Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (605) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (531) z dnia 01.02.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów - wyjaśnienia Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość finansowa zamieściło wyjaśnienia (w formie pytań i odpowiedzi) dotyczące terminu przeprowadzenia inwentaryzacji środków (...)
str. 4
2.
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych... zamieściło odpowiedź na pytanie (...)
str. 5
3.
Komisja UE przyjęła zmiany Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 14 stycznia 2021 r. nr L 11 opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2021/25 z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Jesteśmy spółką z o.o. oraz jednostką mikro i sporządzamy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Czy w sprawozdaniu finansowym powinniśmy zawrzeć (...)
str. 7
2.
Dane wykazywane w informacjach uzupełniających do bilansu, sporządzanych przez jednostkę mikro
Nasza jednostka przyjęła status jednostki mikro i skorzystała z możliwości niesporządzania informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Czy w informacjach (...)
str. 10
3.
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r.
W naszej spółce rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Obecnie okazało się, że w księgach rachunkowych 2020 r. ujęliśmy błędnie zadekretowaną fakturę kosztową. Jak (...)
str. 12
4.
Zaliczki wpłacone na poczet zysku w spółce komandytowej UWAGA! Zmiana terminów
W spółce komandytowej jest trzech wspólników. W ciągu 2020 r. wspólnicy pobierali zaliczki na poczet zysku, z których się nie rozliczają. Zaliczka pobrana przez jednego (...)
str. 13
II.
Udzielenie rabatu dotyczącego sprzedaży z roku poprzedniego
W lutym 2021 r. wystawiliśmy naszym kontrahentom faktury korygujące, które dotyczą udzielenia rabatów cenowych do dokonanych przez nich zakupów w 2020 r. Czy nasze przychody (...)
str. 17
1.
Moment ujęcia w księgach faktury korygującej
Przepisy prawa bilansowego nie określają daty (momentu), pod którą dokonuje się korekty przychodów ze sprzedaży. W odniesieniu do wszelkich korekt przychodów wskazane jest uwzględniać art. (...)
str. 17
2.
Zniesienie formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę
Od 1 stycznia 2021 r. zniesiono formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. W świetle bowiem obowiązującego od 1 stycznia (...)
str. 18
3.
Różnica pomiędzy bilansowym i podatkowym ujęciem korekty przychodu ze sprzedaży
Dla celów podatku dochodowego zasady dokonywania korekt zostały uregulowane w art. 12 ust. 3j-3m updop oraz art. 14 ust. 1m-1p updof. W świetle tych przepisów, (...)
str. 19
4.
Przykład rozliczenia rabatu cenowego na przełomie lat obrotowych
Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. przyznała w 2021 r. nabywcy towarów rabat cenowy, dotyczący zakupów dokonanych w 2020 r. Z faktury korygującej wystawionej w (...)
str. 20
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy regulują przepisy rozdziału 4 ustawy o rachunkowości, przy czym szczegółowe zasady przeliczania rozrachunków w walutach obcych na (...)
str. 21
2.
Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
Sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic kursowych reguluje art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu powstałe różnice kursowe ujmuje się w (...)
str. 22
3.
Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym
W ewidencji księgowej różnice kursowe rozliczane wynikowo ujmuje się odrębnie, tj. dodatnie różnice kursowe ujmuje się na koncie 75-0 "Przychody finansowe", a ujemne - na (...)
str. 23
4.
Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję różnic kursowych i ich prezentację w sprawozdaniu finansowym
Przykład Wycena należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy I. Założenia: Spółka "Y" wykazuje na dzień bilansowy (31 grudnia 2020 r.) (...)
str. 23
5.
Przedpłaty, zaliczki, zadatki wyrażone w walucie obcej
W przypadku gdy jednostka wpłaciła lub otrzymała przedpłatę (zaliczkę, zadatek) przed dniem bilansowym, a realizacja dostawy nastąpi w roku następnym, kwota tej zaliczki widnieje w (...)
str. 26
1.
Definicja zobowiązań finansowych
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 27 ustawy o rachunkowości, zobowiązania finansowe to wszelkiego rodzaju zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych (w tym (...)
str. 27
2.
Wycena początkowa zobowiązań finansowych w zależności od przepisów stosowanych do ich wyceny
Wycena zobowiązań finansowych, podobnie jak aktywów finansowych, uzależniona jest od przepisów, jakie stosuje się do ich wyceny. Podstawowe akty prawne regulujące zasady wyceny to ustawa (...)
str. 27
3.
Wycena bilansowa zobowiązań finansowych
Zasady wyceny bilansowej zobowiązań finansowych według ustawy o rachunkowości Wycena bilansowa zobowiązań finansowych jest kolejnym obszarem różnic między ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie (...)
str. 30
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Uwzględnienie kosztów zużycia mediów w wartości początkowej obiektu budowanego siłami obcymi
Zleciliśmy budowę środka trwałego (budynku biurowego) firmie zewnętrznej. Zapewniamy dostawę energii i innych mediów na tę budowę. W jakiej wartości powinniśmy ustalić wartość początkową obiektu (...)
str. 33
2.
Przebudowa hali produkcyjnej na budynek biurowy
Spółka z o.o. od 15 lat posiada halę produkcyjną, którą amortyzuje stawką 2,5%. Obecnie podjęto decyzję o przebudowie tej hali na budynek biurowy. Dokonano gruntownej (...)
str. 34
3.
Klasyfikacja budynku mieszkalnego wykorzystywanego na prowadzenie działalności do właściwego rodzaju KŚT
Planujemy zakupić budynek, który w dokumentach widnieje jako budynek mieszkalny, pomimo że od lat jest wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej. Budynek ma dwie kondygnacje, konstrukcja (...)
str. 35
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Porównanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat z wariantem porównawczym
Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym - w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W jednostkach stosujących (...)
str. 37
2.
Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy
Wynik finansowy działalności danej jednostki osiągnięty w ciągu roku obrotowego ustala się na koncie 86 "Wynik finansowy". Księgowe jego wyznaczenie polega na przeksięgowaniu obrotów wszystkich (...)
str. 38
3.
Przykład ustalenia wyniku finansowego w jednostce handlowej stosującej konta zespołu 5
Jednostki handlowe do ewidencjonowania i rozliczania kosztów działalności handlowej używają konto 51 "Koszty działalności podstawowej - handlowej". Do kosztów handlowych zalicza się wszystkie koszty pozostające (...)
str. 39
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych - wyjaśnienie Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące zasad ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych. (...)
str. 41
2.
Odsetki od zaciągniętych kredytów w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące ewidencji odsetek od kredytów zaciągniętych przez jednostkę (...)
str. 42
3.
Niedobór zawiniony pozostałych środków trwałych, stwierdzony podczas inwentaryzacji w jednostce budżetowej
Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w jednostce budżetowej stwierdzono niedobór pozostałych środków trwałych. Niedobór ten uznano za zawiniony i jego wartością obciążono osobę materialnie odpowiedzialną. Jak rozliczyć (...)
str. 43
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Ustalanie stawek amortyzacji bilansowej oraz podatkowej budynków niemieszkalnych
Spółka z o.o. nabyła obiekt handlowy (używany ponad 40 lat) i zamierza ustalić stopę procentową amortyzacji tego środka trwałego dla celów bilansowych w wysokości 2,5% (...)
str. 46
1.
Amortyzacja bilansowa budynków niemieszkalnych
Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji (por. art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Jednak (...)
str. 46
2.
Amortyzacja podatkowa budynków niemieszkalnych
Przepisy o podatku dochodowym zarówno od osób prawnych, jak i osób fizycznych regulują szczegółowo zasady amortyzacji, w tym amortyzacji budynków niemieszkalnych używanych lub ulepszonych. Podstawową (...)
str. 47
3.
Ewidencja księgowa amortyzacji budynków niemieszkalnych
Z treści pytania wynika, iż jednostka nabyła używany budynek handlowy. Bilansowo budynek ten zamierza amortyzować stawką 2,5% (co oznacza to, że określony przez jednostkę okres (...)
str. 48
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Cel aktualizacji wyceny wartości bilansowej aktywów
Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (...)
str. 49
2.
Sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty
Z pkt 6.2.1 KSR nr 4 wynika, że jednostka ustala, które spośród trwałych i obrotowych aktywów zidentyfikowanych zgodnie z rozdziałem V KSR nr 4 i (...)
str. 49
3.
Aktualizacja kwoty wymaganej zapłaty na dzień bilansowy
Jednostka aktualizuje, na dzień bilansowy, w księgach rachunkowych kwotę wymaganej zapłaty w sposób podany w pkt 6.2.10-6.2.12 KSR nr 4. Według standardu kwotę wymaganej zapłaty (...)
str. 51
4.
Weryfikacja należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa jej uzyskania - checklista
Z pkt 6.2.13 KSR nr 4 wynika, że realność zaktualizowanej na dzień bilansowy kwoty wymaganej zapłaty danej należności podlega w każdym przypadku weryfikacji pod kątem (...)
str. 51
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na jakim koncie ująć koszty zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z pandemią?
Nasza jednostka, w związku z pandemią, zakupuje maseczki, rękawiczki ochronne oraz środki dezynfekujące dla pracowników. Czy koszty dotyczące takich zakupów powinniśmy ujmować na koncie "Ubezpieczenia (...)
str. 54
2.
Jak potwierdzić saldo należności wyrażonej w walucie obcej?
W 2020 r. rozpoczęliśmy współpracę z kontrahentem z Wielkiej Brytanii. Na dzień bilansowy posiadamy nieuregulowaną należność od tego kontrahenta w funtach brytyjskich. W jaki sposób (...)
str. 54
3.
Kiedy stosuje się cenę nabycia i cenę zakupu w odniesieniu do materiałów?
W jakich sytuacjach materiały powinny być ewidencjonowane w księgach rachunkowych według cen nabycia, a kiedy można zastosować cenę zakupu? Ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce wybór (...)
str. 55
4.
Jaką postać powinno mieć sprawozdanie z badania sporządzone przez biegłego rewidenta?
Jesteśmy jednostką niewpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sprawozdanie finansowe naszej jednostki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy sprawozdanie z badania musi mieć postać elektroniczną? Każde (...)
str. 56
IX.
Z listów Czytelników
1.
Koszty likwidacji zapasów i odwołanych podróży służbowych w związku z COVID-19
W związku z pandemią nasza jednostka musiała zlikwidować część zapasów oraz odwołać zaplanowane podróże służbowe. Czy koszty związane z powyższymi działaniami należy zaliczyć do pozostałych (...)
str. 56
2.
Faktura zakupu wystawiona w grudniu 2020 r., którą nabywca otrzymał i opłacił w styczniu 2021 r.
W styczniu 2021 r. otrzymaliśmy dostawę materiałów wraz z wystawioną w grudniu 2020 r. fakturą. Należność wynikającą z tej faktury uregulowaliśmy w styczniu 2021 r. (...)
str. 57
3.
Udokumentowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług
Osoby zatrudnione w naszej spółce na umowę zlecenia wyjeżdżają do Niemiec jako opiekunki osób starszych. W związku z epidemią poddają się testowi na COVID-19. Opiekunki (...)
str. 58
4.
Ujęcie otrzymanego zadatku w księgach i sprawozdaniu finansowym
W listopadzie 2020 r. zawarliśmy umowę przedwstępną na sprzedaż lokalu użytkowego. Kupujący wpłacił wówczas na nasze konto zadatek. Po otrzymaniu zadatku wydaliśmy kupującemu lokal (tj. (...)
str. 59
5.
Obciążenie eksportera przez firmę kurierską płatnościami z tytułu zobowiązań celnych nieopłaconych przez nabywcę
Spółka w czerwcu 2020 r. dokonała eksportu towarów poza terytorium UE. Towary dostarczono za pośrednictwem firmy kurierskiej. Spółka otrzymała komunikat wywozu IE599 wraz z potwierdzeniem (...)
str. 61
6.
Obowiązki sprawozdawcze spółki komandytowej, której rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy
Rokiem obrotowym spółki komandytowej jest okres od 1 sierpnia do 31 lipca. W związku ze zmianą przepisów podatkowych spółka jest podatnikiem CIT od 1 stycznia (...)
str. 61
7.
Moment zamknięcia i otwarcia ksiąg w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną
Spółka z o.o. komandytowa 31 grudnia 2020 r. przekształciła się w spółkę jawną (wpis do KRS 31 grudnia 2020 r.). Czy w takim przypadku wystąpił (...)
str. 63
8.
Ewidencja przerobu materiałów powierzonych przez kontrahenta
Firma produkcyjna świadczy usługi przerobu materiałów powierzonych. Wyrób, który powstaje z usługi, w przypadku materiałów własnych jest wyrobem gotowym. Jak ewidencjonować obrót materiałów powierzonych oraz (...)
str. 63
9.
Ujęcie służebności przesyłu w księgach rachunkowych i zasadność utworzenia rezerwy na ten cel
Jesteśmy spółką z o.o., której podstawową działalnością jest pobór, dostarczanie i uzdatnianie wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W 2019 r. utworzyliśmy rezerwę na (...)
str. 64
10.
Otrzymana od gminy dotacja i jej zwrot w księgach rachunkowych
Nasz klub sportowy otrzymuje od gminy dotacje na prowadzenie działalności. Umowę dotacji księgujemy: Wn konto 24-1 (gmina), Ma konto 84, zaś jej wpływ: Wn konto (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.