Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie definiowania dnia poniesienia kosztu
Moment potrącania kosztów pośrednich - regulacje ustawowe Zasady potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. kosztów pośrednich) określone zostały w art. 15 ust. (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienie Min. Fin. w sprawie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych w 2018 i 2019 r.
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. zmianom uległy przepisy dotyczące m.in. sporządzania dokumentacji cen transferowych. W kwestii stosowania tych (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano nowe wzory deklaracji VAT
W Dzienniku Ustaw z 31 stycznia 2019 r., pod poz. 193, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
2.
Wydłużono terminy składania deklaracji i zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
W Dzienniku Ustaw z 31 stycznia 2019 r., pod poz. 197, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zaliczka na poczet zysku spółki osobowej - podatki i ewidencja księgowa
Wspólnicy spółki komandytowej lub jawnej (dalej: spółki osobowej) niekiedy wypłacają sobie w trakcie roku zaliczki na poczet zysku. W artykule tym przedstawiamy, jak takie wypłaty (...)
str. 10
1.1.
Wypłata zaliczki na poczet zysku spółki osobowej - podstawa prawna
Podział zysku spółki jawnej/komandytowej Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za (...)
str. 10
1.2.
Otrzymanie zaliczki na poczet zysku - rozliczenie dla celów PIT/CIT
Wypłata w trakcie roku zaliczki na poczet zysku Przypomnijmy, że podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka osobowa, lecz jej wspólnicy. Przychody z udziału w takiej (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja księgowa zaliczki wypłaconej na poczet zysku spółki osobowej
Wypłata zaliczki na poczet zysku może zostać ujęta w księgach rachunkowych spółki osobowej, dokonującej takiej wypłaty, np. zapisem: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w (...)
str. 13
2.
Sprzedaż wierzytelności własnej - rozliczenie podatkowe i bilansowe w świetle odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Podmioty gospodarcze niekiedy sprzedają firmom dokonującym obrotu wierzytelnościami (np. firmom windykacyjnym) wierzytelności własne powstałe z tytułu sprzedaży towarów/usług, które nie zostały uregulowane przez dłużnika (nabywcę (...)
str. 14
2.1.
Skutki sprzedaży wierzytelności własnej na gruncie VAT
Sprzedaż wierzytelności a obowiązek wykazania VAT należnego Opodatkowaniu VAT podlega generalnie odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatną dostawę towarów (...)
str. 14
2.2.
Rozliczenie sprzedaży wierzytelności własnej dla celów PIT/CIT
Do niedawna organy podatkowe uważały (choć nie wynikało to z przepisów), że sprzedaż wierzytelności własnej należy dla celów podatku dochodowego rozliczać wynikowo, tj. że w (...)
str. 16
2.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych ze sprzedażą wierzytelności własnej
Sprzedaż wierzytelności własnych (powstałych z tytułu sprzedaży towarów/usług) rozliczana jest dla celów bilansowych w podobny sposób, jak sprzedaż aktywów finansowych. Przychód ze sprzedaży takich wierzytelności (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwolnienie z VAT usług najmu lokalu mieszkalnego - interpretacja KIS
Podatnik (wynajmujący) może stosować zwolnienie z VAT przewidziane dla usługi w zakresie wynajmowania lokalu mieszkalnego, nawet jeżeli najemca poda adres wynajmowanego mieszkania jako adres siedziby (...)
str. 20
2.
Zakup towarów przez internet spoza UE a VAT - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Regulacje ustawowe Co do zasady, zakup towarów spoza UE stanowi import towarów. Przez import towarów rozumie się bowiem przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na (...)
str. 21
3.
Ulga na złe długi - pytanie prejudycjalne do TSUE
Uregulowania ustawowe W sytuacji, gdy kontrahent nie uiszcza terminowo należności za zakupione towary lub świadczone usługi, podatnikowi przysługuje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Powrót do podmiotowego zwolnienia z VAT w trakcie 2019 r.
Od kilku lat prowadzę działalność jako czynny podatnik VAT. Osiągane z tego tytułu obroty znacznie spadły i w 2018 r. wyniosły znacznie poniżej 200.000 zł (...)
str. 25
4.2.
Dokumentowanie sprzedaży fakturą zbiorczą
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę piekarnię i codziennie dostarczam pieczywo do 50 sklepów. Na każdą dostawę towaru wystawiam dokument WZ. Czy na koniec miesiąca mogę (...)
str. 26
4.3.
Usunięcie wady w ramach gwarancji a odwrotne obciążenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2015 r. zawarłem umowę o wykonanie usługi budowlanej na rzecz głównego wykonawcy. Jej wykonanie zleciłem podwykonawcy. W styczniu 2019 r. (...)
str. 27
4.4.
Budowa i wynajem budynku mieszkalnego i garażu - stawka VAT
Podatnik rozpoczął inwestycję polegającą na budowie budynków mieszkalnych oraz budynków garażowych przeznaczonych pod wynajem (w budynkach będą mieszkania o powierzchni poniżej 150 m 2 , (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Otrzymanie 100% wpłaty na poczet usługi a przychód podatkowy - interpretacja KIS
100% zaliczka na poczet przyszłej usługi, mająca charakter ostateczny/definitywny, stanowi uregulowanie należności "z góry", tj. przed wykonaniem usługi. Otrzymanie takiej wpłaty wiąże się z powstaniem (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów na potrzeby CIT
Spółka z o.o. na koniec grudnia 2018 r. wystawiła fakturę, dokumentującą przychody z opłaty licencyjnej, które zakwalifikowała do przychodów z zysków kapitałowych (był to jedyny (...)
str. 33
2.2.
Moment powstania przychodu z tytułu wykonanej usługi
Spółka z o.o. świadczy usługi geodezyjne. Zdarza się, że w jednym miesiącu spółka kończy realizację usługi i zgłasza gotowość jej odbioru, natomiast sam faktyczny odbiór (...)
str. 35
2.3.
Obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego załącznika CIT/8S
Spółka prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej oraz poza strefą. W zakresie jednak działalności strefowej spółka ponosiła w latach 2017/2018 wyłącznie wydatki inwestycyjne. Zezwolenie na (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
TK zbada, czy przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży prywatnych nieruchomości są zgodne z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy przepisy ustawy o PDOF, dotyczące opodatkowania przychodów ze sprzedaży m.in. nieruchomości otrzymanej w darowiźnie lub spadku, dokonanej przed upływem pięciu (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ujęcie w PKPiR faktury kosztowej otrzymanej z opóźnieniem
Prowadzę biuro rachunkowe. Klienci często dostarczają faktury kosztowe (dokumentujące koszty pośrednie) z opóźnieniem, np. fakturę wystawioną w styczniu br. dostarczają w lutym br. (po "zamknięciu" (...)
str. 41
2.2.
Wybór opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym w 2019 r.
Do końca grudnia 2018 r. byłem zatrudniony na umowę o pracę (umowa została rozwiązana w dniu 31 grudnia 2018 r.). W marcu 2019 r. zamierzam (...)
str. 42
2.3.
Sporządzanie zestawienia wyciągów bankowych na potrzeby dokonania zapisu w podatkowej księdze
Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) ujmuje na koniec miesiąca w kosztach podatkowych sumę opłat bankowych. Podstawą tego zapisu jest sporządzone przez niego (...)
str. 43
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wydatków na remont oraz budowę nowych środków trwałych - interpretacja KIS
Odrębnemu rozliczeniu podlegają wydatki dotyczące remontu placu i dróg dojazdowych oraz wydatki dotyczące wytworzenia nowych placów i dróg. Pierwsze z nich (wydatki remontowe) będą podlegały (...)
str. 44
2.
Podatkowe rozliczenie zaliczki wpłaconej w grudniu 2018 r. na nabycie środka trwałego
Spółka z o.o. w grudniu 2018 r. zamówiła serwer (sklasyfikowany w grupie 4 KŚT) i dokonała 100% przedpłaty (w kwocie ok. 20.000 zł), co zostało (...)
str. 46
3.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych w gospodarstwie rolnym rozliczającym VAT
Czy gospodarstwo rolne, będące podatnikiem VAT, musi prowadzić ewidencję środków trwałych? Co do zasady, osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie muszą prowadzić ewidencji środków trwałych. Wyjątek (...)
str. 48
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Raportowanie schematów podatkowych - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
W wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych, czyli działaniach nastawionych na optymalizację podatkową (...)
str. 49
2.
Sposób podpisania zeznania podatkowego przez zarządcę sukcesyjnego - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Po zakończeniu roku podatnicy są zobowiązani złożyć w odpowiednim terminie zeznanie podatkowe o uzyskanych przychodach/dochodach. Podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składają odpowiednio PIT-28, PIT-36 (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia społeczne doktorantów - wyjaśnienie ZUS
Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie podlegają od 1 października 2018 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Stanowi tak art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z (...)
str. 53
2.
Ustalenie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w informacji ZUS IWA
Pod koniec grudnia 2018 r. jeden z zatrudnionych w naszej firmie pracowników uległ wypadkowi przy pracy. Sporządzenie protokołu powypadkowego i zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków (...)
str. 53
3.
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Udzieliłem pracownikowi urlopu bezpłatnego w okresie od 1 do 28 lutego 2019 r. Na koniec tego miesiąca wypłacę jemu dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. (...)
str. 54
4.
Uwzględnianie wynagrodzenia prowizyjnego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownik zatrudniony jako portier zajmuje się dodatkowo wydawaniem katalogów firmy (za potwierdzeniem). Obok wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje on prowizję naliczaną za każdy wydany (...)
str. 56
5.
Ustalanie wynagrodzenia chorobowego dla nowo zatrudnionego pracownika
Pracownik zatrudniony od 2 stycznia 2019 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 7 dni na przełomie stycznia i lutego 2019 r. Czy (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - opinia MRPiPS
Z końcem lutego 2019 r. rozwiążą się umowy o pracę kilku pracowników. Jeden z nich został zatrudniony na początku stycznia br., a pozostali w latach (...)
str. 58
2.
Odprawa pieniężna dla pracownika, który uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Pracownik chorujący od kilku miesięcy nabył decyzją ZUS prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. W związku z tym poinformował pracodawcę o zamiarze rozwiązania (...)
str. 60
3.
Nieprzepracowanie całego 2018 r. z powodu pobytu na urlopie wychowawczym a prawo do "trzynastki"
Z uwagi na korzystanie z urlopu wychowawczego pracownik urzędu gminy przepracował w roku ubiegłym niecałe cztery miesiące. Czy przysługuje mu za ten rok "trzynastka", a (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wybór wersji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 63
1.1.
Forma sporządzania sprawozdań finansowych
Roczne sprawozdania finansowe za 2018 r. muszą być bezwzględnie sporządzone w wersji elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (por. (...)
str. 64
1.2.
Wersje sprawozdań finansowych
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy pamiętać, że właściwy dobór elementów wchodzących w jego skład uzależniony jest od typu jednostki, jej statusu w rozumieniu (...)
str. 64
2.
Spółka z o.o. a uproszczenia w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych
Czy spółka z o.o., której wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są osoby fizyczne, może stosować od 2019 r. uproszczenie polegające na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od środków (...)
str. 68
3.
Zakup paliwa stanowiącego koszty pośrednie i bezpośrednie na przełomie 2018 i 2019 roku
Jesteśmy spółką z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Samochody firmowe tankujemy, wykorzystując karty paliwowe. Sprzedawca obciąża nas fakturami w okresach dwutygodniowych. (...)
str. 69
4.
Ewidencja księgowa egzekucji komorniczej dotyczącej niezapłaconego zobowiązania jednostki
Jednostka posiada zobowiązanie, które zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym. W wyniku prowadzonych działań komornik przejął środki pieniężne znajdujące się w kasie jednostki oraz na rachunku bankowym. (...)
str. 72
5.
Dotacja na zakup sprzętu i oprogramowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2018 r. skorzystaliśmy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.