Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 2 (278) z dnia 10.02.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 2 (278) z dnia 10.02.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Odliczanie strat podatkowych poniesionych przed 1 stycznia 2018 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.416.2018.2.MS) "(…) Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem. Posiada majątek wykorzystywany do prowadzenia działalności, jednak (...)
str. 3
2.
Zbycie udziałów w celu ich umorzenia - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.465.2018.2.SJ) "(…) Wnioskodawca - Spółka (…) SA jest polskim przedsiębiorstwem przemysłu chemicznego (...). (...)
str. 5
3.
Przeniesienie kapitału zapasowego spółki dzielonej do nowej spółki a CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.424.2018.1.BKD) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: (...)
str. 7
4.
Ustalenie źródła przychodów uzyskanych z tytułu odsprzedaży licencji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.446.2018.1.AJ) "(…) Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką" lub "Wnioskodawcą") to podmiot działający (...)
str. 8
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego poręczenia kredytu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.366.2018.1.LG) "(…) Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży (...)
str. 11
2.
Pełnienie funkcji prezesa/członka zarządu bez wynagrodzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.343.2018.1.LG) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej (...)
str. 13
3.
Środki pieniężne otrzymane od ubezpieczyciela w związku z wypłatą odszkodowania klientowi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.331.2018.1.AZE) "(…) W 2015 roku Wnioskodawca (dalej: Spółka) dostarczył swojemu klientowi określoną ilość (...)
str. 15
4.
Kurs waluty obcej do przeliczenia zbiorczej faktury korygującej przychody
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.408.2018.1.MM) (...) Spółka we własnym imieniu zawiera umowy sprzedaży wyrobów produkowanych przez Spółkę (...)
str. 16
5.
Niespłacone zobowiązania na dzień wykreślenia spółki z rejestru a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.262.2018.1.MC) "(…) Spółka z o.o. w likwidacji (dalej: "Wnioskodawca" oraz "Spółka") posiada zobowiązania (...)
str. 18
6.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi wykonanej częściowo
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 20 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 3514/16 "(…) Istota sporu w niniejszej sprawie dotyczy ustalenia momentu powstania przychodu (...)
str. 21
III.
Do artykułu 15-15e ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wstępnej opłaty leasingowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.364.2018.1.PB) "(…) Spółka zajmuje się działalnością handlową (...). Podmiot jest podatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 23
2.
Opłaty/prowizje związane z udzieleniem gwarancji a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.358.2018.1.BJ) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności wykonuje roboty (...)
str. 25
3.
Ujęcie w kosztach podatkowych kwoty stanowiącej zachętę do nabywania produktów spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.448.2018.2.DP) "(…) Wnioskodawca jest producentem detali z tworzywa sztucznego dla różnych branż, m.in. (...)
str. 27
4.
Data zaliczenia do kosztów podatkowych różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem udziałów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.421.2018.1.EN) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej również: Spółka) jest polskim rezydentem (...)
str. 29
5.
Podatek od nieruchomości zapłacony za lata ubiegłe a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.474.2018.1.DP) "(…) Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Spółka jako (...)
str. 31
6.
Moment korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.593.2018.1.PC) "(…) Spółka jako beneficjent zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), (...)
str. 33
7.
Umowy ramowe określające minimalną kwotę zakupów - ustalenie jednorazowej wartości transakcji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.261.2018.2.LG) "(…) Sp. z o.o. (…) (dalej jako: Spółka lub Wnioskodawczyni) prowadzi działalność (...)
str. 34
8.
Prowizja handlowa wypłacona podmiotowi zagranicznemu - koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.513.2018.1.DP) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") prowadzi działalność handlową polegającą na (...)
str. 36
9.
Dywidenda a przypisywanie kosztów pośrednich do źródeł przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.527.2018.1.DP) "(…) Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która (...)
str. 38
10.
Koszty zabezpieczenia kredytu na rachunku bieżącym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.498.2018.1.BM) "(…) Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że podstawowy zakres działalności gospodarczej Spółki, (...)
str. 39
11.
Koszty transportu i noclegów pracowników oddelegowanych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.419.2018.1.AR) "(…) Wnioskodawca - Spółka akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, (...)
str. 41
12.
Wydatki poniesione na prezenty dla pracowników z okazji jubileuszu firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.406.2018.1.AR) "(…) Wnioskodawca (zwany dalej również jako: "Spółka") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
str. 43
13.
Pakiety medyczne w części przypadającej na członków rodziny pracownika a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.467.2018.1.JF) "(…) Sp. z o.o. Oddział w Polsce (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest (...)
str. 44
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wypłata premii rocznej wyliczonej w oparciu o osiągnięty zysk a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.371.2018.1.HK) "(…) Spółka realizuje Umowy z podwykonawcami, którzy są przedsiębiorcami - jako osoby (...)
str. 47
2.
Koszty usług świadczonych przez prezesa zarządu na rzecz spółki w ramach prowadzonej przez niego działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.505.2018.1.RK) "(…) Jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, Spółka zawarła z (...)
str. 48
3.
Kary/odszkodowania za nieterminowe wykonanie umowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.396.2018.1.MM) "(…) Wnioskodawca (dalej także: "Spółka") jako Wykonawca zawarł z X Sp. z (...)
str. 50
4.
Strata z tytułu likwidacji składników majątku - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.332.2018.1.PB) "(…) Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem komunalnym, którego stuprocentowym udziałowcem jest gmina (...)
str. 52
5.
Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.441.2018.2.DP) "(…) Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą (...)
str. 54
6.
Odpis aktualizujący wierzytelności - ujęcie podatkowe
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 17 października 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 530/18 "(…) Powstały w (…) sprawie spór dotyczy dwóch kwestii: (1) czy (...)
str. 55
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Klasyfikacja nakładów poniesionych na budowę urządzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.418.2018.2.AP) "(…) Wnioskodawca - Spółdzielnia, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, produkcji (...)
str. 57
2.
Opłaty notarialne poniesione w związku z nabyciem nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.384.2018.1.JS) "(…) Zgodnie z art. 16a ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z (...)
str. 59
3.
Wydatki na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego a wartość początkowa środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.474.2018.1.MJ) "(…) Stosownie do postanowień art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za (...)
str. 60
4.
Prace remontowo-budowlane związane z wymianą stolarki okiennej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.460.2018.1.AR) "(…) Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) updop, (...)
str. 61
VI.
Do artykułu 18-24c ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Należności wypłacane za dostęp do platform/serwisów elektronicznych/ baz danych a podatek u źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.521.2018.1.MR) "(…) Art. 21 ust. 1 pkt 1 updop stanowi, że podatek dochodowy (...)
str. 63
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.