Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nagrody i premie wypłacone pracownikom z dochodu po opodatkowaniu są kosztem podatkowym - kolejna uchwała NSA
Nagrody i premie wypłacone z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w tym podatku w miesiącu ich wypłaty. (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projekt Ministerstwa Finansów wprowadzający 15% CIT dla małych podatników
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy z dnia 22 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 5
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż towarów przez internet na rzecz polskich konsumentów - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, oprócz "tradycyjnej" sprzedaży towarów w sklepach, sprzedają swoje towary za pośrednictwem internetu. W praktyce mogą powstać wątpliwości, w którym momencie należy wykazać VAT (...)
str. 5
1.1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży internetowej
Ustawodawca nie zawarł żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu, w którym podatnicy powinni wykazywać VAT należny z tytułu sprzedaży towarów, dokonywanej (...)
str. 5
1.2.
Kiedy należy wykazać przychód ze sprzedaży internetowej?
Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji, odnoszących się do ustalania momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów, dokonywanej przez internet. W związku z (...)
str. 8
1.3.
Ujęcie sprzedaży internetowej w księgach rachunkowych sprzedawcy
Sprzedaż towarów dokonywana za pośrednictwem internetu ewidencjonowana jest w księgach rachunkowych sprzedawcy na podobnych zasadach, jak sprzedaż "stacjonarna". Sprzedaż za pobraniem/zaliczeniem pocztowym, dokonana na rzecz (...)
str. 9
2.
Odprawa i odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę - wybrane zagadnienia
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy są zobowiązani wypłacić pracownikom odprawy pieniężne lub odszkodowania, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Niekiedy te (...)
str. 11
2.1.
Odszkodowanie i odprawa przyznane na mocy ugody a prawo pracy
Sąd pracy w wyniku rozpatrzenia odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę może przywrócić go do pracy albo przyznać odszkodowanie (art. 45 Kodeksu pracy). Jeżeli (...)
str. 11
2.2.
Czy odprawy/odszkodowania wypłacone po ustaniu zatrudnienia są przychodami ze stosunku pracy, czy z innych źródeł?
Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania (...)
str. 11
2.3.
Odprawa/odszkodowanie dla pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Odprawy czy odszkodowania dla pracowników, wypłacane w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy (byłego) na zasadach ogólnych. Mogą (...)
str. 12
2.4.
Ujęcie odszkodowania/odprawy w księgach rachunkowych byłego pracodawcy
Na gruncie ustawy o rachunkowości, odprawy dla zwalnianych pracowników odnoszone są generalnie w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki. Mogą być ujęte w księgach rachunkowych np. (...)
str. 13
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz klienta a podstawa opodatkowania VAT
Jeżeli podatnik, wnosząc opłaty administracyjne, działa w imieniu i na rzecz klienta, to wydatków tych nie wlicza do podstawy opodatkowania VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby (...)
str. 14
2.
Stosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT w świetle wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Na temat rozliczania VAT z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika (preproporcji) pisaliśmy już wielokrotnie na łamach naszego czasopisma. W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego poinformowaliśmy także naszych Czytelników, (...)
str. 16
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup paliwa do celów prywatnych pracownika?
Firmowy samochód osobowy wykorzystywany jest również przez pracowników do celów prywatnych (nieodpłatnie). Od wydatków na ten pojazd odliczamy 50% kwoty VAT. W celu ustalenia, jaką (...)
str. 21
3.2.
Przekazanie klientom prezentów w opakowaniu zbiorczym a VAT
Spółka przekazała swoim najlepszym kontrahentom paczki ze słodyczami. Ceny jednostkowe towarów znajdujących się w paczce nie przekraczały 10 zł, ale łączna wartość paczki przekraczała 100 (...)
str. 21
3.3.
Sprawdzenie statusu dłużnika na potrzeby ulgi na złe długi
Chcemy skorzystać z ulgi na złe długi. Jakie dokładnie warunki musimy spełnić? W jak sposób możemy sprawdzić, czy dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny? (...)
str. 23
3.4.
Termin zwrotu VAT, gdy podatnik wykazuje jedynie sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem
W lutym br. w deklaracji VAT po stronie podatku należnego wykażemy jedynie dostawy objęte odwrotnym obciążeniem. Od tych dostaw nie wykazujemy VAT należnego (VAT rozlicza (...)
str. 24
3.5.
Odpowiedzialność solidarna kupującego towary wrażliwe za zaległości w podatku VAT sprzedawcy tych towarów
Kupujemy i sprzedajemy paliwa. W jakich przypadkach będziemy ponosić odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe dostawców paliwa? Jeżeli podatnik dokonuje zakupu paliwa, a wartość zawieranych transakcji (...)
str. 26
4.
Stawka VAT 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych USA
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) ukazała się broszura informacyjna pt. "Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Udzielenie rabatu a moment korygowania przychodu podatkowego - wyrok NSA
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. korekta przychodu podatkowego wynikająca z udzielonego rabatu powinna być dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano pierwotnie (...)
str. 28
2.
Minister Finansów zmienił interpretacje indywidualne dotyczące rozliczenia przychodów/kosztów podatkowych w przypadku podziału spółki przez wydzielenie
Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. W przypadku podziału przez wydzielenie, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej (...)
str. 30
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Członkowie zarządu spółki z o.o. pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia. Osoby te są z reguły wspólnikami ww. spółki, jedna osoba jest pracownikiem wspólnika (będącego również (...)
str. 32
3.2.
Wpłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych a opodatkowanie dochodu wspólnoty mieszkaniowej
Wspólnota mieszkaniowa otrzymuje od właścicieli lokali użytkowych, znajdujących się w budynku należącym do zasobów mieszkaniowych wspólnoty, wpłaty na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości. Czy (...)
str. 34
3.3.
Transakcje podmiotów powiązanych - obowiązki informacyjne i dokumentacyjne
Polska spółka z o.o., której 100% udziałów posiadają polskie osoby fizyczne, zrealizowała w 2015 r. transakcje: 1) ze spółką słowacką, której udziałowcami posiadającymi powyżej 5% (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na studia doktoranckie przedsiębiorcy można zaliczyć do kosztów podatkowych - Minister Finansów zmienia stanowisko organu podatkowego
Dla zaliczenia opłaty za studia doktoranckie do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest, czy wydatek ten związany jest z podnoszeniem kwalifikacji (...)
str. 38
2.
Podatek od umorzonych odsetek od kredytu bankowego - odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską
Minister Finansów w piśmie z 20 stycznia 2016 r., nr DD3.054.1.2016.MCA, będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 281, wyjaśnił kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym umorzonych odsetek od kredytów bankowych. Poinformował także, (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pomniejszany o nieobecności - obliczanie zaliczki na podatek
Wypłacamy pracownikowi ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Jaką część potrącić z tego ryczałtu za każdy dzień nieobecności w 2016 roku? Czy kwoty (...)
str. 40
3.2.
Wynagrodzenie za pracę dla informatyków a 50% koszty uzyskania przychodów
Zatrudniamy na umowę o pracę informatyków, którzy m.in. piszą programy komputerowe. Czy do ich wynagrodzenia możemy stosować 50% koszty uzyskania przychodów? Tak. Do wynagrodzeń informatyków (...)
str. 42
3.3.
Korekta nieprawidłowo złożonego zeznania podatkowego
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przez pomyłkę złożył PIT-28, chociaż zakładając działalność w lutym 2015 r., wybrał jako formę opodatkowania zasady ogólne. Urząd skarbowy przyjął (...)
str. 44
3.4.
Najem prywatny a odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu
Osiągam przychody z najmu prywatnego budynku mieszkalnego, opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5%. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy odsetki z tytułu nieterminowej płatności czynszu też są (...)
str. 45
3.5.
Kwalifikacja przychodów i moment ich powstania u biegłego sądowego
Biegły sądowy prowadzi działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych) i jednocześnie świadczy usługi biegłego na zlecenie sądów (zakres działalności pokrywa się z usługami świadczonymi na (...)
str. 46
3.6.
Usługi budowlane a prawo do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego
Jako podwykonawca wykonuję na zlecenie gminy roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów (PKWiU 42.21). Czy wykonując te usługi mogę być opodatkowany 5,5% stawką ryczałtu od przychodów (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja dokonywana od 1 stycznia 2016 r. przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze BI, w opracowaniu pt. "Środki trwałe u prowadzących działy specjalne produkcji rolnej", w związku z powstającymi wątpliwościami, zwróciliśmy się do (...)
str. 48
2.
Przekwalifikowanie do środków trwałych składników majątku zaliczonych bezpośrednio do kosztów
Podatnik nie może zmienić sposobu kwalifikacji składników majątku pierwotnie zaliczonych, zgodnie z przyjętą polityką, bezpośrednio do kosztów, uznając je obecnie za podlegające amortyzacji środki trwałe. (...)
str. 49
3.
Koszt projektu budynku a jego wartość początkowa
W celu uzyskania pozwolenia na budowę budynku zleciliśmy wykonanie projektu architektonicznego. Budowa nie będzie jednak rozpoczęta, jeżeli nie uzyskamy na ten cel dotacji, o którą (...)
str. 50
4.
Podatkowe skutki dofinansowania zakupu środków trwałych z funduszy ZUS
Pod koniec 2015 r. otrzymaliśmy z ZUS pierwszą część dofinansowania na zakup środków trwałych oraz usług doradczych związanych z projektem badania czynników szkodliwych na stanowiskach (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Tytuł do ubezpieczeń w ZUS dla współmałżonka przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych. Zamierzam zawrzeć z mężem umowę zlecenia, która będzie stanowić dla niego jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS. (...)
str. 54
2.
Nie ma składek ZUS od wartości polisy ubezpieczeniowej wykupionej pracownikom na czas podróży zagranicznej
Jeżeli pracodawca wykupuje pracownikom polisy ubezpieczeniowe na czas odbywanych przez nich zagranicznych podróży służbowych, wartość tego świadczenia nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy (...)
str. 56
3.
Ustalanie prawa i wysokości zasiłku opiekuńczego dla zleceniobiorcy
Czy zleceniobiorcy sprawującemu osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego? Jeśli tak, to jak ustalić wysokość zasiłku? (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Termin upływu czasowego limitu zatrudniania na czas określony - opinia MRPiPS
Zatrudniamy pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r. Umowy te podlegają limitowi 33 miesięcy zatrudnienia (...)
str. 58
2.
Urlop wypoczynkowy w razie podjęcia pracy na urlopie wychowawczym
Pracownica zatrudniona w naszej firmie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, od dwóch lat przebywa na urlopie wychowawczym. Ostatnio zgłosiła chęć podjęcia u (...)
str. 60
3.
Stałe wynagrodzenie w razie różnych nieobecności w pracy w jednym miesiącu
Pracownica 3 lutego 2016 r. wróciła do pracy po urlopie bezpłatnym. Przepracowała dwa tygodnie i stała się niezdolna do pracy z powodu choroby od 18 (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja faktury zakupu wystawionej w grudniu 2015 r., a otrzymanej wraz z towarem w styczniu 2016 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę zakupu towarów wystawioną w dniu dokonania zakupu, tj. w grudniu 2015 r., a otrzymaną wraz z towarem w styczniu (...)
str. 63
2.
VAT odzyskany w związku z zastosowaniem ulgi na złe długi
W ramach ulgi na złe długi odzyskaliśmy znaczną kwotę VAT należnego. Obecnie dłużnik jest postawiony w stan upadłości i nie posiada środków na zaspokojenie jakichkolwiek (...)
str. 64
3.
Ewidencja wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło zawartej z obcokrajowcem
Spółka z o.o. w 2015 r. zawarła umowę o dzieło z artystą z Rosji na wykonanie przedstawienia w Belgii. Jak należało ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 68
4.
Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych po likwidacji spółki z o.o.
W 2015 r. zakończyła się likwidacja spółki z o.o., w której nasza spółka z o.o. posiadała udziały. W wyniku dokonanego podziału majątku zlikwidowanej spółki na (...)
str. 70
5.
Wystawienie faktury na sprzedaż nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego
W sierpniu 2015 r. wystawiliśmy fakturę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości i przekazaliśmy ją do używania kupującemu. Do końca roku faktura została częściowo zapłacona. Akt notarialny (...)
str. 72
6.
Ewidencja "białych certyfikatów" w spółdzielni mieszkaniowej
Spółdzielnia mieszkaniowa zmodernizowała system grzewczy, przez co zmniejszono o 50% koszty zużycia ciepła oraz emisji substancji do powietrza. W związku z tym spółdzielnia skorzystała z (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.