Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Uproszczone obowiązki informacyjne podatników CIT/PIT od 2019 r. - objaśnienia Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło objaśnienia podatkowe dotyczące wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników PIT oraz CIT - (...)
str. 4
1.1.
Wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej
MF przypomniało, że podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej - u podatników PIT - jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, przy (...)
str. 4
1.2.
Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego
Dochody małżonków MF wskazało, że małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, opodatkowują swoje przychody/dochody z najmu prywatnego rzeczy należących do wspólnego majątku odrębnie, proporcjonalnie do (...)
str. 5
1.3.
Informowanie o uproszczeniach wybranych przez podatników
Zaliczki rejestrowane w kasie rejestrującej W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy (...)
str. 6
2.
Obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego - od 1 listopada 2019 r.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy zobowiązujące do zapłaty za nabyte towary/usługi w ramach (...)
str. 8
3.
Uzupełnienie odpisu na ZFŚS - do 31 października 2019 r.
Pracodawcy, na których ciąży obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, są zobowiązani odprowadzać odpis na ZFŚS w terminach wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w CIT w zakresie przekazywania zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych
Sejm przyjął bez poprawek ustawę z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (o (...)
str. 11
2.
Indywidualny rachunek podatkowy do rozliczeń z urzędem skarbowym - od 1 stycznia 2020 r.
Zgodnie z art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. - wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku (...)
str. 11
3.
Zmiana ustawy o rachunkowości wynikająca z wprowadzenia przepisów o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
W Dzienniku Ustaw z 3 września 2019 r., pod poz. 1680, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nowa regulacja (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Limity na 2020 r.
Przepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT), a także ustawy o rachunkowości określają limity - wyrażone w (...)
str. 13
1.1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych • Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli: 1) (...)
str. 13
1.2.
Limity dla celów VAT
Mały podatnik VAT W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro - przeliczane po kursie z października roku poprzedniego - dotyczą limitu dla tzw. małych (...)
str. 15
1.3.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na formę prawną (np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe), obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy (...)
str. 16
2.
Biała lista podatników VAT - wybrane zagadnienia
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 września 2019 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT - tzw. biała lista (wprowadzona mocą ustawy z dnia 12 (...)
str. 16
2.1.
Biała lista w świetle przepisów ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej
Zasady tworzenia białej listy Kwestie związane z tworzeniem białej listy (Wykazu podatników VAT) reguluje art. 96b ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 września (...)
str. 17
2.2.
Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy zamieszczony na białej liście a CIT/PIT
Zapłata na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały przepisy, powodujące negatywne skutki - na gruncie CIT/PIT (...)
str. 19
2.3.
Problemy związane z dokonywaniem płatności w związku z utworzeniem białej listy - w świetle wyjaśnień MF
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) komunikaty (z 3 oraz z 17 września br.), w których odniosło się do niektórych kwestii (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Mechanizm podzielonej płatności - zmiany w VAT od 1 listopada 2019 r.
W obecnie obowiązującym stanie prawnym mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) ma charakter dobrowolny. Od 1 listopada 2019 r. wejdą w życie zmiany dotyczące MPP, polegające (...)
str. 23
2.
Podstawa opodatkowania VAT bonów różnego przeznaczenia - interpretacja Dyrektora KIS
Jeżeli cena towaru/usługi jest niższa od wartości bonu różnego przeznaczenia, a różnica nie jest zwracana klientowi, to podstawą opodatkowania jest wartość tego bonu, pomniejszona o (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Struktura JPK_MAG, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji magazynowej
Prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie prowadzimy magazynu, ale faktury wystawiamy w programie sprzedażowym. Czy wystawianie faktur w tej formie zobowiązuje nas automatycznie do (...)
str. 28
3.2.
Zakup z innego kraju UE samochodu do celów prywatnych przedsiębiorcy a VAT
Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Zamierza kupić z Niemiec samochód, ale nie na potrzeby działalność gospodarczej, lecz do celów prywatnych. Jakie skutki w VAT wywoła (...)
str. 29
3.3.
Obciążenie klienta kosztami dodatkowymi związanymi ze świadczeniem usługi a VAT
Świadczymy usługi informatyczne (internetowo). Niektóre czynności pracownik musi wykonać u klienta - obciążamy wówczas klienta kosztami dojazdu. Czy koszty te powinny być dokumentowane fakturą, czy (...)
str. 30
3.4.
Otrzymanie faktury wystawionej na inny podmiot - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zdarzają się sytuacje, że klienci omyłkowo wystawiają i przysyłają nam faktury za zakup towaru, choć takiego towaru nie kupowaliśmy (pomyłka w (...)
str. 31
3.5.
Termin odliczenia VAT, gdy faktury odbierane są przez pracownika
Pracownicy oraz przedstawiciele spółki (czynnego podatnika VAT) dokonują zakupu towarów w imieniu spółki, płacą gotówką/kartą i odbierają faktury w dniu ich wystawienia. Następnie przesyłają faktury (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu aktualizującego wartość należności - interpretacja KIS
Odpisy aktualizujące należności stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: wierzytelność powinna być odpisana jako nieściągalna (powinien być dokonany odpowiedni zapis w (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ujęcie kosztu na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych a koszty podatkowe
Spółka z o.o. otrzymuje od kontrahenta faktury za wykonane przez niego usługi, po zamknięciu miesiąca, w którym usługi te wykonano (data sprzedaży wykazana na fakturze (...)
str. 35
2.2.
Transakcje z podmiotem powiązanym będącym jednostką samorządu terytorialnego
Czy w myśl nowych, obowiązujących od 2019 r., przepisów o cenach transferowych spółka z o.o., której jedynym wspólnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego, dokonując transakcji z (...)
str. 37
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zapłata dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności a koszty podatkowe w 2020 r.
W przyszłym roku podatnicy CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu, jeśli pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" płatność zostanie dokonana z (...)
str. 39
3.2.
Brak ewidencji przebiegu pojazdu a ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi
Spółka z o.o. wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności samochód osobowy (środek trwały), w związku z czym ponosi wydatki związane z jego używaniem (np. wydatki na (...)
str. 40
3.3.
Umorzenie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań handlowych - skutki w CIT u dłużnika
Kontrahent spółki z o.o. naliczył jej odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań z tytułu sprzedaży towaru. Zgodnie z ustaleniami stron, odsetki te zostały spółce umorzone. (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wypłata zaległego zysku wspólnikom spółki jawnej - interpretacja KIS
Wypłata zaległego zysku wspólnikom spółki jawnej, przekształconej w spółkę z o.o., nie stanowi dla nich przychodu polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nawet gdy (...)
str. 42
2.
Dowóz pracowników do zakładu pracy służbowym autem a PIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy powstanie przychód u pracowników, jeżeli jeden z nich dostanie auto służbowe i będzie przewoził pracowników z miejsca ich zamieszkania do zakładu pracy (pytanie nr (...)
str. 43
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zaliczki na podatek pracownika, którego dochody przekroczyły I próg podatkowy
Dochody pracownika (w wieku 45 lat) w październiku br. przekroczyły I próg podatkowy. Czy zaliczkę na podatek według stawki 32% powinniśmy mu wyliczyć od następnego (...)
str. 45
3.2.
Karty na posiłki profilaktyczne dla pracowników - PIT i składki ZUS
Spółka (ze względu na rodzaj wykonywanej pracy) jest zobowiązana zapewniać pracownikom produkcji posiłki profilaktyczne. Z uwagi na to, że nie ma możliwości organizacyjnych do wydawania (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Podatkowe rozliczenie części odzyskanych po likwidacji środka trwałego - interpretacja KIS
Odzyskanie elementów ze zlikwidowanego, w pełni umorzonego środka trwałego, przeznaczonych do budowy nowego środka trwałego, nie powoduje powstania przychodu podatkowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 49
2.
Składniki majątku nabyte do nowo budowanego obiektu - moment rozliczenia w kosztach
Budujemy budynek gospodarczy. W ramach jego wyposażenia zakupiono m.in. komputer i biurko. Czy mając na uwadze ich niską cenę, poniesione wydatki można zaliczyć jednorazowo w (...)
str. 51
3.
Zakup mieszkania w celu jego wynajmu
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza kupić własnościowy lokal mieszkalny, finansując jego zakup kredytem hipotecznym. Czy w przypadku zakupu takiego mieszkania do majątku prywatnego, a (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę z córką studentką - interpretacja ZUS
Z obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS wyłączeni są zleceniobiorcy posiadający status m.in. studenta, którzy nie mają ukończonych 26 lat. (interpretacja Oddziału ZUS (...)
str. 55
2.
Problemy z obniżaniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 (...)
str. 56
3.
Prawo do ulgi w składkach po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego
Pracownica na początku października 2019 r. wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego. Wróciła jednak na inne stanowisko pracy, które odpowiada jej kwalifikacjom zawodowym. Czy (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Nowe wysokości kwot wolnych od potrąceń obowiązujące w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
Kilku pracowników w naszej firmie ma wynagrodzenia zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Co miesiąc dokonujemy potrąceń z ich wynagrodzenia z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń. (...)
str. 59
2.
Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2020 r.
W zakładzie część pracowników wykonuje pracę w systemie podstawowym, a część w systemie równoważnym. Nie jest świadczona praca w ruchu ciągłym. Stosowane są przy tym (...)
str. 61
3.
Utrata prawa jazdy przez kierowcę a rozwiązanie umowy o pracę
Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy. Czy może stanowić to podstawę do rozwiązania umowy (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wybór audytora i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Jak co roku, od 1 października jednostki mogą rozpocząć roczną inwentaryzację określonych składników aktywów i pasywów. Ponieważ audytor powinien mieć możliwość udziału w inwentaryzacji znaczących (...)
str. 64
2.
Inwentaryzacja rozrachunków przeprowadzona drogą elektroniczną
Jesteśmy spółką z o.o. Dotychczas potwierdzenia sald rozrachunków z naszymi kontrahentami dokonywaliśmy w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie prośby o potwierdzenie drogą pocztową. Obecnie zamierzamy wysyłać (...)
str. 69
3.
Przekazanie własnych produktów w ramach reklamy lub darowizny - ujęcie w księgach rachunkowych
Jednostka produkcyjna prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Wyroby gotowe podlegają objęciu ewidencją magazynową. W (...)
str. 71
4.
Koszty wynajmu samochodu zastępczego w związku z jego powypadkową naprawą oraz otrzymaniem odszkodowania
Posiadany przez jednostkę samochód osobowy, stanowiący środek trwały, uległ kolizji drogowej. Ponieważ sprawcą zdarzenia był kierowca innego pojazdu, odszkodowanie zostało wypłacone z jego polisy. Za (...)
str. 73
5.
Należność powstała w wyniku zapłaty zaliczki na poczet wykonania usługi
W ubiegłym roku (2018) na poczet wykonania usługi wpłaciliśmy zaliczkę. Nie otrzymaliśmy faktury zaliczkowej. Usługa nie została wykonana, a środki nie zostały zwrócone. Wykazywaliśmy je (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.