Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (1029) z dnia 01.08.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (1029) z dnia 01.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Do elektrycznych samochodów osobowych stosuje się limit w wysokości 225.000 zł - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W poprzednim BI (nr 21) informowaliśmy, że nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z prośbą o potwierdzenie możliwości stosowania w odniesieniu do (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Ulga na zakup kas rejestrujących on-line - objaśnienia podatkowe
Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, którą wprowadzono nowy typ kas rejestrujących, tj. kasy on-line. Od tego dnia (...)
str. 5
2.2.
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla celów CIT i PIT
Zgodnie z art. 11m ustawy o PDOP i art. 23y ustawy o PDOF (obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r.), podmioty powiązane, które są obowiązane do (...)
str. 7
2.3.
Objaśnienia dotyczące podatku od dochodu z praw własności intelektualnej (IP Box)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano objaśnienia podatkowe (z 15 lipca 2019 r.) w sprawie podatku od dochodu z praw własności intelektualnej IP Box (...)
str. 10
3.
Wykazanie przez płatnika w raporcie ZUS wpłaty na PPK - komunikat ZUS
Od 1 lipca 2019 r. niektóre podmioty stosują przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 ze (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Obniżenie stawki podatku do 17% i wyższe koszty pracownicze - projektowane zmiany w PIT
W dniu 16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o (...)
str. 11
2.
Nowe zasady wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej - od 2020 r.
W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr (...)
str. 12
3.
Obowiązkowy MPP i niższa stawka VAT dla e-booków i e-prasy dopiero od 1 listopada 2019 r.
W dniu 19 lipca br. Sejm uchwalił ustawy wprowadzające obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz nową matrycę stawek VAT. Stosowny komunikat w tej kwestii (...)
str. 14
4.
Planowane zmiany w zakresie ograniczenia obciążeń dotyczących przedsiębiorców
Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) zamieszczono informację, że Rada Ministrów 9 lipca br. przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia (...)
str. 15
5.
Opublikowano wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych (TPR)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono informację o opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wzorów dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Podróż służbowa przedsiębiorcy prywatnym samochodem osobowym - wybrane zagadnienia
W praktyce nierzadko mają miejsce sytuacje, w których osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: przedsiębiorcy) odbywają podróże służbowe prywatnymi samochodami. Ministerstwo Finansów na swojej (...)
str. 17
1.1.
Prywatny samochód osobowy używany w podróży służbowej przedsiębiorcy a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów lub usług w takim zakresie, w jakim te towary i (...)
str. 17
1.2.
Wydatki związane z podróżą służbową przedsiębiorcy prywatnym samochodem osobowym - w kosztach podatkowych
Wydatki związane z podróżami służbowymi przedsiębiorcy z reguły wykazują związek z jego przychodami, tj. celem ich poniesienia jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła (...)
str. 18
1.3.
Ujęcie księgowe wydatków związanych z prywatnym samochodem przedsiębiorcy
Ujęcie w PKPiR Jak wspominaliśmy, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem w działalności gospodarczej (...)
str. 19
2.
Import towarów - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. W tym artykule odnosimy się do sposobu rozliczania VAT i podatku dochodowego (...)
str. 22
2.1.
Rozliczenie VAT od importu towaru
VAT należny Import towarów na terytorium kraju jest czynnością opodatkowaną VAT. Podatek od takiego zakupu oblicza się i wykazuje w zgłoszeniu celnym (nie dotyczy sytuacji, (...)
str. 22
2.2.
Wydatki na zakup towaru w ramach importu - CIT/PIT
Wydatki na zakup towarów w ramach importu a koszty uzyskania przychodów W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby (...)
str. 24
2.3.
Ewidencja księgowa importu towarów
Operacje związane z zakupem towaru od kontrahenta zagranicznego - w ramach importu towarów - mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki np. w następujący sposób: (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Ulga na złe długi w świetle wyroku TSUE
Ulga na złe długi to - w uproszczeniu mówiąc - prawo wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego (a po stronie dłużnika - obowiązek (...)
str. 26
2.
Czy nabywca ma prawo pytać o stawkę VAT właściwą dla danej transakcji? - wyrok NSA
Nabywca usługi ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie stawki VAT zastosowanej na fakturze przez podatnika, który świadczy na jego rzecz (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Udokumentowanie eksportu towarów w celu zastosowania stawki 0% VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem eksportu towarów. Zgłoszenia celnego dokonał nabywca, poprzez agencję celną. Wpłynął do niego komunikat IE-599. Czy do zastosowania stawki 0% VAT (...)
str. 29
3.2.
Prowadzenie ewidencji VAT, gdy cała sprzedaż dokumentowana jest fakturami
Świadczę różne usługi, w tym rolnicze. Czy mam obowiązek ewidencjonowania usług w kasie fiskalnej? Czy muszę prowadzić ewidencję sprzedaży w celu ustalenia limitu do zwolnienia (...)
str. 30
3.3.
Okazjonalne udzielenie pożyczki jako czynność opodatkowana VAT
Spółka udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu w związku z jego trudną sytuacją finansową. Umowa została zawarta na czas określony; wskazano w niej także wysokość oprocentowania pożyczki. (...)
str. 32
3.4.
Odliczanie VAT od zakupów w przypadku działalności mieszanej
Czynny podatnik VAT prowadzi od kilku lat działalność gospodarczą - opodatkowaną i zwolnioną z VAT. W 2019 r. rozpoczął budowę budynku mieszkalno-użytkowego, który będzie wykorzystywany (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Składki na ubezpieczenie GAP a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
W odniesieniu do składek GAP na ubezpieczenie samochodu osobowego zastosowanie ma limit w wysokości 150.000 zł, przewidziany dla składek. Jeśli więc wartość samochodu przyjęta na (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zbiorcza faktura dokumentująca sprzedaż towarów - kurs waluty obcej i różnice kursowe dla celów CIT
Spółka z o.o. sprzedaje towary na rzecz kontrahenta zagranicznego. Zgodnie z zawartą umową, wystawia dla niego faktury zbiorcze "z dołu", za okresy miesięczne. Faktury te (...)
str. 38
2.2.
Przekroczenie limitu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT a zaliczki na podatek dochodowy
Spółka z o.o. posiada w 2019 r. status małego podatnika dla celów podatku dochodowego. Ponieważ jej przychody nie przekraczały w 2019 r. równowartości 1.200.000 euro, (...)
str. 40
2.3.
Zapłata w gotówce za samochód nabyty od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej a koszty podatkowe
Kupiliśmy używany samochód osobowy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (niepowiązanej ze spółką), za kwotę 20.000 zł. Zapłata za ten samochód nastąpiła w gotówce. Czy (...)
str. 41
2.4.
Wypłata pracownikom świadczeń urlopowych w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka z o.o. nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast swoim pracownikom świadczenia urlopowe, zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Czy wartość (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Umorzenie udziałów wspólnika a obowiązki płatnika - interpretacja KIS
Dochód z odpłatnego zbycia udziałów wspólnika spółki z o.o., będącego osobą fizyczną, celem ich umorzenia, nie jest rozliczany przez płatnika (spółkę z o.o.). Obowiązek rozliczenia (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki z tytułu używania samochodu osobowego wykupionego z leasingu i przeznaczonego do sprzedaży
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) wykupiła z leasingu operacyjnego samochód osobowy, który zamierza sprzedać. Samochód ten nie został wprowadzony do ewidencji (...)
str. 45
2.2.
Ujęcie w kosztach zagranicznej faktury niezawierającej daty wystawienia
Podatnik poniósł wydatki na reklamę na portalu społecznościowym. Fakturę dokumentującą te wydatki podatnik pobrał ze strony internetowej irlandzkiej firmy. Wygenerowana faktura nie zawiera daty wystawienia. (...)
str. 46
2.3.
PIT-11 i PIT-4R po przejęciu pracowników przez inny zakład pracy
W maju 2019 r. nastąpiło przejęcie pracowników przez inny zakład pracy. Czy informację PIT-11 za okres od stycznia do kwietnia br. powinnam wydrukować i przekazać (...)
str. 48
2.4.
Dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
Spółka zatrudnia radcę prawnego na umowę o pracę i jest to jego jedyny stosunek prawny ze spółką. Radca reprezentuje nas przed sądem i z tego (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odbiór techniczny części obiektu a spełnienie warunku jego kompletności - interpretacja KIS
Dla kompletności budynku nie jest konieczny odbiór techniczny całego obiektu. Wystarczy odbiór jego części, co do której możliwe jest jej zakwalifikowanie do środków trwałych i (...)
str. 52
2.
Okresowe zaprzestanie wykorzystywania środka trwałego a możliwość jego amortyzacji
W związku z remontem hali produkcyjnej większość maszyn i urządzeń jest czasowo wyłączona z używania. Ponieważ przerwa potrwa około dwóch miesięcy, mamy wątpliwość, czy dopuszczalna (...)
str. 54
3.
Kilka ulepszeń środka trwałego w jednym roku podatkowym
Jednostka w styczniu br. dokonała modernizacji maszyny produkcyjnej. W związku z tym, że wartość nakładów nie przekroczyła 10.000 zł, zaliczono je jednorazowo do kosztów uzyskania (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od dopłaty pracodawcy do wyjazdu dzieci na kolonie i obozy
Każdy pracownik, którego niepełnoletnie dziecko uczestniczyło w okresie wakacyjnym w wyjeździe na kolonię czy obóz, otrzyma na koniec sierpnia 2019 r. ze środków ZFŚS dofinansowanie. (...)
str. 56
2.
Przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek w dwóch zakładach
Z wyliczeń pracownika wynika, iż uzyskane przez niego przychody na koniec sierpnia 2019 r. przekroczą roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Taką też informację (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wypełnianie kwestionariuszy osobowych i składanie innych oświadczeń przy ponownym zatrudnieniu
Pod koniec lipca br. ponownie zatrudniliśmy pracownika, który pracował już w naszej firmie na podstawie umowy o pracę (zawartej przed 1 stycznia 2019 r.). Nową (...)
str. 60
2.
Wypłata świadczenia urlopowego - wybrane zagadnienia
1) Jesteśmy spółką i od kilku lat zatrudniamy powyżej 100 pracowników. Na początku roku zrezygnowaliśmy z prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzając zapis o rezygnacji (...)
str. 61
3.
Pracodawca nie może potrącić zaległych składek bez zgody pracownika
W ubiegłym miesiącu z pensji jednego z pracowników potrąciliśmy zaniżone składki ubezpieczeniowe, które aktualnie zostały wyrównane w całości z naszych środków. Czy kwotę, która powinna (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Archiwizowanie dokumentacji księgowej za 2018 r.
Ostatnim etapem szeroko rozumianych prac związanych z zakończeniem roku obrotowego jest archiwizacja dokumentacji księgowej. Co do zasady, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe (...)
str. 64
1.1.
Zasady archiwizacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Przechowywaniu dokumentacji księgowej został poświęcony odrębny rozdział (nr 8) ustawy o rachunkowości, pt. "Ochrona danych". W art. 71 ust. 1 tej ustawy stwierdzono, że dokumentację (...)
str. 64
1.2.
Terminy przechowywania dokumentacji księgowej
Terminy przechowywania dokumentów księgowych zostały określone w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. W wyniku nowelizacji art. 74 ust. 1 ustawy o (...)
str. 65
1.3.
Terminy przechowywania dokumentów podatkowych oraz dokumentów ZUS
Ustalając minimalne okresy przechowywania dokumentów, oprócz przepisów ustawy o rachunkowości, należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z (...)
str. 66
2.
Odpisywanie wartości zakupionych materiałów i towarów bezpośrednio w koszty a ujęcie księgowe spisu z natury
W jaki sposób ujmować wyniki inwentaryzacji w przypadku, gdy materiały i towary są odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu, a spis z natury (...)
str. 67
3.
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze i jej wpływ na zmianę stanu produktów
Spółka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4, ustalając wynik finansowy w wersji porównawczej. Pod koniec 2018 r. jednostka utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy (...)
str. 70
4.
Zlecenie przez firmę audytorską niektórych czynności badania innemu podmiotowi
W ostatnim kwartale 2018 r. podpisaliśmy umowę z biegłym rewidentem, dotyczącą badania sprawozdania finansowego. Podczas badania okazało się, że część prac rewizyjnych zostanie zlecona innej (...)
str. 73
5.
Zmiana zarządcy a obowiązek przekazywania wspólnocie ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów
Spółdzielnia mieszkaniowa prowadziła sprawy wspólnoty mieszkaniowej, tj. m.in. wszelkie dokumenty księgowe i sprawozdania finansowe oraz dokumenty związane z naliczeniem czynszu. Czy w związku ze zmianą (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.