Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Wydatki na powypadkową naprawę samochodu osobowego - PIT/CIT
Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą ujmować w kosztach uzyskania przychodów 75% wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej (...)
str. 4
1.2.
Zagraniczny VAT nie może być przychodem/kosztem podatkowym - nowe stanowisko Min. Fin.
Dotychczas organy podatkowe jednolicie uznawały, że - dla celów podatku dochodowego - podatek od wartości dodanej (w uproszczeniu - zagranicznym VAT) nie jest tożsamy z (...)
str. 4
1.3.
Umorzenie odsetek od zobowiązań a przychód podatkowy
Do niedawna organy podatkowe uważały, że umorzenie lub przedawnienie odsetek od zobowiązań nie skutkuje powstaniem przychodu u dłużnika (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z (...)
str. 5
1.4.
Podatek od przychodów z budynków wynajmowanych
Kwestię opłacania podatku od przychodów z budynków reguluje art. 24b ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 30g ustawy o PDOF). Z przepisów tych wynika, że (...)
str. 6
2.
Nierezydent nie musi wpłacać "zaległego" PIT za 2018 r. - informacja Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło następujący komunikat: "Osoby, które zmieniły rezydencję dla celów podatkowych, powinny poinformować o tym urząd skarbowy. Podatnicy, którzy (...)
str. 8
3.
Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w zakresie cen transferowych i podatku u źródła
3.1. Analizy porównawcze na potrzeby cen transferowych Ministerstwo Finansów 19 czerwca br. na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwalniającej z PIT przychody osób do 26. roku życia
Dnia 25 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy (...)
str. 10
2.
Po raz kolejny przedłużono termin stosowania nowych zasad w zakresie poboru podatku u źródła dla celów CIT
W Dzienniku Ustaw z 28 czerwca 2019 r., pod poz. 1203, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
3.
Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2019 r., pod poz. 1197, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 (...)
str. 11
4.
Posiłki profilaktyczne także w formie kateringu
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2019 r., pod poz. 1160, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 11
5.
Przedłużono zaniechanie poboru PCC od umowy sprzedaży/zamiany waluty wirtualnej
W Dzienniku Ustaw z 26 czerwca 2019 r., pod poz. 1184, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 12
6.
Opublikowano rozporządzenia w sprawie przesyłania niektórych informacji/deklaracji drogą elektroniczną
W Dzienniku Ustaw z 21 czerwca 2019 r., opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji/deklaracji za (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki na samochód osobowy w podróży służbowej pracowników - podatki i ewidencja księgowa
Częstą praktyką jest, że pracownicy wykorzystują w podróży służbowej samochód osobowy, służbowy lub prywatny. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z rozliczaniem - dla (...)
str. 13
1.1.
Należności pracownika w podróży służbowej związane z samochodem osobowym - podstawa prawna
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy (lub poza stałym miejscem pracy) przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 13
1.2.
Używanie samochodu w podróży służbowej a przychód pracownika
Wypłata pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych zasadniczo wiąże się z powstaniem u niego przychodu ze stosunku pracy (nie dotyczy to zwrotu wydatków, które pracownik (...)
str. 14
1.3.
Samochód osobowy w podróży służbowej pracownika a VAT
Prawo do odliczenia VAT Pracodawcy (podatnicy) odliczają VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi, wykorzystywanymi w podróżach służbowych pracowników na zasadach ogólnych. Oznacza to, że (...)
str. 15
1.4.
Wydatki na samochody w podróży służbowej a koszty podatkowe
Rozliczenie w kosztach podatkowych pracodawcy wydatków związanych z samochodami osobowymi, ponoszonych w związku z podróżami służbowymi pracowników, uzależnione jest od tego, czy jest to samochód (...)
str. 17
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi w podróżach służbowych pracowników
Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Ujmowane są one w kosztach bilansowych w pełnej wysokości, bez żadnych limitów. Wydatki te (...)
str. 19
2.
Eksport towarów - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze dokonują niekiedy eksportu towarów, tj. sprzedaży towarów poza terytorium UE. Zdarza się, że otrzymują zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży. W artykule tym poruszamy (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie eksportu towarów dla celów VAT
Warunki uznania transakcji za eksport towarów W świetle ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza (...)
str. 20
2.2.
Przychód podatkowy z tytułu eksportu towarów
Moment powstania przychodu z tytułu eksportu towarów W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny regulowałyby moment powstania przychodu z (...)
str. 23
2.3.
Ewidencja księgowa eksportu towarów
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które określałyby moment powstania przychodu. W praktyce najczęściej przyjmuje się podobne zasady jak dla celów podatku dochodowego. Zatem (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Zbycie nakładów na wybudowanie budynku na cudzym gruncie w świetle VAT - wyrok WSA
Zbycie nakładów poniesionych w celu wybudowania na cudzym gruncie budynku należy uznać za usługę budowlaną, a nie dostawę towaru (budynku). (wyrok WSA w Warszawie z (...)
str. 26
2.
Ulga na zakup kas fiskalnych od 1 maja 2019 r. - rozliczenie i ujęcie w deklaracji VAT
Podatnicy mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozliczenie faktury korygującej łącznie z fakturą pierwotną
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W czerwcu br. kupiłem towar handlowy i otrzymałem fakturę. Następnie zwróciłem część towaru. Na początku lipca br. kontrahent wystawił, a ja (...)
str. 31
3.2.
Montaż markiz przeciwsłonecznych wraz z ich dostawą a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam świadczyć usługę montażu markiz przeciwsłonecznych wraz z ich dostawą. Zaznaczam, że będą one przygotowywane pod indywidualne zamówienie klienta (rodzaj markizy, (...)
str. 32
3.3.
Nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentowi unijnemu
W ramach reklamy zamierzamy przekazywać nieodpłatnie kontrahentom unijnym (podatnikom) towary o wartości ok. 200 zł. Czy takie przekazania będzie należało opodatkować? Czy można do nich (...)
str. 34
3.4.
Sprzedaż na zasadzie marży towarów używanych kupionych od osób zagranicznych
Zamierzam sprzedawać towary używane, które będę kupował od zagranicznych osób fizycznych (z UE i spoza UE). Będzie to głównie sprzęt AGD-RTV. Czy ich sprzedaż będzie (...)
str. 36
4.
Wyrok TSUE w sprawie VAT od opłat egzekucyjnych
Zarówno kwestia dotycząca statusu komorników w świetle ustawy o VAT, jak i uznania opłat egzekucyjnych za kwoty brutto czy netto budziła przez lata wiele kontrowersji. (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z noclegami kontrahentów - interpretacja KIS
Wydatki na noclegi kontrahentów, ponoszone w związku z organizacją spotkań biznesowych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 12 czerwca (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wynagrodzenie członków zarządu z tytułu pełnionej funkcji a CIT
Członkowie zarządu spółki z o.o., będący jednocześnie wspólnikami tej spółki, pełnią swoje funkcje w zarządzie na podstawie powołania (nie są oni pracownikami). Czy wypłacone im (...)
str. 40
2.2.
Różnice kursowe powstałe od przychodów z zysków kapitałowych a źródło przychodów u podatników CIT
Spółka z o.o. uzyskuje m.in. przychody z zysków kapitałowych, ponosi także koszty bezpośrednio związane z tymi przychodami. Zdarza się, że ww. przychody/koszty są uzyskiwane/ponoszone w (...)
str. 41
2.3.
Dochody stowarzyszenia uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone na cele statutowe a zwolnienie z CIT
Stowarzyszenie, oprócz dochodów z działalności statutowej (zwolnionych z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP), uzyskuje również dochody z działalności (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Transport i zakwaterowanie pracowników oddelegowanych a PIT - wyrok WSA
Świadczenia ponoszone na rzecz pracownika oddelegowanego, w postaci dojazdów do miejsca "tymczasowego" wykonywania pracy i zakwaterowania, stanowią dla niego przychód z nieodpłatnych świadczeń. (wyrok WSA (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę - skutki podatkowo-składkowe
W spółce została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości naliczania składek ZUS, w wyniku której umowy o dzieło, wykonywane w latach 2015-2018, zostały uznane za umowy (...)
str. 47
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych kary zapłaconej przez przedsiębiorcę
W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, poniesione przez podatnika wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodów, jeżeli przyczyniły się do powstania przychodu lub (...)
str. 48
2.3.
Koszty służbowych rozmów wykonanych z prywatnego telefonu podatnika
Siedziba mojej działalności gospodarczej mieści się w moim mieszkaniu. Często rozmowy służbowe wykonuję z prywatnego, stacjonarnego telefonu. Czy ustalony szacunkowo koszt rozmów przeprowadzonych dla potrzeb (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Droga dojazdowa, plac manewrowy oraz budynek jako jeden środek trwały - interpretacja KIS
Jeżeli plac manewrowy i dojazd z drogi publicznej obsługiwać będą wyłącznie wybudowany budynek garażowy, to wszystkie te elementy należy ująć jako jeden środek trwały. (interpretacja (...)
str. 51
2.
Amortyzacja oraz ulepszenie samochodu osobowego według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
2.1. Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego oraz jego amortyzacja Spółka zakupiła samochód osobowy o wartości 200.000 zł. W jakiej wartości należy wprowadzić taki pojazd do (...)
str. 53
3.
Budynek magazynowy a jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 100.000 zł
Zakończyliśmy budowę magazynu (sklasyfikowanego w grupie 1 KŚT). Czy w pierwszym roku jego używania możemy dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100.000 zł, a w (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Karty żywieniowe dla pracowników po godzinach pracy trzeba oskładkować
Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy jesteśmy zobowiązani zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne. Nie mamy jednak możliwości organizacyjnych do wydawania pracownikom tych posiłków. Nie posiadamy własnej (...)
str. 57
2.
Składka na FEP za okres niewykonywania przez pracownika pracy szczególnej
Za pracowników wykonujących w naszej firmie pracę o szczególnym charakterze opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotną oraz m.in. składkę na FEP. Jeden z tych pracowników (...)
str. 58
3.
Uzupełnianie nagrody rocznej wliczanej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownica w 2018 r. przebywała na urlopie rodzicielskim, po którym wykorzystała urlop wypoczynkowy (zaległy i bieżący, w wymiarze 52 dni). W styczniu 2019 r. wróciła (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zapomoga od pracodawcy nietworzącego ZFŚS
1) Zatrudniamy 19 pracowników, nie jesteśmy więc zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Chcielibyśmy wspomóc pracownika, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez (...)
str. 62
2.
Zawarcie kolejnej umowy bezpośrednio po poprzedniej a świadectwo pracy, badania i szkolenia
Zatrudniamy pracowników, których umowy o pracę trwały na przełomie 2018 i 2019 r. Niektóre z tych umów już się zakończyły (bezpośrednio potem podpisaliśmy z pracownikami (...)
str. 64
3.
Odmowa przyjęcia współodpowiedzialności materialnej przez osobę przenoszoną na stanowisko magazyniera
Pracownik, którego chcemy przenieść na stanowisko magazyniera, odmówił przyjęcia współodpowiedzialności za mienie znajdujące się w magazynie. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić - chodzi nam (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS w przypadku, gdy takiego przekazania dokonano już wcześniej
Czy w przypadku, gdy w kwietniu br. złożono do KRS niezatwierdzone sprawozdanie finansowe, obecnie po zatwierdzeniu tego sprawozdania należy złożyć je drugi raz? Czy może (...)
str. 67
1.2.
Prokurent jako osoba dokonująca zgłoszenia do KRS
Czy główna księgowa spółki z o.o., wpisana w KRS jako prokurent uprawniony do reprezentowania spółki łącznie z innymi osobami, może dokonać zgłoszenia wymaganych dokumentów oraz (...)
str. 69
2.
Rozliczenie kosztów badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
W ostatnim kwartale 2018 r. podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r. Jednocześnie wpłaciliśmy zaliczkę, na którą wystawiono fakturę zaliczkową. W bieżącym roku (...)
str. 69
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Należności uznane za nieściągalne, objęte ulgą na złe długi
Posiadamy należność, która ostatecznie została uznana za nieściągalną. Ponieważ w stosunku do tej należności skorzystaliśmy z ulgi na złe długi, mamy wątpliwość, jak należy ją (...)
str. 72
3.2.
Mechanizm podzielonej płatności w ewidencji księgowej
W jaki sposób w księgach rachunkowych należy ewidencjonować operacje rozliczenia (płatności należności i zobowiązań) z kontrahentami w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności? Stosowanie mechanizmu podzielonej (...)
str. 73
3.3.
Czy prowadzenie kasy jest obowiązkowe?
Od stycznia br. prowadzimy księgi rachunkowe. Ponieważ jest to mała jednostka, w której zakupów dokonuje jedna osoba, mamy wątpliwość, czy koniecznym jest prowadzenie rozliczeń za (...)
str. 74
3.4.
Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. zostało zatwierdzone pod koniec czerwca br. W jakim terminie należy przekazać takie sprawozdanie do urzędu skarbowego? Podatnicy CIT wpisani do (...)
str. 74
3.5.
Otrzymanie i spłata pożyczki w ewidencji księgowej
W jaki sposób należy ujmować w księgach rachunkowych oprocentowaną pożyczkę otrzymaną od innego podmiotu gospodarczego niebędącego bankiem? Pożyczki uzyskane od innych podmiotów gospodarczych podlegają zaewidencjonowaniu (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.