Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Brak kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat, z którego wynika, że organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych w przypadku niezłożenia JPK_VAT za (...)
str. 4
2.
Zwrot VAT w terminie 25 dni - od 1 września 2019 r. nowe zasady potwierdzania zapłaty należności
Co do zasady, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Termin ten można jednak skrócić. Ustawodawca przewidział bowiem (...)
str. 4
3.
Organy podatkowe zmieniają zdanie w kwestii kwalifikowania do kosztów podatkowych kar umownych
Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF i art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Od 1 września br. więcej toreb foliowych objętych opłatą recyklingową
W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1579, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającą ustawę z dnia 13 września (...)
str. 7
2.
Zmiany w podatku akcyzowym - komunikaty Min. Fin.
2.1. Obrót paliwami opałowymi Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący zmian w zakresie obrotu paliwami opałowymi. Ministerstwo Finansów wskazało, że od 1 (...)
str. 8
3.
Od 1 września 2019 r. podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych
W Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2019 r., pod poz. 1636, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
4.
Nowe zasady nadzoru nad działalnością firm audytorskich - nowelizacja ustawy o biegłych opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia 2019 r., pod poz. 1571, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, (...)
str. 11
5.
Ogłoszono stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 7 sierpnia 2019 r., pod. poz. 83, ogłoszono uchwałę Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 9 lipca 2019 r. w (...)
str. 11
6.
Świadczenie uzupełniające - dodatkowe wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
W Dzienniku Ustaw z 27 sierpnia 2019 r., pod poz. 1622, opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce niekiedy podmiot zlecający wykonanie usługi, oprócz wynagrodzenia za wykonaną usługę, zapewnia zleceniobiorcy - zgodnie z zawartą umową zlecenia - nieodpłatnie dodatkowe świadczenia, np. (...)
str. 13
1.1.
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia a PIT zleceniobiorcy i składki ZUS
Powstanie przychodu Przychodami są generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i (...)
str. 13
1.2.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a VAT
VAT należny od nieodpłatnych usług Odnosząc się do ewentualnego obowiązku wykazania VAT z tytułu nieodpłatnego zapewnienia zleceniobiorcom noclegu (mieszkania, noclegu w hotelu) czy dowozu do/z (...)
str. 16
1.3.
Wydatki na dodatkowe świadczenia dla zleceniobiorców a koszty podatkowe
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 18
1.4.
Ewidencja księgowa świadczeń dla zleceniobiorców
Wydatki związane z noclegami zleceniobiorców (np. w hotelach, w mieszkaniach, itd.) czy też z ich dowozem do pracy (i z powrotem), wynikające z zawartych umów (...)
str. 19
2.
Zdarzenia losowe - wybrane zagadnienia
Niekiedy w związku z różnego rodzaju zdarzeniami losowymi (np. pożarami, powodziami) dochodzi do zniszczenia składników majątku. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem (...)
str. 19
2.1.
Rozliczenie skutków zdarzeń losowych dla celów VAT
Zniszczenie towaru - zachowanie prawa do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów (dla celów VAT, za towary uważa (...)
str. 19
2.2.
Zniszczenie składników majątku na skutek zdarzeń losowych - CIT/PIT
Niezamortyzowana wartość środka trwałego a koszty podatkowe Wydatki na zakup środków trwałych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów generalnie poprzez odpisy amortyzacyjne (w określonych przypadkach (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych ze zdarzeniami losowymi
Na potrzeby ustawy o rachunkowości straty w środkach trwałych, spowodowane zdarzeniami losowymi, odnosi się w koszty pozostałej działalności operacyjnej. Natomiast odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela zalicza (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Karty paliwowe - Ministerstwo Finansów rozważa opracowanie wytycznych w sprawie opodatkowania VAT
Karty paliwowe to bezgotówkowy sposób zapłaty m.in. za paliwo. Ich stosowanie polega na tym, że posiadacz takiej karty bezgotówkowo nabywa paliwo (a także inne towary/usługi) (...)
str. 25
2.
Nowa struktura JPK_FA_RR
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący nowej struktury JPK_FA_RR(1). W komunikacie MF poinformowało, że opublikowano nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych (...)
str. 26
3.
Wybrane wyroki sądów administracyjnych w sprawie VAT
3.1.
Dodatkowe opłaty związane z usługą zakwaterowania a VAT - wyrok NSA
Opłaty pobierane za spóźnione anulowanie rezerwacji lub rezygnację z usługi zakwaterowania oraz opłaty za zniszczenia w lokalu, dodatkowe sprzątanie albo zgubione klucze mają charakter odszkodowania (...)
str. 27
3.2.
Usługi budowlane w wynajętym lokalu a sposób opodatkowania VAT - wyrok WSA
Ulepszenia, remonty i naprawy nieruchomości wynajmowanych są częścią kompleksowej usługi najmu. Nie powinny być one rozliczane na zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. (wyrok WSA w Warszawie (...)
str. 29
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Obowiązek umieszczania NIP nabywcy na paragonie a konieczność wymiany kasy rejestrującej od 2020 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę hurtownię odzieżową i całą sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Na wystawianych paragonach nie mogę umieścić NIP nabywcy (kasa nie ma (...)
str. 31
4.2.
Zaprzestanie działalności opodatkowanej VAT - informacja o dokonanym spisie z natury
Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, byłem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczałem VAT miesięcznie. Zlikwidowałem działalność w dniu 5 września 2019 r. i w związku z tym sporządziłem (...)
str. 32
4.3.
Usługi ochrony danych osobowych - prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą i świadczę usługi jako inspektor ochrony danych osobowych. Czy mogę korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty? Czytelnikowi (...)
str. 34
4.4.
Czy napiwek podlega opodatkowaniu VAT?
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług restauracyjnych i jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy otrzymywane przez pracowników napiwki od klientów (dobrowolne kwoty wrzucane do skarbonki (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Limity przychodów na potrzeby ustalania statusu małego podatnika dla celów CIT - interpretacja KIS
W limicie przychodów, decydujących o statusie małego podatnika dla celów CIT, nie uwzględnia się odszkodowania, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopłat lub (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki związane z samochodem wynajętym przez pracownika w kosztach podatkowych pracodawcy
Pracownik spółki z o.o. zawarł umowę najmu samochodu osobowego. Samochód ten jest wykorzystywany przez pracownika na potrzeby spółki. Czy wydatki związane z jego używaniem do (...)
str. 39
2.2.
Przekazanie wspólnikowi składnika majątku spółki z o.o. - skutki w CIT
Spółka z o.o. posiada środek trwały całkowicie zamortyzowany (nabyty w drodze kupna), który zamierza wycofać z działalności i przekazać podmiotowi powiązanemu - wspólnikowi będącemu osobą (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Rozliczenie dla celów CIT przyznanego rabatu pośredniego
Spółka z o.o. sprzedaje swoje produkty hurtowni, która z kolei sprzedaje je do sklepów. W przypadku, gdy ww. sklepy osiągną określony poziom zakupów produktów spółki, (...)
str. 43
3.2.
Opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego (podatkowo i bilansowo), której przedmiotem jest samochód osobowy. Wartość tego samochodu, wynikająca z umowy leasingu i przyjęta dla (...)
str. 43
3.3.
Sprzedaż nieruchomości a stawka CIT
Spółka z o.o. (mały podatnik) zamierza sprzedać w 2019 r. nieruchomość stanowiącą dotychczas jej środek trwały. Czy uzyskany z tytułu tej sprzedaży przychód to przychód (...)
str. 44
3.4.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy wynagrodzeń pracowników
Zgodnie z regulaminem pracy, spółka wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10-go dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za lipiec 2019 r. zostały pracownikom wypłacone 8 (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Prezenty wręczane pracownikom z okazji jubileuszu firmy a PIT - interpretacja KIS
Otrzymanie przez pracowników prezentów okolicznościowych z okazji jubileuszu spółki nie stanowi dla nich nieodpłatnych świadczeń, a tym samym przychodu ze stosunku pracy. Ze względu na (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki przedsiębiorcy na noclegi i spotkania z kontrahentami podczas podróży służbowych
Przedsiębiorca prowadzi usługową działalność gospodarczą. Jego rolą jest poszukiwanie firm, które zlecą wykonanie określonych produktów kontrahentowi, na rzecz którego przedsiębiorca świadczy usługi. Charakter takiej działalności (...)
str. 47
2.2.
Opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem, gdy zgodnie z umową koszty mediów ponosi wynajmujący
Jestem właścicielką mieszkania, które wynajmuję w ramach najmu prywatnego. Jako formę opodatkowania wybrałam ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Całkowita kwota za wynajem, która wpływa na moje (...)
str. 50
2.3.
Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii a podatek dochodowy od osób fizycznych
Rolnik prowadzący gospodarstwo rybackie pozyskuje energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej i podpisał umowę na sprzedaż tej energii. Czy w związku z tym powinien rozpoznać przychód (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Lokale użytkowe a opodatkowanie przychodów z budynków - interpretacja KIS
Lokale użytkowe, które zgodnie z KŚT nie stanowią budynku, nie podlegają tzw. podatkowi od przychodów z budynków, określonemu w art. 24b ust. 1 ustawy o (...)
str. 54
2.
Prace remontowe wykonywane w pomieszczeniach biurowych
W okresie urlopowym, wykorzystując nieobecność części pracowników, w pomieszczeniach biurowych dokonaliśmy prac polegających na malowaniu ścian oraz wymianie paneli podłogowych. Czy wydatki o wartości przekraczającej (...)
str. 55
3.
Wykonanie ogrodzenia budynków oraz budowli firmowych
Na zlecenie naszej jednostki wykonano ogrodzenie terenu, na którym znajdują się dwa budynki produkcyjne, parking oraz budynek biurowy. Czy w związku z tym należy dokonać (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Praktykanci z tytułu zawartej umowy o praktyki absolwenckie - bez ubezpieczeń i składek ZUS
Osoba odbywająca praktykę na podstawie umowy o praktyki absolwenckie, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 (...)
str. 58
2.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS w okresie braku opłacania składek emerytalno-rentowych z etatu
Jestem zatrudniony na pełnym etacie tylko w jednej firmie. Z moich wyliczeń wynika, iż uzyskane przeze mnie przychody na koniec września br. osiągną roczny limit (...)
str. 59
3.
Składki z działalności osoby zatrudnionej na etacie bez prawa do zasiłku chorobowego
W połowie sierpnia 2019 r. podjąłem zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy). W okresie poprzedzającym to zatrudnienie przez około 8 (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy od 7 września 2019 r.
W dniu 31 sierpnia 2019 r. (w naszej firmie jest to dzień roboczy) wydaliśmy pracownikowi świadectwo pracy. Pracownik 9 września br. złożył wniosek o sprostowanie (...)
str. 61
2.
Jak ustalić kwotę do zwrotu przysługującą pracownikowi odwołanemu z urlopu?
W związku z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego, pracownik wystąpił z żądaniem zwrotu kosztów poniesionych na wykup wczasów, których nie mógł w pełni wykorzystać. Jak ustalić (...)
str. 63
3.
Konsekwencje zatajenia ciąży przy podpisywaniu umowy na czas określony
W momencie zatrudniania na czas określony pracownica nie poinformowała nas, że jest w ciąży. Czy może stanowić to podstawę do rozwiązania umowy, czy też musimy (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 stanowi m.in. o możliwości stosowania uproszczeń dopuszczonych ustawą o rachunkowości, w świetle generalnie obowiązującej zasady istotności. W standardzie tym zostały (...)
str. 66
2.
Przekazanie zysku za 2018 r. na podwyższenie kapitału rezerwowego
Spółka z o.o. w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. wykazała zysk. Zgodnie z decyzją wspólników, został on przekazany w znacznej części na podwyższenie kapitału zapasowego. (...)
str. 67
3.
Obniżka cen towarów wynikająca z ich sezonowości
Co roku w okresie powakacyjnym dokonujemy obniżki towarów, których sprzedaż - ze względu na sezonowość - jest trudna do realizacji. W jaki sposób należy ujmować (...)
str. 70
4.
Ujęcie księgowe zaliczki wpłaconej na poczet przyszłego nabycia
Czy w przypadku wpłaty zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów, potwierdzonych fakturami zaliczkowymi, konieczne jest ich księgowanie z wykorzystaniem konta rozliczenie zakupu, czy można takie (...)
str. 73
5.
Kto wypełnia pozycje sprawozdania finansowego dotyczące zaangażowania w kapitale jednostki?
Czy wypełnienie w sprawozdaniu finansowym pozycji oznaczającej zaangażowanie w kapitale jednostki następuje jedynie w jednostce będącej udziałowcem/akcjonariuszem, czy również w sprawozdaniu jednostki, w której udziałowiec/akcjonariusz (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.