Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Korekta VAT dokonywana przy sprzedaży samochodu osobowego - nowy kalkulator Gofinu
W stanie prawnym obowiązującym przed 1 kwietnia 2014 r. od zakupu samochodów osobowych podatnicy mogli odliczać 60% kwoty VAT wykazanej w fakturze, nie więcej niż (...)
str. 4
II.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Usługi ciągłe - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podmioty gospodarcze świadczą na rzecz swoich kontrahentów tzw. usługi ciągłe. Jak takie usługi rozliczyć na gruncie VAT, podatku (...)
str. 5
1.1.
Rozliczenie usług ciągłych na gruncie ustawy o VAT
Data wykonania usługi na potrzeby ustalenia obowiązku podatkowego - zasada ogólna W myśl zasady ogólnej, w przypadku usług obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą (...)
str. 6
1.2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu usług ciągłych
W przypadku świadczenia usług za dzień powstania przychodu uważa się generalnie dzień wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo (...)
str. 7
1.3.
Ujęcie usług ciągłych w księgach rachunkowych
Ustawodawca generalnie nie określił, w którym momencie jednostki powinny wykazywać przychód z tytułu świadczonych usług. Wskazał jedynie, że w przypadku niezakończonej usługi objętej umową, w (...)
str. 9
2.1.
Zasady podziału wyniku finansowego netto
Wynik finansowy netto, uzyskany przez jednostkę za dany rok obrotowy, może wykazywać zysk lub stratę. W przypadku jednostek zobowiązanych do badania rocznego sprawozdania finansowego podział (...)
str. 10
2.2.
Rozliczenie nagród dla pracowników na gruncie podatku dochodowego
Przychód pracownika z tytułu otrzymania nagrody z zysku Dla pracowników otrzymanie od pracodawcy nagrody (z zysku netto/z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) stanowi przychód ze (...)
str. 11
2.3.
Ewidencja księgowa wypłaty nagród z zysku
Nagrody dla pracowników z zysku netto nie obciążają kosztów działalności operacyjnej jednostki. Przekazanie tych nagród może zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki (pod datą uchwały (...)
str. 13
3.
Użyczenie środka trwałego - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa u użyczającego
W praktyce nie należy do rzadkości, że podmioty gospodarcze przekazują innym podmiotom swoje składniki majątku (środki trwałe) np. w ramach umowy użyczenia, umów wzajemnych, itd. (...)
str. 14
3.1.
Czy użyczając środek trwały należy wykazać VAT należny?
Generalnie opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przypadku użyczenia innemu podmiotowi własnego składnika majątku (środka trwałego) nie (...)
str. 14
3.2.
Ujmowanie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych za okres udostępnienia środka trwałego kontrahentowi
Ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były (...)
str. 16
3.3.
Użyczenie środka trwałego w księgach rachunkowych
Przekazując innemu podmiotowi do wykorzystywania swój środek trwały (bez wynagrodzenia), jednostka nie "zdejmuje" go z ewidencji środków trwałych. Pomimo, iż fizycznie znajduje się on poza (...)
str. 18
III.
PODATEK VAT
1.
Polska złoży wniosek do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu zwolnienia z VAT do 200.000 zł
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl), rząd zaakceptował wniosek Ministra Finansów do Komisji Europejskiej o przyznanie Polsce w latach 2017-2018 prawa do (...)
str. 18
2.
Wybrane orzecznictwo NSA dotyczące VAT
2.1.
Korzystanie z usług podwykonawców a uznanie świadczenia za kompleksowe
Jeżeli wykonanie prac budowlanych na potrzeby montażu sprzedanego urządzenia można powierzyć innemu podmiotowi, to nie mają one kompleksowego charakteru wraz z dostawą tego urządzenia. (wyrok (...)
str. 19
2.2.
Kiedy usługa organizacji obozów i kolonii dla dzieci jest opodatkowana 23% stawką VAT?
Jeżeli podatnik organizuje obozy i kolonie dla dzieci, ale celem wyjazdów nie jest wyłącznie opieka nad dziećmi, to mamy do czynienia z usługą turystyczną opodatkowaną (...)
str. 20
3.
Import usług - rozliczenie VAT
O imporcie usług mówimy w przypadku, gdy dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (patrz: art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). (...)
str. 22
4.
Termin zwrotu VAT przy likwidacji działalności gospodarczej (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czynny podatnik VAT zlikwidował działalność gospodarczą. W ostatniej deklaracji VAT nie wykazał żadnej sprzedaży, tylko VAT należny od towarów i usług objętych spisem z natury (...)
str. 24
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Prawo do odliczenia VAT z faktury, która nie zawiera NIP nabywcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mogę odliczyć VAT z faktury, na której kontrahent nie umieścił mojego NIP? Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury, (...)
str. 26
5.2.
Sprzedaż samochodu przez firmę żony, gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest mąż - jak wystawić fakturę?
Do działalności gospodarczej żony został wprowadzony samochód należący do majątku wspólnego małżonków. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jest jednak tylko mąż. Obecnie ten samochód ma być (...)
str. 27
5.3.
Przeniesienie majątku trwałego z działalności pozarolniczej do rolniczej
Prowadzę działalność gospodarczą i rolniczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Chcę zlikwidować działalność gospodarczą i przekazać środki trwałe do działalności rolniczej (nie będę wykorzystywał ich na (...)
str. 28
IV.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wybrane interpretacje indywidualne dotyczące podatników CIT
1.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na kolacje dla klientów/potencjalnych klientów
Wydatki na "zwykłe" kolacje, podczas których odbywają się rozmowy biznesowe z klientami/potencjalnymi klientami (uczestnikami dwudniowych szkoleń), nie stanowią kosztów reprezentacji. Wydatki te, jako poniesione w (...)
str. 29
1.2.
Strata z tytułu wpłaty środków pieniężnych na konto bankowe osoby nieuczciwej a koszty uzyskania przychodów
Strata, spowodowana wpłatą środków pieniężnych na konto bankowe wskazane przez oszusta (który podszył się pod kontrahenta wskutek włamania hakerskiego), może zostać zaliczona do kosztów uzyskania (...)
str. 31
1.3.
Moment potrącenia kosztu pośredniego
Koszt pośredni jest potrącalny w dacie poniesienia, tj. w dniu, na jaki został on ujęty w księgach rachunkowych jako koszt. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dokumentowanie usług niematerialnych na potrzeby ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
Na potrzeby prowadzonej działalności spółka nabywa usługi niematerialne, np. usługi marketingowe, prawnicze, informatyczne, itp. Usługi te są co miesiąc dokumentowane fakturami. Czy aby zaliczyć wartość (...)
str. 33
2.2.
Udokumentowanie miejsca siedziby kontrahenta certyfikatem rezydencji uzyskanym pocztą elektroniczną
Spółka dokonuje na rzecz kontrahentów unijnych wypłat należności, od których zobowiązana jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy. Czy podatek ten spółka może pobrać według stawki określonej (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot kosztów noclegów i wyżywienia pracownikom mobilnym bez podatku - wyrok WSA
Wydatki na zapewnienie pracownikowi mobilnemu noclegów oraz pokrycia zwiększonych kosztów wyżywienia są świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynoszą konkretną i wymierną korzyść (...)
str. 37
2.
Wartość towarów otrzymanych w formie darowizny nie może być kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego
Przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej w kosztach uzyskania przychodów nie można uwzględniać wartości towarów otrzymanych w formie darowizny. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w (...)
str. 38
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na samochód osobowy ponoszone przez współwłaściciela - ujęcie w kosztach podatkowych
Podatnik jest współwłaścicielem pojazdu (w 5%). Drugi współwłaściciel wyraził zgodę, aby podatnik używał tego samochodu do działalności gospodarczej i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. (...)
str. 39
3.2.
Koszty uzyskania przychodów pracowników wykonujących tymczasowo pracę za granicą
Spółka oddelegowuje tymczasowo pracowników do pracy na terenie Niemiec (zwykle na trzy miesiące). Zapewnia im noclegi. Pracownicy ci w umowie o pracę - jako miejsce (...)
str. 41
3.3.
Odszkodowanie wypłacone pracownikowi a zwolnienie z podatku dochodowego
Otrzymaliśmy nakaz Inspekcji Pracy wypłaty odszkodowania pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Czy to odszkodowanie (...)
str. 42
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Sprzedaż środka trwałego przez ryczałtowca
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 5,5%. Czy przychód ze sprzedaży środka trwałego też należy opodatkować według tej stawki? Czy wystąpią koszty (...)
str. 43
4.2.
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Na nasze konto walutowe wpływają środki w euro z tytułu zapłaty należności za sprzedane wyroby. Następnie z tego konta przelewamy te środki na konto złotówkowe. Czy na koncie (...)
str. 44
4.3.
Sprzedaż spółki cywilnej - przychody i koszty
Wspólnicy spółki cywilnej zdecydowali się sprzedać przedsiębiorstwo - spółkę cywilną. W jaki sposób należy ustalić przychody z takiej sprzedaży i koszty ich uzyskania? Ustawa o (...)
str. 44
4.4.
Działalność agroturystyczna prowadzona przez małżonków a zwolnienie z podatku
Małżonkowie posiadający wspólność majątkową są właścicielami budynku mieszkalnego, w którym dotychczas było wynajmowanych pięć pokoi. Obecnie budynek został rozbudowany tak, że będzie wynajmowanych dziewięć pokoi. (...)
str. 44
VI.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie zakupu wyposażenia sfinansowanego dotacją z urzędu pracy - interpretacja organu podatkowego
Wydatki na zakup wyposażenia, sfinansowane dotacją uzyskaną z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich (...)
str. 45
2.
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo
W kwietniu br. jako spółka z o.o. zakupiliśmy środek trwały, który został zamortyzowany jednorazowo. W maju br. dokonamy jego ulepszenia. Czy wydatki na ulepszenie będą podlegały rozliczeniu w koszty (...)
str. 47
3.
Wartość początkowa, amortyzacja oraz sprzedaż budynku mieszkalnego
W 2009 r. nabyłem budynek mieszkalny, z którego część wprowadziłem do działalności gospodarczej. Wartość początkową części budynku ustaliłem na podstawie operatu szacunkowego. Budynek podlegał amortyzacji. (...)
str. 48
4.
Wycena środków trwałych i usług otrzymanych nieodpłatnie
Kontrahent wybudował i nieodpłatnie przekazał nam (spółce z o.o.) środek trwały. Ponadto dokonał modernizacji oraz remontu naszych obiektów. Jak ustalić wartość początkową otrzymanego nieodpłatnie środka (...)
str. 50
VII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia i składki w ZUS za emeryta i rencistę wykonującego zlecenie
1) Od 1 czerwca 2016 r. pracę w ramach umowy zlecenia będzie w mojej firmie wykonywać osoba mająca ustalone prawo do emerytury. Z przedłożonego przez nią oświadczenia wynika, iż (...)
str. 51
2.
Składki ZUS z tytułu działalności wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy
Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Zamierzam jednocześnie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z tytułu której będę podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. (...)
str. 53
3.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego nie ulega zmianie w trakcie jego wypłaty
Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na 12 miesięcy. Pierwszy dzień tego świadczenia przypadał w październiku 2015 r., zatem podstawa jego wymiaru nie (...)
str. 55
4.
Wypłata zasiłku opiekuńczego za czas sprawowania opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu
Pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku 6 lat. Żona pracownika, sprawująca stałą opiekę nad (...)
str. 57
VIII.
PRAWO PRACY
1.
Uchylenie limitów zatrudniania terminowego z powodu obiektywnych powodów po stronie pracodawcy
Zatrudniamy pracowników w szkole na stanowisku kucharz i pomoc kuchenna. W czasie wakacji stołówka szkolna jest zamknięta. Do tej pory podpisywaliśmy z tymi pracownikami umowy (...)
str. 58
2.
Świadczenie usług na rzecz pracodawcy
Zatrudniamy pracownika na podstawie stosunku pracy. Czy jest dopuszczalne, żeby dodatkowo wykonywał on pracę na rzecz naszej firmy (taką samą jak na etacie), w ramach (...)
str. 59
3.
Ochrona danych osobowych przy rozliczaniu dotacji
Prowadzimy dom pomocy społecznej (jesteśmy zakonem) i otrzymujemy dotację na ten cel. W naszej ofercie na prowadzenie domu założono określony poziom wynagrodzenia pracowników. Zleceniodawca żąda (...)
str. 61
IX.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Jak księgować VAT niepodlegający odliczeniu?
Prowadzimy działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przypisać VAT naliczonego do działalności opodatkowanej lub zwolnionej, więc VAT odliczamy za pomocą (...)
str. 62
2.
Płatności dokonywane firmową kartą płatniczą
Pracownicy dokonują płatności za nabywane materiały, towary czy usługi firmową kartą płatniczą. Jak ujmować takie zakupy oraz dotyczące ich zapłaty w księgach rachunkowych naszej spółki (...)
str. 65
3.
Zakres usług wykonywanych przez biuro rachunkowe
1) Jestem główną księgową w spółce z o.o., z którą zamierzam rozwiązać umowę o pracę. Prowadzę także od kilku lat biuro rachunkowe. Czy mogę w (...)
str. 67
4.
Ewidencja WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną w kolejnym miesiącu
W kwietniu br. otrzymaliśmy od kontrahenta unijnego towar wraz z fakturą pro forma. Zakup stanowi dla nas WNT. Towar został przyjęty na magazyn prowadzony według (...)
str. 69
5.
Faktura za bilety lotnicze dotyczące przyszłej delegacji
W kwietniu br. od zagranicznego przewoźnika otrzymaliśmy fakturę za bilety lotnicze dotyczące delegacji, która odbędzie się w sierpniu br. Zobowiązanie zostało opłacone w tym samym (...)
str. 73
6.
Kiedy stowarzyszenie może być jednostką mikro?
Czy stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą, może być w świetle ustawy o rachunkowości uznane za jednostkę mikro? Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może być jednostką mikro, (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.