Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Dodatek nr 26
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27
z dnia 20.09.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRAWA PRACY - WYBRANE ZAGADNIENIA
1.
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Jestem zatrudniony w małym zakładzie, w którym nie ma regulaminu pracy ani wynagradzania. Pracodawca wypłaca wynagrodzenia w różnych terminach, zazwyczaj jednak do 10-go następnego miesiąca. Czy dopuszczalna jest (...)
str. 3
2.
Obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego mimo zawieszenia premii miesięcznej
Pensja pracownika odpowiada wynagrodzeniu minimalnemu, przy czym składają się na nią wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz premia miesięczna. Z uwagi na kłopoty finansowe, wypłata premii uległa (...)
str. 4
3.
Premia uznaniowa w podstawie wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
1) W regulaminie wynagradzania mamy zapis o premii uznaniowej. Jej przyznanie zależy od wyników pracy danego pracownika, możliwości finansowych spółki i ogólnej oceny zachowania pracownika. Decyzję o wypłacie premii (...)
str. 6
4.
Dodatek za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
W naszym zakładzie pracownicy są zatrudnieni przy produkcji i w dziale administracyjnym. W administracji wynagrodzenie pracowników jest określone w stałej stawce miesięcznej, bez żadnych dodatków. W dziale produkcyjnym pracownicy wynagradzani są (...)
str. 7
5.
Ustalanie wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
1) Pracodawca zatrudnił z dniem 16 sierpnia 2016 r. pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalił mu jednoskładnikowe wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości wynoszącej 2.800 zł. Pracownik świadczy pracę (...)
str. 9
6.
Stałe wynagrodzenie w razie różnych nieobecności w pracy w jednym miesiącu
Pracownica 5 lipca 2016 r. wróciła do pracy po urlopie bezpłatnym. Przepracowała dwa tygodnie i stała się niezdolna do pracy z powodu choroby od 20 do 31 lipca (...)
str. 10
7.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia roboczego
Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku przedłożył zwolnienie lekarskie na okresy: od 1 do 12 sierpnia br. i od 16 sierpnia (...)
str. 12
8.
Wynagrodzenie w miesiącu oddania czasu wolnego za nadgodziny
W naszej firmie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Ze względu na specyfikę pracy często zdarzają się przypadki nadgodzin z przekroczenia dobowego. Czy w przypadkach oddawania czasu wolnego za nadgodziny (...)
str. 14
9.
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika otrzymującego różne składniki wynagrodzenia
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje różne składniki wynagrodzenia. Wykonuje on pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Przebywał na (...)
str. 15
10.
Wynagrodzenie urlopowe przy wypłacie wynagrodzenia do 10-tego dnia następnego miesiąca
W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że wynagrodzenia dla pracowników produkcyjnych wypłacane są w terminie 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Czy w takiej sytuacji do obliczenia wynagrodzenia urlopowego powinniśmy (...)
str. 17
11.
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Pracownikowi, z którym rozwiązaliśmy umowę o pracę, będziemy na koniec września 2016 r. wypłacali ekwiwalent za urlop. Otrzymuje on stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. W trzech miesiącach, za które wynagrodzenie (...)
str. 18
12.
Potrącenia z wynagrodzeń pracowników - ustalenie kwot wolnych
Co jakiś czas przychodzą do zakładu pracy komornicze zajęcia wynagrodzeń za pracę podległych pracowników. Najczęściej dotyczą one niespłaconych kredytów i pożyczek. Przy ich dokonywaniu stosujemy kwoty (...)
str. 19
II.
SKŁADKI ZUS OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
1.
Podstawa wymiaru składek pracowników
Dla pracownika podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Tak wynika z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 (...)
str. 21
2.
Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona. Nie może ona przekroczyć limitu, który odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (...)
str. 22
3.
Podstawa wymiaru składek pracownika na urlopie wychowawczym
Przypomnijmy, że każda osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale tylko wtedy, gdy nie ma innych tytułów do (...)
str. 22
4.
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP
Przepisy w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) uregulowane zostały odpowiednio w ustawach: z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (...)
str. 23
5.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT
"Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru (...)
str. 25
6.
Zmiany w składkach ZUS za osoby oddelegowane do pracy za granicę
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru tych składek nie uwzględnia (...)
str. 27
7.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
7.1.
Jak wykazać w drukach ZUS opóźnioną wypłatę wynagrodzenia pracownikom?
Zasadniczo zatrudnionym w firmie pracownikom wypłacamy pensje za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Wyjątkowo jednak pensję za sierpień 2016 r. pracownicy otrzymali dnia 1 września (...)
str. 28
7.2.
Pensja nieodebrana w terminie - rozliczenie składek w drukach ZUS
Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy pracownikom w kasie zakładu w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Jedna z zatrudnionych w firmie osób przebywała na urlopie wypoczynkowym od 22 sierpnia do (...)
str. 30
7.3.
Składki od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
Pracownik wystąpił do nas z wnioskiem o wypłacenie zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia, do którego chcemy się przychylić. Nie wiemy jednak, co w takiej sytuacji ze składkami. Zaliczka (...)
str. 30
7.4.
Składki na FP i FGŚP z tytułu wykonywania pracy przez część miesiąca
Pracownik pełnoetatowy (z kilkuletnim stażem pracy) z końcem sierpnia 2016 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 750 zł. W miesiącu tym wykonywał on bowiem pracę tylko przez kilka dni z powodu jej podjęcia (...)
str. 31
III.
WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W UJĘCIU PODATKOWYM (PIT, CIT) I W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH
1.
Wynagrodzenie wpłacane na rachunek bankowy - moment powstania przychodu u pracownika
Przychód u pracowników otrzymujących wynagrodzenie wpłacane na rachunek bankowy powstaje w momencie wypływu środków pieniężnych z konta bankowego pracodawcy. Sam moment złożenia przelewu nie jest jeszcze postawieniem wynagrodzenia (...)
str. 32
2.
Koszty uzyskania przychodów i ulga podatkowa stosowane do wynagrodzenia pracowników w 2016 r.
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Wynagrodzenie otrzymane przez pracownika lub postawione do jego dyspozycji stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, od którego pracodawca (...)
str. 33
3.1.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od tych wynagrodzeń
Kwestie związane z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów należności pracowników ze stosunku pracy określone zostały w art. 15 ust. 4g i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 6ba i art. 23 (...)
str. 35
3.2.
Ujęcie wynagrodzeń w księgach rachunkowych pracodawcy
Na gruncie bilansowym zarówno wynagrodzenie pracownika, jak i składki ZUS od tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę) ujmowane są w kosztach miesiąca, którego dotyczą (zgodnie z zasadą memoriału). (...)
str. 35
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Potrącanie kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej od podatku u pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców
Nasza firma zatrudnia na pełen etat pracownika, który jednocześnie jest zatrudniony w dwóch innych firmach (w każdej z nich na 1/8 etatu). Jego miejsce zamieszkania jest położone poza (...)
str. 38
4.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych premii uznaniowej
Spółka wypłaca swoim pracownikom premie miesięczne. Premie te mają charakter uznaniowy. O tym, kto z pracowników premię tę otrzyma i w jakiej wysokości, decyduje kierownik jednostki. Decyzję o przyznaniu premii (...)
str. 40
4.3.
Składki ZUS w części finansowanej przez pracownika zapłacone z opóźnieniem a koszty podatkowe pracodawcy
Spółka z o.o. wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc na koniec miesiąca. Wynagrodzenia za sierpień 2016 r. spółka wypłaciła pracownikom na koniec sierpnia br., jednak składki (...)
str. 41
4.4.
Zastosowanie 50% kosztów uzyskania do przychodów pracownika z praw autorskich
Zatrudniamy pracowników - twórców. Jakie warunki muszą być spełnione, aby do ich wynagrodzenia zastosować 50% koszty uzyskania przychodów? Jeżeli pracownik - jako twórca - korzysta (...)
str. 43
4.5.
Koszty uzyskania przychodów pracowników wykonujących tymczasowo pracę za granicą
Spółka oddelegowuje tymczasowo pracowników do pracy na terenie Niemiec (zwykle na trzy miesiące). Zapewnia im noclegi. Pracownicy ci w umowie o pracę - jako miejsce wykonywania pracy (...)
str. 44
4.6.
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty zasiłku z ubezpieczeń społecznych
Jesteśmy spółką z o.o. Po raz pierwszy będziemy wypłacać zasiłek macierzyński. Jak go ewidencjonować w księgach rachunkowych? Czy wartość brutto kwoty zasiłku należy odnieść na zwiększenie kosztów (...)
str. 45
4.7.
Ewidencja i kwalifikacja wpłat na FP i FGŚP
Czy wydatki na FP i FGŚP to koszt wynagrodzeń, czy świadczeń na rzecz pracowników? Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwiększają koszty działalności (...)
str. 46
4.8.
Egzekucja należności z wynagrodzenia pracownika
Otrzymaliśmy z urzędu skarbowego tytuł wykonawczy dotyczący jednego z naszych pracowników. Jakich zapisów w księgach rachunkowych powinniśmy dokonać w związku z powyższym zajęciem? Nadmieniamy, że nie prowadzimy analityki do konta (...)
str. 47
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.