Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 34 (1041) z dnia 01.12.2019
Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 34
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34
z dnia 01.12.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.
Rodzaj prac Termin wykonania 1. Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego. W terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących (...)
str. 3
II.
WYBÓR AUDYTORA ORAZ ZAWARCIE UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) wyróżnia (...)
str. 3
1.
Które jednostki muszą poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe za 2019 r.?
Jak wynika z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2019 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (...)
str. 4
2.
Kto dokonuje wyboru firmy audytorskiej?
W myśl art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do zadań organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki , (...)
str. 5
3.
Kto podpisuje umowę o badanie sprawozdania finansowego?
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera z firmą audytorską kierownik jednostki. Umowa taka powinna zostać zawarta (...)
str. 5
4.
Na jaki okres należy podpisać umowę z firmą audytorską?
W przypadku badania ustawowego, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską (...)
str. 6
5.
Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o badanie?
Ustawa o rachunkowości w art. 66 ust. 7 wskazuje przypadki, kiedy rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest dopuszczalne. Zgodnie z ustawą, może to nastąpić (...)
str. 7
6.
Sankcje za nieprzestrzeganie zasad dotyczących badania sprawozdań finansowych
Sankcje dotyczące nieprzestrzegania przepisów określających zasady podpisywania umów o badanie sprawozdań finansowych zostały określone w art. 79 ustawy o rachunkowości. Jak wskazano w tym przepisie, (...)
str. 8
7.1.
Brak zmiany firm audytorskich i biegłych rewidentów a ważność badania sprawozdania finansowego
Od kilku lat sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. podlega badaniu przez tego samego biegłego rewidenta. Czy tak przeprowadzone badania są ważne? Czy nie istnieje (...)
str. 8
7.2.
Korekta błędu roku ubiegłego a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2018 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez walne zgromadzenie. W ostatnim czasie stwierdzono, że w (...)
str. 11
7.3.
Konsekwencje podpisania umowy na ustawowe badanie sprawozdania finansowego na rok zamiast na dwa lata
Co się stanie w przypadku obligatoryjnego, ustawowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i podpisania umowy z firmą audytorską na 1 rok, zamiast na 2 (...)
str. 12
III.
INWENTARYZACJA ZA 2019 r.
1.
Formalne przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji za 2019 r.
Za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki (gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność ponoszą wszyscy jego członkowie). Odpowiedzialność w tym (...)
str. 13
1.1.
Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe
Kierownik jednostki powołuje stałą albo do wykonania określonego zadania komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu z natury powierzono (...)
str. 14
1.2.
Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji zapasów
Regulacje wewnętrzne to wydane przez kierownika jednostki przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury, wynikające z zadań nałożonych na niego przez ustawę. Regulacje te mogą (...)
str. 15
1.3.
Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury (...)
str. 16
1.4.
Uproszczenia formalne i dokumentacyjne dotyczące inwentaryzacji
Uwzględniając wielkość jednostki możliwe jest przyjęcie uproszczeń w zakresie składu osobowego komisji oraz zespołów spisowych, a także obowiązku sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej. Jak wskazano w Stanowisku, (...)
str. 17
1.5.
Kolejność prac związanych z przeprowadzeniem czynności inwentaryzacyjnych (checklista)
Lp. Wykonana czynność: Potwierdzenie wykonania czynności: Tak/Nie Uwagi: 1. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego w jednostkach, zatrudniających do 10 osób, zadania komisji inwentaryzacyjnej (...)
str. 18
IV.
WYCENA BILANSOWA - WYBRANE ZAGADNIENIA
1.
Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych
Bilansowej wyceny zapasów (materiałów, towarów i produktów gotowych) dokonuje się według cen nabycia, cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. (...)
str. 18
1.1.
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Na dzień nabycia lub powstania rzeczowe składniki aktywów obrotowych, czyli materiały, towary czy produkty gotowe podlegają ujęciu w księgach rachunkowych według: cen nabycia (por. art. (...)
str. 19
1.2.
Aktualizacja wartości zapasów
Obowiązek wyceny bilansowej oznacza również konieczność przeprowadzenia aktualizacji wartości zapasów znajdujących się w magazynach jednostki. Składnik majątku, który nie spowoduje w przyszłości wpływu do jednostki (...)
str. 19
1.3.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Na koniec roku obrotowego w jednostkach może wystąpić tzw. produkcja w toku, czyli część produkcji, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego. Obejmuje ona (...)
str. 21
2.
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa (...)
str. 21
3.
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej podlegają wycenie z zastosowaniem średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku wyceny różnice kursowe zwiększają (...)
str. 23
3.1.
Zasady wyceny należności i zobowiązań
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z (...)
str. 23
3.2.
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Wskutek dokonania wyceny bilansowej rozrachunków wyrażonych w walutach obcych mogą powstać różnice kursowe rozliczane wynikowo oraz tzw. różnice rozliczane bilansowo. Różnice kursowe rozliczane wynikowo Zgodnie (...)
str. 23
3.3.
Prezentacja skutków wyceny w sprawozdaniu finansowym
Jak wskazano w art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, różnice kursowe z wyceny bilansowej rozliczane wynikowo (w kosztach lub przychodach finansowych) podlegają wykazaniu w (...)
str. 26
V.
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
1.
Ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych
Składniki sprawozdania finansowego W myśl art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat; 3) (...)
str. 27
2.
Wybór wersji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 30
2.1.
Forma sporządzania sprawozdań finansowych
Tak jak było to już w poprzednim okresie, roczne sprawozdania finansowe za 2019 r. muszą być sporządzone w wersji elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (...)
str. 30
2.2.
Wersje sprawozdań finansowych
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2019 r. należy pamiętać, że właściwy dobór elementów wchodzących w jego skład uzależniony jest od typu jednostki, jej statusu w rozumieniu (...)
str. 30
3.1.
Czy sprawozdanie finansowe można sporządzić w walucie obcej?
Jesteśmy spółką, której udziałowcami są obcokrajowcy. Księgi rachunkowe prowadzimy w oparciu o ustawę o rachunkowości. Czy dopuszczalne jest podjęcie przez organ zatwierdzający spółki uchwały o (...)
str. 34
3.2.
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Osoba fizyczna zajmująca się działalnością handlową od kilku lat nieznacznie przekracza wartość przychodu zobowiązującą do wielkość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy w związku z nowelizacją ustawy (...)
str. 35
3.3.
Czy decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych i mikro musi być co roku ponawiana?
Jesteśmy spółką z o.o. i chcemy skorzystać z uproszczenia przewidzianego ustawą dla jednostek małych, polegającego na niesporządzaniu sprawozdania z działalności. W zeszłym roku korzystaliśmy już (...)
str. 36
3.4.
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Jesteśmy spółką z o.o. Posiadamy kilka oddziałów samobilansujących (bez osobowości prawnej), które sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe oddziałów nie są nigdzie upubliczniane; stanowią one (...)
str. 38
3.5.
Jednostki powiązane w rozumieniu przepisów bilansowych
Prezes zarządu w spółce akcyjnej jest jednocześnie wiceprezesem w innej spółce z o.o., gdzie posiada 30% udziałów. Spółka akcyjna dokonuje transakcji handlowych ze spółką z (...)
str. 39
3.6.
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
W jakim terminie i w jakiej formie powinno zostać sporządzone sprawozdanie z działalności jednostki (spółki z o.o.)? Czy obowiązują tu analogiczne zasady jak w przypadku (...)
str. 40
3.7.
"Nota podatkowa" w sprawozdaniach finansowych jednostek małych i jednostek mikro
Czy w przypadku sprawozdań finansowych jednostek małych i jednostek mikro sporządzenie noty podatkowej dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto (...)
str. 40
3.8.
Korekta sprawozdania finansowego za 2019 r. a ustawowa data jego sporządzenia
Czy w przypadku, gdy dokonamy korekty sprawozdania finansowego za 2019 r., datą jego sporządzenia będzie dzień złożenia podpisu pod "nowym" sprawozdaniem przez osoby zobowiązane do (...)
str. 42
4.1.
Termin złożenia podpisów pod sprawozdaniem finansowym
W dniu 25 marca 2019 r., w odpowiedzi na pytanie naszego Wydawnictwa, dotyczącej terminu podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkie zobowiązane osoby, MF udzieliło następujących wyjaśnień: (...)
str. 43
4.2.
Pozycja "Rok bieżący - podstawa prawna" w nocie podatkowej nie jest obowiązkowa
Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto wykazywane są w nocie podatkowej wchodzącej w skład informacji dodatkowej. To jednostka decyduje (...)
str. 44
4.3.
Wspólnicy spółek cywilnych nie przekazują sprawozdania finansowego do Szefa KAS
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 13 lutego 2019 r. na pytanie naszego Wydawnictwa wyjaśniło, iż spółki niebędące osobami prawnymi ani ich wspólnicy nie mają obowiązku (...)
str. 45
4.4.
Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej powinno mieć postać elektroniczną
W piśmie z 27 marca 2019 r. MF wyjaśniło, że: "(…) z dniem 1 października 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia (...)
str. 45
5.
E-sprawozdania finansowe - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) opublikowano zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi z zakresu e-sprawozdań finansowych. Dalej przedstawimy część z nich i dla uproszczenia (...)
str. 46
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.