Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym - obowiązkowo od 1 sierpnia 2019 r.
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej (...)
str. 4
2.
Największe przedsiębiorstwa weszły już do PPK - od 1 lipca 2019 r.
Od 1 lipca br. największe przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, weszły do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Mniejsze przedsiębiorstwa będą wchodziły do systemu (...)
str. 5
3.
Do samochodów elektrycznych można stosować limit amortyzacji w wysokości 225.000 zł
Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 6
4.
Nieodpłatne świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki kapitałowej a przychód podatkowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z przyjętą praktyką, gdy wspólnik spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.) świadczy na rzecz tej spółki nieodpłatnie usługę (inną niż nieodpłatne pełnienie przez wspólnika (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany w VAT w zakresie MPP i obrotu z zagranicą
1.1. Rada Ministrów przyjęła projekt wprowadzający obligatoryjny MPP W dniu 2 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 8
2.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) znajduje się projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W rozporządzeniu tym (...)
str. 11
3.
Planowane zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę
W dniu 3 lipca 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Celem planowanych zmian jest wyłączenie z (...)
str. 11
4.
Ponownie przedłużono termin wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków - w PIT
Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PDOF (a także do ustawy o PDOP) został wprowadzony podatek od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Przypomnijmy, (...)
str. 12
5.
31 lipca 2019 r. upływa termin złożenia deklaracji CIT-14
W dniu 31 lipca 2019 r. upływa termin złożenia deklaracji CIT-14, tj. deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Letni wypoczynek pracowników dofinansowany ze środków ZFŚS - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Sezon wakacyjny to okres, w którym pracownicy (członkowie ich rodzin) lub byli pracownicy (emeryci/renciści) uczestniczą w różnych formach wypoczynku, np. wyjeżdżają na wczasy, a dzieci (...)
str. 14
1.1.
Otrzymanie dofinansowania do letniego wypoczynku a PIT pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego dofinansowania Otrzymanie dofinansowania do letniego wypoczynku wiąże się z powstaniem u pracownika przychodu ze stosunku pracy. Przychodem takim jest również (...)
str. 14
1.2.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika - koszty podatkowe i VAT pracodawcy
Koszty uzyskania przychodów Ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOP i art. 23 ust. (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku pracownika
Dofinansowanie (dopłaty) z ZFŚS do wypoczynku pracowników (członków ich rodzin) lub byłych pracowników może zastać zaewidencjonowane w księgach rachunkowych pracodawcy np. w następujący sposób: 1. (...)
str. 18
2.
Nagrody przekazywane w ramach akcji marketingowej - podatki i ewidencja księgowa
Niektóre podmioty (dalej: agencje reklamowe) prowadzą działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu akcji promocyjnych na zlecenie innych podmiotów krajowych. Jednym z elementów usług, świadczonych przez te (...)
str. 18
2.1.
Zakup nagród dla uczestników akcji marketingowej a VAT
Czy wydanie nagrody stanowi element usługi organizacji akcji marketingowej? W sytuacji, gdy podatnik (tu: agencja reklamowa) świadczy na rzecz innego podmiotu usługę, polegającą na organizacji (...)
str. 19
2.2.
Wydatki na nagrody wydawane w ramach akcji marketingowej - koszty podatkowe
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 21
2.3.
Zakup i wydanie nagród w ewidencji księgowej
Wydatki, poniesione przez agencję reklamową na zakup nagród (przekazywanych laureatom akcji marketingowej), mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych agencji reklamowej np. zapisem (na podstawie otrzymanej (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Podmiotowe zwolnienie z VAT - obecne regulacje i planowane zmiany
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w (...)
str. 22
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy kasy z elektronicznym zapisem kopii trzeba wymienić na kasy on-line?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii. Od kiedy będę zobowiązany do jej wymiany na kasę on-line? Co do (...)
str. 24
2.2.
WDT - czy specyfikacja sztuk ładunku może być wykazana na fakturze?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (obuwia). Nabywca będzie wywoził towar własnym środkiem transportu. Czy trzeba sporządzać specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, jeżeli w (...)
str. 25
2.3.
Sprzedaż mieszkań po ich remoncie - stawka VAT
Zamierzam nabywać mieszkania używane od osób fizycznych i po remoncie je sprzedawać. Czy sprzedaż tych mieszkań będzie należało opodatkować VAT? Sprzedaż mieszkań, o których mowa (...)
str. 27
2.4.
Sponsoring - rozliczenie VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) podpisała umowę sponsoringu z drużyną piłkarską i przekazuje środki pieniężne uzgodnione w tej umowie. Ponadto spółka finansuje transport drużyny na turnieje (...)
str. 28
2.5.
Sprzedaż voucherów prezentowych przez podmiot będący pośrednikiem w transakcji
Jako agent turystyczny sprzedajemy wycieczki w imieniu i na rzecz operatorów turystyki. Naszym zyskiem są prowizje uzyskane od operatorów. Jesteśmy zwolnieni z VAT ze względu (...)
str. 30
3.
Prewspółczynnik stosowany do odliczania VAT przez jednostki samorządu terytorialnego - wyrok NSA
Gmina nie musi stosować do odliczania VAT prewspółczynnika wskazanego w rozporządzeniu Ministra Finansów, jeżeli zastosowany przez nią prewspółczynnik jest bardziej reprezentatywny, czyli bardziej odpowiada specyfice (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Prawo do korzystania z programu komputerowego a podatek u źródła - interpretacja KIS
Polski podmiot nie jest zobowiązany do poboru podatku u źródła od należności wypłaconych z tytułu nabycia prawa do korzystania z programu komputerowego wyłącznie na własne (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na paliwo do samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych - ujęcie w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy (środek trwały). Spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu tego pojazdu dla celów VAT. W związku (...)
str. 36
2.2.
Różnice kursowe związane z delegacjami zagranicznymi pracowników
Spółka z o.o. wysyła pracowników w zagraniczne podróże służbowe, wypłacając im z tego tytułu zaliczki na poczet podróży, w walucie obcej z rachunku walutowego. Równowartość (...)
str. 37
2.3.
Możliwość zwolnienia z CIT dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych
Spółdzielnia zajmująca się produkcją rolną postanowiła sprzedać część działek rolnych (gruntów ornych), wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Działki te zostaną sprzedane osobom fizycznym lub gminie (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sprzedaż lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej - interpretacja KIS
Środki uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią przychodu z tej działalności (z uwagi na ich mieszkalny charakter). Jeżeli (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia pracowniczego
Pracownik zwrócił się z prośbą o wypłacenie mu zaliczki na poczet wynagrodzenia. Zaliczkową część wynagrodzenia za lipiec 2019 r. otrzyma 22 lipca 2019 r., a (...)
str. 42
2.2.
Wynajem samochodu ciężarowego pracownikowi po preferencyjnej cenie
Podatnik wynajmuje samochód ciężarowy (stanowiący składnik majątku firmy) zarówno odbiorcom zewnętrznym, jak i swoim pracownikom. Cena wynajmu samochodu dla pracowników wynosi 50% stawki oferowanej klientom (...)
str. 44
2.3.
Przychód z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu przez ryczałtowca
W lokalu udostępnionym mi nieodpłatnie przez kuzyna prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Czy w tej sytuacji powinienem wykazywać przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i (...)
str. 47
2.4.
Podmioty powiązane a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą jednocześnie jest komandytariuszem w spółce komandytowej (z udziałem w wysokości 51%) oraz prokurentem samoistnym tej spółki. Z kolei komplementariuszem (...)
str. 48
2.5.
Obowiązki podatkowo-składkowe rolnika zatrudniającego cudzoziemca na umowę zlecenia
Jestem rolnikiem, prowadzę działy specjalne produkcji rolnej. Zatrudniłam obywatela Ukrainy na umowę zlecenia z minimalną stawką godzinową. Umowa jest zawarta na okres pięciu miesięcy, na (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Czy inwestycję w obcym środku trwałym można wycenić według wartości rynkowej? - interpretacja KIS
Nie jest dopuszczalne ustalenie wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym w oparciu o jej wartość rynkową. Wartość początkową takiej inwestycji należy ustalić na podstawie (...)
str. 52
2.
Jednostka prowadząca działalność całoroczną a środek trwały używany sezonowo
Czy jednostka handlowa prowadząca działalność przez cały rok musi w odniesieniu do środków trwałych używanych wyłącznie w okresie letnim stosować zasady odnoszące się do amortyzacji (...)
str. 53
3.
Wydatki na wymianę dachu - remont czy ulepszenie?
Dokonaliśmy pełnej wymiany dachu. Dotychczasowe dachówki cementowe zastąpiono dachówkami ceramicznymi. Jednocześnie wymieniono orynnowanie oraz większą część listew, na których zamontowane są dachówki. Czy poniesione wydatki (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Obniżenie podstawy wymiaru składek ZUS przez przedsiębiorcę za okres choroby - wyrok TK
Art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), w (...)
str. 56
2.
Składki od udostępnionych pracownikom lokali mieszkalnych - interpretacja ZUS
Wartość świadczenia w naturze z tytułu udostępniania pracownikom lokalu mieszkalnego za częściową odpłatnością stanowi dla nich podstawę wymiaru składek ZUS. Wartość pieniężną takiego świadczenia pracodawca (...)
str. 57
3.
Uruchomiono elektroniczną wymianę informacji przez ZUS
Od 1 lipca 2019 r. ZUS wdrożył Elektroniczną Wymianę Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI), która ułatwi współpracę pomiędzy blisko 15 tys. instytucjami zabezpieczenia społecznego z (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Łączenie papierowej i elektronicznej formy dokumentacji pracowniczej - stanowisko MRPiPS
Prowadzimy dokumentację pracowniczą wyłącznie w postaci papierowej. Jednak rozważamy częściowe zastosowanie postaci elektronicznej, tj. akta osobowe nadal prowadzone byłyby w postaci papierowej, ale pozostała dokumentacja (...)
str. 59
2.
Prawo do uzyskania danych osobowych członków rodziny pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacamy m.in. dopłaty do wypoczynku i zapomogi. Zatrudniamy pracownika, którego dziecko jest niepełnosprawne. W przeszłości kilkakrotnie udzieliliśmy pracownikowi (...)
str. 61
3.
Pozbawienie zasiłku chorobowego nie wyklucza upomnienia lub nagany
Z uwagi na nieprawidłowe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego pracownik został pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego. Czy możemy dodatkowo nałożyć na niego jedną z kar porządkowych (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawdź, czy dopełniono wszystkich obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych za 2018 r.
W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lipiec jest ostatnim miesiącem, w którym zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinny zostać zakończone szeroko (...)
str. 64
2.
Korekta błędu roku ubiegłego a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2018 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez walne zgromadzenie. W ostatnim czasie stwierdzono, że w (...)
str. 65
3.
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa - w księgach rachunkowych
Spółka z o.o. wniosła w drodze aportu do innej spółki z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład aportu weszły środki trwałe (w tym całkowicie zamortyzowane), (...)
str. 66
4.
Ewidencja księgowa umowy leasingu klasyfikowanej dla celów bilansowych jako leasing finansowy
Jak należy księgować u korzystającego umowę leasingu, która dla celów bilansowych kwalifikowana jest jako leasing finansowy, zaś dla celów podatkowych jako leasing operacyjny? Ze względu (...)
str. 71
5.
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności w ewidencji spółdzielni mieszkaniowej
Jak ująć w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na dzień 1.01.2019 r.? Gdzie odnieść opłaty za wykup gruntu (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.