Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów i ZUS na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Wybór roku obrotowego przez spółki osobowe
Spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego (wyjątek stanowią spółki komandytowo-akcyjne). Podatnikami są natomiast ich wspólnicy będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. W związku z (...)
str. 4
1.2.
Wykazywanie wpłat do PPK w raporcie ZUS RCA
Od 1 lipca br. większe podmioty (tj. zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób) stosują przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK). (...)
str. 5
2.
Wiążąca Informacja Stawkowa - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Wskazano w nim, że WIS to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Stawka 0% VAT dla WDT - ważne zmiany od 2020 r.
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (projekt z 11 czerwca 2019 r.), (...)
str. 7
2.
Po raz kolejny przedłużono termin złożenia CIT-8 i wpłaty podatku dla niektórych podatników
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, do dnia 31 października 2019 r. przedłużono termin do: złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Kompensata należności i zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług - w świetle zmian przepisów
Podmioty gospodarcze dokonują niekiedy kompensaty należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z rozliczeniem takich kompensat, z uwzględnieniem (...)
str. 11
1.1.
Zasady dokonywania kompensaty - podstawa prawna
W praktyce jednostki mogą dokonywać kompensaty umownej lub mogą dokonywać potrącenia jednostronnego. Kompensata umowna nie została wprost uregulowana w przepisach, jednak jej dokonywanie jest dozwolone. (...)
str. 11
1.2.
Kompensata wierzytelności a VAT i Ordynacja podatkowa
Do niedawna forma dokonywania zapłaty za towar/usługę pozostawała generalnie bez wpływu na sposób rozliczenia transakcji dla celów VAT oraz na gruncie Ordynacji podatkowej. Kwestia ta (...)
str. 12
1.3.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków uregulowanych w drodze kompensaty
Kompensata dokonana do końca 2019 r. Obecnie (tj. do końca 2019 r.) podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej (...)
str. 14
1.4.
Ewidencja księgowa kompensaty należności z zobowiązaniami
Kompensata wzajemnych rozrachunków, tj. należności i zobowiązań wobec tego samego kontrahenta, ujmowana jest w księgach rachunkowych na kontach rozrachunkowych. Może ona zostać ujęta w księgach (...)
str. 16
2.
Sprzedaż nieruchomości - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują budynki/budowle (nieruchomości), stanowiące środki trwałe, podejmują niekiedy decyzję o ich sprzedaży. Sprzedaż taką należy odpowiednio rozliczyć (...)
str. 16
2.1.
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości dla celów VAT
Moment powstania obowiązku podatkowego W ustawie o VAT nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny określałyby moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu (...)
str. 16
2.2.
Ustalanie przychodów oraz kosztów podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości
Przychód ze sprzedaży nieruchomości Na gruncie ustawy o PDOP, przychód ze sprzedaży środka trwałego (tu: nieruchomości) kwalifikowany jest do przychodu z tzw. innych źródeł (nie (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych ze sprzedażą nieruchomości (środka trwałego)
Operacje związane ze sprzedażą środka trwałego (tu: nieruchomości) ujmowane są w księgach rachunkowych odpowiednio w pozostałych przychodach operacyjnych lub pozostałych kosztach operacyjnych. Wynika to z (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Nowa struktura JPK_FA(3) - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący nowej struktury JPK_FA(3). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało, że nowa wersja struktury JPK dla faktur została (...)
str. 23
2.
Korygowanie faktur i deklaracji VAT po likwidacji działalności - wyrok WSA
Po wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT, były przedsiębiorca ma prawo do wystawienia faktury korygującej oraz złożenia korekty deklaracji VAT (do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego). (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Biała lista podatników VAT - wybrane zagadnienia
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, z dniem 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych wcześniej dwóch rejestrów podatników VAT, tj. podmiotów, w odniesieniu do (...)
str. 25
3.2.
Mechanizm podzielonej płatności - przelewy zbiorcze i zapłata zaliczek
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam regulować wszystkie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy chcąc dokonywać przelewów zbiorczych, powinienem w komunikacie przelewu wskazywać okres według (...)
str. 29
3.3.
Odliczanie VAT z faktur-prognoz za media
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od dostawców mediów (gaz, prąd, woda) otrzymuję faktury-prognozy. Czy mam prawo odliczać VAT z tych faktur, jeżeli ich zakup związany jest (...)
str. 30
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Wystawianie faktur do paragonów - od kiedy stosować nowe zasady dokumentowania sprzedaży?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep papierniczy. Do kiedy mogę wystawiać faktury do paragonów, które nie zawierają NIP nabywcy? Od 1 stycznia 2020 r. - (...)
str. 32
4.2.
Sprzedaż kosmetyków - podmiotowe zwolnienie z VAT w świetle zmian przepisów
Sprzedaję kosmetyki (PKWiU 20.42.1) na targowiskach, w ramach tzw. sprzedaży obwoźnej. Czy mam prawo korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT? Czytelnik może korzystać z podmiotowego (...)
str. 33
4.3.
Kasa rejestrująca on-line - ulga na zakup i prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie rejestrującej (z uwagi na obroty nieprzekraczające 20.000 zł). Zamierzam jednak dobrowolnie zainstalować kasę on-line. (...)
str. 33
5.
Składanie wniosków VAT-REF do Irlandii jako państwa zwrotu - komunikat Min. Fin.
Podatnicy, którzy nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT i nie dokonują wyłącznie czynności zwolnionych od podatku (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 86 ust. (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wspieranie nowych inwestycji a zwolnienie z CIT (PIT) - interpretacja ogólna Min. Fin.
Wolne od podatku dochodowego są dochody podatników (z zastrzeżeniem), uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia (...)
str. 35
2.
Nadwyżka bilansowa przeznaczona na ZFŚS a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pochodzący z nadwyżki bilansowej spółdzielni, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Tego rodzaju odpis nie ma bowiem charakteru kosztowego. (interpretacja (...)
str. 37
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki związane z samochodem zastępczym w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. oddała do naprawy samochód osobowy stanowiący środek trwały w firmie (spółka nie prowadziła ewidencji przebiegu pojazdu dla tego samochodu). Na czas naprawy (...)
str. 39
3.2.
Przypisanie kosztów do źródeł przychodów w CIT
Spółka z o.o. uzyskuje przychody z zysków kapitałowych i przychody z innych źródeł. W jaki sposób spółka powinna przypisać koszty pośrednie do poszczególnych źródeł przychodów? (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia prokurentowi - interpretacja KIS
Spółka, wypłacając prokurentowi wynagrodzenie na podstawie uchwały zarządu, z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w tej spółce, nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sfinansowanie kosztów udziału w konferencji a przychód uczestnika
Firmy farmaceutyczne zawierają umowy sponsoringu z lekarzami. Firma farmaceutyczna pokrywa lekarzowi koszty opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji. Czy lekarz powinien wykazać nieodpłatne świadczenie w (...)
str. 46
2.2.
Zakup mieszkania pod wynajem przez małżonków - sposób rozliczania przychodów z najmu
Małżonkowie, których łączy ustawowa wspólność majątkowa, prowadzą odrębne działalności gospodarcze, opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Zakres prowadzonych działalności nie jest związany z wynajmem (...)
str. 48
2.3.
Spółka jawna będąca prosumentem energii odnawialnej a podatek dochodowy
Spółka jawna założyła instalację fotowoltaiczną. Będzie produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Nadwyżki wytworzonej energii spółka będzie sprzedawać do firmy energetycznej, zgodnie z zawartą umową. (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wynajem nieruchomości zastępczych a koszt modernizacji środków trwałych - interpretacja KIS
Jeżeli podczas prac modernizacyjnych prowadzonych we własnych obiektach (np. halach czy placach) jednostka ponosi wydatki związane m.in. z wynajmem zastępczych nieruchomości, to nie powinny one (...)
str. 51
2.
Przeznaczenie środka trwałego do likwidacji a zakończenie jego amortyzacji
Posiadamy niezamortyzowaną maszynę, której nie użytkujemy i zamierzamy ją sprzedać. Obecnie maszyna została postawiona w stan likwidacji, tj. zdemontowano ją i przygotowano do sprzedaży poprzez (...)
str. 53
3.
Przerwa w najmie prywatnym trwająca dłużej niż trzy lata a odpisy amortyzacyjne
Podatnik przez 6 lat uzyskiwał przychody z najmu prywatnego, opodatkowane według skali podatkowej. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczał odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu indywidualnie ustalonej (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Brak prawa zleceniobiorcy-studenta do objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
Student w wieku 25 lat podjął w naszej firmie zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Jednocześnie wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie go do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. (...)
str. 56
2.
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej dla pracownika
1) Jeden z zatrudnionych w naszej firmie pracowników przechodzi na emeryturę. Rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę. W ostatnim dniu zatrudnienia wypłacimy mu nagrodę jubileuszową (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnoetatowych w 2020 r.
Część naszej załogi świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Niektórzy pracują w proporcjonalnie zmniejszonym dobowym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym od poniedziałku do (...)
str. 59
2.
Czy włączenie dodatku stażowego do wynagrodzenia zasadniczego wymaga wypowiedzenia umów o pracę?
Pracownikom wypłacane są dodatki stażowe, które chcemy włączyć do wynagrodzenia zasadniczego. Czy tego rodzaju zmiana będzie wymagać wypowiedzenia umów o pracę? Nie. Wypowiedzenie zmieniające będzie (...)
str. 61
3.
Wymiar urlopu dla niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na sezon zimowy
Na sezon zimowy chcemy zatrudnić palacza na podstawie umowy o pracę na czas określony. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego tej osobie w roku bieżącym (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Salda zerowe oraz potwierdzenia milczące przy inwentaryzacji należności
Jak co roku, w ostatnim kwartale dokonujemy inwentaryzacji należności poprzez ich listowne potwierdzenie. Czy salda zerowe naszych kontrahentów też powinny być potwierdzane oraz czy brak (...)
str. 65
2.
Wydatki na zakup gadżetów reklamowych
Firma zajmująca się budową domów zamierza nabyć gadżety reklamowe, (z logo) takie jak: długopisy, smycze, torby, parasolki. Będą one rozdawane przyszłym klientom, promując powstający budynek. (...)
str. 66
3.
Faktury wystawione w walucie obcej i krajowej
Jak prawidłowo zaksięgować faktury wystawione (przez sprzedawcę krajowego) w dwóch walutach (tj. w euro i w złotych)? Czy odliczeniu podlega VAT wykazany w fakturze (w (...)
str. 69
3.1.
Zasady odliczenia VAT naliczonego
W sytuacji, gdy podatnik wystawia fakturę w walucie obcej, to zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, kwotę VAT wykazuje w złotych (o (...)
str. 69
3.2.
Ujęcie kosztów wynikających z faktury zakupu w księgach rachunkowych
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają sposobu ujęcia w księgach rachunkowych faktury, w której kwoty zostały wykazane w walucie obcej i w złotych. Dla celów (...)
str. 70
3.3.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Jeżeli na fakturze dokumentującej zakup towaru/usługi wykazane są dwie waluty, tj. waluta obca oraz waluta polska, to dla prawidłowego ujęcia kosztu uzyskania przychodów niezbędne jest (...)
str. 71
4.
Anulowanie odsetek naliczonych w związku z nieterminową zapłatą należności
W maju 2019 r. wystawiliśmy kontrahentowi notę odsetkową w związku z brakiem zapłaty przeterminowanej należności. Obecnie doszliśmy do porozumienia i zamierzamy odstąpić od dochodzenia tych (...)
str. 73
5.
Ryczałt za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych - ujęcie księgowe
Zamierzamy wypłacać ryczałty pracownikom używającym prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych. W jaki sposób należy ewidencjonować takie koszty w księgach rachunkowych? Czy (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.