Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 28 (1035) z dnia 01.10.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (1035) z dnia 01.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Zwolnienie z PIT osób młodych rozliczających się bez pośrednictwa płatnika
Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie z PIT przychodów osób młodych, uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF. Na (...)
str. 4
1.2.
Przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych a zaliczki na podatek dochodowy
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy mające na celu rozpoznawanie dla celów podatku dochodowego tzw. "złych (...)
str. 5
1.3.
Wpłaty na zagraniczny rachunek kontrahenta nieznajdujący się na białej liście podatników a koszty podatkowe
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów m.in. kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o (...)
str. 6
2.
Kalendarium ważnych zmian w VAT wchodzących w życie w 2020 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonano wielu istotnych zmian. Kalendarium zmian wchodzących w życie w 2019 r. przedstawiliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 27 z (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2020 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 września 2019 r., pod poz. 1778, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości (...)
str. 11
2.
Zmiany w zwolnieniach z PIT związane ze świadczeniami przysługującymi niektórym osobom
W Dzienniku Ustaw z 10 września 2019 r., pod poz. 1726, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań (...)
str. 12
3.
Wniosek w sprawie wiążącej Informacji Taryfowej - od 1 października 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej
Wiążąca informacja taryfowa (WIT) to decyzja rozstrzygająca o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalająca właściwy kod taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzja WIT zapewnia jednolite i (...)
str. 12
4.
MPP, nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa - opublikowano ustawę nowelizującą
W Dzienniku Ustaw z 13 września 2019 r., pod poz. 1751, opublikowano ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Kursy walut obcych stosowane na potrzeby podatkowe i bilansowe
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których cena za towar lub usługę ustalana jest w walucie obcej, zarówno w przypadku transakcji zawieranych z podmiotami krajowymi, (...)
str. 13
1.1.
Wycena transakcji dla celów VAT
Regulacje ustawowe W sytuacji, gdy podstawa opodatkowania określona została w walucie obcej, to podstawę tę należy dla celów VAT przeliczyć na złote, zgodnie z regulacjami (...)
str. 13
1.2.
Kursy walut obcych stosowane na potrzeby podatku dochodowego
Wycena przychodu określonego w walucie obcej - u sprzedawcy Zasadą jest, że gdy przychód ze sprzedaży towarów/usług został określony w walucie obcej, to do jego (...)
str. 17
1.3.
Kursy walut obcych stosowane do wyceny transakcji na potrzeby bilansowe
Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, generalnie (...)
str. 20
2.
Środek trwały oddany nieodpłatnie do używania kontrahentowi - podatki i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze przekazują nieodpłatnie swoim kontrahentom - zgodnie z zawartymi umowami wzajemnymi czy umowami o współpracę - własne środki trwałe, które mają być przez (...)
str. 21
2.1.
Nieodpłatne udostępnienie środka trwałego kontrahentowi a VAT
Zgodnie z zasadą ogólną, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym niekiedy za taką dostawę/usługę uznaje (...)
str. 21
2.2.
Amortyzacja środka trwałego za okres udostępnienia go nieodpłatnie kontrahentowi
Amortyzacji podatkowej podlegają generalnie stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: (...)
str. 22
2.3.
Środek trwały udostępniony kontrahentowi w ewidencji księgowej właściciela
Przepisy ustawy o rachunkowości nie odnoszą się do amortyzacji środka trwałego przekazanego kontrahentom do używania w ramach umowy wzajemnej (umowy o współpracę). Jedynie w Krajowym (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Korekta VAT w przypadku sprzedaży paragonowej - niekorzystny wyrok NSA
W przypadku zawyżenia stawki VAT podatnikowi nie przysługuje prawo do korekty VAT od sprzedaży zaewidencjonowanej wyłącznie w kasie fiskalnej, jeżeli nie zamierza on zwracać nabywcy (...)
str. 25
2.
Wynajem nieruchomości mieszkalnych - kontrowersje wokół zwolnienia z VAT
Generalnie najem stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu stawką 23% VAT. W określonych okolicznościach usługa ta może jednak być zwolniona z VAT. Ustawodawca zwolnił bowiem z podatku (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wymiana kasy rejestrującej z papierowym/elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność handlową (sprzedaż artykułów spożywczych). Do ewidencjonowania sprzedaży wykorzystuję zarówno kasy z papierowym, jak i z elektronicznym zapisem kopii. Czy (...)
str. 29
3.2.
Od 1 września 2019 r. sprzedaż komputera może pozbawić prawa do podmiotowego zwolnienia z VAT
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Czy utracę to prawo, jeżeli sprzedam firmowy komputer przez internet? W świetle przepisów (...)
str. 31
3.3.
Biała lista podatników VAT - zapłata na wirtualne rachunki i odpowiedzialność solidarna
Jestem czynnym podatnikiem VAT i dokonuję zapłaty na rachunki wirtualne. Czy takie rachunki są wskazywane w białej liście podatników VAT? Od kiedy wchodzą w życie (...)
str. 32
3.4.
Obligatoryjny MPP a zastrzeżenia w umowach
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby działalności nabywam części i akcesoria do samochodów. Stosuję mechanizm podzielonej płatności (MPP) dobrowolnie. Niektórzy sprzedawcy zastrzegają jednak w umowach, (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wysokość prognozowanego przychodu a uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - interpretacja KIS
Wysokość przychodu uzyskanego w trakcie roku podatkowego (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) nie wpływa na wybór formy opłacania zaliczki na podatek dochodowy (w formie uproszczonej (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty obsługi prawnej w przypadku sporu spółki z jej wspólnikiem
Wspólnik spółki z o.o. wystąpił o udostępnienie mu dokumentów spółki - spółka odmówiła. Sprawa trafiła do sądu - odpowiedź spółki sporządzona została przez radcę prawnego, (...)
str. 38
2.2.
Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości - rozliczenie dla celów CIT
Spółka z o.o. opłaca podatek od nieruchomości. Okazało się, że w poprzednim roku spółka nieprawidłowo ustaliła (zawyżyła) podstawę opodatkowania tym podatkiem, w związku z czym (...)
str. 39
2.3.
Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze transakcji zrealizowanej w 2018 r.
Spółka uzyskała w 2017 r. przychody w kwocie ok. 25 mln zł. Wartość zawartej przez spółkę w 2018 r. transakcji z osobą będącą jednocześnie jej (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Objaśnienia podatkowe Min. Fin. dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowego świadczenia publicznego, tj. daniny solidarnościowej. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 23 października (...)
str. 43
2.
Wyposażenie firmy sfinansowane ze środków przyznanych z urzędu pracy a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup składników majątku niezaliczonych do środków trwałych, sfinansowane dotacją otrzymaną z urzędu pracy, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Warunkiem jest, aby składniki (...)
str. 45
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Obniżenie stawki PIT a opodatkowanie dochodów osoby prowadzącej działalność gospodarczą od 1 października 2019 r.
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala podatkowa). Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 1) Czy w związku z obniżeniem stawki (...)
str. 47
3.2.
Otrzymanie odszkodowania za uszkodzoną maszynę
Jesteśmy firmą budowlaną. Posiadane przez nas maszyny ubezpieczyliśmy od kradzieży i uszkodzenia. W trakcie wykonywania robót jedna z maszyn została uszkodzona, wobec czego otrzymaliśmy odszkodowanie. (...)
str. 49
3.3.
Wycena gruntu wniesionego do działalności gospodarczej stanowiącego prywatny majątek małżonków
W 1997 r. wspólnie z mężem, z którym pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej, zakupiliśmy na cele prywatne nieruchomość złożoną z trzech działek (A, B i (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Elementy kosztu wytworzenia budowanego obiektu - interpretacja KIS
Koszt wytworzenia nowo budowanego budynku zwiększą wydatki związane z wyburzeniem starego budynku, w miejsce którego ma on powstać oraz inne koszty związane z przygotowaniem terenu (...)
str. 52
2.
Czy limit 100.000 zł dotyczy jednego środka trwałego, czy łącznej kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?
Spółka w bieżącym roku zamierza zakupić kilka środków trwałych (z grupy 5 KŚT) o znacznej wartości. Czy w pierwszym roku ich używania poszczególne środki trwałe (...)
str. 54
3.
Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego wcześniej w zakończonej działalności gospodarczej
Podatnik niespełna dwa lata temu zakończył prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie rozpoczął działalność w zupełnie nowej branży. Czy wykorzystując w nowej działalności środek trwały, wcześniej używany (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Współpraca z byłym pracodawcą a prawo do opłacania "małego ZUS-u" - interpretacja ZUS
Współpraca przedsiębiorcy z byłym pracodawcą nie wyklucza możliwości opłacania tzw. "małego ZUS-u", jeśli czynności wykonywane w zakresie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy nie są (...)
str. 57
2.
Składki na FP, FS i FGŚP od wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za urlop
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownicą zatrudnioną na 3/4 etatu. Dnia 2 września br. wypłaciliśmy jej ekwiwalent za 10 (...)
str. 59
3.
Data zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS przy zawarciu umowy o pracę w niedzielę
Zawarłam z pracownikiem umowę o pracę w niedzielę, tj. 1 września 2019 r. Wskazałam w niej jako dzień rozpoczęcia przez niego pracy następny dzień, tj. (...)
str. 60
4.
Świadczenie za czas choroby trwającej nieprzerwanie po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego
Pracownik był nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby przez 182 dni. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nie złożył wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Pomimo tego nadal (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego dla kierowców
Pracownikowi zatrudnionemu jako kierowca przysługują następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, zaliczka za czas dyżurów, ryczałty za pracę w godzinach nocnych i za godziny nadliczbowe. Wynagrodzenie (...)
str. 62
2.
Zatrudnienie na 1/2 etatu - jak ustalić ryczałt na jazdy lokalne?
Chcemy przyznać ryczałt na jazdy lokalne pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu. Jak ustalić jego wysokość? Wysokość ryczałtu, a konkretnie limitu kilometrów, w oparciu o który (...)
str. 64
3.
Świadectwo pracy po śmierci pracownika
Uzyskaliśmy informację, że jeden z naszych pracowników zginął w wypadku samochodowym. Czy w takiej sytuacji musimy wystawić świadectwo pracy, a jeśli tak, to jaki tryb (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Od 1 października 2019 r. jednostki mogą rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Już od 1 października 2019 r. jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą rozpocząć prace związane z roczną inwentaryzacją określonych składników aktywów i pasywów. Natomiast zakończenie prac (...)
str. 67
2.
Koszty w jednostce produkcyjnej prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4 oraz uproszczoną ewidencję zapasów
Jednostka rozpoczęła prowadzenie na niewielką skalę działalności produkcyjnej. Ewidencję kosztów zamierza prowadzić wyłącznie z wykorzystaniem kont zespołu 4. Wyroby gotowe nie będą ewidencjonowane, a ich (...)
str. 67
2.1.
Bieżąca ewidencja kosztów produkcji wyrobów w księgach rachunkowych
Jednostki mogą księgować koszty bieżącej działalności m.in. wyłącznie w układzie rodzajowym kosztów, czyli tylko na kontach zespołu 4. Należy wskazać, że takie ujmowanie kosztów może (...)
str. 68
2.2.
Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
W praktyce jednostki produkcyjne, które księgują koszty wyłącznie na kontach zespołu 4, często stosują uproszczoną ewidencję, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt (...)
str. 68
3.
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
W naszej spółce z o.o. grunt stanowiący dotychczas środek trwały został przekwalifikowany do inwestycji w nieruchomości. W związku z tym został on wyceniony w wartości (...)
str. 70
4.
Moment rozliczenia kosztów bilansowych i podatkowych dotyczących lat ubiegłych
1) W lipcu br. (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.) spółka z o.o. otrzymała faktury kosztowe (duplikaty) dotyczące usług administrowania wirtualnym środowiskiem serwerowym za (...)
str. 73
5.
Przekazanie w formie darowizny wejść/karnetów do klubu
Spółka z o.o. prowadzi klub fitness. Jest czynnym podatnikiem VAT. Chce przekazać fundacji w formie darowizny wejścia/karnety do swojego klubu. Jak zaksięgować taką operację? Zaznaczam (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.