Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (1011) z dnia 01.02.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (1011) z dnia 01.02.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Składki na ubezpieczenie AC samochodu osobowego a koszty podatkowe
Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej (...)
str. 4
1.2.
Zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu dla celów CIT/PIT
Dla celów CIT i PIT samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony (...)
str. 4
1.3.
Identyfikator podatkowy cudzoziemca w PIT-11
Podczas składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R konieczne jest wpisanie prawidłowego identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) pracownika lub innego podatnika. Ministerstwo Finansów w jednym z komunikatów (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o ryczałcie
W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2019 r., pod poz. 43, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie (...)
str. 6
2.
Zaniechano poboru podatku od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonanych umów offsetowych
W Dzienniku Ustaw z 9 stycznia 2019 r., pod poz. 41, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zasadniczo "wpłacają" w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy (inaczej jest w przypadku podatników PIT opłacających podatek dochodowy w formie ryczałtu (...)
str. 7
1.1.
Wybór formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy
Podatnicy CIT oraz PIT (opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym), podobnie jak w latach poprzednich, mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie: zaliczki (...)
str. 7
1.2.
Termin opłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zaliczki opłacane w ciągu roku U podatników CIT/PIT terminy opłacania w ciągu roku miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy nie uległy zmianie. Podobnie jak w roku (...)
str. 9
1.3.
Zawiadomienie o wyborze formy opłacania zaliczek na CIT/PIT
Podatnicy CIT i PIT, którzy zdecydowali się opłacać "podstawowe" zaliczki miesięczne, nie muszą o tym zawiadamiać urzędu skarbowego. Inaczej jest w przypadku wyboru zaliczek kwartalnych (...)
str. 10
1.4.
Zapłata zaliczki na podatek dochodowy wspólnika z konta spółki osobowej
Zasadniczo podatnicy są zobowiązani do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy z własnego majątku. Niekiedy jednak wspólnicy spółek osobowych nie chcą płacić zaliczek na podatek dochodowy (...)
str. 10
1.5.
Ewidencja księgowa zaliczek na podatek dochodowy
"Podstawowe" zaliczki miesięczne i zaliczki kwartalne "Podstawowa" zaliczka miesięczna lub kwartalna zaliczka na podatek dochodowy może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki np. zapisem: 1) (...)
str. 11
2.
Otrzymanie wpłaty na poczet sprzedaży na przełomie roku - podatki i ewidencja księgowa
Powszechną praktyką jest, że sprzedawca domaga się od nabywcy (przyszłego nabywcy) wpłaty na poczet sprzedaży towarów/usług, mającej miejsce w następnym miesiącu, a nawet roku. Takie (...)
str. 12
2.1.
Rozliczenie otrzymanej wpłaty dla celów VAT
Otrzymanie wpłaty a obowiązek podatkowy Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (w odniesieniu do niektórych (...)
str. 13
2.2.
Otrzymanie wpłaty - CIT/PIT
Moment powstania przychodu podatkowego Co do zasady, przychód z tytułu sprzedaży towarów/usług powstaje w dniu wydania towaru/wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), nie później niż w (...)
str. 14
2.3.
Ewidencja księgowa wpłaty otrzymanej na poczet przyszłej transakcji
Ujęcie w księgach rachunkowych W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Upływa termin zawiadamiania o rezygnacji ze stosowania procedury MOSS
Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (czyli na rzecz (...)
str. 18
2.
Prawo do korekty VAT w przypadku sprzedaży paragonowej - wyrok NSA
W przypadku zawyżenia stawki VAT podatnikowi przysługuje prawo do korekty VAT od sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej. (wyrok NSA z 27 września 2018 r., sygn. (...)
str. 19
3.
Świadczenie usług opiekuńczych a zwolnienie z VAT - wyjaśnienie Min. Fin.
W interpelacji poselskiej nr 26924 poruszono kwestię opodatkowania VAT usług opiekuńczych. Autor tej interpelacji zwrócił uwagę na zwolnienie przewidziane dla placówek świadczących usługi opieki nad (...)
str. 21
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Ulga na złe długi w 2019 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Niektórzy kontrahenci nie regulują terminowo zapłaty za kupione ode mnie towary. Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać z ulgi na złe (...)
str. 23
4.2.
Rezygnacja klienta z zakupu, na poczet którego wpłacił on zaliczkę
Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłych dostaw (świadczenia usług) generalnie powoduje u podatnika, który tę zaliczkę otrzymał (sprzedawcy), konieczność rozliczenia VAT należnego i zobowiązuje go do (...)
str. 24
4.3.
Zwolnienie z ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży wysyłkowej w 2019 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towar w systemie wysyłkowym. W 2018 r. korzystałem z przedmiotowego zwolnienia z ewidencjonowania ww. sprzedaży w kasie fiskalnej (posiadałem niezbędne (...)
str. 26
4.4.
Dostawa nieruchomości - obowiązek podatkowy w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedałem nieruchomość zabudowaną czynnemu podatnikowi VAT. Akt notarialny został podpisany 14 grudnia 2018 r., jednak do wydania nieruchomości (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym) (...)
str. 27
4.5.
Refakturowanie usługi na rzecz spółki z UE
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłem i refakturowałem na rzecz spółki z Niemiec usługę aktualizacji oprogramowania, która podlega opodatkowaniu w Niemczech. Czy (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Nagrody dla pracowników za reprezentowanie pracodawcy w imprezie sportowej a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nagrody dla pracowników (finansowane ze środków obrotowych), przekazane im z tytułu reprezentowania pracodawcy podczas biegów sztafetowych, (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Prowizja za obsługę płatności kartą płatniczą a podatek u źródła
Spółka z o.o. sprzedaje towary, za które otrzymuje zapłatę kartą płatniczą. Obsługę tych kart realizuje firma zagraniczna, mająca siedzibę na terenie innego państwa UE. Czy (...)
str. 31
2.2.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r.
W związku ze zmianą przepisów o cenach transferowych, prosimy o podanie kryteriów, wg których podmioty będą zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej za rok 2018. (...)
str. 33
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Limit przychodów umożliwiający stosowanie 9% stawki CIT w 2019 r.
W 2019 r. mali podatnicy mogą stosować 9% stawki CIT, pod warunkiem, że ich przychody nie przekroczą określonego limitu. Ile wynosi ten limit? Od 1 (...)
str. 34
3.2.
Podatek od przychodów z budynków a zeznanie roczne
W 2018 r. spółka z o.o. opłacała podatek od przychodów z budynków. Czy budynki, których podatek ten dotyczył, powinny zostać wykazane w zeznaniu podatkowym za (...)
str. 35
3.3.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny kosztu z tytułu importu towaru
Spółka z o.o. nabyła towar od kontrahenta z Chin. W dniu wydania towaru z magazynu kontrahent wystawił na spółkę fakturę, w dolarach. Po jakim kursie (...)
str. 36
3.4.
Forma przekazania do urzędu skarbowego CIT-8 za 2018 r.
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatrudnia trzech pracowników. Dotychczas spółka składała zeznanie CIT-8 do urzędu skarbowego w wersji papierowej. (...)
str. 36
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Objaśnienia podatkowe dotyczące składania PIT za 2018 r.
1.1.
Preferencyjne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
W dniu 18 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w kontekście zniesienia czasowego (...)
str. 37
1.2.
Obowiązki rolników w zakresie PIT w związku z zawartymi umowami o pomocy przy zbiorach
W dniu 18 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe w sprawie obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie PIT w związku z zawartą umową (...)
str. 38
2.
Trwają konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują pewne zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów ze sprzedaży prywatnych nieruchomości. Dotyczą one przede wszystkim spadkobierców zbywających nieruchomości (...)
str. 40
3.
Wydatki na studia poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na studia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, związane z podnoszeniem poziomu wiedzy i zdobyciem określonych uprawnień, są wydatkami o charakterze osobistym, poniesionymi w czasie, (...)
str. 41
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Ewidencja w PKPiR kosztów związanych z importem towarów handlowych
Prowadzę działalność gospodarczą. W 2019 r. będę importował towary handlowe. Jak ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty związane z importem? Zaznaczam, że najpierw (...)
str. 42
4.2.
Rozliczanie opłaty miejscowej pobieranej od gości hotelowych
Spółka jawna świadczy usługi hotelowe. Od gości hotelowych pobiera opłatę miejscową, którą przekazuje na konto gminy. Opłatę tę zamierza wliczać w cenę noclegu, aby nie (...)
str. 45
4.3.
Korekta kosztów sfinansowanych z przychodu zwolnionego od podatku dochodowego
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie umowy z samorządem województwa, otrzymuję dopłaty do ulgowych biletów autobusowych. Przychody z tego tytułu (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wymiana stolarki okiennej może stanowić ulepszenie budynku - interpretacja KIS
W przypadku, gdy wymiana stolarki okiennej stanowi jeden z elementów prowadzonych prac termomodernizacyjnych budynku biurowego, służących zwiększeniu jego wartości użytkowej, to poniesione w tym zakresie (...)
str. 48
2.
Kontynuacja amortyzacji w przypadku, gdy w poprzednim roku dokonano niepełnego jednorazowego odpisu
We wrześniu 2018 r. zakupiliśmy nową maszynę produkcyjną i dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Ponieważ jej wartość początkowa znacznie przekroczyła kwotę 100.000 zł, dalszej amortyzacji będziemy (...)
str. 50
3.
Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł - ujęcie w PKPiR
Osoba fizyczna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). Czy w przypadku zakupu składnika majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł i niezaliczeniu go do (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Wycofanie ze spółki z o.o. samochodu osobowego
W spółkach z o.o. nierzadko zdarza się, że wspólnicy spółek z o.o. rozważają "wycofanie na własne potrzeby" ze spółki samochodu osobowego zakupionego przez spółkę. Spółka (...)
str. 53
2.
JPK na żądanie organu podatkowego - odpowiedzi na pytania Czytelników
Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg (...)
str. 56
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nowy program "Płatnik" od 26 stycznia 2019 r. - informacja ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował o udostępnieniu nowej wersji programu "Płatnik" (wersja 10.02.002). Jak wyjaśnia organ rentowy, z tej wersji programu wszyscy użytkownicy (...)
str. 57
2.
Wysokość podstawy wymiaru i składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2019 r.
Minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2019 r. m.in. dla przedsiębiorcy wynosi 3.803,56 zł, a wyliczona od tej podstawy składka zdrowotna (9%) dla takiej (...)
str. 58
3.
Przejście przedsiębiorcy z "małego" na "duży" ZUS
Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 1 lipca 2017 r. Z uwagi na to, że spełniam odpowiednie warunki, opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od 30% (...)
str. 59
4.
Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy będącego wcześniej pracownikiem w tej samej firmie
Od 1 października 2018 r. osoba fizyczna wykonuje w naszej firmie umowę zlecenia. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. (...)
str. 61
X.
PRAWO PRACY
1.
Prowadzenie dodatkowej dokumentacji pracowniczej po zmianach
1) W lutym br. zatrudnimy kilku nowych pracowników, dla których będziemy musieli założyć teczki osobowe i prowadzić ewidencję czasu pracy. Czy w skład tej ewidencji (...)
str. 62
2.
Czas pracy oraz urlop dodatkowy po przyznaniu pracownikowi umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
Pracownik zasygnalizował nam, że prawdopodobnie otrzyma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakładamy, że orzeczenie dostarczy nam pod koniec lutego br. Czy będziemy musieli zmienić obowiązujący go wymiar (...)
str. 63
3.
Zmiana regulaminu wynagradzania a konieczność aneksowania umów o pracę
Chcemy zmienić regulamin wynagradzania, zwiększając wysokość odprawy przysługującej pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę oraz wprowadzając prawo do premii miesięcznej. Czy będzie wymagało to aneksowania (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Osoba fizyczna zajmująca się działalnością handlową od kilku lat nieznacznie przekracza wartość przychodu zobowiązującą do wielkość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy w związku z nowelizacją ustawy (...)
str. 66
2.
Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2018 r. do KRS
W jakim terminie sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2018 r. powinno zostać złożone do repozytorium dokumentów finansowych prowadzonego przez KRS? Czy jest to termin (...)
str. 67
3.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Niektóre jednostki (np. spółki z o.o., jawne, czy inne) ustalają obowiązek badania sprawozdania finansowego na podstawie parametrów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym. Zatem dla określenia (...)
str. 69
4.
Rozliczenie kosztu ubezpieczenia wyrażonego w walucie obcej
W 2018 r. zawarliśmy roczną umowę ubezpieczenia naszego środka trwałego. Ponieważ kwota składki została wyrażona w euro, mamy wątpliwość, po jakim kursie należy ją przeliczyć (...)
str. 70
5.
Rozliczenie rezerwy na niewykorzystane urlopy utworzonej w ciężar wyniku lat ubiegłych
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r. utworzono rezerwy na wypłatę zaległych urlopów wypoczynkowych z 2017 r. Urlopy te wykorzystano w 2018 r. w całości. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.