Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne zmiany w przepisach w 2020 r.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, w 2020 r. wejdzie w życie wiele zmian przepisów podatkowych. W artykule tym przypominamy najważniejsze zmiany w (...)
str. 4
1.1.
Zmiany w CIT/PIT
Zmiany wspólne w CIT i PIT - od 1 stycznia 2020 r. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: podwyższenie limitu przychodów decydującego o statusie małego podatnika (...)
str. 4
1.2.
Zmiany w VAT
Zmiany od 1 stycznia 2020 r.: nowe zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników VAT - wystawienie faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy (...)
str. 5
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej samochodu osobowego a przychód
Czego dotyczył problem? Od 1 stycznia 2019 r. w sytuacji, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych (tj. generalnie, gdy nie jest prowadzona (...)
str. 6
2.2.
Wystarczy jedno zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy, na podstawie których podatnicy nie będą mogli zaliczyć do (...)
str. 7
2.3.
Identyfikator podatkowy cudzoziemca w PIT-11 za 2019 r.
Płatnicy, wystawiając PIT-11 cudzoziemcom, często mają problem z wypełnieniem pola identyfikatora podatkowego, z uwagi na to, że osoby te nie posiadają numeru PESEL. Na początku (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano nowe wzory CIT
W Dzienniku Ustaw z 29 listopada 2019 r., pod poz. 2337, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w (...)
str. 9
2.
Obowiązek rejestracji w BDO - do 31 grudnia 2019 r.
Do końca 2019 r. wiele podmiotów musi dokonać rejestracji swojej działalności w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO). Wynika (...)
str. 10
3.
Podatek od sprzedaży detalicznej nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r.
W dniu 28 listopada 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z projektem, obecne zawieszenie (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Nieuregulowanie zobowiązania w 2020 r. - podatkowe i bilansowe rozliczenie u dłużnika
Podmioty gospodarcze, które w 2020 r. nie będą regulowały swoich zobowiązań w określonych terminach, poniosą tego negatywne konsekwencje na gruncie CIT i PIT (w związku (...)
str. 13
1.1.
Brak zapłaty zobowiązania - skutki w CIT/PIT
Zwiększenie podstawy opodatkowania Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały przepisy, na mocy których dłużnicy będą musieli rozpoznawać - dla celów CIT/PIT - skutki nieuregulowania (...)
str. 13
1.2.
Korekta VAT w związku z nieuregulowaniem zobowiązania
Brak zapłaty zobowiązania w 2020 r. będzie miał negatywne skutki także na gruncie ustawy o VAT, podobnie jak obecnie (zob. art. 89b ustawy o VAT). (...)
str. 17
1.3.
Korekty CIT/PIT i VAT związane z niezapłaconymi zobowiązaniami a ewidencja księgowa
Korekty w CIT/PIT z tytułu zatorów płatniczych nie będą uwzględniane w księgach rachunkowych dłużnika. Będą one uwzględniane dla celów CIT/PIT statystycznie. Natomiast korekta VAT naliczonego, (...)
str. 18
2.
Prezenty świąteczne dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Święta Bożego Narodzenia to okazja do obdarowania pracowników oraz członków ich rodzin, a także byłych pracowników (emerytów/rencistów) różnego rodzaju świadczeniami, np. paczkami. W artykule tym (...)
str. 18
2.1.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego świadczenia świątecznego
Przychód pracownika Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, organy podatkowe uważają generalnie, że gdy pracodawca przekazuje pracownikom prezenty np. z okazji ważnych wydarzeń życiowych (np. (...)
str. 19
2.2.
Oskładkowanie prezentów świątecznych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowią uzyskane przez nich przychody ze stosunku pracy. Podobnie jest w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustalając podstawę (...)
str. 21
2.3.
Zakup i przekazanie prezentów pracownikom - rozliczenie dla celów VAT
Prezenty sfinansowane ze środków ZFŚS Dla celów VAT przyjmuje się, że pracodawca zobowiązany do utworzenia ZFŚS i administrowania nim podejmuje jedynie działania techniczne, które pozostają (...)
str. 22
2.4.
Wydatki na prezenty dla pracowników (członków ich rodzin) a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (z nieistotnymi tu (...)
str. 23
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków na świąteczne prezenty dla pracowników
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem prezentów świątecznych i przekazaniem ich pracownikom (członkom ich rodzin) lub byłym pracownikom może wyglądać następująco: Prezenty sfinansowane ze środków (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Nowa wersja struktury JPK dla faktur
Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej - przekazują w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postepowania podatkowego (...)
str. 24
2.
Czy polskie przepisy dotyczące odliczania VAT z tytułu WNT są zgodne z Dyrektywą? - pytanie prejudycjalne do TSUE
Zgodnie z polskimi przepisami, VAT naliczony od WNT można odliczyć w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazuje się VAT należny, pod warunkiem, że VAT (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Dokumentowanie WDT w 2020 r. - wybrane problemy
Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Zmiany w tym zakresie wynikają m.in. z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 (...)
str. 28
3.2.
Obowiązek posługiwania się firmowym rachunkiem przez podatników VAT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i świadczę usługi polegające na naprawie sprzętu rolniczego. Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT - z uwagi na niskie obroty. Czy (...)
str. 30
3.3.
Obowiązek składania informacji VAT-27 po 1 listopada 2019 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary, które wcześniej objęte były odwrotnym obciążeniem VAT, a od 1 listopada 2019 r. - objęte są mechanizmem podzielonej płatności. (...)
str. 31
3.4.
Ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej - moment wydania paragonu i forma przyjęcia zapłaty
Czynny podatnik VAT organizuje przyjęcia okolicznościowe. Zdarza się, że klienci nie płacą gotówką od razu po przyjęciu, gdyż kończy się ono późno (płacą wówczas gotówką (...)
str. 32
3.5.
Usługa budowlana wraz z dostawą materiałów a VAT i podatek dochodowy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2020 r. zakończę wykonywanie usługi budowlanej na rzecz kontrahenta. W październiku 2019 r. wystawiłem fakturę z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków związanych z targami branżowymi - interpretacja KIS
Wydatki poniesione w związku z udziałem w targach branżowych, w części dotyczącej kontrahentów (partnerów) zaproszonych do udziału w targach, to wydatki na reprezentację, niestanowiące kosztów (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niepełne dane kontrahenta na białej liście a koszty podatkowe w 2020 r.
Spółka z o.o. zawiera transakcje z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT), który figuruje na białej liście podatników VAT, przy czym jego dane, oprócz numeru NIP, (...)
str. 39
2.2.
Różnice kursowe ustalane w związku z wypłatą dywidendy w walucie obcej - skutki w CIT
Spółka z o.o. chce wypłacić wspólnikom krajowym dywidendę w walucie obcej z rachunku walutowego. Czy w związku z wypłatą tej dywidendy powstaną w spółce podatkowe (...)
str. 40
2.3.
Koszty finansowania dłużnego - sposób wyliczania limitu
W jaki sposób spółka z o.o. powinna wyliczyć limit odsetek od udzielonej przez wspólnika pożyczki, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów? Regulacje ustawowe Przepisy ustawy o (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Stworzenie oprogramowania a preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - interpretacja KIS
Dochód z przeniesienia praw do wytworzonego autorskiego oprogramowania, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, można uznać za dochód (...)
str. 44
2.
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Rozliczając takie wynagrodzenie w 2020 r. należy pamiętać o nowej wysokości kosztów uzyskania przychodów, zmienionej (...)
str. 46
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej w wieku do 26. roku życia
W naszej spółce członkiem rady nadzorczej została osoba w wieku 25 lat. Z tytułu pełnionej funkcji będzie ona otrzymywała co miesiąc wynagrodzenie. Czy w związku (...)
str. 49
3.2.
Ulga termomodernizacyjna, gdy podatnik jest współwłaścicielem kilku budynków
W listopadzie br. poniosłem wraz z żoną wydatki na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym, którego jestem współwłaścicielem (wspólność małżeńska). W niedługim czasie będę finansował (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych pierwotnie w działalności współmałżonka - interpretacja KIS
Wartość początkową środków trwałych przyjętych przez jednego z małżonków do działalności gospodarczej, a wcześniej wykorzystywanych w działalności współmałżonka należy ustalić w oparciu o wartość początkową (...)
str. 52
2.
Amortyzacja samochodu osobowego rozpoczęta przed 1 stycznia 2019 r.
Od połowy 2017 r. jednostka użytkuje samochód osobowy, naliczając amortyzację ograniczoną limitem 20.000 euro. Czy obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. nowy limit w wysokości (...)
str. 53
3.
Koszt prowizji bankowej dotyczącej gwarancji zapłaty a wartość początkowa inwestycji
Jednostka w trakcie realizacji dużej inwestycji (budowa biurowca) została zobowiązana (przez wykonawcę robót) do przedstawienia bankowej gwarancji zapłaty. W związku z tym została obciążona znacznymi (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS przedsiębiorcy w 2020 r.
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy • Liczone na ogólnych zasadach Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota. Dla (...)
str. 55
2.
Oskładkowanie premii rocznej wypłaconej pracownikom w grudniu 2019 r.
Dnia 30 grudnia 2019 r. nasza firma wypłaci pracownikom premię za ich roczną pracę. Warunki jej wypłaty szczegółowo określa regulamin wynagradzania obowiązujący w zakładzie. Wspomnianą (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2020 r.
Do naszego zakładu pracy często przychodzą komornicze zajęcia wynagrodzenia za pracę na rzecz należności niealimentacyjnych. Pracodawca na podstawie zajęcia wystawionego przez komornika dokonuje potrąceń z (...)
str. 59
2.
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Zakład zatrudnia pracowników w systemie zmianowym, w którym pracownicy wykonują pracę m.in. na nocnej zmianie. Z tego tytułu wypłacamy im dodatki za pracę w nocy (...)
str. 61
3.
Podstawa świadczenia urlopowego po zmianie odpisu
W grudniu br. wypłaciliśmy dwóm pracownikom świadczenie urlopowe (w naszej firmie świadczenia te przysługują w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS). W jaki sposób należało ustalić (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Prace inwentaryzacyjne wykonywane wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego
Które spośród prac inwentaryzacyjnych muszą być przeprowadzone wyłącznie na 31 grudnia, czyli na ostatni dzień danego roku obrotowego? Kwestie dotyczące inwentaryzacji zostały uregulowane w rozdziale (...)
str. 65
2.
Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2020 r.
Rozpoczęcie nowego roku podatkowego może wiązać się z obowiązkową lub dobrowolną zmianą sposobu prowadzenia ewidencji księgowej. Przykładowo, podmiot dotychczas prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, (...)
str. 66
2.1.
Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r., w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe muszą prowadzić, obok podmiotów zobowiązanych ze (...)
str. 66
2.2.
Zakończenie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2019 r.
Obowiązek (także dobrowolny zamiar) rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2020 r. nie zwalnia podatnika prowadzącego dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów ze stosowania (...)
str. 67
2.3.
Sporządzenie wykazu aktywów i pasywów (tzw. inwentarza)
Przed dokonaniem otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki, które dotychczas ich nie prowadziły, w sposób określony ustawą o rachunkowości, sporządzają wykaz aktywów i pasywów (tj. inwentarz), potwierdzony (...)
str. 68
2.4.
Otwarcie ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Co do zasady, wyrażonej w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego w ciągu (...)
str. 68
3.
Ujęcie księgowe oraz prezentacja w bilansie pożyczki od udziałowca
W listopadzie br. spółka z o.o. otrzymała od swojego udziałowca (będącego również prezesem spółki) pożyczkę na bieżącą działalność. Pożyczka została oprocentowana według zasad rynkowych, tj. (...)
str. 70
4.
Ewidencja nakładów obcych zabezpieczających majątek przed szkodą
W związku z prowadzoną inwestycją przez firmę sąsiadującą z naszą spółdzielnią zaistniała konieczność zabezpieczenia naszego budynku przed zalaniem wodami opadowymi. W wyniku porozumienia inwestor zobowiązał (...)
str. 72
5.
Ewidencja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Jako spółka z o.o. podpisaliśmy umowę z wykonawcą krajowym na wykonywanie usług (np. czyszczenie kominów) we wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzamy. W związku ze zmianą kraju (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.