Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (536) z dnia 20.04.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2021 r. pod poz. 572 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. (...)
str. 4
2.
Założenia do projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego kontynuacji działalności
Ministerstwo Finansów poinformowało 17 marca 2021 r., że Komitet Standardów Rachunkowości opublikował i przekazał do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
W 2021 r. otrzymaliśmy notę odsetkową wystawioną 31 grudnia 2020 r., dotyczącą przekroczenia terminów płatności faktur (nasze zobowiązania) z 2020 r. Termin zapłaty tej noty (...)
str. 8
2.
Prezentacja w bilansie nakładów na środek trwały w budowie
Do dnia bilansowego ponieśliśmy wydatki dotyczące budowy budynku biurowego. Budynek ten zostanie oddany do użytkowania w kolejnym roku obrotowym. W której pozycji bilansu sporządzanego według (...)
str. 9
3.
Ustalenie na dzień bilansowy salda konta 49 "Rozliczenie kosztów" i prezentacja w rachunku zysków i strat
Sporządzamy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5, a rachunek zysków i strat (...)
str. 10
4.
Wartość firmy w informacji dodatkowej jednostki małej
Jesteśmy jednostką sporządzającą sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. W jaki sposób w dodatkowych informacjach i objaśnieniach wyjaśnić okres odpisywania wartości (...)
str. 11
1.
Na czym polega zasada ciągłości?
Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada ciągłości, zwana również zasadą porównywalności, która określona została w art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Z przepisu (...)
str. 12
2.
Kiedy można odstąpić od stosowania zasady ciągłości?
Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość zmiany dotychczas stosowanych rozwiązań. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może bowiem, ze skutkiem od pierwszego dnia roku (...)
str. 13
3.
Co należy uznać za zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości według KSR nr 7?
Jednostka może zmienić przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w terminach określonych w przepisach o rachunkowości, jeżeli obowiązek taki wynika ze zmiany przepisów o rachunkowości lub jednostka (...)
str. 13
4.
Jak ująć w księgach i ujawnić w sprawozdaniu skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości?
W myśl pkt 3.11 KSR nr 7, zmianę zasad (polityki) rachunkowości jednostka ujmuje: a) stosując pełne podejście retrospektywne w przypadku: gdy zmiany przepisów o rachunkowości, (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ogólne zasady bieżącej wyceny zapasów
Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne (...)
str. 16
2.
Ceny przyjęte do ewidencji zapasów i odchylenia od tych cen
Cena ewidencyjna służy do ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia. Wyróżnia się stałe i zmienne ceny ewidencyjne. Zmienne ceny ewidencyjne to (...)
str. 17
3.
Sposoby ustalania odchyleń od cen ewidencyjnych
W celu doprowadzenia wartości rozchodu oraz pozostałego zapasu rzeczowych aktywów obrotowych do rzeczywistych cen zakupu (nabycia) lub kosztów wytworzenia należy rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych, (...)
str. 18
4.
Przykłady rozliczania odchyleń od stałych cen ewidencyjnych
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów ujmuje się na koncie 34-1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów". Konto to jest kontem (...)
str. 18
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Trwała utrata wartości licencji na oprogramowanie
Spółka z początkiem roku obrotowego zmieniła system zarządzania przedsiębiorstwem ERP, zastępując go nowym oprogramowaniem. Jednak system użytkowany dotychczas nie jest jeszcze zamortyzowany. Korzystamy z niego (...)
str. 24
2.
Zdarzenia losowe dotyczące środków trwałych w budowie
W wyniku zdarzenia losowego uszkodzeniu uległa jedna ze ścian budowanego budynku administracyjnego. Budowa będzie kontynuowana. Jak zaksięgować koszty związane z usunięciem powstałej szkody? Straty i (...)
str. 25
3.
Wydatki na przystosowanie wynajmowanego lokalu do używania
Jednostka poniosła wydatki na przystosowanie obcego lokalu do użytkowania w swojej działalności gospodarczej. Dokonała tego przed przyjęciem lokalu do użytkowania. Czy poniesione koszty stanowią ulepszenie (...)
str. 27
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Pojęcie kapitałów własnych i ich rodzaje
Każda jednostka posiada majątek niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Składniki tego majątku noszą nazwę aktywów. Źródłem ich finansowania są kapitały własne i obce. Sumę kapitałów (...)
str. 28
2.
Konto księgowe służące do ewidencji operacji dotyczących kapitału (funduszu) podstawowego
Do ewidencji zwiększeń, zmniejszeń i stanu kapitału lub funduszu podstawowego jednostki służy konto 80 "Kapitał (fundusz) podstawowy". Konto 80 jest kontem bilansowym pasywnym. Po stronie (...)
str. 29
3.
Wniesienie wkładów na poczet kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Wniesienie wkładu pieniężnego (gotówkowego) Kapitał podstawowy w spółkach kapitałowych (w tym w spółce z o.o.) nosi nazwę kapitału zakładowego. Z treści art. 36 ust. 2 (...)
str. 29
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 33
2.
Zwrot niesłusznie pobranej opłaty za prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej
W marcu 2021 r. z wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej bank pobrał opłatę za prowadzenie tego rachunku w podwójnej wysokości. Wartość tej opłaty jednostka (...)
str. 34
3.
Odstąpienie od umowy z powodu pandemii i zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia sportowe
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność w zakresie sportu i rekreacji. W związku z pandemią przez pewien okres 2020 r. nasz obiekt był zamknięty i (...)
str. 35
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Odroczony podatek dochodowy z tytułu różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej
Spółka z o.o. zakupiła maszynę produkcyjną. Wartość tej maszyny została w 60% sfinansowana z bezzwrotnej dotacji. Dla celów bilansowych spółka przyjęła 25% stopę amortyzacji, a (...)
str. 36
1.
Bilansowe rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego
Dotację otrzymaną na zakup środka trwałego zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększa kapitałów (funduszy) własnych. Następnie kwota dotacji (...)
str. 36
2.
Rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego u podatnika CIT
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie zakupu środka trwałego stanowią przychód, który podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego, (...)
str. 37
3.
Amortyzacja bilansowa wyższa od amortyzacji podatkowej i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Z treści pytania wynika, iż jednostka nabyła maszynę produkcyjną, którą bilansowo zamierza amortyzować stawką 25% (co oznacza, że okres ekonomicznej użyteczności tego środka trwałego wynosi (...)
str. 37
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 (...)
str. 39
2.
Przykłady operacji gospodarczych wpływających na przepływy pieniężne
2.1. Wsparcie uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej Otrzymaliśmy dotację z PARP na kapitał obrotowy oraz bezzwrotne dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy (...)
str. 40
2.1.
Wsparcie uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej
Otrzymaliśmy dotację z PARP na kapitał obrotowy oraz bezzwrotne dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. Jak zaprezentować uzyskane wsparcie w rachunku (...)
str. 40
2.2.
Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzamy metodą pośrednią. Jak powinniśmy wykazać w nim podpisanie umowy leasingu finansowego środka trwałego w zakresie pozycji dotyczącej zmiany stanu zobowiązań? Wydatki (...)
str. 43
2.3.
Subwencja finansowa otrzymana z Polskiego Funduszu Rozwoju
Spółka z o.o. otrzymała w 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). W jaki sposób powinna wykazać tę subwencję w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym (...)
str. 45
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jakim okresie sprawozdawczym ująć duplikat faktury zakupu towarów?
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe. W marcu 2021 r. kupiła towary i przyjęła je do magazynu na podstawie dowodu PZ. Faktura zakupu zaginęła, więc jednostka zwróciła (...)
str. 48
2.
Jak zaksięgować weksel własny wystawiony na pokrycie zobowiązania z tytułu dostaw i usług?
Prezes spółki wystawił weksel własny celem pokrycia zobowiązania spółki z tytułu dostaw i usług. Jako termin realizacji weksla wskazano 31 grudnia 2021 r. Suma weksla (...)
str. 49
3.
Czy korekta VAT naliczonego wpływa na wynik z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych?
Spółka sprzedała samochód osobowy, od zakupu którego odliczyła 50% kwoty VAT. W związku ze zmianą celu wykorzystywania pojazdu dokonała korekty VAT. Czy kwotę korekty powinna (...)
str. 50
4.
Na jakim koncie ująć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w spółce komandytowej?
Nasza spółka komandytowa z dniem 1 stycznia 2021 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego. W jaki sposób powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych opłacane co miesiąc (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie kosztów obsługi płatności bezgotówkowych
W ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa nasza spółka z o.o. podpisała umowę na dzierżawę terminali płatniczych oraz rozliczanie płatności kartą. W marcu (...)
str. 52
2.
Sprzedaż prototypu przed zakończeniem prac rozwojowych
Spółka z o.o. opracowała nową technologię i rozpoczęła produkcję prototypu. Koszty pracowników oraz koszty zużytych materiałów i usług obcych księgowane były na koncie rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 53
3.
Rezerwa na karę pieniężną nałożoną w trybie administracyjnym za odprowadzenie ścieków do rzeki
W grudniu 2020 r. spółka z o.o. otrzymała decyzję inspektora ochrony środowiska nakładającą karę pieniężną za 2017 r. za odprowadzenie ścieków komunalnych do rzeki. Kwota (...)
str. 55
4.
Korekta kosztów o wartość stanów magazynowych materiałów i produktów na koniec miesiąca
Nasza firma prowadzi działalność produkcyjną. Zrezygnowaliśmy z ewidencji materiałów i produktów gotowych podczas ich składowania. Co miesiąc będziemy przeprowadzać inwentaryzację tych składników aktywów. Koszty podstawowej (...)
str. 56
5.
Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego i sprzedaży w punkcie handlowym
Nasza jednostka prowadzi sprzedaż detaliczną towarów. Obrót gotówkowy prowadzimy w kasie głównej oraz w kasie punktu handlowego. Raport kasowy generujemy miesięcznie, a do ksiąg rachunkowych (...)
str. 57
6.
Produkcja części i podzespołów wykorzystywanych na własne potrzeby
Przedmiotem naszej działalności jest m.in. produkcja i naprawa maszyn. Dotychczas części i podzespoły niezbędne do produkcji i świadczenia usług kupowaliśmy od zewnętrznych dostawców. Obecnie zamierzamy (...)
str. 59
7.
Konwersja wierzytelności na akcje spółki w ramach postępowania upadłościowego
W ramach postępowania upadłościowego prowadzonego u naszego dłużnika doszło do zawarcia układu, który w 2020 r. został zatwierdzony i się uprawomocnił. W ramach układu nasza (...)
str. 61
8.
Sprzedaż wierzytelności własnej, po cenie niższej od wartości księgowej
Nasza spółka sprzedała firmie windykacyjnej własną wierzytelność powstałą z tytułu sprzedaży towarów, która nie została uregulowana przez nabywcę towaru. Cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności własnej (...)
str. 63
9.
Koszty zakupu narzędzi wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług budowlanych
Jesteśmy firmą budowlano-deweloperską. Realizujemy jednocześnie kilka zleceń dotyczących usług budowlanych i projektów deweloperskich. Koszty każdego zlecenia księgujemy na kontach zespołu 4 i 5 oddzielnie. Na (...)
str. 64
10.
Naliczenie i wypłata odprawy pośmiertnej w księgach pracodawcy
Jak zaksięgować odprawę pośmiertną wypłaconą żonie pracownika? Czy powinno to być konto "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia", czy raczej "Pozostałe koszty rodzajowe"? W ramach kosztów (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.