Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Wydatki na przerejestrowanie samochodu osobowego a koszty podatkowe
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest (...)
str. 4
1.2.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków dotyczących prywatnych samochodów wspólników spółek osobowych
Wspólnicy spółek jawnych, komandytowych czy cywilnych wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prywatne samochody osobowe (składniki ich majątku prywatnego). Czy zaliczając do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 4
2.
Kalendarium ważnych zmian w VAT wchodzących w życie w 2019 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono wiele ważnych zmian, dla których wskazano różne terminy wejścia w życie. Opisywaliśmy je w poprzednich numerach Biuletynu Informacyjnego. (...)
str. 5
3.
Jeden wykaz podatników VAT już dostępny - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT). Pisaliśmy o tym w BI nr 10 z (...)
str. 9
4.
Udostępnienie nowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) w dniu 6 września br. zamieszczono Komunikat techniczny, dotyczący udostępnienia nowej aplikacji do tworzenia i przesyłania e-Sprawozdań Finansowych, o następującej (...)
str. 11
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze - Sejm uchwalił zmiany
W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 11
2.
Mechanizm podzielonej płatności - ważne zmiany w VAT i w podatku dochodowym
Od 1 lipca 2018 r. w ustawie o VAT uregulowano zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP). Polega on na tym, że podatnicy, którzy otrzymali (...)
str. 14
3.
Zmiany w zakresie przesyłania deklaracji i podań oraz ich podpisywania
W Dzienniku Ustaw z 3 września 2019 r., pod poz. 1689, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 21
4.
Ustawa o ograniczaniu zatorów płatniczych - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r., pod poz. 1649, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 21
5.
Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2019 r., pod poz. 1709, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 (...)
str. 22
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż towarów przez internet - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które dokonują sprzedaży towarów przez internet, są zobowiązane sprzedaż taką odpowiednio rozliczyć dla celów VAT i podatku dochodowego oraz odpowiednio zaewidencjonować ją w (...)
str. 22
1.1.
Rozliczenie sprzedaży przez internet dla celów VAT
Prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów przez internet mogą korzystać z ustawowych zwolnień z VAT, tj. zwolnienia podmiotowego z VAT (...)
str. 23
1.2.
Przychód ze sprzedaży towarów przez internet
Moment powstania przychodu podatkowego Także w obu ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do momentu powstania przychodu ze sprzedaży towaru przez (...)
str. 26
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów przez internet
Zasadniczo sprzedaż towarów przez internet ujmowana jest w księgach rachunkowych sprzedawcy w podobny sposób, jak sprzedaż realizowana w sklepach stacjonarnych. Sprzedaż taka może być ewidencjonowana (...)
str. 28
2.
Wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z rozliczaniem wpłat na PPK - na gruncie podatku dochodowego oraz składek ZUS. Przedstawiamy także ewidencję księgową takich (...)
str. 29
2.1.
Podstawa prawna wpłat na PPK
Od 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu zatrudnienia ustalonego na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały objęte obowiązkiem wdrożenia (...)
str. 29
2.2.
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę a PIT pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu wpłaty finansowanej przez pracodawcę Wpłaty na PPK, finansowane przez pracodawcę, zarówno te podstawowe, jak i dodatkowe, stanowią dla pracownika przychód ze (...)
str. 29
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych pracodawcy wpłat na PPK
Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK są kosztami uzyskania przychodów pracodawcy, co wprost wynika z art. 15 (...)
str. 31
2.4.
Ewidencja księgowa wpłat na PPK
Na potrzeby ustawy o rachunkowości wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę obciążają koszty działalności operacyjnej. Drugostronnie jej wartość może zostać ujęta na rozrachunkach z wybraną (...)
str. 31
IV.
PODATEK VAT
1.
Ciągły charakter dostawy towarów a VAT - wyrok NSA
Dostawa towaru może być uznana za ciągłą, nawet jeżeli istnieje możliwość wskazania poszczególnych wydań towaru. (wyrok NSA z 27 maja 2019 r., sygn. akt I (...)
str. 32
2.
Dodatkowe informacje na fakturze - interpretacja KIS
Podatnik może umieścić na wystawianych fakturach dodatkowe informacje dotyczące rozliczenia transakcji. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.187.2019.1.KP) Stan (...)
str. 34
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zapoznanie z zasadami ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej - nowy obowiązek podatników od 1 maja 2019 r.
W styczniu br. rozpocząłem działalność gospodarczą. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Od października br. zamierzam zatrudnić pracownika. Czy poza oświadczeniem, jakie jestem zobligowany od niego (...)
str. 35
3.2.
Czy fakturę można wystawić przed dostawą towaru?
Jestem producentem obuwia (czynnym podatnikiem VAT). Kontrahent zamówił towar, który dostarczę do niego 10 października 2019 r. Jest to nowy nabywca, więc chciałbym zabezpieczyć swoje (...)
str. 37
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zasady anulowania faktur
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z częściami elektrycznymi. We wrześniu br. kontrahent złożył zamówienie towaru i zadeklarował, że odbierze go następnego dnia. Towar przygotowałem (...)
str. 38
4.2.
Zawieszenie działalności a możliwość złożenia deklaracji VAT
Od kilku lat prowadzę indywidualną działalności gospodarczą. Z uwagi na problemy zdrowotne z dniem 1 sierpnia 2019 r. zawiesiłem działalność gospodarczą na 4 miesiące. W (...)
str. 39
4.3.
Sprzedaż spółki cywilnej wspólnikowi a VAT
Wspólnicy spółki cywilnej (czynnego podatnika VAT) postanowili zbyć spółkę na rzecz jednego ze wspólników spółki, a następnie ją zlikwidować. Wspólnik ten będzie kontynuował dotychczas prowadzoną (...)
str. 41
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wartość środka trwałego stanowiąca podstawę ustalania podatku od przychodów z budynków - interpretacja KIS
Ustalając podstawę opodatkowania - na potrzeby podatku od przychodów z budynków - uwzględnia się wartość początkową środka trwałego (budynku) na pierwszy dzień każdego miesiąca, z (...)
str. 42
2.
Odsetki od lokat terminowych a źródło przychodów CIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Posiadamy lokatę terminową, która została założona w tym samym banku co rachunek bieżący. Czy odsetki od tej lokaty zaliczamy do przychodów z zysków kapitałowych (pytanie (...)
str. 44
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż karty podarunkowej uprawniającej do nabycia towaru a moment powstania przychodu podatkowego
Spółka z o.o. sprzedaje karty podarunkowe, uprawniające nabywców do bezgotówkowego zakupu towarów w sklepach spółki. Karty te są ważne rok, a po upływie tego terminu (...)
str. 45
3.2.
Ceny transferowe - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
Ze względu na pożyczki zaciągane od spółki powiązanej, spółka z o.o. za 2017 r. sporządzała dokumentację podatkową cen transferowych. Za rok 2018 sporządzone zostało na (...)
str. 47
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Utrata prawa do podatku liniowego a wybór tej formy opodatkowania w kolejnym roku - interpretacja KIS
W przypadku, gdy podatnik traci prawo do podatku liniowego (np. z uwagi na współpracę z byłym pracodawcą), jego oświadczenie, złożone w danym roku podatkowym o (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwolnienie z PIT przychodów osób do 26. roku życia - wybrane zagadnienia
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 sierpnia 2019 r., wolne od podatku dochodowego są przychody (...)
str. 50
2.2.
Brak zapłaty zobowiązania u podatnika opłacającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - w 2020 r.
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy w 2020 r. będę musiał stosować przepisy o zatorach płatniczych, skoro nie rozliczam kosztów podatkowych? (...)
str. 53
2.3.
Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą jako podmioty powiązane
Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą dokonują między sobą transakcji. Czy mąż i żona są podmiotami powiązanymi obowiązanymi do sporządzania dokumentacji cen transferowych? Mąż i żona zawsze (...)
str. 54
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Czy jest dopuszczalna zmiana stawki amortyzacyjnej na ustaloną indywidualnie? - interpretacja KIS
Zmiana stosowanej dotychczas stawki amortyzacyjnej z pierwotnie przyjętej (na podstawie Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych) na stawkę ustaloną indywidualnie nie jest dopuszczalna. Taka zmiana stanowiłaby bowiem (...)
str. 56
2.
Amortyzacja niskocennych środków trwałych a limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł
Podatnik od stycznia 2019 r. zakupił kilka środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł i dokonał ich jednorazowej amortyzacji. Ponadto, w sierpniu br. za 80.000 (...)
str. 57
3.
Montaż nawigacji w firmowym samochodzie osobowym - rozliczenie dla celów CIT/PIT
W ubiegłym roku spółka zakupiła samochód osobowy, który jest amortyzowany. Obecnie zamontowano w nim nawigację. Czy wydatki na jej montaż powinny być rozliczone na zwiększenie (...)
str. 59
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionego pracownika młodocianego
Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Tak stanowi art. 190 § 1 ustawy Kodeks pracy. Zasadniczo zatrudnianie osoby, która (...)
str. 60
2.
Zwolnienie ze składek ZUS zapomogi pieniężnej dla pracownika
Pracownik uczestniczył w wypadku komunikacyjnym. W związku z tym przebywa na zwolnieniu lekarskim. Chcemy częściowo wesprzeć jego leczenie, przekazując zapomogę losową z tytułu długotrwałej choroby. (...)
str. 63
IX.
PRAWO PRACY
1.1.
Szczególna ochrona na urlopie macierzyńskim
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony obecnie korzysta z urlopu macierzyńskiego, który przejął od matki dziecka. Pracownik nie jest jednak ojcem dziecka, ale najbliższym członkiem rodziny (...)
str. 63
1.2.
Przesłanki wystąpienia o odszkodowanie za mobbing
Pracownik zarzuca nam mobbing i z tego powodu chce wystąpić z pozwem o odszkodowanie. Nie ma jednak zamiaru rozwiązać umowy o pracę z powodu mobbingu. (...)
str. 64
2.
Wysokość wynagrodzenia w dłuższym niż miesięczny okresie rozliczeniowym
Pracownik pełnoetatowy jest objęty 6-miesięcznym okresem rozliczeniowym ze względu na sezonowość produkcji. Świadczy on pracę w systemie równoważnym dopuszczającym pracę do 12 godzin na dobę. (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Ustawa o rachunkowości wprowadza wiele uproszczeń dla jednostek stosujących jej postanowienia. Jakie mogą być przyjęte uproszczenia, w sytuacji gdy nie została podjęta decyzja w sprawie (...)
str. 66
2.
Naprawa uszkodzonej maszyny a odszkodowanie otrzymane w późniejszym terminie
W czerwcu br. w wyniku ulewy została uszkodzona (zalana) maszyna produkcyjna. Spółka, nie czekając na decyzję ubezpieczyciela, dokonała jej remontu. Jak ująć fakturę za naprawę (...)
str. 68
2.1.
Naprawa środka trwałego uszkodzonego w wyniku zdarzenia losowego - ewidencja księgowa
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z (...)
str. 68
2.2.
Naprawa środka trwałego - w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym
Rozliczenie wydatków poniesionych na naprawy Co do zasady, wydatki poniesione na remont (także zakup lub budowę) środka trwałego, uszkodzonego w wyniku zdarzenia losowego (czyli zdarzenia (...)
str. 69
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur niedotyczących danej jednostki
Zdarza się, że otrzymujemy faktury, które nie dotyczą naszej jednostki. Następnie na całą wartość faktury wystawiane są faktury korygujące. Czy należy księgować takie faktury i (...)
str. 71
4.
Rozliczenie nadpłaty ZUS powstałej na przestrzeni kilkunastu lat
W wyniku korekty dokumentów rozliczeniowych oraz weryfikacji dokonanej przez ZUS została stwierdzona nadpłata składek ZUS dotycząca lat ubiegłych (kilkunastu). Pomimo wniosków pracodawcy, ZUS nie jest (...)
str. 72
5.
Wymogi dotyczące wprowadzenia nowego systemu FK w ciągu roku obrotowego
W drugiej połowie roku zostanie wdrożony nowy program FK. O czym należy pamiętać, aby nie naruszyć ustawy o rachunkowości, a jednocześnie umożliwić prawidłowe sporządzenie na (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.