Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego - komunikat Ministerstwa Finansów
Od 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) dla niektórych transakcji, a od 1 stycznia 2020 r. - (...)
str. 4
2.
Dzień ukończenia 26. roku życia decyduje o zwolnieniu z PIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Z dniem 1 sierpnia br. ustawodawca wprowadził nowe zwolnienie z PIT adresowane do osób młodych. Zostało ono uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 148 (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów - opublikowano ustawę zmieniającą
W Dzienniku Ustaw z 26 września 2019 r., pod poz. 1835, opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 5
2.
Wiążąca Informacja Stawkowa - ważne zmiany w ustawie o VAT
Od 1 listopada 2019 r. - w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania właściwej stawki VAT na sprzedawane towary/usługi - podatnicy będą mogli występować do Dyrektora Krajowej (...)
str. 6
3.
Zmiany w zwolnieniach z PIT
Usługi udzielane na podstawie programu usług społecznych W Dzienniku Ustaw z 24 września 2019 r., pod poz. 1818, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 (...)
str. 10
4.
Odprowadzenie II raty odpisu na ZFŚS w świetle zmian przepisów
Do końca września danego roku pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą odprowadzić II ratę odpisu na ZFŚS. Terminy odprowadzania odpisów na ZFŚS (...)
str. 11
5.
Nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych
W Dzienniku Ustaw z 20 września 2019 r., pod poz. 1798, opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zagraniczny VAT w świetle nowego stanowiska Min. Fin.
Polskie podmioty często dokonują, na rzecz kontrahentów z innego niż Polska kraju UE, sprzedaży, która podlega opodatkowaniu zagranicznym podatkiem od wartości dodanej (dalej: zagranicznym VAT). (...)
str. 14
1.1.
Podatek od wartości dodanej - zasady naliczania
Polskie podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży na rzecz kontrahentów zagranicznych, mogą być zobowiązane do odprowadzania z tego tytułu w innym kraju UE zagranicznego VAT. Tak może (...)
str. 14
1.2.
Podatek od wartości dodanej a przychody i koszty podatkowe
VAT od sprzedaży/zakupu towarów lub usług - przepisy podatkowe W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do kwestii związanych z ustalaniem (...)
str. 15
1.3.
Ewidencja księgowa podatku od wartości dodanej
Ustawa o rachunkowości nie określa w sposób szczególny zasad ujmowania w księgach rachunkowych transakcji sprzedaży towarów/usług, w tym dotyczących obrotu zagranicznego, opodatkowanych podatkiem od wartości (...)
str. 18
2.
Skonto - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sprzedawcy
W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której w związku z wcześniejszą zapłatą zobowiązania, klient otrzymuje skonto. Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego (sjp.pl), skonto (...)
str. 18
2.1.
Rozliczenie skonta dla celów VAT
Skonto - sposób udokumentowania W przypadku sprzedaży towarów/usług, podstawą opodatkowania jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma (...)
str. 19
2.2.
Wartość przychodu podatkowego w związku z udzieleniem skonta
Zgodnie z zasadą ogólną, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, (...)
str. 21
2.3.
Ujęcie skonta w księgach rachunkowych sprzedawcy
Jak wynika z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wynik działalności operacyjnej jednostki obejmuje przychody netto, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Opodatkowanie VAT sprzedaży wydzielonych działek - wyrok NSA
Wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy i podział nieruchomości na mniejsze działki nie oznacza od razu, że ich sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. (wyrok NSA z (...)
str. 23
2.
Stawka VAT na usługi związane z rekreacją i sportem - wybrane interpretacje KIS
Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT została ona obniżona do 8%. (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Używanie kas rejestrujących nieposiadających technicznych możliwości nadania nowych oznaczeń literowych towarów
Prowadzę sklep z artykułami przemysłowymi (jestem czynnym podatnikiem VAT). Sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej z papierowym zapisem kopii. Używana kasa nie ma jednak technicznych możliwości (...)
str. 28
3.2.
Jakie dane musi zawierać faktura korygująca?
Otrzymaliśmy fakturę korygującą dokumentującą przyznany rabat (za zakup towarów na odpowiednim poziomie). W załączniku do korekty sprzedawca wykazał faktury uwzględnione w ww. korekcie. Faktura korygująca (...)
str. 30
3.3.
Inwestycja w obcym środku trwałym - korekta VAT
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną VAT. Na jej potrzeby wynajął lokal od innego podatnika VAT. Poniósł on nakłady na jego przystosowanie do własnych potrzeb (100.000 (...)
str. 30
3.4.
Zaliczka na zakup paliwa a obowiązkowy MPP
Prowadzę działalność gospodarczą. Na jej potrzeby nabywam paliwo. Niejednokrotnie dokonuję wpłaty zaliczek na poczet zakupu paliwa, ale faktury zaliczkowe otrzymuję dopiero po dokonaniu wpłat. Czy (...)
str. 32
3.5.
Dokumentowanie usług budowlanych - wskazanie daty sprzedaży
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Czy w fakturach dokumentujących wykonanie tych usług w pozycji "data sprzedaży" powinienem wskazywać datę faktycznego wykonania usługi, (...)
str. 33
3.6.
Gwarancyjna naprawa towaru sprzedanego w ramach WDT - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję sprzedaży specjalistycznych maszyn w ramach WDT. Czy ich przywóz na terytorium kraju w celu wykonania naprawy gwarancyjnej i powrotny wywóz (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zbliża się termin złożenia zeznania CIT i wpłaty podatku przez niektórych podatników
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) przypomina o przedłużonym do 31 października 2019 r. terminie do: złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (...)
str. 35
2.
Imprezy z udziałem pracowników i podwykonawców oraz członków ich rodzin a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki na organizację spotkań firmowych w części dotyczącej członków rodzin pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki dotyczące podwykonawców oraz członków ich (...)
str. 36
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zwrot kosztów zatrudnienia stażystów - rozliczenie dla celów CIT
Spółka z o.o. podpisała porozumienie (umowę) z miastem na realizację staży zawodowych (projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), w ramach (...)
str. 38
3.2.
Koszty finansowania dłużnego a różnice kursowe w faktoringu odwrotnym
Spółka korzysta z usług faktoringu odwrotnego w polskich złotych, jak również w walucie obcej. Po spłacie zobowiązań wobec faktora w walucie obcej powstają różnice kursowe (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły ulgę termomodernizacyjną. Jej celem jest wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Mechanizm tej ulgi polega (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podatkowe konsekwencje uszkodzenia leasingowanego samochodu osobowego używanego do celów mieszanych
Leasingowany samochód osobowy używany do tzw. celów mieszanych, posiadający polisę AC, uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku drogowego. Czy koszty jego powypadkowej naprawy podlegają ujęciu w (...)
str. 45
2.2.
Opodatkowanie przychodów uzyskanych z tytułu udostępnienia domeny internetowej
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest właścicielem domeny internetowej. Zamierza ona wynajmować tę domenę w ramach najmu prywatnego. Czy od uzyskanych z tego tytułu przychodów (...)
str. 47
2.3.
Nieodpłatne świadczenia dla członków rady nadzorczej i członków zarządu spółdzielni
Członkowie rady nadzorczej i zarządu gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska otrzymują wynagrodzenia w formie ryczałtu. Osobom tym spółdzielnia we wrześniu br. wydała bony towarowe do swoich (...)
str. 49
2.4.
Ustalenie źródła przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania korepetycji
Jestem nauczycielką zatrudnioną na etacie. Od września br. dodatkowo udzielam korepetycji z języka angielskiego (po godzinach pracy) u siebie w domu. Czy przychody uzyskiwane z (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odpisy amortyzacyjne od otrzymanych aportem środków trwałych zakupionych z dotacji - interpretacja KIS
Odpisy amortyzacyjne od nabytych w drodze aportu środków trwałych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Bez znaczenia dla podatkowej kwalifikacji takich kosztów pozostaje fakt, że ich (...)
str. 54
2.
Zakup niskocennych środków trwałych do działalności sezonowej
Jednostka, obok działalności prowadzonej przez cały rok, prowadzi dodatkowo działalność sezonową. Czy w przypadku zakupu niskocennych środków trwałych do działalności sezonowej, o wartości nieprzekraczającej 10.000 (...)
str. 55
3.
Zaliczenie do kosztów opłat za licencję na korzystanie ze znaku towarowego
Przedsiębiorca nabył w styczniu 2019 r. od innego podmiotu znak towarowy. Przeniesienie znaku towarowego na nowego właściciela zostało wpisane do rejestru patentowego dopiero 10 maja (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
Wynagrodzenie wypłacone byłemu pracownikowi z tytułu zachowania przez niego poufności określonych informacji, stanowiących tajemnicę firmy, podlega składkom ZUS. (interpretacja Oddziału ZUS w Gdańsku z 10 (...)
str. 59
2.
Wyższa kwota płacy minimalnej w 2020 r. wpłynie na wysokość składek ZUS
Od przyszłego roku kwota minimalnego wynagrodzenia w stosunku do wysokości obowiązującej w tym roku wzrośnie o 350 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Tworzenie i administrowanie środkami ZFŚS - różne aspekty
1) Jesteśmy uczelnią niepubliczną, której celem statutowym jest działalność naukowa i oświatowa polegająca na kształceniu studentów. Posiadamy środki zgromadzone na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, (...)
str. 61
2.
Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę
1) Pracownica chce odejść na emeryturę w listopadzie 2019 r., bo wówczas (10 listopada br.) uzyska wiek emerytalny, tj. 60 lat. Z jaką datą wypowiedzieć (...)
str. 63
3.
Czy trzy upomnienia mogą stanowić podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia?
W roku bieżącym pracownik otrzymał już trzy upomnienia. Czy może stanowić to podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie bez wypowiedzenia? Sam fakt otrzymania (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Śródroczny podział zysku za 2019 r. - ewidencja w księgach rachunkowych wypłacającej spółki
Nasza spółka (z o.o.) od początku bieżącego roku obrotowego osiąga dobre wyniki ze sprzedaży. W konsekwencji zarząd zamierza wypłacić udziałowcom (dwóm krajowym osobom fizycznym) zaliczki (...)
str. 66
2.
Wypłata rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów powstałych w wyniku braku zapłaty zobowiązań
W związku z niewykonaniem, z winy naszego banku, przelewów ponieśliśmy koszty m.in. przestojów. Po rozpatrzeniu naszej reklamacji bank przyznał i przelał na nasze konto kwotę (...)
str. 69
3.
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Jesteśmy spółdzielnią zarejestrowaną w KRS. Na ostatnim walnym zgromadzeniu członków podjęto pierwszą uchwałę o jej likwidacji. Zgodnie ze statutem, likwidatorem może zostać obecnie urzędujący prezes (...)
str. 69
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana raz w ciągu 4 lat
W styczniu 2016 r. przeprowadziliśmy ostatnią inwentaryzację środków trwałych, znajdujących się na terenie strzeżonym. Czy dla zachowania czteroletniego okresu wystarczającym będzie jej sporządzenie w styczniu (...)
str. 72
4.2.
Odpis aktualizujący należności w przypadku ewidencji wyłącznie na kontach zespołu 5
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5. Jak w związku z tym księgować odpisy aktualizujące wartość przeterminowanych należności? Zgodnie z art. 35b ustawy (...)
str. 73
4.3.
Rozliczenie zmiany wartości rynkowej inwestycji w nieruchomości
Spółka z o.o. posiada nieruchomość, którą po zakupie uznała za inwestycję. W przyszłości zamierza ją zbyć. Czy uzyskanie informacji o wzroście jej wartości może stanowić (...)
str. 74
4.4.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po terminie a obowiązek jego złożenia w KRS
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2018 r. nadal nie zostało zatwierdzone. Obecnie jest ono jeszcze badane przez biegłego rewidenta. Czy pomimo braku sporządzenia (...)
str. 74
4.5.
Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej
Posiadamy środek trwały, który ze względu na brak możliwości remontu zamierzamy zlikwidować. Jak udokumentować takie zdarzenie oraz jak wyksięgować taki środek trwały z ksiąg rachunkowych? (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.