Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Szanowni Państwo
W związku ze zbliżającym się końcem roku wszystkim naszym Czytelnikom pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i współpracę. Obecny rok przyniósł dużo zmian w przepisach. Wiele (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Konsekwencje przelewu należności na rachunek spoza białej listy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, z dniem 1 września 2019 r., w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, dokonano połączenia prowadzonych wcześniej dwóch (...)
str. 5
2.
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe wzory deklaracji VAT od 1 listopada 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 października 2019 r., pod poz. 2104, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w (...)
str. 7
2.
Uwolnienie środków z rachunku VAT zwolnione z opłaty skarbowej - od 1 listopada 2019 r.
Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) polega na rozdzieleniu płatności za zakupione towary/usługi w ten sposób, że zapłata: kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej (...)
str. 8
3.
Określono wzór wniosku o Wiążącą Informację Stawkową
Od 1 listopada 2019 r. - w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania właściwej stawki VAT na sprzedawane towary/usługi - podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 9
4.
Zmiany w zakresie przesyłania deklaracji i podań oraz ich podpisywania
W Dzienniku Ustaw z 29 października 2019 r., pod poz. 2072, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Refakturowanie mediów - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze, które wynajmują lokale innym podmiotom, obciążają te podmioty kosztami mediów, związanymi z wynajmowanymi lokalami (np. opłatami za energię elektryczną, cieplną, wodę, (...)
str. 11
1.1.
Rozliczenie refaktury dla celów VAT
W przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i (...)
str. 11
1.2.
Refakturowanie mediów a przychody i koszty podatkowe
Moment powstania przychodu z tytułu refakturowania mediów W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do momentu powstania przychodu z tytułu refakturowanych (...)
str. 13
1.3.
Wartość refakturowanych mediów w księgach rachunkowych
Operacje związane z refakturowaniem mediów wiążą się w sposób pośredni z działalnością operacyjną jednostki - wynajmującego (refakturującego). Przychody z tytułu refaktury zalicza się do pozostałych (...)
str. 15
2.
Zakup licencji na program komputerowy - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze nabywają niekiedy od kontrahentów zagranicznych licencje na programy komputerowe. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem zakupu takich licencji dla celów (...)
str. 15
2.1.
Podstawy prawne korzystania z nabytego programu komputerowego
Podstawą do legalnego korzystania przez polskiego podatnika z programu komputerowego, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują innemu podmiotowi - w tym podmiotowi zagranicznemu - mogą (...)
str. 15
2.2.
Rozliczenie importu usług w związku z nabyciem licencji
Na potrzeby VAT udzielenie licencji (tu: na program komputerowy) to świadczenie usług. Miejscem świadczenia takiej usługi na rzecz podatnika jest miejsce, w którym posiada on (...)
str. 16
2.3.
Licencja na program komputerowy a podatek u źródła
Opłata za korzystanie z programu komputerowego a tzw. "należność licencyjna" Należności wypłacane przez polskie podmioty podmiotom zagranicznym z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 (...)
str. 18
2.4.
Ewidencja księgowa
Wydatek na zakup licencji na program komputerowy może zostać ujęty w księgach rachunkowych jednostki np. w następujący sposób: - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Mechanizm podzielonej płatności - od 1 listopada 2019 r.
Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy (...)
str. 22
2.
Wykreślanie podatników z rejestru VAT - wyrok WSA
Jeżeli wykreślenie z rejestru podatników VAT dokonywane jest z urzędu, to powinno ono być dokonywane w formie decyzji, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego. (wyrok WSA w (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wybór kasowej metody rozliczania VAT
Od lipca 2019 r. prowadzę działalność gospodarczą - jako czynny podatnik VAT świadczę drobne usługi budowlane. Posiadam status małego podatnika VAT. Czy mam prawo wybrać (...)
str. 27
3.2.
Sprzedaż materiałów wspólnikowi a VAT
Spółka jawna kupiła materiały (drewno). Od zakupu odliczyła VAT. Część drewna jeden ze wspólników odkupił na cele osobiste. Cena sprzedaży była równa cenie zakupu. Czy (...)
str. 28
3.3.
Zwrot używanego towaru w celu wymiany na nowy - skutki w VAT
Jestem podatnikiem VAT czynnym, zajmującym się handlem maszynami. Zdarza się, że klienci, którzy zakupili maszynę, chcieliby nabyć nową, taką samą lub podobną, gdyż poprzednia nie (...)
str. 28
3.4.
Jaką sprzedaż uwzględnić w limicie zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania?
Wykonuję usługi homeopatyczne (nie jestem lekarzem). Usługi świadczę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i dla Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" (dla wskazanej z imienia (...)
str. 29
3.5.
Bezpodstawne udzielenie rabatu - VAT, PIT/CIT
Pracownik salonu sprzedaży wykorzystał lukę w programie informatycznym do ewidencji sprzedaży i udzielał konsumentom bezpodstawnych rabatów, w związku z czym spółka poniosła stratę. Jakie obowiązki (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Składki na ubezpieczenie samochodu w kosztach podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy - interpretacja KIS
Składki na ubezpieczenie NNW czy OC, dotyczące samochodu osobowego, stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Natomiast składki na ubezpieczenie AC są ujmowane w kosztach (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przychód z tytułu uregulowania przez dłużnika nabytej wierzytelności
Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa od innych podmiotów wierzytelności (cesja wierzytelności), bez świadczenia dodatkowych usług na rzecz zbywcy. Spółka nie jest (...)
str. 34
2.2.
Kurs waluty obcej stosowany na potrzeby poboru podatku u źródła
Spółka z o.o. będzie wypłacała kontrahentowi zagranicznemu należność w walucie obcej, od której będzie zobowiązana pobrać podatek u źródła. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna (...)
str. 36
2.3.
Spłata "starej" pożyczki uzyskanej od wspólnika a CIT
W 2004 r. udziałowiec spółki z o.o., będący podmiotem z nią "powiązanym", udzielił spółce pożyczki na kwotę 2,9 mln zł. W roku 2019 nastąpiła częściowa (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Świadczenie usług tożsamych z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę a opodatkowanie ryczałtem - interpretacja KIS
Świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej tożsamych z czynnościami wykonywanymi na umowę o pracę na rzecz podmiotu innego niż były lub obecny pracodawca, nie wyklucza (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Otrzymanie zapłaty za usługę przed datą jej wykonania
Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W dniu 30 października br. otrzymał zapłatę za usługę, którą wykonał w listopadzie br. (podatnik ma (...)
str. 41
2.2.
Płatność na rachunek spoza białej listy za najem prywatny a koszty podatkowe w 2020 r.
Osoba fizyczna (czynny podatnik VAT) wynajmuje lokal użytkowy w ramach najmu prywatnego. Na białej liście nie widnieje żaden rachunek bankowy wynajmującego, gdyż posiada on tylko (...)
str. 42
2.3.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, gdy dochód pracownika przekroczył pierwszy próg podatkowy
Dochód pracownika w październiku 2019 r. przekroczył pierwszy próg podatkowy, tj. kwotę 85.528 zł. Czy obliczając zaliczkę na podatek za kolejne miesiące, płatnik nie powinien (...)
str. 44
2.4.
Najem pojazdu między przedsiębiorcami
Jako przedsiębiorca jestem zainteresowany długoterminowym wynajmem pojazdu z opcją jego wykupu w trakcie trwania umowy. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w tej samej branży, zgodził (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nabycie środków trwałych oraz wyposażenia sfinansowane ze środków Funduszu Pracy - interpretacja KIS
Jednorazowy odpis amortyzacyjny dokonany od zakwalifikowanych do środków trwałych składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy, nie może (...)
str. 47
2.
Rozliczenie prowizji i opłat dotyczących kredytu inwestycyjnego
Jednostka rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie hali produkcyjnej. W celu jej finansowania podpisała umowę kredytową. W związku z tym została zobowiązana m.in. do zapłaty prowizji (...)
str. 50
3.
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
Jednostka dokonała ulepszenia wynajmowanej maszyny produkcyjnej. Czy poniesione nakłady, znacznie przekraczające 10.000 zł, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne? Czy w (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Zasady składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Jak zgłosić informację o beneficjentach rzeczywistych w spółce z o.o.? Kto musi to zrobić? Czy zgłoszenie można przygotować na druku komercyjnym? Większość spółek handlowych musi (...)
str. 52
2.
Prowadzenie PPE a wdrożenie PPK w firmie
Od dnia 1 stycznia 2020 r. obejmą nas przepisy w zakresie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 2017 r. prowadzimy Pracownicze Programy Emerytalne. Czy w tym (...)
str. 54
3.
Zakaz sprzedaży w niedziele a handel na targowisku
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży (hurtowej i detalicznej) wyrobów masarniczych i garmażeryjnych. Planujemy uruchomienie punktu obwoźnego, który funkcjonowałby na targowisku w (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Kod tytułu ubezpieczenia dla przedsiębiorcy po zakończeniu ulgi na start
1) W połowie maja 2019 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Korzystam z ulgi na start. Po upływie okresu jej trwania nadal będę prowadził swoją działalność (...)
str. 57
2.
Umowa zlecenia zawarta z emerytem zatrudnionym jednocześnie na etacie - interpretacja ZUS
Osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury (lub renty) zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne, z tytułu jednocześnie wykonywanego zlecenia (zawartego (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników niepełnosprawnych w 2020 r.
W naszej firmie są zatrudnieni, oprócz pracowników pełnosprawnych, także pracownicy o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracowników o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności obowiązują skrócone normy czasu (...)
str. 60
2.
Przechowywanie dokumentacji kadrowej w miejscu zamieszkania pracownika
Zatrudniamy kadrową na 1/8 etatu. Wykonuje ona pracę poza siedzibą firmy, w swoim miejscu zamieszkania (w innej miejscowości). Czy akta osobowe pracowników mogą znajdować się (...)
str. 62
3.
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb dodatku stażowego
1) Firma prywatna (cukiernia) zatrudnia kilkunastu pracowników wynagradzanych stawką minimalną (2.250 zł). Zakład pracy nie posiada regulaminu wynagradzania. Czy do stażu pracowniczego zatrudnionych tam osób (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Podpisanie umowy na ustawowe badanie sprawozdania finansowego na rok zamiast na dwa lata - konsekwencje
Co się stanie w przypadku obligatoryjnego, ustawowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i podpisania umowy z firmą audytorską na 1 rok, zamiast na 2 (...)
str. 65
2.
Ustalenie procentowego limitu na ubytki naturalne
Jesteśmy firmą produkującą wyroby ciastkarskie, tj. ciasta, ciastka oraz pieczywo. Wyprodukowane wyroby przekazujemy do sklepów własnych. Ustaliliśmy limit procentowy na ubytki naturalne, które powstają w (...)
str. 67
3.
Rozliczanie kosztów w czasie w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5
Jak przebiega ewidencja rozliczania kosztów w czasie w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5? Czy dopuszczalne jest księgowanie takich kosztów do rozliczenia bezpośrednio na (...)
str. 69
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Inwentaryzacja używanych przez jednostkę obcych składników majątku
W ramach usług świadczonych na rzecz kontrahenta stale posiadamy pewną ilość jego materiałów, które zostały nam powierzone do obróbki. Czy przeprowadzając inwentaryzację, powinniśmy takie składniki (...)
str. 72
4.2.
Pożyczka uzyskana od innego podmiotu gospodarczego
Uzyskaliśmy od naszego kontrahenta pożyczkę, która zostanie wykorzystana na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem naszego zakładu. Jak należy zaewidencjonować takie zdarzenie w księgach rachunkowych zakładając, (...)
str. 72
4.3.
Koszty poniesione w okresie trwania nieplanowego przestoju produkcyjnego
W związku z niespodziewanym brakiem dostawy głównego surowca nastąpił ponad dwutygodniowy przestój produkcyjny. Czy poniesione za okres postoju m.in. koszty wynagrodzeń pracowniczych powinny zostać ujęte (...)
str. 73
4.4.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w spółkach osobowych posiadających tego samego wspólnika
Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą jest wspólnikiem w dwóch innych spółkach osobowych prowadzących w 2019 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy w przypadku, (...)
str. 75
4.5.
Zapłata prowizji za limit w rachunku bieżącym
Jednostka korzysta z kredytu w rachunku bieżącym. W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych prowizję za niewykorzystany limit kredytu? Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.