Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą
Dodatek nr 10
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7
z dnia 01.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Dochody uzyskane za granicą przez osobę fizyczną, która jest polskim rezydentem podatkowym - co do zasady - podlegają rozliczeniu w naszym kraju, zgodnie z przepisami (...)
str. 3
I.
USTALENIE REZYDENCJI PODATKOWEJ
Zakres obowiązku podatkowego w Polsce zależy od miejsca rezydencji podatkowej danej osoby. W praktyce jednak kwestia ta często budzi wątpliwości interpretacyjne.
str. 4
1.
Zakres obowiązku podatkowego w Polsce
Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł (...)
str. 4
2.
Miejsce zamieszkania
Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1a ustawy o PDOF, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która: 1) posiada na (...)
str. 4
3.
Ośrodek interesów życiowych
Ośrodek interesów życiowych, to centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika. Tak stanowi art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o PDOF. Ustawodawca nie precyzuje jednak, (...)
str. 5
II.
METODY ZAPOBIEGANIA PODWÓJNEMU OPODATKOWANIU
Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą kluczowe znaczenie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania, określona w umowie zawartej przez Polskę z państwem, w którym dana osoba (...)
str. 9
1.
Metoda wyłączenia z progresją
Według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2018 r. metodę wyłączenia z progresją (np. w stosunku do przychodów uzyskanych z pracy najemnej lub z działalności (...)
str. 9
2.
Metoda odliczenia proporcjonalnego
Według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2018 r. metodę odliczenia proporcjonalnego (np. w stosunku do przychodów uzyskanych z pracy najemnej lub z działalności gospodarczej (...)
str. 12
III.
ULGI I PREFERENCJE PODATKOWE
Osoby, które uzyskują dochody poza granicami kraju, mają prawo korzystać z odliczeń od dochodu i od podatku na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie o PDOF. (...)
str. 14
1.
Składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych
Odliczeniu od dochodu i odpowiednio od podatku dochodowego, podlegają m.in. składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: w (...)
str. 14
2.
Ulga abolicyjna
Podatnicy, którzy za granicą uzyskali dochody (przychody) podlegające rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia: 1) ze stosunku pracy (stosunku służbowego, z pracy nakładczej (...)
str. 15
3.
Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub rozliczenie samotnego rodzica
Zarówno przy metodzie wyłączenia z progresją, jak i przy metodzie proporcjonalnego odliczenia, możliwe jest wspólne rozliczenie podatku dochodowego z małżonkiem bądź preferencyjne rozliczenie podatku przez (...)
str. 17
IV.
PRZELICZANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I PODATKU NA ZŁOTE
Stosownie do art. 11a ustawy o PDOF wyrażone w walutach obcych: przychody (m.in. z pracy najemnej za granicą), koszty uzyskania przychodów, kwoty uprawniające do odliczenia (...)
str. 18
1.
Kiedy dochody z pracy najemnej podlegają opodatkowaniu za granicą?
Zgodnie z zasadą wyrażoną w umowach o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających (...)
str. 19
1.1.
Obliczenie dni pobytu pracownika w innym państwie
Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD, obliczanie długości pobytu w danym państwie jest dokonywane poprzez stosowanie metody opartej na "dniach fizycznej obecności". Oznacza to, (...)
str. 20
1.2.
Pojęcie pracodawcy
Jednym z warunków, od których spełnienia zależy to, czy wynagrodzenie za pracę najemną w innym państwie będzie opodatkowane tylko w Polsce, jest wypłacanie tego wynagrodzenia (...)
str. 22
1.3.
Zakład pracodawcy za granicą
Kolejny warunek, od którego zależy opodatkowanie wynagrodzenia tylko w Polsce wymaga, aby wynagrodzenie wypłacane osobie będącej polskim rezydentem za pracę wykonywaną w innym państwie nie (...)
str. 23
1.4.
Szczególne uregulowania dla niektórych grup zatrudnionych
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z reguły przewidują, że dochody za pracę osób zatrudnionych na pokładzie statku morskiego lub samolotu albo statku żeglugi śródlądowej, eksploatowanych (...)
str. 25
2.
Pojęcie przychodów z pracy najemnej
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, każde przysporzenie majątkowe uzyskane przez pracownika od pracodawcy w związku z zawartą umową (...)
str. 26
3.
Praca za granicą a podróż służbowa
Zgodnie z art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy, podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba (...)
str. 27
4.
Zwolnienie od podatku kwoty stanowiącej równowartość 30% diet
Pracownik, który udaje się do miejsca ustalonego w umowie o pracę, jako miejsce jej wykonywania, nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § (...)
str. 27
5.
Przewóz i zakwaterowanie pracowników niebędących w podróży służbowej
Bezpośrednio po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 organy podatkowe prezentowały pogląd, że sfinansowanie pracownikom kosztów noclegów i przejazdów (...)
str. 29
6.
Koszty uzyskania przychodów
Wykonywanie pracy za granicą nie pozbawia podatnika możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 i ust. (...)
str. 30
7.
Obliczenie dochodu z pracy najemnej za granicą
Zasady obliczania dochodu z pracy najemnej za granicą, są takie same bez względu na kraj uzyskania wynagrodzenia oraz stosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Do obliczenia (...)
str. 31
8.
Zaliczki na podatek dochodowy
8.1. Zaliczka po powrocie do kraju Na gruncie polskich przepisów prawa podatkowego, zagraniczny pracodawca, który nie posiada w Polsce siedziby (zakładu, oddziału ani przedstawicielstwa) nie (...)
str. 31
8.1.
Zaliczka po powrocie do kraju
Na gruncie polskich przepisów prawa podatkowego, zagraniczny pracodawca, który nie posiada w Polsce siedziby (zakładu, oddziału ani przedstawicielstwa) nie jest w Polsce płatnikiem zaliczek na (...)
str. 31
8.2.
Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek
Generalnie pracodawca jest obowiązany (jako płatnik) obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tego pracodawcy przychody ze (...)
str. 32
8.3.
Zaliczka na podatek dochodowy pracownika oddelegowanego za granicę
Jeżeli pracodawca jest obowiązany do poboru i odprowadzenia do polskiego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, to w celu (...)
str. 34
8.4.
Zaliczki od dochodów otrzymywanych z zagranicy bez pośrednictwa płatnika
Polski rezydent, który otrzymuje z zagranicy dochody za pracę wykonywaną na terytorium naszego kraju na podstawie umowy o pracę zawartej z zagranicznym podmiotem, który nie (...)
str. 34
9.
Zeznanie podatkowe PIT-36 za 2018 r.
Sposób rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej za granicą w rocznym zeznaniu PIT-36 zależy od tego, czy do dochodów tych ma zastosowanie metoda wyłączenia (...)
str. 35
9.1.
Obliczenie podatku z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją
Dochody uzyskane z pracy najemnej za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, należy wykazać w części H zeznania PIT-36 za 2018 r., (...)
str. 35
9.2.
Obliczenie podatku z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego
Osoba, która w 2018 r. uzyskała za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, ma obowiązek rozliczyć te dochody w rocznym zeznaniu PIT-36 (...)
str. 37
1.
Kiedy dochody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu za granicą?
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, z reguły stanowią, iż zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba (...)
str. 39
2.
Pojęcie zagranicznego zakładu
Ustawa o PDOF definiuje zagraniczny zakład, jako: stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na (...)
str. 39
3.
Budowa jako zagraniczny zakład
"Zakładem" - w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - jest również plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne, jeżeli trwają one dłużej niż okres (...)
str. 42
4.
Dochód zagranicznego zakładu i jego opodatkowanie
Jeżeli polski rezydent wykonuje działalność gospodarczą w innym państwie poprzez położony tam zakład, to uzyskane dochody (przychody) mogą być opodatkowane w tym państwie, tylko w (...)
str. 43
4.1.
Metoda wyłączenia z progresją
Jeżeli polski rezydent oprócz dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą przy pomocy zakładu, wolnych od opodatkowania w Polsce (na mocy właściwej umowy o unikaniu (...)
str. 44
4.2.
Metoda odliczenia proporcjonalnego
Jeżeli polski rezydent wykonuje działalność gospodarczą za granicą przez położony tam zakład, a dochody uzyskane z takiej działalności nie są zwolnione od opodatkowania w Polsce (...)
str. 46
VII.
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE
Na gruncie polskich przepisów o podatku dochodowym, przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z działalności artystycznej, literackiej, publicystycznej, z uprawiania sportu, z tytułu powołania do (...)
str. 47
1.
Dochody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło
W myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PDOF, przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane (...)
str. 48
2.
Wynagrodzenia członków zarządu lub innych organów spółki
Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, polski ustawodawca zalicza (...)
str. 49
3.
Dochody z działalności artystycznej i sportowej
Przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, trenerskiej, jak również z uprawiania sportu, zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. (...)
str. 50
4.
Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą z działalności wykonywanej osobiście
Opodatkowane za granicą dochody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PDOF, podlegają rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem właściwej metody (...)
str. 50
5.
Dochody otrzymywane z zagranicy bez pośrednictwa płatnika
Jeżeli osoba zamieszkała w Polsce otrzymuje z zagranicy, bez pośrednictwa płatnika, dochody z działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 (...)
str. 52
VIII.
STYPENDIA
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z reguły zawierają postanowienia, na mocy których świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który (...)
str. 53
IX.
EMERYTURY I RENTY
Większość umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu określa zasadę, zgodnie z którą emerytury i renty wypłacane w związku z wcześniej świadczoną pracą najemną, osobie mającej miejsce (...)
str. 55
X.
DOCHODY KAPITAŁOWE
Dochody (przychody), o których w mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy o PDOF, tj.: odsetki od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek (...)
str. 58
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.