Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 31 (930) z dnia 01.11.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 31 (930) z dnia 01.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kompensata a koszty podatkowe w 2017 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie musiało następować za pośrednictwem (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Podatek od sprzedaży detalicznej - zaniechanie jego poboru, obowiązek złożenia deklaracji oraz nowelizacja ustawy
W Dzienniku Ustaw z 19 października 2016 r., pod poz. 1723, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie (...)
str. 5
2.
Ubezpieczenie rolnika w KRUS w razie wykonywania umowy zlecenia - planowane zmiany w przepisach
Rolnik lub domownik ubezpieczony (w pełnym zakresie z mocy ustawy) w KRUS, który jednocześnie wykonuje umowę zlecenia i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom w ZUS (...)
str. 6
3.
Stawki podatku od środków transportowych na 2017 r.
W Monitorze Polskim z 13 października 2016 r., pod poz. 979, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup usług reklamowych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Obecnie nie należy do rzadkości, że podmioty gospodarcze nabywają od kontrahentów usługi reklamowe. Czy nabywca może odliczyć VAT z tytułu zakupu takich usług? W którym (...)
str. 7
1.1.
Rozliczenie VAT z tytułu usługi reklamowej
Usługa reklamy od kontrahenta krajowego Podmiot, który nabywa od kontrahenta krajowego usługę reklamy, może odliczyć VAT z faktury dokumentującej ten zakup na zasadach ogólnych, tj. (...)
str. 7
1.2.
Moment ujęcia usługi reklamowej w kosztach uzyskania przychodów
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na reklamę, niezależnie od (...)
str. 8
1.3.
Podatek u źródła z tytułu nabycia usług reklamowych od kontrahenta zagranicznego
Dotychczas kwestia opodatkowania "u źródła" przychodów osiąganych przez nierezydenta ze świadczenia poza terytorium Polski usług niematerialnych (m.in. reklamowych) na rzecz podmiotu polskiego - budzi liczne (...)
str. 9
1.4.
Ewidencja księgowa usługi reklamowej
Generalnie koszty związane z zakupem usług reklamowych wpływają na wynik okresu, w którym je poniesiono. W księgach rachunkowych wydatki takie podlegają odniesieniu w koszty działalności (...)
str. 12
2.
Odwrotne obciążenie - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Podmioty gospodarcze, dokonujące zakupów od podmiotów krajowych, są niekiedy zobowiązane z tego tytułu do rozliczania VAT, w ramach mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia ("tradycyjnie" rozliczenia VAT (...)
str. 13
2.1.
Mechanizm odwrotnego obciążenia na gruncie ustawy o VAT
W odniesieniu do dostawy niektórych towarów ustawodawca wprowadził mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia. Polega on na tym, że VAT należny z tytułu transakcji rozlicza nabywca, po (...)
str. 13
2.2.
Transakcja objęta odwrotnym obciążeniem - ujęcie w kosztach podatkowych
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie zawierają żądnych szczególnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na (...)
str. 17
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
Również przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują szczególnych zasad związanych z rozliczaniem zakupów, z tytułu których nabywca był zobowiązany wykazać VAT należny. Stosuje się tu (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Projektowane zmiany w zakresie odliczania i zwrotu VAT w 2017 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. zmiany w ustawie o VAT (patrz: projekt z (...)
str. 18
2.
Potwierdzenie odbioru towaru drogą mailową a stawka VAT 0% dla WDT - interpretacja organu podatkowego
Przepisy ustawy o VAT wskazują, jakie dokumenty potwierdzają, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa (...)
str. 20
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozliczenie VAT, gdy kwota wpłaconych zaliczek przekracza wartość transakcji
Wpłacamy zaliczki na poczet przyszłej transakcji (zakupu paliwa). Z faktur zaliczkowych odliczamy VAT. Na koniec miesiąca otrzymujemy fakturę końcową, na której występuje rozliczenie zaliczek. Zdarza (...)
str. 21
3.2.
Termin wykonania dodatkowego badania technicznego samochodu a odliczenie VAT
Zawarłem umowę leasingu na samochód dostawczy. Konstrukcja pojazdu wyklucza jego użytkowanie do celów niezwiązanych z działalnością. W październiku br. podpisałem umowę leasingu i otrzymałem fakturę (...)
str. 22
3.3.
Premie pieniężne - rozliczenie VAT
Zgodnie z umową, otrzymuję wynagrodzenie (premię pieniężną) od kontrahenta, którego towary sprzedaję w okresie rozliczeniowym (kwartale). Wystawiam z tego tytułu faktury (na podstawie raportu z (...)
str. 25
3.4.
Sprzedaż gruntu na rzecz podmiotu ponoszącego nakłady
Zamierzamy sprzedać grunt na rzecz podmiotu, który z własnych nakładów wybudował na nim budynek i prowadzi w nim działalność gospodarczą. Czy nakłady te należy uwzględnić w podstawie opodatkowania VAT? (...)
str. 26
3,5.
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości a VAT
Otrzymałem odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę gminną. Nieruchomość ta obecnie należy do majątku prywatnego, ale wcześniej była wykorzystywana w działalności gospodarczej (została z tej (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zapłata składki na rzecz organizacji, do której przynależność nie jest obowiązkowa - interpretacja organu podatkowego
Wydatki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów podatnika (tu: uczelni). Jednak gdy składki te są bezpośrednio związane (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Jakie wydatki uważa się za koszty bezpośrednio związane z przychodami?
Spółka prowadzi działalność produkcyjną. Dla celów bilansowych do kosztu wytworzenia produktu spółka zalicza koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów (...)
str. 31
2.2.
Przyznanie rabatu pośredniego - korekta przychodu czy ujęcie w kosztach podatkowych?
Spółka z o.o. sprzedaje swoje towary do hurtowni, które następnie sprzedają te towary do sklepów. Sklepom tym spółka przyznaje tzw. rabaty pośrednie, jeśli osiągną one (...)
str. 33
2.3.
Jednostki powiązane a obowiązek dokumentacyjny
Jedynym udziałowcem polskiej spółki z o.o. jest spółka z Cypru. Polska spółka sprzedaje towar spółce cypryjskiej oraz innym spółkom, w których spółka z Cypru posiada (...)
str. 34
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Leasing operacyjny - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.sip.mf.gov.pl nr dokumentu 111431/K) zamieściło obszerne wyjaśnienia dotyczące m.in. warunków uznawania umowy za leasing operacyjny, ustalania przychodów i kosztów (...)
str. 37
2.
Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - interpretacja organu podatkowego
W momencie zbycia udziałów spółki z o.o. wspólnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie tylko wydatki związane z pierwotnym objęciem udziałów, ale również (...)
str. 38
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nocleg zapewniony pracownikowi podczas oddelegowania do pracy za granicą a jego przychód
Spółka z o.o. oddelegowała swojego pracownika na dwa miesiące do pracy za granicą, w związku z czym zapewniła mu bezpłatne zakwaterowanie. Po zakończeniu każdego miesiąca, (...)
str. 40
3.2.
Przychody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej
Firma produkcyjna pozyskała świadectwa efektywności energetycznej, tzw. "białe certyfikaty" w zamian za zrealizowanie inwestycji generujących efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii. Certyfikaty zostały zarejestrowane na (...)
str. 42
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Odliczanie od dochodu strat z działalności gospodarczej
W trakcie 2016 r. zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszam o straty z działalności poniesione w 2014 r. i w 2015 r. Czy jeśli się okaże, że osiągnięty za 2016 r. zysk (...)
str. 44
4.2.
Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania do wynagrodzenia pracowników
Zatrudniamy na umowę o pracę projektanta uczestniczącego w tworzeniu projektu. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było zastosować do jego wynagrodzenia 50% koszty uzyskania (...)
str. 45
4.3.
Zaległe składki ZUS opłacone za byłego pracownika/zleceniobiorcę
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez ZUS zostaliśmy zobowiązani do zapłaty zaległych składek ZUS za zleceniobiorców oraz pracowników, którzy już u nas nie pracują. Czy u (...)
str. 46
4.4.
Wybór metody ustalania różnic kursowych
Spółka jawna zamierza od stycznia 2017 r. ustalać różnice kursowe metodą bilansową. Do kiedy ma ona obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o takim wyborze i czy (...)
str. 46
VIII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Samochód osobowy nabyty na potrzeby firmowe sporadycznie wykorzystywany prywatnie - interpretacja organu podatkowego
Samochód osobowy uznany w firmie za środek trwały, pomimo sporadycznego wykorzystywania do celów prywatnych, podlega amortyzacji na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem limitu 20.000 euro. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby (...)
str. 47
2.
Ulepszenie istniejącego obiektu wskutek prac związanych z budową środka trwałego
Spółdzielnia buduje nowy środek trwały. W wyniku prac wykonano stosowny fundament oraz przebudowano istniejącą kanalizację technologiczną i deszczową w obrębie budowanego obiektu. Czy wartość nowego (...)
str. 49
3.
Wartość początkowa budynku i gruntu nabytego za łączną cenę
Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą nabyłem od innej osoby fizycznej budynek gospodarczy wraz z gruntem. Ponieważ w akcie notarialnym określono cenę zakupu w jednej łącznej (...)
str. 50
4.
Ustalenie stawki amortyzacyjnej na podstawie Wykazu
Sprzedawca podnośnika elektrycznego określił, iż urządzenie to posiada symbol KŚT 641-1, dla którego w Wykazie przewidziano stawkę 18%. Z naszej oceny wynika natomiast, że stawka (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Średnioroczne zatrudnienie a status przedsiębiorcy dla celów JPK - w pytaniach Czytelników
W jaki sposób należy ustalić średnioroczne zatrudnienie w celu przyporządkowania do właściwej kategorii przedsiębiorcy dla JPK? Przypomnijmy, że Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to nowy (...)
str. 52
2.
Usługi medyczne - podatek od nieruchomości
SP ZOZ wykonuje świadczenia medyczne w ramach zawartych umów z NFZ. Dodatkowo świadczy usługi medyczne z zakresu medycyny pracy w wydzielonych pomieszczeniach (tzn. w innym miejscu niż świadczenia wykonywane na (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS od kwoty wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu spółki
Z osobami pełniącymi w spółce funkcje członków zarządu rozwiązane zostaną umowy o pracę. Rada nadzorcza spółki zamierza jednak - na mocy uchwały - powołać te (...)
str. 55
2.
Składka na FEP za pracownika - emeryta
W firmie zatrudniam dwóch pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy wykonują pracę zaliczoną do prac o szczególnym charakterze. Osoby te mają ustalone prawo do (...)
str. 56
3.
Wysokość zasiłku chorobowego za dni pobytu w szpitalu
Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego pracownikowi w wieku 53 lat, który w pierwszym miesiącu choroby trwającej w bieżącym roku kalendarzowym przebywał w szpitalu? Pracownik, który (...)
str. 58
4.
Uczęszczanie na zajęcia szkolne w czasie choroby a prawo do zasiłku chorobowego
Pracownik, który podjął naukę na studiach zaocznych, od kilku tygodni choruje. Na zaświadczeniach lekarskich ZUS ZLA lekarz oznacza, że "chory może chodzić". Czy uczęszczanie w (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie urlopowe po powrocie z delegowania
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat od kilku lat i w 2016 r. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.850 zł. Od 27 maja do 31 sierpnia (...)
str. 59
2.
Ustalanie dochodu gospodarstwa domowego dla potrzeb ZFŚS
Prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w ramach którego wypłacamy m.in. dopłaty do wczasów pod gruszą. Zgodnie z regulaminem ZFŚS, członkiem rodziny jest m.in. dziecko pracownika (...)
str. 61
3.
Rozliczenie podróży służbowej pracownika pobierającego ryczałt za jazdy lokalne
Pracownik pobierający ryczałt za jazdy lokalne został skierowany w dwudniową podróż służbową do miejscowości położonej w sąsiednim województwie. Czy wyjazd taki powinniśmy rozliczyć w ramach (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kiedy można dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości?
Zarząd zastanawia się nad dokonaniem przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r. zmiany zasad rachunkowości. Uzasadnieniem takiej decyzji jest chęć lepszego odzwierciedlenia w księgach rachunkowych (...)
str. 64
2.
Prowadzenie biura rachunkowego w formie spółki z o.o.
Udziały w spółce z o.o. będącej biurem rachunkowym posiadają dwaj wspólnicy. Pełnią oni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz członka zarządu. Osoby te nie są zatrudnione (...)
str. 67
3.
Ewidencja nadwyżek magazynowych
Spółka zajmująca się skupem zbóż prowadzi magazyn ilościowo-wartościowy. Spółka otrzymuje dokument dostawy lub fakturę z określoną ilością nabytego towaru, przy czym w momencie przyjmowania na (...)
str. 68
4.
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
W październiku br. wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową za okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Ponieważ płatności dokonaliśmy jednorazowo, mamy wątpliwość, czy (...)
str. 69
5.
Korekta zawyżonych składek ZUS zleceniobiorcy za lata ubiegłe
Kilka lat temu spółka zatrudniała osobę na umowę zlecenia i zgłosiła ją do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. W bieżącym roku ustalono, że osoba ta (...)
str. 71
6.
Aktualizacja wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu
Nasza spółka akcyjna nabyła nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntu. Prawo to wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych jako składnik aktywów trwałych i je amortyzujemy. Jako wartość początkową (...)
str. 73
7.
Ewidencja kosztów wykonania przyłączy mediów
Spółka z o.o. zobowiązana została do wykonania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego i przyłącza gazowego do wybudowanego budynku. Wykonane przyłącza zostały przekazane zgodnie z dwustronnie podpisanymi umowami - (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.