. - rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 r. Rok obrotowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Czy pierwsze sprawozdanie finansowe musimy (...)
str. 9
3.2.
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności spółki
W drugiej połowie 2016 r. (na okres około 1 roku) spółka z o.o. zawiesiła działalność. Czy pomimo zawieszenia powinna sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2016 (...)
str. 10
3.3.
Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności
W pierwszej połowie 2016 r. rozpoczęliśmy działalność jako spółka jawna. Osiągnięte wyniki sprzedaży oraz suma bilansowa przekroczyły wartości wynikające z ustawy o rachunkowości w zakresie (...)
str. 10
3.4.
Czy jednostki muszą zmieniać biegłego rewidenta?
Nasza spółka nie jest jednostką zainteresowania publicznego, co w konsekwencji sprawia, że nie dotyczy jej zapis art. 89 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, który (...)
str. 12
II.
WYCENA I PREZENTACJA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WYBRANYCH POZYCJI AKTYWÓW I PASYWÓW
1.
Regulacje ustawowe z zakresu wyceny aktywów i pasywów
"Art. 28. 1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (...)
str. 13
2.
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej podlegają wycenie z zastosowaniem średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku wyceny różnice kursowe zwiększają (...)
str. 16
3.
Elementy sprawozdania finansowego jednostki
Sprawozdanie finansowe składa się z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat, 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. (...)
str. 20
4.
Uproszczone formy sprawozdań finansowych jednostek mikro i małych
Uproszczone formy sprawozdań finansowych za 2016 r. mogą sporządzić jednostki mikro oraz jednostki małe. Minimalny zakres informacyjny, jaki musi być zawarty w sprawozdaniu finansowym sporządzanym (...)
str. 22
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Usługi w toku na koniec roku obrotowego
Spółka z o.o. zajmuje się wykonywaniem usług budowlanych. Często na koniec roku obrotowego jesteśmy w trakcie realizacji prac, których zakończenie oraz sprzedaż nastąpi dopiero w (...)
str. 24
5.2.
Wycena niezużytych materiałów na dzień bilansowy
Jednostka zakupiła za symboliczną złotówkę w ramach promocji materiały niezbędne do wykonywania usług. Jednostka nie jest czynnym podatnikiem VAT. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w (...)
str. 26
5.3.
Prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnych
Jednostka zakupiła budynek z przeznaczeniem na wynajem, który został zaliczony do inwestycji w nieruchomości. Z polityki rachunkowości wynika, że jednostka nieruchomości inwestycyjne wycenia według zasad (...)
str. 28
5.4.
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym należności objętej odpisem aktualizującym
Prawdopodobnie na koniec 2016 r. utworzymy odpis aktualizujący na należność z tytułu sprzedaży towarów, który obejmie 100% należności. Jak w związku z tym będzie należało (...)
str. 29
5.5.
Prezentacja wyniku ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat
W bieżącym roku dokonaliśmy zbycia kilku środków trwałych. Jak będzie należało wykazać przychody i koszty związane z ich zbyciem w sprawozdaniu finansowym (rachunku zysków i (...)
str. 30
5.6.
Sposób prezentacji w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów finansowych
Które przychody i koszty finansowe podlegają prezentacji w rachunku zysków i strat zgodnie z zapisami na kontach przychodów i kosztów finansowych, a które wykazujemy tylko (...)
str. 32
5.7.
VAT naliczony i należny do rozliczenia po dniu bilansowym
Jak prezentować w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. VAT naliczony i należny, który będzie podlegał rozliczeniu dopiero po dniu bilansowym? VAT naliczony, zarachowany, ale niestanowiący (...)
str. 32
5.8.
Obowiązek ujawnienia wynagrodzeń członków rady nadzorczej w informacji dodatkowej
Czy w informacji dodatkowej do bilansu spółka kapitałowa wykazuje wynagrodzenia brutto członków rady nadzorczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w spółce oraz wynagrodzenia członków (...)
str. 33
5.9.
Zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń nadzwyczajnych
W związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 r., od 1 stycznia 2016 r. nie należy prowadzić kont zysków (...)
str. 34
III.
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - termin, organ zatwierdzający
Roczne sprawozdania finansowe jednostek podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). (...)
str. 35
2.
Dokumenty składane do KRS i urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
W konsekwencji zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jednostki muszą dodatkowo wypełnić stosowne obowiązki, w tym w zakresie: złożenia zatwierdzonego sprawozdania wraz z innymi dokumentami do KRS, ogłoszenia (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kto musi podpisać roczne sprawozdanie finansowe?
Kto oprócz kierownika jednostki podpisuje roczne sprawozdanie finansowe? Czy podpisów dokonuje się na każdej stronie i czy konieczne są jakieś dodatkowe adnotacje? Roczne sprawozdanie finansowe, (...)
str. 37
3.2.
Nie koryguje się zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Czy błędy wykryte w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym mogą zostać skorygowane? Czy decydująca w takim przypadku jest istotność błędu? Czy można korygować błędy niewpływające na wynik (...)
str. 38
3.3.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. sp.k.
W spółce z o.o., będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, została podjęta uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku. Czy w związku z tym (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.