Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia resortowe
1.1.
E-sprawozdania finansowe
Nowy, "przyjazny" podpis zaufany m.in. do podpisania e-sprawozdania finansowego za 2018 r. - już dostępny Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji (www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) zostało udostępnione narzędzie umożliwiające (...)
str. 4
1.2.
Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r. dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r.
W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą dokonywać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 10
1.3.
Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U za 2018 r.
Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) uznało, że: " Podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za (...)
str. 11
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
W związku z obowiązkiem podpisania elektronicznej postaci sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, (...)
str. 12
2.2.
Wypłaty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej dokonane w trakcie roku obrotowego
Wielu naszych Czytelników, reprezentujących podmioty będące wspólnikami spółek komandytowych, zwracało się do nas z pytaniem: Czy kwotę zaliczki na poczet przyszłych zysków spółki komandytowej zaksięgować (...)
str. 13
2.3.
Przekazywanie JPK_FA w przypadku samofakturowania
Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg (...)
str. 14
2.4.
Ulga termomodernizacyjna, gdy wydatki zostały rozliczone w ramach innych ulg
Ulga termomodernizacyjna, wprowadzona do przepisów podatkowych z dniem 1 stycznia 2019 r., zezwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przypomnijmy, (...)
str. 14
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Rada Ministrów przyjęła projekt wprowadzający nową matrycę stawek VAT
Towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych VAT są obecnie identyfikowane za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU 2008. Konieczność przyporządkowania towaru/usługi do (...)
str. 15
2.
Nowe wzory i termin złożenia CIT dla niektórych podatników
Na podpis Ministra Finansów oczekuje rozporządzenie określające nowe wzory deklaracji (zeznań, itp.) dla celów CIT. Mają być one stosowane zasadniczo już za 2018 r. Ponadto (...)
str. 17
3.
Nowy wzór deklaracji importowej dla VAT
W Dzienniku Ustaw z 5 marca 2019 r., pod poz. 415, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 18
4.
Jednostki spoza rejestru przedsiębiorców ze sprawozdaniem papierowym - projekt zmiany ustawy o rachunkowości
W dniu 6 marca 2019 r. do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 3269), w sprawie (...)
str. 18
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Budowa środka trwałego - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Podmioty gospodarcze często wykorzystują w działalności gospodarczej środki trwałe - niekiedy są one przez nich nabywane, a niekiedy budowane we własnym zakresie. W tym artykule (...)
str. 19
1.1.
Odliczanie VAT od wydatków na budowę środka trwałego
Co do zasady, podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Prawo to przysługuje również w odniesieniu do wydatków na budowę środka (...)
str. 19
1.2.
Wydatki na budowę środka trwałego - koszty podatkowe
Wydatki na budowę środka trwałego nie mogą być bezpośrednio ujęte w kosztach podatkowych - będą one takim kosztem generalnie dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od (...)
str. 20
1.3.
Ujęcie wydatków na budowę środka trwałego w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych wydatki na budowę środka trwałego ujmuje się następująco: 1. Faktura za zakup towaru/usługi do wytworzenia środka trwałego: - Wn konto 30 "Rozliczenie (...)
str. 21
2.
Prezenty okolicznościowe dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce pracodawcy przekazują swoim pracownikom różnego rodzaju prezenty okolicznościowe, np. kwiaty z okazji Dnia Kobiet, prezenty rzeczowe z tytułu ważnych wydarzeń w życiu pracownika, (...)
str. 21
2.1.
Otrzymanie prezentu a przychód pracownika i składki ZUS
Prezent a przychód ze stosunku pracy Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich (...)
str. 22
2.2.
Skutki przekazania pracownikom prezentów okolicznościowych a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do wykonywania (...)
str. 24
2.3.
Wydatki na zakup prezentów okolicznościowych dla pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 25
2.4.
Ewidencja księgowa zakupu prezentów i przekazania ich pracownikom
Wydatki na zakup prezentów okolicznościowych dla pracowników (tj. kwiatów, drobnych upominków przekazywanych np. z okazji Dnia Kobiet, ślubu, narodzin dziecka, jubileuszu firmy, itd.) zaliczane są (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Potwierdzenie odbioru przez nabywcę faktury korygującej wysłanej elektronicznie
Uregulowania ustawowe Co do zasady, jeżeli po dokonaniu sprzedaży udzielono opustów i obniżek cen, zwrócono towary i opakowania, zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną (...)
str. 26
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy można wystawić fakturę korygującą do sprzedaży zrealizowanej kilka lat temu?
W 2012 r. dokonaliśmy dostawy towaru. Obecnie klient zwrócił nam część niesprzedanych towarów. Czy możemy wystawić fakturę korygującą do sprzedaży zrealizowanej w tak odległym czasie? (...)
str. 28
2.2.
Odliczenie VAT z faktur wystawionych w leasingu zwrotnym
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego za pośrednictwem dealera. Na konto dealera wpłaciliśmy zaliczkę w wysokości czynszu zerowego, ustaloną z leasingodawcą - otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. (...)
str. 30
2.3.
Wynajem terminala płatniczego i przyjmowanie zapłaty za sprzedaż innego podmiotu a VAT
Czynny podatnik VAT świadczy usługę polegającą na wynajmie własnego terminala płatniczego do obsługi płatności za sprzedaż dokonywaną przez inny podmiot oraz na przyjmowaniu płatności za (...)
str. 31
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Podmiotowe zwolnienie z VAT, gdy podatnik prowadzi działalność indywidualną i w formie spółki cywilnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozpoczynam działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jako wspólnik spółki cywilnej. Czy limit 200.000 zł obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT (...)
str. 32
3.2.
Usługa na rzecz kontrahenta z UE - obowiązki informacyjne
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą (korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT; jestem zarejestrowany do transakcji unijnych). W lutym br. świadczyłem na rzecz kontrahenta z UE usługę, (...)
str. 34
3.3.
Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika w 2019 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nie uregulowałem niektórych zobowiązań wobec kontrahentów. Czy w przypadku faktur zakupu wystawionych pod koniec 2018 r. muszę skorygować odliczony VAT, gdy (...)
str. 35
3.4.
Prowadzenie działalności w dwóch różnych miejscach a kasa fiskalna
Rozpoczynam działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kosmetycznych. Będę czynnym podatnikiem VAT. Mam obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy fiskalnej. Nie będę zatrudniała pracowników, (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na nagrody w konkursach/programach motywacyjnych w kosztach podatkowych - interpretacja KIS
Wydatki ponoszone na zakup nagród przekazywanych zwycięzcom/uczestnikom w konkursach lub programach motywacyjnych, mających na celu zachęcenie ich do zakupów towarów podatnika, mogą zostać zaliczone do (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż gruntu otrzymanego aportem - skutki w CIT
Spółka z o.o. otrzyma od swojego udziałowca grunt, który zamierza sprzedać (grunt ten zostanie zakwalifikowany jako towar handlowy). Przed sprzedażą gruntu spółka poniesie wydatki na (...)
str. 39
2.2.
Leasing samochodu od niemieckiej firmy działającej w Polsce poprzez oddział
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu (której przedmiotem jest samochód osobowy) z leasingodawcą z Niemiec, posiadającym oddział w Polsce. Czy od wypłaconej z tego tytułu (...)
str. 41
2.3.
Źródło przychodów w CIT z tytułu "niekodeksowych" dopłat wniesionych przez wspólników
Do spółki z o.o. zostały wniesione przez wspólników bezzwrotne dopłaty, przy czym nastąpiło to na innych zasadach niż wskazują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Czy w (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego u małżonków - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy oboje rodzice utrzymują niepełnosprawne dziecko, każdy z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego, w wysokości faktycznie poniesionych (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi - PIT i ZUS
Były pracownik pozwał nas do sądu o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zawarliśmy jednak ze stroną ugodę. Na podstawie ugody, wypłacimy byłemu pracownikowi odszkodowanie. (...)
str. 48
2.2.
Uwzględnienie w kosztach podatkowych wynagrodzenia małżonka wypłaconego mu z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2018 r.
Prowadzę działalność gospodarczą, w której zatrudniłam męża na podstawie umowy zlecenia. Wypłata wynagrodzenia mężowi z tytułu zawartej z nim w grudniu 2018 r. umowy zlecenia (...)
str. 50
2.3.
Rozliczenie szkolenia, którego koszty zostały w części zrefundowane
Jako indywidualny przedsiębiorca podpisałem umowę wsparcia z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem tej umowy jest mój udział w szkoleniu częściowo finansowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalanie wartości początkowej środka trwałego nabytego od zagranicznego dostawcy - interpretacja KIS
Wartość początkową środka trwałego, którego cenę wyrażono w walucie obcej, ustala się w oparciu o fakturę zakupu przeliczoną na złote przy zastosowaniu kursu średniego NBP (...)
str. 53
2.
Kwalifikacja składnika majątku do wyposażenia a przewidywany okres jego wykorzystywania
Czy podatnik prowadzący PKPiR może zaliczyć składnik majątku o wartości przekraczającej 1.500 zł (ale niższej od 10.000 zł) do wyposażenia? Czy będzie tak również w (...)
str. 55
3.
Rozliczenie wydatków na audyt wzorniczy w firmie
Jednostka poniosła wydatki na przeprowadzenie audytu wzorniczego. Czy należy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czy może stanowią one wartość niematerialną i (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Dobrowolna składka chorobowa osoby wykonującej umowę zlecenia
1) W lutym 2019 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, dla której stanowi ona jedyną pracę zarobkową. Zgłosiliśmy ją z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (...)
str. 58
2.
Składki na FP od wypłaty dokonanej pracownicy na wychowawczym
Pracownica powróciła do pracy po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim. Przez okres 6 miesięcy korzystaliśmy z przysługującej nam ulgi, w efekcie nie opłacaliśmy za nią składek (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalenie wynagrodzenia pracownika w razie zmiany etatu w trakcie miesiąca
Pracownikowi niepełnoetatowemu, który wynagradzany jest stałym miesięcznym wynagrodzeniem, pracodawca w trakcie miesiąca (od 19 marca br.) podwyższył wymiar czasu pracy do pełnego oraz wynagrodzenie. Przy (...)
str. 62
2.
Sposób sformułowania informacji o warunkach zatrudnienia
1) Niedługo podpiszemy umowę o pracę na czas określony z pracownikiem zatrudnionym obecnie na okres próbny. W czasie przyszłego zatrudnienia na czas określony wydłuży się (...)
str. 64
3.
Forma i termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc
1) W informacji o warunkach zatrudnienia (nie posiadamy regulaminu pracy) podany jest ostatni dzień miesiąca jako termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. W rzeczywistości wypłata ma (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostatni moment na decyzję o stosowaniu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r.
W jednostkach, których dzień bilansowy przypada na 31.12.2018 r., wyboru uproszczeń mogących mieć zastosowanie przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. należy dokonać przed dniem (...)
str. 67
2.
E-sprawozdania finansowe - wybrane problemy Czytelników
2.1.
Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe w spółce cywilnej
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w spółce cywilnej? Czy te same osoby składają sprawozdanie do Szefa KAS? W myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy (...)
str. 69
2.2.
Forma wysłania sprawozdania finansowego do podpisu
W jaki sposób przekazywać e-sprawozdanie do podpisu członkom zarządu spółki z o.o.? Niewątpliwie w praktyce niejednokrotnie wystąpi problem przekazania sprawozdania finansowego "do podpisania" np. członkowi (...)
str. 69
2.3.
Przekazanie sprawozdania finansowego stowarzyszenia do urzędu skarbowego
Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej ma obowiązek składania sprawozdań do KRS elektronicznie? Czy wystarczy, jak złoży je do urzędu skarbowego? W jakiej postaci tego dokonać? (...)
str. 69
2.4.
Czy spółdzielnie przekazują swoje sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego?
W ubiegłym roku przekazaliśmy sprawozdanie finansowe naszej spółdzielni do urzędu skarbowego w postaci papierowej. Czy obecnie, wraz z zeznaniem CIT-8, możemy wysłać skan sprawozdania za (...)
str. 70
3.
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
W związku z osiągnięciem określonych poziomów sprzedaży w 2018 r., w styczniu 2019 r. wystawiliśmy największym naszym odbiorcom faktury korygujące zmniejszające cenę sprzedaży zrealizowanych dostaw. (...)
str. 70
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za wykonaną usługę po korekcie pierwotnego dokumentu i zmianie waluty
Pod koniec grudnia 2017 r. zostaliśmy obciążeni przez kontrahenta zagranicznego za wykonaną usługę. Faktura została wystawiona w złotych. W kolejnym roku, w wyniku negocjacji, wystawiono (...)
str. 73
5.
Zerwanie układu ratalnego z ZUS
W 2017 r. jednostka zawarła układ ratalny z ZUS. Zostały zaksięgowane odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań ZUS, opłaty prolongacyjne oraz zobowiązania podzielono na krótkoterminowe (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.