Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.119 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Składanie CIT i sprawozdań finansowych w formie elektronicznej - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Zeznanie CIT-8 składane w formie elektronicznej
Podatnicy CIT są zasadniczo obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie (CIT-8), według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca (...)
str. 4
1.2.
Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań
Od 13 marca 2019 r. kolejna grupa przedsiębiorców (działających poza sektorem finansowym) może sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Zgodnie z informacjami zawartymi (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Będzie nowy wykaz podatników VAT
W dniu 12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez Ministra Finansów, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)
str. 6
2.
Nowe zwolnienie z CIT związane ze wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich
W Dzienniku Ustaw z 15 marca 2019 r., pod poz. 504, opublikowano ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wypłata zysku spółki osobowej dokonana w formie niepieniężnej - podatki i ewidencja księgowa
W sytuacji, gdy spółka jawna lub komandytowa (dalej: spółka osobowa) wypracuje za dany rok obrotowy zysk, to może go przeznaczyć m.in. na wypłatę dla wspólników. (...)
str. 7
1.1.
Podstawa prawna wypłaty zysku spółki osobowej
Zasady podziału zysku w spółce osobowej Podział (lub pokrycie) wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić: po zatwierdzeniu sprawozdania (...)
str. 7
1.2.
Przekazanie składnika majątku spółki osobowej w ramach wypłaty z zysku a PIT/CIT
Jak już wspomnieliśmy, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka osobowa, lecz jej wspólnicy. Przychody uzyskane z tytułu udziału w takiej spółce "przypisywane" są do poszczególnych (...)
str. 9
1.3.
Niepieniężna wypłata zysku spółki osobowej - skutki w VAT
Przekazanie składnika majątku wspólnikowi jako czynność opodatkowana VAT W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że spółka osobowa jest podatnikiem dla celów VAT. Odnosząc się do skutków (...)
str. 10
1.4.
Ewidencja księgowa przekazania wspólnikowi składnika majątku spółki osobowej w ramach wypłaty z zysku
Jeśli przekazany wspólnikowi (w ramach wypłaty zysku) składnik majątku stanowił środek trwały, który w momencie przekazania go wspólnikowi podlegał amortyzacji, to (podobnie jak dla celów (...)
str. 11
2.
Kary/odszkodowania ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze są niekiedy zobowiązane do wypłacania różnego rodzaju kar/odszkodowań, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą to być np. kary/odszkodowania związane z wadami dostarczanych (...)
str. 12
2.1.
Zapłata kary a VAT
Kara a obowiązek podatkowy w VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się (...)
str. 12
2.2.
Rozliczenie kar/odszkodowań dla celów podatku dochodowego
Podatnicy, którzy zostali obciążeni różnego rodzaju karami (odszkodowaniami), rozstrzygając, czy kary (odszkodowania) te mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, muszą ustalić, czy: nie zostały one (...)
str. 14
2.3.
Ewidencja księgowa kar/odszkodowań
Dla celów bilansowych kary/odszkodowania, którymi jednostka została obciążona, kwalifikowane są do pozostałych kosztów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości). (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Potwierdzenie wysokości należności przez kontrahenta a moment wykonania usługi - w świetle wyroku NSA
W przypadku świadczenia usług obowiązek podatkowy w VAT powstaje co do zasady z chwilą wykonania usługi (patrz: art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). W (...)
str. 17
2.
Odrębne umowy na wykonanie usługi budowlanej i dostawę towaru a odwrotne obciążenie VAT - interpretacja KIS
Fakt zawarcia odrębnych umów na wykonanie usługi budowlanej i dostawę towaru nie przesądza o kwalifikacji danych czynności dla celów VAT i sposobie ich opodatkowania. Jeżeli (...)
str. 19
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Preferencyjna cena na usługi świadczone dla pracowników a VAT
Czynny podatnik VAT prowadzi pływalnię, sprzedaż ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Postanowił on, że pracownicy pływalni (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) będą płacili za bilet wstępu (...)
str. 21
3.2.
Sporządzanie PIT-37 przez biuro rachunkowe a kasa fiskalna
Biuro rachunkowe prowadzi klientom PKPiR, rozlicza VAT, nie posiada kasy fiskalnej. Czy ma ono obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, jeżeli dokona rocznego rozliczenia (...)
str. 23
3.3.
Duplikat faktury a ulga na złe długi - termin odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu 2018 r. nabyłem towar handlowy. Nie otrzymałem jednak wystawionej wówczas faktury i nie uregulowałem zobowiązania wobec kontrahenta. W styczniu (...)
str. 25
3.4.
Wystawienie faktury z tytułu WDT przed dostawą towaru - rozliczenie VAT
Czynny podatnik VAT rozlicza VAT miesięcznie. W lutym 2019 r. wystawił on fakturę z tytułu WDT na rzecz kontrahenta z Belgii (w lutym br. przeniesiono (...)
str. 27
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości to tzw. koszty pośrednie, także wtedy, gdy dotyczą gruntów/budynków/budowli wykorzystywanych wyłącznie do działalności produkcyjnej. (interpretacja indywidualna (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.
Rok podatkowy spółki z o.o. jest inny niż kalendarzowy i obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Obecny rok podatkowy spółki (...)
str. 31
2.2.
Ceny transferowe - obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji za 2018 r.
Ze względu na obroty przewyższające 2 mln euro spółka z o.o. za 2017 r. po raz pierwszy sporządzała dokumentację cen transferowych na poziomie lokalnym i (...)
str. 33
2.3.
Strata w stowarzyszeniu a CIT
Jesteśmy stowarzyszeniem korzystającym ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. W 2017 r. poniesione przez stowarzyszenie i wykazane (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Paliwo zużyte w prywatnych jazdach samochodem służbowym - kolejny korzystny wyrok NSA
Ryczałtowo określona wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie mu paliwa. (wyrok NSA z 8 (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - PIT i ZUS
Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy różnego rodzaju usługi (np. monterskie, budowlane) za granicą. W celu wykonania ww. usług wysyła za granicę, w ramach (...)
str. 38
2.2.
Opłata za pobyt w dziennym ośrodku wsparcia a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
Czy można odliczyć od dochodu, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, opłatę za dzienny pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) osoby (...)
str. 42
2.3.
Odliczenie od dochodu wpłat dokonanych na IKZE
Czy w zeznaniu rocznym można odliczyć od dochodu środki zgromadzone w pakiecie emerytalnym prowadzonym przez bank? Jeżeli pakiet emerytalny prowadzony przez bank stanowi indywidualne konto (...)
str. 43
2.4.
Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę a obowiązki pracodawcy jako płatnika PIT
Nasza firma zatrudniła obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę. Czy mamy obowiązek żądać od tego pracownika certyfikatu rezydencji bądź oświadczenia o rezydencji podatkowej? Czy (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki wspólne inwestora i wykonawcy a koszt wytworzenia środka trwałego - interpretacja KIS
W przypadku, gdy inwestor i wykonawca ponoszą wspólne wydatki związane z realizacją inwestycji, koszt wytworzenia budowanego środka trwałego zwiększy jedynie część wydatków obciążająca inwestora. (interpretacja (...)
str. 47
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny od środków trwałych nabytych w 2017 r., a oddanych do używania w 2019 r.
Przed 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy inwestycję budowlaną, którą obecnie oddaliśmy do użytku. Również w 2017 r. zostały nabyte środki trwałe (przeznaczone do wykorzystania w (...)
str. 49
3.
Wydatki na nadzór nad budową środka trwałego a jego wartość początkowa
Jednostka wybudowała kilka środków trwałych. W związku z tym zatrudniła inspektora nadzoru, który otrzymał wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu budowy wszystkich obiektów. Czy (...)
str. 49
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu ZUS RPA
Formularz ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z (...)
str. 51
2.
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi na mocy ugody
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę i wypłaciliśmy mu ekwiwalent za urlop. Były pracownik uznał, iż kwota ekwiwalentu została zaniżona i złożył pozew o wyższą (...)
str. 53
3.
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego
W okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy pracownik przez dwa miesiące korzystał z urlopu bezpłatnego. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia (...)
str. 55
IX.
PRAWO PRACY
1.
Kontynuowanie dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu
W kwietniu 2019 r. zatrudnimy kilku pracowników, którzy pracowali już w naszej firmie. Jeden z nich w latach 1997-1998, inni w okresie od 2015 do (...)
str. 56
2.
Ustalanie stażu urlopowego pracownika
Od 1 kwietnia 2019 r. na okres 1 roku w naszej firmie podjął zatrudnienie pracownik, który przedłożył świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz świadectwa pracy. Jeden (...)
str. 58
3.
Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny to nie urlop dodatkowy
Pracownik, który we wrześniu 2018 r. otrzymał orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wystąpił z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy celem wzięcia udziału (...)
str. 59
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
Elementy sprawozdania finansowego sp. z o.o. sporządzone w postaci nieustrukturyzowanej
Czy sprawozdanie z działalności jednostki (spółki z o.o.) oraz uchwały zgromadzenia wspólników mogą być przekazane do KRS w formie nieustrukturyzowanej, np. pdf? W przypadku podmiotów (...)
str. 61
1.2.
Zgłoszenie sprawozdania finansowego sp. z o.o. do KRS
Kto dokonuje zgłoszenia stosownych dokumentów spółki z o.o. do KRS? W myśl art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa w KRS roczne (...)
str. 61
1.3.
Forma składania sprawozdań finansowych stowarzyszeń
W związku z elektronizacją sprawozdań finansowych proszę o wyjaśnienie zasad sporządzania oraz przekazywania (papierowo czy elektronicznie) sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz urzędu skarbowego (...)
str. 62
1.4.
Elektroniczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury
Jesteśmy instytucją kultury - biblioteką. Posiadamy osobowość prawną. Obecnie sprawozdania finansowe musimy sporządzać tylko w wersji elektronicznej. Czy musimy sporządzać sprawozdanie finansowe w formacie xml, (...)
str. 64
1.5.
Sprawozdanie finansowe koła łowieckiego
Proszę o informacje dotyczące sporządzania oraz przekazywania sprawozdań finansowych kół łowieckich będących członkami Zrzeszenia Polskiego Związku Łowieckiego. Sprawozdanie finansowe koła łowieckiego powinno zostać sporządzone w (...)
str. 65
2.
Ewidencja księgowa i wykazanie w sprawozdaniu finansowym zaliczek na podatek dochodowy
Zaliczki na podatek dochodowy naszej spółki z o.o. księgujemy co miesiąc. Ostatnią zaliczkę za 2018 r. zapłaciliśmy w styczniu 2019 r. Czy taką zaliczkę powinniśmy (...)
str. 66
3.
Koszty opłaty recyklingowej dotyczącej 2018 r. a zapłaconej w marcu 2019 r.
W 2018 r. uruchomiliśmy sprzedaż artykułów spożywczych. Za określone torby foliowe pobieramy opłatę recyklingową. Ponieważ odprowadzenie takich opłat następuje w roku następnym, mamy wątpliwość, jak (...)
str. 70
4.
Koszty pośrednie w koszcie wytworzenia
Spółka z o.o. prowadzi zadania (usługi) budowlane na zlecenie innych podmiotów. Na ich realizację ponoszone są zarówno koszty bezpośrednie (rozliczane są na konkretne zadania), jak (...)
str. 72
5.
Faktura wystawiona w złotych, zapłata w euro a uzgodnienie salda rozrachunków
Polska firma wystawiła innej krajowej jednostce fakturę w złotych. Następnie uzgodniono, że zapłata zostanie dokonana w euro. W wyniku zastosowania różnych kursów walut do wyceny (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.