Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 13:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (540) z dnia 20.06.2021
Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Dodatek nr 10
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12
z dnia 20.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
SAMOCHÓD OSOBOWY STANOWIĄCY ŚRODEK TRWAŁY
1.
Elementy składające się na wartość początkową
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości początkowej. Wartością początkową, w przypadku zakupu samochodu jest jego cena nabycia, zdefiniowana w art. 28 (...)
str. 2
2.
Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej
Z treści art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości wynika, że cena nabycia środka trwałego obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przyjęcia go (...)
str. 4
3.
Ustalenie amortyzacji bilansowej i podatkowej
Bilansowa amortyzacja samochodu osobowego Dla celów bilansowych samochód osobowy zakwalifikowany do środków trwałych amortyzuje się według zasad ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 6
4.1.
Ulepszenie w świetle prawa bilansowego
Według definicji zawartej w art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przez ulepszenie środka trwałego rozumie się poniesione koszty dotyczące przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji (...)
str. 8
4.2.
Dodatkowe wyposażenie samochodu według przepisów podatkowych
Dodatkowe wyposażenie samochodu o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł W świetle przepisów podatkowych środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, (...)
str. 9
4.3.
Prawo do odliczenia VAT od dodatkowego wyposażenia samochodu
Generalnie od wydatków na samochody osobowe można odliczać VAT w wysokości 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze, dokumencie celnym itp. (por. art. 86a ust. 1 (...)
str. 11
4.4.
Ujęcie w księgach dodatkowego wyposażenia samochodu
Ewidencję księgową zakupu dodatkowego wyposażenia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jednostki, w przypadku gdy wartość tego wyposażenia nie przekracza kwoty 10.000 zł określonej w polityce (...)
str. 11
5.1.
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży firmowego samochodu
W świetle definicji zawartej w pkt 3.11 KSR nr 11 "Środki trwałe" rozchód środka trwałego to wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące zaprzestaniem ujmowania środka (...)
str. 14
5.2.
Skutki sprzedaży samochodu osobowego w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
Sprzedaż samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych od 1 stycznia 2019 r. W świetle regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., w przypadku samochodów osobowych, (...)
str. 16
5.3.
Korekta VAT naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu
Obecnie podatnicy VAT mogą generalnie odliczać 50% VAT naliczonego od zakupu samochodu osobowego. Pełne odliczenie VAT możliwe jest po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie (...)
str. 18
II.
PRYWATNY SAMOCHÓD PRACOWNIKA UŻYWANY W CELACH SŁUŻBOWYCH
1.1.
Zasady zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych do jazd lokalnych
Zasady ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnych pojazdów w celach służbowych do jazd lokalnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca (...)
str. 19
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie miesięcznego ryczałtu
Kwoty wypłacane pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów osobowych w celach służbowych w jazdach lokalnych stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu (...)
str. 22
1.3.
Bilansowe rozliczenie ryczałtu samochodowego
Zwrot pracownikowi poniesionych przez niego kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych w formie ryczałtu odbywa się na podstawie przedstawionego przez pracownika comiesięcznego pisemnego oświadczenia (...)
str. 22
2.1.
Zasady zwrotu wydatków na samochód w podróży służbowej
Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w (...)
str. 24
2.2.
Skutki podatkowe używania własnego auta dla celów służbowych
Konsekwencje dla pracownika Z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof wynika, iż wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za (...)
str. 25
2.3.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na pojazdy samochodowe
Jeśli podróż służbową pracownik odbywa swoim prywatnym samochodem osobowym, to generalnie wydatki na paliwo do tego samochodu pracodawca zwraca mu na podstawie kilometrówki. W takim (...)
str. 27
2.4.
Księgowe rozliczenie wydatków na prywatne auto w podróży służbowej
Koszty podróży służbowych ujmuje się w księgach rachunkowych jako koszty działalności operacyjnej najczęściej na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub na odpowiednim koncie zespołu 5. (...)
str. 27
III.
SAMOCHÓD OSOBOWY UŻYWANY NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU
1.
Kwalifikacja leasingu według prawa bilansowego
W świetle przepisów o rachunkowości jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej (...)
str. 30
2.
Rozliczenie leasingu operacyjnego
Leasing operacyjny samochodu osobowego w podatku dochodowym i VAT W przypadku umowy leasingu, która dla celów podatku dochodowego uznawana jest za leasing operacyjny, opłaty ustalone (...)
str. 30
3.
Rozliczenie leasingu finansowego
Jeżeli leasing jest podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy, to raty leasingowej stanowiącej spłatę wartości samochodu, którą zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, nie (...)
str. 36
IV.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z SAMOCHODEM
1.
Samochody służbowe używane przez pracowników do celów prywatnych
Posiadamy samochody służbowe. Pracownicy mogą je wykorzystywać do celów prywatnych. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nieodpłatne świadczenia z tytułu wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do (...)
str. 38
1.1.
Ryczałt przysługujący pracownikowi za jazdy prywatne firmowym autem
Jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych, to uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Stosownie do art. 12 ust. 1 updof za przychody ze stosunku (...)
str. 38
1.2.
Składki ZUS od nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania służbowego auta do celów prywatnych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w (...)
str. 39
1.3.
VAT należny od nieodpłatnego udostępniania pracownikowi samochodu służbowego
W świetle art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w (...)
str. 40
1.4.
Ewidencja operacji związanych z nieodpłatnym udostępnianiem pracownikowi służbowego auta
W księgach rachunkowych pracodawcy nie ujmuje się przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych doliczonego pracownikowi statystycznie w danym (...)
str. 40
2.
Ubezpieczenie samochodu osobowego
Polisy ubezpieczeniowe użytkowanych przez naszą firmę samochodów osobowych dotyczą dwóch lat obrotowych. Jak rozlicza się w księgach rachunkowych takie ubezpieczenie samochodu przy uwzględnieniu przepisów podatkowych? (...)
str. 42
2.1.
Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa rozliczania kosztów ubezpieczenia w czasie, w zależności od stosowanego wariantu ewidencji kosztów 1. Rozliczanie kosztów ubezpieczenia w jednostce prowadzącej ewidencję kosztów tylko na (...)
str. 42
2.2.
Rozliczenie podatkowe składek na ubezpieczenie samochodu osobowego
Moment ujęcia składek na ubezpieczenie samochodu dla celów podatkowych Dla celów podatkowych wydatki na ubezpieczenie składników majątku, w tym ubezpieczenie samochodów osobowych, zalicza się do (...)
str. 44
2.3.
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia
Jeśli wartość posiadanego przez jednostkę samochodu osobowego przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza kwotę 150.000 zł, to składka AC jest zaliczana do kosztów podatkowych tylko w (...)
str. 46
3.
Naprawa powypadkowa i otrzymane odszkodowanie
W naszej firmie wypadkowi uległ samochód osobowy zaliczony do środków trwałych objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Ubezpieczyciel pokrył szkodę w kwocie netto plus 50% VAT, wykazanej (...)
str. 48
3.1.
Podatkowe zasady rozliczania naprawy powypadkowej
Powstanie przychodu podatkowego z tytułu otrzymanego odszkodowania Odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej stanowi przychód podatkowy (por. art. 12 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. (...)
str. 48
3.2.
Ewidencja księgowa skutków likwidacji szkody
Wydatki na naprawę samochodu osobowego oraz otrzymane w związku z tym odszkodowanie to koszty i przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, o których mowa (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.