Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Limit 150.000 zł przy współwłasności samochodu osobowego
W przypadku nabycia samochodu osobowego na zasadzie współwłasności, limit wartości początkowej w wysokości 150.000 zł, ograniczający wartość odpisów amortyzacyjnych podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 4
1.2.
Faktura za media wystawiona dla podatnika musi zawierać jego NIP
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) pt. "Zasady wystawiania faktur" wskazano, że faktury za media (dokumentujące sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, usług (...)
str. 5
2.
Odliczanie VAT od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku TSUE - komunikat MF
W dniu 2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-225/18, dotyczący zgodności z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w VAT, PIT/CIT i Ordynacji podatkowej
W dniu 12 kwietnia 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej ustawy, wprowadzono (...)
str. 6
1.1.
"Biała lista" podatników VAT
Nowelizacja ustawy o VAT polega na połączeniu w jeden wykaz dotychczasowych dwóch rejestrów podatników VAT, tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie (...)
str. 6
1.2.
Rozszerzenie odpowiedzialności nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę
Omawianą ustawą zmieniającą wprowadzone zostaną także zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa. Polegają one m.in. na wprowadzeniu odpowiedzialności solidarnej nabywcy (podatnika VAT) wraz z dostawcą towaru (...)
str. 8
1.3.
Ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych
Omawiana nowelizacja wprowadzi również zmiany na gruncie obu ustaw o podatku dochodowym. Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zapłata na (...)
str. 9
2.
Ułatwienia w kontaktach z organami podatkowymi - projekty ustaw
W dniu 28 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające (...)
str. 10
2.1.
Nowa Ordynacja podatkowa
Projekt nowej ustawy Ordynacja podatkowa reguluje m.in. zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (tj. umowy podatkowe, mediacja, konsultacje skutków podatkowych (...)
str. 11
2.2.
Rzecznik Praw Podatnika
Zgodnie z projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika, ma on stać na straży praw podatnika, w szczególności poszanowania zasady zaufania do organów podatkowych, bezstronności, równego (...)
str. 12
3.
Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 22 maja 2019 r., pod poz. 60, opublikowano uchwałę nr 6/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16 kwietnia 2019 (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - wybrane zagadnienia podatkowe
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to - w uproszczeniu mówiąc - wywóz towarów z terytorium Polski do innego kraju członkowskiego UE, w wykonaniu jego dostawy. WDT (...)
str. 13
1.1.
WDT - rozliczenie VAT
Obowiązek podatkowy w WDT W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 14
1.2.
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów CIT/PIT
Przychód z tytułu WDT W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego (...)
str. 18
1.3.
Ewidencja księgowa WDT
Również w ustawie o rachunkowości nie zawarto przepisów wprost odnoszących się do rozliczania WDT. Stosuje się tu zatem podobne zasady, jak w przypadku sprzedaży krajowej. (...)
str. 19
2.
Służbowy telefon wykorzystywany do celów prywatnych pracowników - podatki i ewidencja księgowa
Obecnie praktycznie nie ma firmy, która prowadziłaby działalność gospodarczą bez wykorzystywania telefonów komórkowych. Zazwyczaj abonament za rozmowy telefoniczne określony jest w stałej, ryczałtowej kwocie, w (...)
str. 20
2.1.
Używanie telefonu służbowego do celów prywatnych a przychód pracownika
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia a przychód ze stosunku pracy Katalog przychodów ze stosunku pracy, zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, jest obszerny. Mieszczą (...)
str. 20
2.2.
Telefon używany do celów prywatnych pracownika - rozliczenie dla celów VAT
Sposób rozliczenia dla celów VAT używania telefonu służbowego również do celów prywatnych pracowników uzależniony jest od tego, czy następuje to nieodpłatnie, czy za odpłatnością. Nieodpłatne (...)
str. 22
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem firmowych telefonów
Podatnicy, którzy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują telefony służbowe, wydatki związane z ich używaniem do celów służbowych mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (tego (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na abonament telefoniczny
Koszty miesięcznego abonamentu telefonicznego obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Faktura dokumentującą zakup tego abonamentu może zostać zaksięgowana: a) wartość netto faktury: - Wn konto 30 (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Korekta deklaracji VAT po wykreśleniu podatnika z rejestru VAT - wyrok NSA
Podatnik ma prawo skorygować deklarację podatkową po wykreśleniu go z rejestru czynnych podatników VAT, do czasu upływu okresu przedawnienia (bez dokonywania ponownej rejestracji). (wyrok NSA (...)
str. 24
2.
Udostępnianie kart paliwowych - rozliczenie VAT w świetle wyroku TSUE
Udostępnienie kart paliwowych może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu, zwolnioną z VAT. (wyrok TSUE z 15 maja 2019 r., w sprawie C-235/18) Stan faktyczny (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych - od 1 maja 2019 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od sierpnia 2019 r. zamierzam dobrowolnie rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży w kasie fiskalnej. Czy będzie mi przysługiwała ulga na zakup kasy? Czytelnikowi (...)
str. 28
3.2.
Czy faktury elektroniczne można przechowywać w formie papierowej?
Spółka otrzymuje faktury zakupu w formie elektronicznej (na pocztę elektroniczną, w formacie PDF) lub pobiera je ze strony internetowej udostępnionej przez niektórych kontrahentów. Przyjęto zasadę, (...)
str. 30
3.3.
Karty podarunkowe - rozliczanie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę na terytorium Polski sieć sklepów oferujących odzież i akcesoria. Zamierzam sprzedawać karty podarunkowe. Karty te będą upoważniały do nabycia dowolnych, (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Sposób udokumentowania nieściągalności wierzytelności na potrzeby CIT - interpretacja KIS
Nieściągalność każdej wierzytelności powinna zostać udokumentowana odrębnie (na potrzeby ujęcia jej w kosztach podatkowych). Zatem w sytuacji, gdy wierzyciel posiada kilka wierzytelności od jednego dłużnika, (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych niepodlegającego odliczeniu VAT od wydatków na reprezentację
Ponieśliśmy wydatki na reprezentację, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Czy również niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od tych wydatków (tj. dotyczący zakupu usług gastronomicznych i (...)
str. 35
2.2.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2018 r. - prawo do stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w grudniu 2018 r. Jej pierwszy rok podatkowy trwa od połowy grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 (...)
str. 36
2.3.
Należności licencyjne wypłacane przez zagraniczny zakład polskiego podatnika
Polska spółka z o.o. prowadzi działalność budowlaną w kraju oraz za granicą poprzez zarejestrowane w państwach UE oddziały. Dla potrzeb realizacji usług na rzecz ww. (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Podatek od wartości dodanej a przychody i koszty podatkowe - interpretacja KIS
Podatek od wartości dodanej, obowiązujący w innym niż Polska państwie UE, nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że w przypadku (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składka na grupowe ubezpieczenie w części finansowana przez pracodawcę - PIT i ZUS
Pracodawca dofinansowuje pracownikom (z własnych środków) część składki na grupowe ubezpieczenie na życie. Jedna z pracownic przebywa na zwolnieniu lekarskim (tzw. ciążowym). Z tego tytułu (...)
str. 41
2.2.
Zakup wizy dla zleceniobiorcy - konieczność wykazania przychodu podatkowego i oskładkowanie świadczenia
Osobie zatrudnionej na umowę zlecenia zakupiliśmy wizę do Rosji. Zakup wizy służy wyłącznie wykonywaniu czynności związanych ze zleceniem. Czy zakup ten powoduje po stronie zleceniobiorcy (...)
str. 43
2.3.
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2018 r.
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, a z podatku dochodowego rozliczam się na podstawie ksiąg rachunkowych (rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
System klimatyzacji budynku jako odrębny środek trwały - interpretacja KIS
Jeżeli system klimatyzacji nie będzie wbudowany w konstrukcję budynku na stałe, a jednocześnie będzie kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania na (...)
str. 48
2.
Firmowy lokal niewprowadzony do ewidencji środków trwałych - skutki jego użytkowania oraz sprzedaży
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) kupiła na cele firmowe lokal. Czy można takiego lokalu nie wprowadzać do ewidencji środków trwałych? Czy VAT (...)
str. 50
3.
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku cesji umowy leasingu finansowego
Jednostka przejęła na podstawie cesji umowy leasingu samochód ciężarowy. Dla celów podatkowych będzie to nadal leasing operacyjny. Natomiast dla celów rachunkowych umowa spełnia warunki leasingu (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna osoby prowadzącej pozarolniczą działalność oraz przedszkole publiczne - interpretacja ZUS
Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność w formie publicznego przedszkola i dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, ma wtedy obowiązek opłacać składkę (...)
str. 56
2.
ZUS od nagród przekazanych pracownikom za staż pracy
Zakład pracy przyznaje pracownikom nagrody za staż pracy (tzw. jubileuszowe) nie częściej niż co 5 lat. Taki zapis zawarty jest w regulaminie wynagradzania obowiązującym w (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Nawiązanie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy a kontynuacja akt pracowniczych
Od kilku lat zatrudniamy pracownika, którego umowa o pracę zakończy się 24 czerwca 2019 r. W następnym dniu chcemy podpisać z nim nową umowę. Czy (...)
str. 59
2.
Wpływ podwyżki z wyrównaniem na przyznany ryczałt za nadgodziny
Pracownik, któremu wypłacamy ryczałt za nadgodziny, otrzymał podwyżkę z wyrównaniem za dwa miesiące. Czy w tej sytuacji powinniśmy przeliczyć wysokość wspomnianego ryczałtu za cały okres (...)
str. 60
3.
Kara porządkowa dla pracownika odmawiającego przerwania urlopu
Z uwagi na uzyskanie pilnego zlecenia wezwaliśmy pracownika do przerwania urlopu wypoczynkowego. Ten zaś odmówił wykonania polecenia tłumacząc, że ma wykupione wczasy dla całej rodziny (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Różnice kursowe, gdy fakturę wystawiono w innej walucie niż dokonano zapłaty
Podczas zagranicznej podróży służbowej zakupiono towar, za który została wystawiona faktura w koronach norweskich (NOK). Zapłaty dokonano z rachunku walutowego prowadzonego w euro. Czy w (...)
str. 64
2.
Świadczenie usług wewnątrz jednostki w przypadku prowadzenia ewidencji kosztów jedynie na kontach zespołu 4
Spółka zajmuje się szkoleniami oraz świadczeniem usług poligraficznych. Zdarzają się sytuacje, w których dział poligraficzny wykonuje usługi na rzecz działu szkoleniowego. Jak powinna przebiegać ewidencja (...)
str. 67
3.
Wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego - regulacje kodeksowe i ujęcie bilansowe
Czy dopuszczalne jest wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci nadzoru nad dokumentacją księgową, nadzoru nad sprawami kadrowymi, biurem i pracownikami biurowymi? Regulacje kodeksowe (...)
str. 70
4.
Osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe a format sprawozdania finansowego
Ustawa o rachunkowości wskazuje konieczność sporządzenia ustrukturyzowanego sprawozdania finansowego jedynie wobec jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Nie dotyczy zaś osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. (...)
str. 72
5.
Wybrane problemy dotyczące badania sprawozdań finansowych
5.1.
Kolejna umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Spółka z o.o. (niebędąca jednostką zainteresowania publicznego) w 2017 r. podpisała pierwszą umowę o badanie sprawozdania finansowego na 2 lata, tj. za 2017 r. i (...)
str. 73
5.2.
Osoby składające podpisy pod sprawozdaniem z badania
Kto powinien podpisać sprawozdanie z badania dotyczącego sprawozdania finansowego za 2018 r.? Czy podpis powinien złożyć wyłącznie kluczowy biegły rewident, czy może to być również (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.