Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (551) z dnia 01.12.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 23 (551) z dnia 01.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Termin i metoda inwentaryzacji należności od kontrahentów
Potwierdzenia sald należności wysyłamy na 30 listopada. Jak zakończyć prace inwentaryzacyjne, jeśli potwierdzenia sald będą spływać jeszcze na początku następnego roku? Inwentaryzację należności w drodze (...)
str. 8
2.
Zasady inwentaryzacji rozrachunków publicznoprawnych
Na 31 grudnia zawsze przeprowadzamy inwentaryzację drogą potwierdzenia sald należności i zobowiązań publicznoprawnych. Wynagrodzenia z umów zlecenia wypłacamy do 15. dnia następnego miesiąca, czyli za (...)
str. 10
3.
Aktualizacja wartości udziałów posiadanych w spółce zależnej, która poniosła stratę za rok obrotowy
Spółka komandytowa "X" posiada 100% udziałów w spółce z o.o. "Y". Spółka "Y" nie jest komplementariuszem spółki "X". W spółce "Y" wystąpiła strata, która nie (...)
str. 11
4.
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku na sprzedaży wierzytelności własnej
W bieżącym roku dokonaliśmy sprzedaży wierzytelności własnej (tj. należności z tytułu dostaw i usług). W której pozycji rachunku zysków i strat powinniśmy ująć wynik (stratę) (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Podatki to określone ustawowo obowiązkowe świadczenia pieniężne wpłacane do budżetu państwa lub budżetu samorządu terytorialnego, natomiast opłaty to określone ustawowo wynagrodzenia za dane czynności wykonane (...)
str. 15
2.
Podatek od nieruchomości jako koszt rozliczany w czasie
Jesteśmy spółką z o.o. Od stycznia 2022 r. będziemy płacić podatek od nieruchomości w kwocie istotnej dla naszej jednostki. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzimy (...)
str. 17
3.
Podatek od środków transportowych ujęty jednorazowo w kosztach
Spółka zakupiła 7 września 2021 r. samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i złożyła deklarację na podatek od środków transportowych. Wartość podatku nie (...)
str. 19
4.
Opłata za marnowanie żywności należna za dany rok obrotowy, a opłacona w roku następnym
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty za marnowanie żywności za 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. W którym (...)
str. 21
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Brak pozwolenia na użytkowanie budynku a ujęcie lokalu w ewidencji środków trwałych
Spółka świadczy usługi wynajmu krótkoterminowego. Na potrzeby tej działalności zakupiła od dewelopera lokal mieszkalny. Budowę zakończono w styczniu 2021 r., a zakup nastąpił w marcu (...)
str. 23
2.
Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu
Spółka podpisała umowę leasingu maszyny produkcyjnej. Podatkowo jest to leasing operacyjny, a bilansowo - finansowy. Spółka dokonała opłaty wstępnej. Maszyna została dostarczona spółce, ale wymaga (...)
str. 24
3.
Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności krócej niż rok
Jednostka zakupiła specjalistyczny skaner na potrzeby zrealizowania usługi. Skaner będzie wykorzystywany w jednostce przez 6 miesięcy, a następnie zostanie sprzedany. Jego wartość jest dla jednostki (...)
str. 25
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Podstawa prawna tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Obowiązek tworzenia rozliczeń międzyokresowych oraz rezerw wynika z nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym m.in. z zasady memoriału oraz współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. (...)
str. 27
2.
Dostawy niezafakturowane ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Sposób ewidencji dostaw i usług niezafakturowanych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany okres sprawozdawczy (miesiąc, rok obrotowy) jest uzależniony od tego czy kwota zobowiązania (...)
str. 28
3.
Rezerwy tworzone w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wymienione w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości to rezerwy związane bezpośrednio z działalnością operacyjną jednostki, tj. z (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja i ewidencja opłaty abonamentowej - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Na fakturach, które otrzymują jednostki sektora finansów publicznych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za zużycie wody i za ścieki, często wyszczególniona jest również opłata abonamentowa. Definicję stawki (...)
str. 33
2.
Refakturowanie kosztów na inne podmioty w księgach SP ZOZ stosującego standard rachunku kosztów
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który stosuje standard rachunku kosztów. Jak powinniśmy wydzielić konta do ewidencji kosztów refakturowanych na inne podmioty? Czy należy ewidencjonować (...)
str. 34
3.
Wypłata z rachunku bieżącego jednostki budżetowej zapomogi przyznanej ze środków ZFŚS
Samorządowa jednostka budżetowa przyznała pracownikowi (w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym) zapomogę pieniężną ze środków ZFŚS. Wypłaty zapomogi dokonano z rachunku bieżącego, zamiast z rachunku (...)
str. 37
3.1.
Zasady przyznawania zapomóg ze środków ZFŚS
W świetle ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746), środki tego funduszu mogą (...)
str. 37
3.2.
Ujęcie w księgach wypłaty zapomogi przyznanej ze środków ZFŚS
W świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
IV.
Zaliczka na podatek dochodowy spółki komandytowej - rozliczenie podatkowe i bilansowe
Nasza spółka komandytowa z dniem 1 stycznia 2021 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego. Jak powinniśmy ustalać zaliczki na podatek dochodowy w 2021 r. oraz (...)
str. 39
1.
Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym oraz stawka podatku
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują regulacje, na podstawie których spółki komandytowe uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatnika CIT). Spółki te mogły (...)
str. 39
2.
Zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, wpłaca się w (...)
str. 40
3.
Bilansowe rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku i na dzień bilansowy
Mimo iż termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za dany miesiąc przypada w następnym miesiącu, w księgach rachunkowych podatek ten podlega ujęciu (...)
str. 41
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Transakcje zakupu-sprzedaży i zasady naliczania odsetek
Zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe na podstawie załącznika nr 1, 4, 5 lub 6 do (...)
str. 44
2.
Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich powstania według wartości nominalnej
Rozrachunki z kontrahentami - w świetle pkt 3 lit. e) stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami - to należności i zobowiązania jednostki, powstałe w wyniku (...)
str. 46
3.
Wycena należności i zobowiązań na dzień bilansowy
Stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o rachunkowości, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, a (...)
str. 47
4.
Odsetki od należności w księgach rachunkowych sprzedawcy (dostawcy)
Stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami wskazuje, iż w przypadku podjęcia decyzji o naliczeniu odsetek od należności sprzedawca wystawia odbiorcy notę księgową (notę odsetkową). Na (...)
str. 47
5.
Odsetki dotyczące zobowiązań w księgach rachunkowych nabywcy (odbiorcy)
Jak wynika ze stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami nabywca, który nie kwestionuje odsetek naliczonych przez sprzedawcę, na podstawie otrzymanej od niego noty odsetkowej lub (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak zaksięgować wydatki na nabycie gruntu wraz z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki?
Spółka nabyła wraz z gruntem budynki przeznaczone do rozbiórki. Na ich miejscu ma być wzniesiony nowy obiekt. W akcie notarialnym wyodrębniono wartość gruntu oraz budynków. (...)
str. 50
2.
Jak rozliczyć kradzież przedmiotu leasingu i otrzymane odszkodowanie?
We wrześniu 2021 r. skradziono nam samochód ciężarowy, będący przedmiotem leasingu operacyjnego. Zgodnie z umową leasingu zawarliśmy umowę ubezpieczenia tego samochodu. Odszkodowanie wpłynęło na konto (...)
str. 51
3.
W księgach którego roku ująć opłatę leasingową za styczeń 2022 r., opłaconą w grudniu 2021 r.?
Nasza spółka użytkuje samochód na podstawie umowy leasingu operacyjnego. 1 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy fakturę za opłatę leasingową za styczeń 2022 r. Czy opłatę za (...)
str. 52
4.
Czy spółka z o.o. może połączyć księgi rachunkowe za pierwszy rok obrotowy z księgami za rok następny?
Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2021 r. W umowie spółki przyjęto za rok obrotowy i podatkowy - rok kalendarzowy. Czy spółka może (...)
str. 53
VII.
Z listów Czytelników
1.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych bilansu otwarcia pod datą pierwszego dnia nowego roku
Przepisy ustawy o rachunkowości stanowią, że księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego w ciągu 15 dni. Czy bilans otwarcia, który stanowi dane (...)
str. 53
2.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną powstałą w wyniku przekształcenia
Spółka komandytowa prowadząca księgi rachunkowe została przekształcona 1 kwietnia 2021 r. w spółkę jawną. Czy spółka jawna może zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy musi (...)
str. 54
3.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w spółce z o.o. w likwidacji
Nasza spółka z o.o. jest w likwidacji od 14 września 2021 r. Sporządzamy sprawozdanie finansowe na 13 września 2021 r. Na ten dzień bilansowy posiadaliśmy (...)
str. 56
4.1.
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej i zasady jego podpisania
W 2021 r. spółka komandytowa została przekształcona w spółkę z o.o. (pełna sukcesja praw i obowiązków). Czy sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień przekształcenia (...)
str. 57
4.2.
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności w związku z przekształceniem
Czy na dzień poprzedzający przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. należy sporządzić sprawozdanie zarządu? Sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przekształceniem nie jest sprawozdaniem (...)
str. 59
4.3.
Obowiązek badania, zatwierdzenia i złożenia w KRS sprawozdania spółki przekształcanej
Czy sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej podlega obowiązkowi badania, zatwierdzenia i złożenia w KRS? Sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przekształceniem nie podlega obowiązkowi badania, zatwierdzenia (...)
str. 59
4.4.
Sprawozdanie finansowe spółki przekształconej za pierwszy rok obrotowy
Czy w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. sporządzanym przez spółkę przekształconą (tu: spółkę z o.o.) za jej pierwszy rok obrotowy wykazuje się dane porównawcze? W (...)
str. 60
5.
Badanie sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej
W sierpniu 2021 r. zawiązaliśmy prostą spółkę akcyjną. Czy sprawozdanie finansowe prostej spółki akcyjnej, zarejestrowanej w KRS, podlega badaniu corocznie, tak jak sprawozdanie spółki akcyjnej, (...)
str. 61
6.
Ujęcie w księgach rachunkowych refaktury za media
Biblioteka publiczna refakturuje na najemcę koszty energii i gazu. Jakie powinny być księgowania faktur kosztowych i związanych z nimi refaktur? Refakturowanie to przenoszenie kosztów na (...)
str. 62
7.
Inwentaryzacja i prezentacja w bilansie sald figurujących na rachunkach bankowych
Jak zinwentaryzować na dzień bilansowy salda na rachunkach bankowych? W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazać takie salda? (...)
str. 63
8.
Przychody z dotacji nieuwzględniane w limicie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego
Jesteśmy spółką z o.o., która do tej pory nie podlegała obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. W 2020 r. otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie zakupu środków trwałych. Dotację (...)
str. 64
9.
Prowizja od kredytu rozliczana w czasie i jej wpływ na zmianę stanu produktów
Nasza spółka zaciągnęła kredyt na 10 lat na działalność obrotową. Bank przelał nam na konto kwotę kredytu pomniejszoną o prowizję. Kwota prowizji jest dla nas (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.