Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kasy online można stosować już od 1 maja 2019 r. - komunikat Min. Fin.
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące tzw. kas online. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono (...)
str. 4
2.
Samochody osobowe używane przez podatników zwolnionych z VAT - kolejne wyjaśnienie KIS
W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tylko 75% wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania samochodu (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano nowe rozporządzenia dotyczące stosowania kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2019 r., pod poz. 816, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. (...)
str. 6
1.1.
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Rozporządzenie w sprawie kas zawiera odrębne przepisy - regulujące prowadzenie ewidencji, warunki i sposób używania oraz sposób zakończenia używania kas - dla kas online oraz (...)
str. 6
1.2.
Rozporządzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas
Zgodnie z ustawą o VAT, podatnicy mogą uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kas w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż (...)
str. 9
2.
Planowane zmiany w zakresie pracowniczych planów kapitałowych
Pracownicze plany kapitałowe Mocą ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), wprowadzono powszechny system oszczędzania, w ramach (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Likwidacja bezużytecznych towarów - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową posiadają niekiedy na stanie magazynu towary m.in. przestarzałe, "niechodliwe", bezużyteczne, które likwiduje. W artykule tym przedstawiamy, jak takie zdarzenie rozliczyć (...)
str. 13
1.1.
Utylizacja towarów a skutki w VAT
Przekazanie towaru do utylizacji a obowiązek wykazania VAT należnego Przekazanie firmie zewnętrznej (do utylizacji) towarów przestarzałych, bezużytecznych, "niechodliwych" nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie dochodzi tu (...)
str. 13
1.2.
Rozliczenie utylizacji towarów dla celów podatku dochodowego
Wydatki na zakup towarów handlowych to typowe koszty bezpośrednio związane z przychodami. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty te są generalnie potrącane z chwilą uzyskania (...)
str. 15
1.3.
Ewidencja księgowa likwidacji nieprzydatnych towarów
Na gruncie ustawy o rachunkowości, towary handlowe kwalifikowane są do aktywów obrotowych jednostki. Przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej (...)
str. 16
2.
Nabycie samochodu po zakończeniu leasingu operacyjnego - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Obecnie częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody na podstawie umowy leasingu, a po zakończeniu tej umowy - wykupują (...)
str. 17
2.1.
Odliczanie VAT od wykupu samochodu z leasingu
Prawo do odliczenia VAT od wykupu samochodu Wykup samochodu z leasingu operacyjnego to odrębna czynność od samego leasingu. Uznawana jest ona za dostawę towaru. Ustawodawca (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie wydatków na wykup samochodu z leasingu dla celów CIT/PIT
Samochód wykupiony z leasingu operacyjnego jako środek trwały Również dla celów podatku dochodowego wykup samochodu z leasingu podatkowo - operacyjnego rozlicza się analogicznie, jak "zwykły" (...)
str. 18
2.3.
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu
Umowa, która dla celów podatkowych stanowi leasing operacyjny, dla celów bilansowych może stanowić leasing operacyjny lub finansowy. Kwalifikacja ta ma wpływ na sposób rozliczenia wykupu (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka VAT na sprzedaż apartamentu wczasowego - wyrok NSA
Jeżeli, zgodnie z zaświadczeniem starosty, apartament wczasowy uznany jest za lokal użytkowy, to pomimo, że spełnia on funkcje lokalu mieszkalnego, jego dostawa podlega opodatkowaniu 23% (...)
str. 22
2.
Oświadczenie o wyborze opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania transakcji (zamiast przysługującego zwolnienia z VAT) w treści aktu notarialnego jest niewystarczające. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Oddanie samochodu do zezłomowania a prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Od kilkunastu lat użytkuję zarejestrowane na swoje nazwisko auto ciężarowe (5 (...)
str. 26
3.2.
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług serwisu, konserwacji klimatyzacji i wentylacji
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem dostawy i montażu instalacji klimatyzacji i wentylacji na rzecz głównego wykonawcy robót budowlanych (czynnego podatnika VAT). Usługi te podlegały opodatkowaniu (...)
str. 27
3.3.
Pełne odliczenie VAT z tytułu importu samochodu osobowego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupuję używane samochody, które po naprawie i przygotowaniu służą dalszej odsprzedaży. Planuję zakup samochodów osobowych (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 (...)
str. 28
3.4.
Ulga na złe długi - prawo do odliczenia VAT przez dłużnika
Spółka (czynny podatnik VAT) rozpoczęła działalność gospodarczą w 2019 r. Rozlicza VAT miesięcznie, nie stosuje kasowej metody rozliczania VAT. Spółka przyjęła zasadę, że nie odlicza (...)
str. 30
3.5.
Wydatki poniesione na dzieci pracowników a prawo od odliczenia VAT i koszty podatkowe
W związku ze strajkiem nauczycieli, spółka z o.o. pozwoliła pracownikom przyprowadzić swoje dzieci do pracy, w związku z czym poniosła wydatki na zakup dla tych (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Podatek od przychodów z budynków - interpretacje KIS
Regulacje ustawowe Z art. 24b ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., wynika, że podatnicy opłacają podatek dochodowy od przychodu ze (...)
str. 33
1.1.
Ustalenie przychodu z budynków, które są w części wynajmowane
Jeżeli budynki (środki trwałe) podatnika są wykorzystywane zarówno do celów własnych podatnika, jak i wynajmowane, to - na potrzeby podatku od przychodów z budynków - (...)
str. 34
1.2.
Budynki wynajmowane na godziny/dni oraz używane częściowo przez najemców i pracowników
Budynki częściowo wynajmowane na godziny lub dni objęte są podatkiem od przychodów z budynków. W kalkulacji ww. przychodu ujmuje się także powierzchnię wynajętą na kilka (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Otrzymanie przez spółkę z o.o. nieodpłatnego świadczenia od wspólnika - skutki w CIT
Wspólnik spółki z o.o. świadczy na jej rzecz usługi księgowe, bez wynagrodzenia. Czy w tej sytuacji spółka z o.o. uzyska przychód z nieodpłatnych świadczeń? W (...)
str. 36
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wierzytelności od dłużnika w upadłości
Spółka posiada niezapłaconą wierzytelność (nieprzedawnioną) z tytułu sprzedaży towarów, której pomimo podjęcia starań windykacyjnych nie udało się odzyskać. W tym roku firma dłużnika ogłosiła upadłość (...)
str. 38
2.3.
Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku rozliczania straty z lat ubiegłych
Spółka z o.o. zawiera w 2019 r. transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi (zakup towarów/usług). Zarówno spółka, jak i podmioty z nią powiązane uzyskują w bieżącym (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Problemy z opodatkowaniem przychodów/dochodów z najmu i zapowiadane zmiany Ministerstwa Finansów
Ustawa o PDOF wymienia kilka źródeł przychodów, a wśród nich znajduje się m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza i tzw. najem prywatny (czyli najem składników majątku niezwiązanych (...)
str. 42
2.
Odpłatne usługi świadczone na rzecz spółki osobowej przez jej wspólnika - interpretacja KIS
Przepisy ustawy o PDOF nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, np. w ramach których osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą (...)
str. 43
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozliczenie kosztów transportu towaru handlowego
Zakupiliśmy samochód - towar handlowy. Samochód ten zostanie przywieziony do nas przez obcą firmę świadczącą usługi transportowe. Czy koszt ww. transportu należy zaliczyć do kosztów (...)
str. 45
3.2.
Błędnie zastosowana stawka podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracowniczego
W marcu 2019 r. dochód pracownika przekroczył granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W maju 2019 r., przed upływem terminu wpłaty zaliczki na podatek od wynagrodzeń (...)
str. 46
3.3.
Ewidencja przez biuro rachunkowe w PKPiR przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej
Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT w ramach limitu 200.000 zł oraz ze zwolnienia (...)
str. 48
3.4.
Zakup karnetów sportowych dla pracowników i członków ich rodzin
Zakład pracy zakupił dla swoich pracowników i członków ich rodzin karnety sportowe. Zakup karnetów dla pracowników został częściowo sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a pozostała (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja nieruchomości wykorzystywanej w działalności jednego z małżonków - interpretacja KIS
W przypadku, gdy środek trwały stanowi składnik majątku wspólnego małżonków i jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie przez jednego z nich, wówczas małżonek (...)
str. 52
2.
Amortyzacja samochodu osobowego będącego środkiem trwałym spółki z o.o.
Czy w zakresie amortyzacji samochodu osobowego zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. dotyczą również środków trwałych zakupionych i wprowadzonych do ewidencji przez spółkę z (...)
str. 53
3.
Inwentarz żywy jako środek trwały
Spółka z o.o. prowadzi szkołę jeździecką, na potrzeby której nabywane są konie. Jak ujmować zakupione zwierzęta w ewidencji dla celów podatkowych i bilansowych? Czy zwierzę (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zgłoszenie siostrzenicy do ubezpieczenia zdrowotnego
Siostra wraz z mężem i 9-letnią córką, kilka dni temu przeprowadziła się z Francji do Polski. Zarówno siostra, jak i jej mąż nie podjęli jeszcze (...)
str. 57
2.
Składki ZUS od kwoty dopłaty pracodawcy do miejsca parkingowego - interpretacja ZUS
Wartość udostępnionych konkretnym pracownikom (a nie dowolnej grupie pracowników) miejsc parkingowych w części finansowanej przez pracodawcę korzysta ze zwolnienia składkowego na podstawie § 2 ust. (...)
str. 59
3.
Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców
Pracownikowi zatrudnionemu u dwóch pracodawców lekarz wystawił zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Otrzymał je jednak tylko jeden z pracodawców (ten, który posiada profil na PUE (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przekazywanie danych osobowych dla potrzeb przyznania świadczenia z ZFŚS
Prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do tej pory pracownicy potwierdzali swoje dochody dla potrzeb przyznania świadczenia z ZFŚS poprzez oświadczenia składane raz na kwartał. Czy (...)
str. 61
2.
Ustalenie czasu pracy w razie choroby pracownika przez część miesiąca
Pracownik zatrudniony na pełny etat w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku przez kilka dni miesiąca był chory. Ponadto, w miesiącu tym świadczył (...)
str. 62
3.
Urlop bezpłatny, choroba oraz zmiana etatu w jednym miesiącu - jak ustalić wynagrodzenie?
W trakcie miesiąca kalendarzowego pracownik przebywał na kilkudniowym zwolnieniu lekarskim oraz - także kilkudniowym - urlopie bezpłatnym. Jak ustalić wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli w (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Korekta sprawozdania finansowego za 2018 r. a data jego sporządzenia - po 31 marca 2019 r.
Czy w przypadku, gdy dokonamy korekty sprawozdania finansowego za 2018 r., datą jego sporządzenia będzie dzień złożenia podpisu pod "nowym" sprawozdaniem przez osoby zobowiązane do (...)
str. 66
2.
Osoby uprawnione do przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
Czy w myśl przepisów ustawy o rachunkowości przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. za 2018 r. do KRS może dokonać wyłącznie kierownik jednostki? Czy może (...)
str. 67
3.
Kto jest kierownikiem jednostki, a kto organem zatwierdzającym w spółkach osobowych?
Ustawa o rachunkowości w wielu przepisach powołuje się na kierownika jednostki. Jako biuro rachunkowe często mamy problem, szczególnie w spółkach osobowych, z ustaleniem, kto odpowiada (...)
str. 69
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych zaokrągleń w VAT naliczonym i należnym
W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych kwoty zaokrągleń VAT naliczonego i VAT należnego, doprowadzając ich wartości do wielkości wykazanej w deklaracji VAT? Czy dopuszczalne (...)
str. 70
5.
Ewidencja oraz rozliczenie podatkowe kosztów transportu pokrywanych przez serwis aukcyjny
Nasza spółka dokonuje zakupów w serwisie aukcyjnym. Posiadamy pakiet, na podstawie którego koszty transportu zakupionych towarów pokrywa operator serwisu. Od sprzedawcy otrzymujemy fakturę z wyszczególnioną (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.