Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Czy w 2019 r. nastąpi zmiana stawek VAT?
Kwestia wysokości stawek VAT i możliwości ich obniżenia jest przedmiotem stałego zainteresowania podatników. Autora zapytania poselskiego nr 9175 zainteresowało, czy w latach 2019-2020 planowane jest (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ważne zmiany w ustawie o VAT i Ordynacji podatkowej - od 2020 r.
W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na dzień oddania (...)
str. 5
1.1.
Zmiany w ustawie o VAT
Deklaracje i ewidencja VAT w formie JPK W wyniku nowelizacji ustawy o VAT uregulowano, że deklaracje VAT-7 i VAT-7K są składane zgodnie ze wzorem dokumentu (...)
str. 5
1.2.
Zmiany w Ordynacji podatkowej
Indywidualny rachunek do rozliczeń z urzędem skarbowym Ustawa nowelizująca wprowadza przepisy dotyczące indywidualnego rachunku podatkowego (patrz: art. 61b Ordynacji podatkowej). Zgodnie z nimi, wpłata podatku (...)
str. 8
2.
Nowe rozwiązania w zakresie ograniczania zatorów płatniczych
W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (na dzień oddania tego numeru Biuletynu Informacyjnego (...)
str. 9
2.1.
Zmiany w ustawie o PDOP i ustawie o PDOF
Mocą ww. ustawy znowelizowano m.in. przepisy obu ustaw o podatku dochodowym oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest (...)
str. 9
2.2.
Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym
Jak wspomnieliśmy, przedmiotowa nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnicy stosujący tę formę opodatkowania (...)
str. 12
2.3.
Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Omawiana nowelizacja wprowadza także z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wobec faktu, że zatory płatnicze są (...)
str. 13
3.
Prosta spółka akcyjna i inne nowelizacje K.s.h.
Przepisy Kodeksu spółek handlowych zostaną znowelizowane w najbliższym czasie na podstawie trzech ustaw nowelizujących. Prosta spółka akcyjna W dniu 2 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału (wypłaty) uchwałą wspólników podjętą przez zwyczajne zgromadzenie (...)
str. 16
1.1.
Podział zysku - regulacje kodeksowe
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz podział wyniku spółki z o.o. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. (...)
str. 17
1.2.
Wypłata dywidendy - obowiązki w podatku dochodowym
To, czy wypłacona przez spółkę dywidenda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zależy od statusu podatnika oraz w przypadku podatników CIT - spełnienia ustawowych warunków umożliwiających ewentualne (...)
str. 18
1.3.
Rozliczenie wyniku finansowego i wypłata dywidendy w księgach rachunkowych
Osiągnięty za zakończony rok obrotowy wynik finansowy netto spółki z o.o. do momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o jego podziale, pozostaje na (...)
str. 20
2.
Naprawa/utylizacja wadliwych wyrobów przez nabywcę - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
W praktyce nie należą do rzadkości sytuacje, w których wyprodukowane przez podmiot gospodarczy wyroby, po ich sprzedaży, okazują się wadliwe. W takim przypadku wadliwe wyroby (...)
str. 21
2.1.
Zwrot nabywcy kosztów naprawy/utylizacji wadliwych wyrobów a VAT
W przypadku, gdy sprzedawca (producent) zwraca nabywcy koszty naprawy czy utylizacji wadliwych wyrobów, konieczne jest ustalenie, czy w tej sytuacji ma miejsce świadczenie usług podlegające (...)
str. 22
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych producenta wydatków z tytułu naprawy/utylizacji wadliwych wyrobów
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów podatnicy zaliczają takie wydatki, które: zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na naprawę/utylizację wadliwych wyrobów
Dla celów bilansowych wydatki na naprawę wadliwych wyrobów, którymi jednostka została obciążona przez nabywcę (w ramach reklamacji), ujmowane są w kosztach działalności operacyjnej jednostki. Z (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Usługa kompleksowa a sposób wykazania poszczególnych świadczeń na fakturze - wyrok NSA
W przepisach ustawy o VAT nie ma regulacji, które zakazywałyby wykazywania na fakturze w osobnych pozycjach kilku różnych świadczeń składających się na świadczenie kompleksowe. (wyrok (...)
str. 25
2.
Sztuczny podział transakcji a limit podmiotowego zwolnienia z VAT - wyrok TSUE
Regulacje ustawowe W art. 113 ustawy o VAT uregulowano zasady dotyczące tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Mianowicie, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym - zasady programowania kasy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Stosowałem inne oznaczenia na paragonie fiskalnym niż wynikają obecnie z przepisów, więc dokonałem ich zmiany. Czy (...)
str. 27
3.2.
Prawo do odliczenia 100% VAT z tytułu zakupu środka transportu
Rozpocząłem działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT, rozliczam VAT miesięcznie, wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. W sierpniu 2019 r. zakupiłem autobus. Będzie on wykorzystywany do (...)
str. 29
3.3.
Zakup kasy on-line na raty
Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę mały sklep. Dotychczas nie ewidencjonowałem sprzedaży towarów w kasie fiskalnej (korzystałem ze zwolnienia z uwagi na obroty poniżej 20.000 zł). (...)
str. 30
3.4.
Czy do sprzedaży części samochodowych można zastosować opodatkowanie na zasadzie marży?
Będę kupował na giełdzie od osób fizycznych części wymontowane z samochodów. Nie będę posiadał faktury (paragonu) dokumentującej ten zakup. Czy ww. części będę mógł uznać (...)
str. 31
3.5.
Wycofanie budynku z działalności gospodarczej - VAT należny i naliczony
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą, ale zanim to nastąpi, planuję wycofać z tej działalności budynek i przekazać go na cele prywatne. Budynek (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych podatku u źródła zapłaconego za kontrahenta zagranicznego - interpretacja KIS
Polski podmiot (płatnik) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego z własnych środków (gdy wydatek ten nie zostanie w (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki związane z używaniem samochodów demonstracyjnych w kosztach uzyskania przychodów
Spółka, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży nowych i używanych samochodów osobowych, posiada pojazdy demonstracyjne (samochody osobowe). Spółka odlicza 50% kwoty VAT naliczonego od wydatków (...)
str. 38
2.2.
Korekta kosztu podatkowego po przedawnieniu zobowiązania podatkowego
Spółka z o.o. 10 lat temu otrzymała od kontrahenta faktury za wykonanie usług, których wartość (w kwocie netto) zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów; VAT naliczony (...)
str. 40
2.3.
Wspólnik świadczący spółce usługę bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Przyjmuje się, że jeśli wspólnik spółki kapitałowej świadczy na rzecz tej spółki usługę bez wynagrodzenia, to w takim przypadku spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na kurs językowy dla przedsiębiorcy - interpretacja KIS
Jeżeli przedsiębiorca, świadcząc usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, musi posługiwać się językiem angielskim, to wydatki na kształcenie w zakresie tego języka stanowią (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
PIT zero dla osób młodych w 2019 r. - wybrane problemy
Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie z PIT obejmujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów (...)
str. 44
2.2.
Darowizna samochodu wykupionego z leasingu - VAT, PIT i podatek od spadków i darowizn
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zamierzam wykupić z leasingu samochód osobowy wykorzystywany w tej działalności i darować go córce. Jakie skutki w PIT i VAT wywoła (...)
str. 47
2.3.
Przychody z działalności wykonywanej osobiście - sposób opodatkowania i obowiązki płatnika
Klub sportowy jest płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzeń, które wypłaca sędziom sportowym wyznaczonym przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej do sędziowania na zawodach. Kwota wynagrodzenia nie (...)
str. 49
2.4.
Kiedy podmioty należy uznać za powiązane?
Czy w świetle przepisów obowiązujących do końca 2018 r. podmiotami powiązanymi, zobowiązanymi do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, są: 1) spółka jawna, w której wspólnikami są (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ulepszenie nieruchomości wynajmowanej przez spółkę cywilną od jej wspólników - interpretacja KIS
Nakłady poniesione przez spółę cywilną na przystosowanie do użytku nieruchomości wynajmowanej od jej wspólników nie podlegają zakwalifikowaniu do inwestycji w obcym środku trwałym. Należy je (...)
str. 52
2.
Samochód z napędem hybrydowym a limit amortyzacji w wysokości 225.000 zł
Zamierzamy kupić samochód osobowy z napędem hybrydowym. Ponieważ w pojeździe tym, obok silnika spalinowego, jest również silnik elektryczny umożliwiający jego wykorzystanie jako jedyne źródło napędu, (...)
str. 54
3.
Pawilon handlowy wraz z parkingiem dla klientów
Wybudowaliśmy budynek, w którym będziemy prowadzić sklep. Dodatkowo w budynku jest pomieszczenie magazynowe oraz pokój biurowy. Jednocześnie przed budynkiem powstał parking dla klientów oraz naszych (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki z działalności rozpoczętej przez osobę zatrudnioną w spółce z o.o.
Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. Do końca lipca 2019 r. pełniłem w niej dodatkowo funkcję w zarządzie. Od września (...)
str. 57
2.
ZUS od stypendiów wypłacanych uczestnikom kursów językowych
Spółka zamierza zorganizować kursy językowe dla studentów (w wieku od 20 do 40 lat) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Będą one zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. (...)
str. 58
3.
Wliczanie dodatków do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Od początku roku przyznaliśmy pracownikom dodatki do wynagrodzenia, m.in. za przepracowanie w firmie co najmniej 5 lat (tzw. dodatek stażowy) oraz za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej. (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie urlopowe przy składnikach zmiennych
Pracownik zatrudniony na pełny etat w systemie równoważnym wykorzystywał urlop w okresie od 5 do 18 sierpnia 2019 r. Zgodnie z grafikiem miał w tym (...)
str. 61
2.
Tłumaczenie na język obcy umowy o pracę i innej dokumentacji pracownika - cudzoziemca
Chcemy zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę. Czy dokumenty dotyczące jego zatrudnienia, jak np. umowa o pracę czy kwestionariusze osobowe, powinny być sporządzone (...)
str. 62
3.
Ustalenie wysokości odprawy pośmiertnej przy krótkim zatrudnieniu
Pracownik zginął w wypadku samochodowym w drugim miesiącu zatrudnienia. Jak w takiej sytuacji obliczyć odprawę pośmiertną? Uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna w (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Faktura w walucie obcej od kontrahenta krajowego a bilansowe różnice kursowe
Jednostka otrzymała od kontrahenta krajowego fakturę za zakup usługi. Zgodnie z ustaleniami stron, faktura została wystawiona w euro, przy czym kwota VAT została wykazana na (...)
str. 66
2.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a podział wyniku finansowego
Spółka podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, w związku ze stosowaniem dla celów podatkowych rachunkowych zasad rozliczania różnic kursowych. Czy ewentualny brak takiego audytu spowoduje, że (...)
str. 69
3.
Odpis aktualizujący w przypadku problemów z odzyskaniem nadpłaty
Wskutek uzyskania znacznego rabatu, potwierdzonego fakturą korygującą, powstała należność. Kontrahent jednak nie wypłacił nam oczekiwanej kwoty, a z posiadanych informacji wynika, że nie dokona tego (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Świadczenie urlopowe w ewidencji księgowej pracodawcy
W bieżącym roku, w związku ze znaczną redukcją zatrudnienia (obecnie zatrudniamy mniej niż 50 pracowników), zrezygnowaliśmy z dokonywania odpisów na ZFŚS. W związku z tym, (...)
str. 72
4.2.
Błędy ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Kilka dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. jednostka ujawniła błąd, który w znaczny sposób wpłynął na poziom wyniku finansowego osiągniętego w zeszłym roku. (...)
str. 73
4.3.
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązek jego złożenia do KRS
Ponieważ badanie naszego sprawozdania finansowego nie zostało jeszcze zakończone, nie dokonaliśmy jego zatwierdzenia. Czy w takim przypadku musimy złożyć takie niezatwierdzone sprawozdanie do KRS? Co (...)
str. 73
4.4.
Rozliczenie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy rejestrującej
Zakupiliśmy kasę rejestrującą. Ponieważ mamy możliwość skorzystania z ulgi na jej zakup, mamy wątpliwość, jak ująć taką ulgę w księgach rachunkowych. Kasa rejestrująca ze względu (...)
str. 74
4.5.
Likwidacja nabytych materiałów nieprzydatnych w produkcji
Zamierzamy dokonać likwidacji zalegających w magazynie materiałów, które nie będą już wykorzystane ze względu na utratę swoich właściwości. Ich likwidacji odpłatnie dokona podmiot zewnętrzny. W (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.