Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
E - sprawozdania finansowe w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
1.1.
Termin złożenia podpisów pod sprawozdaniem finansowym
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów (dalej: MF), sprawozdanie finansowe za 2018 r. powinno zostać podpisane przez wszystkie zobowiązane osoby w terminie do 31 marca 2019 (...)
str. 4
1.2.
Skutki wprowadzenia do badanego sprawozdania finansowego korekt biegłego rewidenta
W dniu 27 marca 2019 r. MF dodało do zbioru pytań i odpowiedzi z zakresu e-sprawozdań finansowych (www.mf.gov.pl) nową konsultację (nr 71), dotyczącą skutków zmiany (...)
str. 5
1.3.
Pozycja "Rok bieżący - podstawa prawna" w nocie podatkowej nie jest obowiązkowa
Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto wykazywane są w nocie podatkowej wchodzącej w skład informacji dodatkowej. To jednostka decyduje (...)
str. 5
1.4.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego SP ZOZ do KRS oraz urzędu skarbowego
Wielu naszych Czytelników zgłaszało wątpliwości odnośnie obowiązku przekazania sprawozdania finansowego SP ZOZ do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii zwróciliśmy się (...)
str. 6
2.
Koszty używania prywatnego samochodu stanowiącego współwłasność przedsiębiorcy
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania (...)
str. 7
3.
Zapłata zobowiązania przez udziałowca a koszty podatkowe spółki - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych (...)
str. 8
4.
Nowa wersja struktury JPK_FA - komunikat Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) opublikowało na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) nową wersję jednolitego pliku kontrolnego dla faktur (JPK_FA), dokumentację struktury w formacie pdf oraz broszurę (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe wzory formularzy CIT - opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 26 marca 2019 r., pod poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
2.
Przedłużono termin składania CIT-8 przez niektórych podatników
W Dzienniku Ustaw z 22 marca 2019 r., pod poz. 549, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wykup z leasingu operacyjnego samochodu wykorzystywanego w spółce cywilnej - wybrane zagadnienia
Na potrzeby działalności gospodarczej, prowadzonej w formie spółki cywilnej, są niekiedy wykorzystywane samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Zdarza się, że samochód będący przedmiotem (...)
str. 10
1.1.
Umowa leasingu w spółce cywilnej - regulacje kodeksowe
Specyfika spółki cywilnej Spółka cywilna jest szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej, a zasady jej funkcjonowania określone zostały w art. 860-875 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.). Z (...)
str. 10
1.2.
Rozliczenie VAT od wykupu samochodu z leasingu operacyjnego
Wykup z leasingu a prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów lub usług w takim zakresie, w (...)
str. 11
1.3.
Wykup samochodu z leasingu - skutki w PIT
Przypomnijmy, że w spółce cywilnej podatnikami są wspólnicy tej spółki, a nie spółka. Przychody z udziału w takiej spółce, a także koszty uzyskania tych przychodów (...)
str. 12
2.
Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawca jest niekiedy zobowiązany zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze, w ramach przepisów bhp. W artykule tym przedstawiamy m.in., jak rozliczyć przekazanie tej odzieży/obuwia pracownikom (...)
str. 14
2.1.
Podstawa prawna przekazania pracownikom odzieży roboczej (obuwia)
Obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej (obuwia) Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ma on obowiązek chronić zdrowie i życie (...)
str. 14
2.2.
Rozliczenie zakupu odzieży roboczej (obuwia) dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od zakupu towarów (usług) w takim zakresie, w jakim te towary (usługi) wykazują związek (...)
str. 15
2.3.
Przekazanie pracownikowi odzieży roboczej (obuwia) a jego przychód i składki ZUS
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na (...)
str. 17
2.4.
Wydatki na zakup odzieży roboczej (obuwia) w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 17
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup odzieży roboczej (obuwia)
Wydatki poniesione na zakup odzieży roboczej (obuwia) ujmowane są w księgach rachunkowych pracodawcy w kosztach działalności operacyjnej, np. na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Zmiany zasad rozliczania VAT od importu towarów w formie uproszczonej - od 1 maja 2019 r.
Co do zasady, importerzy towarów są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek (z zastrzeżeniem dotyczącym odprawy scentralizowanej (...)
str. 18
2.
Opodatkowanie bonów na towary i usługi - interpretacja KIS
Jeżeli w momencie emisji bonu można określić miejsce opodatkowania transakcji oraz wysokość VAT należnego, to mamy do czynienia z bonem jednego przeznaczenia. W pozostałych przypadkach (...)
str. 21
3.
"Twardy" Brexit - konsekwencje w VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono informację dla przedsiębiorców, dotyczącą podstawowych konsekwencji na gruncie VAT bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy można anulować fakturę elektroniczną?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dla części klientów wystawiam e-faktury. W kwietniu br. wykonałem usługę i wystawiłem z tego tytułu e-fakturę. Została ona jednak wystawiona i (...)
str. 25
4.2.
Ulga na złe długi, gdy sąd uznał należność za nieściągalną
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jako wierzyciel skorzystałem z ulgi na złe długi (warunki do tego zostały spełnione). Dłużnik, mimo ustawowego obowiązku, nie dokonał korekty podatku (...)
str. 26
4.3.
Powrót do statusu rolnika ryczałtowego - obowiązki w zakresie VAT
Jestem rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Mam zamiar powrócić do zwolnienia z VAT przysługującego rolnikom ryczałtowym. Czy mam obowiązek sporządzenia spisu z natury i (...)
str. 28
4.4.
Nabycie towaru od kontrahenta z UE zarejestrowanego w Polsce na potrzeby VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem towar od kontrahenta z Niemiec. Towar został przetransportowany z jego magazynu znajdującego się w Rosji, dostarczony na teren Polski i (...)
str. 30
4.5.
Świadczenie usług w ramach jednostki samorządu terytorialnego a VAT
Zakład budżetowy został scentralizowany z gminą. Gmina zleca zakładowi np. konserwacje oświetlenia, remonty dróg gminnych, utrzymanie zieleni. Po zakończonych pracach zakład obciąża gminę należnością z (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Rozliczanie i płacenie podatku od przychodów z budynków za 2018 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl zamieściło wyjaśnienie w sprawie rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków za 2018 r. (dot. pozycji 213 (...)
str. 33
2.
Ujęcie w kosztach podatkowych towarów "nierotujących" i "gratisowych" - interpretacja KIS
Wydatki na zakup towarów przeterminowanych/nierotujących/uszkodzonych przekazanych pracownikom/klientom lub fizycznie zniszczonych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. To samo dotyczy towarów wydawanych na potrzeby akcji (...)
str. 34
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przychody małego podatnika uzyskiwane w 2019 r. a stawka CIT
Spółka z o.o. posiada w 2019 r. status małego podatnika (jej rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Oprócz przychodów z działalności gospodarczej spółka uzyskuje (...)
str. 35
3.2.
Przychód podatkowy z tytułu otrzymanej refundacji
Spółka z o.o. otrzymała refundację do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (refundacja ta nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego). Umowa o refundację została podpisana w (...)
str. 37
3.3.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży wierzytelności własnej
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą wierzytelność z tytułu sprzedaży towarów (na wierzytelność tę nie utworzono odpisu aktualizującego), zarachowaną do przychodów należnych w kwocie netto. Wierzytelność (...)
str. 38
3.4.
Przychody z zysków kapitałowych - sprzedaż dokumentacji projektowej
Spółka podpisała umowę na "wykonanie prac adaptacyjnych robót budowlanych wraz z wykonaniem wykonawczej dokumentacji technicznej". Opracowanie projektów budowlanych zlecimy dalszym podwykonawcom. Zgodnie z umową, z (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odliczanie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej w interpretacjach indywidualnych
Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, przy ustalaniu podstawy opodatkowania może pomniejszyć dochód o niektóre wydatki, które poniósł w (...)
str. 42
1.1.
Zakup laptopa dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej
Wydatek poniesiony na zakup laptopa, dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, może zostać uznany za wydatek na cele rehabilitacyjne oraz związany z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, (...)
str. 42
1.2.
Wydatek na zakup telefonu dla osoby niepełnosprawnej
Zakup telefonu z systemem operacyjnym umożliwiającym stosowanie specjalnej aplikacji (pozwalającej na monitorowanie glikemii) stanowi wydatek poniesiony na urządzenie pomocne i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, związane (...)
str. 43
1.3.
Zakup okularów korekcyjnych
Wydatek na zakup okularów korekcyjnych dla osoby niepełnosprawnej z chorobą narządu wzroku, jako wydatek na indywidualny sprzęt niezbędny w rehabilitacji, ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, może (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ewidencjonowanie przez spółkę cywilną w PKPiR faktur niezawierających imion i nazwisk wspólników
Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Czy faktury wystawione na spółkę cywilną niezawierające imion i nazwisk wspólników są podstawą do księgowania wydatków w podatkowej (...)
str. 44
2.2.
Zwrot przez wspólników spółki osobowej zaliczek pobranych na poczet zysku
Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) w 2018 r. pobierali na poczet zysku zaliczki (w formie przelewów z konta firmowego na prywatne konta wspólników). Okazało się, (...)
str. 46
2.3.
Zwrot ulgi na dzieci przy małej kwocie podatku
Jakie są zasady odliczania ulgi na dzieci, gdy kwota podatku dochodowego jest zbyt niska, aby w całości z niej skorzystać? Czy odliczenie przysługuje maksymalnie do (...)
str. 47
2.4.
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości
W 2018 r. zakupiłem grunt rolny, który został podzielony na działki i odrolniony. W tym samym roku część tych działek sprzedałem. Jedną działkę zostawiłem sobie (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży a kontynuacja amortyzacji - interpretacja KIS
W przypadku, gdy podatnik przestaje traktować dany składnik majątku jak środek trwały i w konsekwencji wycofuje go z ewidencji środków trwałych, nie może nadal naliczać (...)
str. 52
2.
Wartość początkowa samochodu osobowego wprowadzonego do firmy jako środek trwały
Czy wprowadzając do spółki cywilnej jako środek trwały samochód osobowy nabyty na własne imię i nazwisko (nie na spółkę), jego wartość początkową należy określić na (...)
str. 53
3.
Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w darowiźnie
Komandytariusz przekazał swojej córce w ramach darowizny nieruchomość, którą otrzymał w wyniku podziału zysku. Córka postanowiła wnieść tę nieruchomość jako wkład do innej spółki komandytowej. (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego w związku z brakiem oferty ponownego zatrudnienia pracownika
Od kwoty odszkodowania wypłaconego osobie w związku z brakiem oferty ponownego jej zatrudnienia (na określonych wcześniej warunkach) należy opłacić składki ubezpieczeniowe do ZUS. Tego rodzaju (...)
str. 57
2.
Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2019 r.
Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Tak wynika z art. 27 w powiązaniu z art. 2 pkt 8 ustawy z (...)
str. 58
2.1.
Płatnicy, którym wysokość stopy procentowej składki wypadkowej ustala ZUS
Płatnikom składek spełniającym odpowiednie warunki stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala ZUS. Dotyczy to tych płatników, którzy: w ubiegłym roku kalendarzowym zgłaszali do ubezpieczenia (...)
str. 59
2.2.
Płatnicy samodzielnie ustalający stopę procentową składki wypadkowej
Samodzielnie wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy ustalają płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON, którzy: zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co (...)
str. 60
3.
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy po okresie wyczekiwania
Od połowy marca 2019 r. umowę zlecenia wykonuje osoba, która podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Wcześniej była ona zatrudniona jako pracownica (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Obliczanie odszkodowania za skrócenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia
Pracodawca przeprowadza w zakładzie reorganizację, która wiąże się z wypowiedzeniem stosunków pracy kilku pracownikom. Ze względu na staż zakładowy, obowiązują ich 3-miesięczne wypowiedzenia. Pracodawca chce (...)
str. 63
2.
Prowadzenie akt pracowniczych w postaci elektronicznej
1) W naszym zakładzie akta osobowe pracowników przyjmowanych do pracy od 1 stycznia 2019 r. prowadzone są w wersji elektronicznej (docelowo planujemy elektronizację wszystkich akt). (...)
str. 64
3.
Jak wprowadzić i ustalić ryczałt za nadgodziny?
Pracownikom terenowym zamiast nadgodzin chcemy wypłacać stosowne ryczałty. Jak taką zmianę przeprowadzić w praktyce oraz jak ustalić wysokość wspomnianego ryczałtu? Pracodawca powinien zmodyfikować funkcjonujące w (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Na wyciągu bankowym z 2 stycznia 2019 r. potwierdzono pobranie raty odsetkowej i kredytowej. Zaznaczono przy tym, że zarówno rata, jak i odsetki dotyczą grudnia (...)
str. 67
2.
Duplikaty faktur dotyczące 2018 r., a otrzymane w 2019 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. otrzymała duplikaty faktur dotyczących wykonanych w 2018 r. usług oraz zakupów materiałów (zużytych w 2018 (...)
str. 70
3.
Sprawozdanie finansowe wybranych jednostek
3.1.
Obowiązek oraz termin złożenia sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej do urzędu skarbowego
Czy wspólnota mieszkaniowa, nieprowadząca działalności gospodarczej, która prowadzi księgi rachunkowe, może przesłać swoje sprawozdanie finansowe za 2018 r. do urzędu skarbowego np. w formie pliku (...)
str. 71
3.2.
Sprawozdania finansowe spółek wodnych i związków spółek wodnych
Według jakich zasad mają sporządzać teraz sprawozdanie finansowe spółki wodne i związki spółek wodnych? Spółki wodne oraz związki spółek wodnych sporządzają sprawozdania finansowe w formie (...)
str. 72
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
W jakim terminie i w jakiej formie powinno zostać sporządzone sprawozdanie z działalności jednostki (spółki z o.o.)? Czy obowiązują tu analogiczne zasady jak w przypadku (...)
str. 74
4.2.
Forma przekazywania sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi
W jaki sposób przekazać sprawozdanie finansowe biegłemu rewidentowi do badania? Czy sprawozdanie takie powinno mieć formę zgodną ze strukturami podanymi przez Ministerstwo Finansów i być (...)
str. 74
4.3.
Ulga na złe długi - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Jednostka w 2018 r. skorzystała z ulgi na złe długi. W jakiej pozycji bilansu powinna wykazać VAT należny, który został przeksięgowany z konta rozliczeń publicznoprawnych (...)
str. 75
4.4.
Co wykazujemy w RZiS w kosztowej pozycji aktualizacji wartości aktywów niefinansowych?
Czy w pozycji aktualizacji wartości aktywów niefinansowych RZiS wykazuje się m.in. odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, czy może tylko odpisy aktualizujące (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.