Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (535) z dnia 01.04.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przesunięcie terminów sprawozdawczych niektórych jednostek - projekt rozporządzenia UWAGA! Opublikowano rozporządzenie
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty rozporządzeń opublikowano projekt z 10 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i (...)
str. 4
2.
Projekt KSR "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności"
PROJEKT KRAJOWEGO STANDARDU RACHUNKOWOŚCI Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości /Konsultacje zamieszczono projekt Krajowego Standardu Rachunkowości (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem wypracowanym za 2020 r. UWAGA! Zmiana terminów
Nasza spółka z o.o. osiągnęła zysk za 2020 r. Wypracowanym zyskiem planujemy pokryć stratę za 2019 r. Jakich księgowań powinniśmy dokonać w celu rozliczenia zysku (...)
str. 6
1.
Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych w księgach rachunkowych
Rozliczenia wyniku finansowego za dany rok obrotowy w spółce z o.o. dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy Kodeks spółek handlowych (K.s.h.). (...)
str. 6
2.
Prezentacja w bilansie straty z lat ubiegłych i zysku roku bieżącego
Strata bilansowa do czasu jej pokrycia pozostaje w ewidencji księgowej po stronie Wn na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Nierozliczoną stratę z lat ubiegłych (tu: (...)
str. 8
3.
Ujawnienie informacji o planowanym sposobie podziału zysku
Planowany sposób podziału zysku za 2020 r. spółka z o.o. powinna ujawnić w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2020 r. Przedstawienia propozycji sposobu podziału (...)
str. 8
1.
Zasada istotności w księgach rachunkowych
Zasada istotności została określona w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika z niej, że określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości (...)
str. 9
2.
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Jednostki mogą w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosować uproszczenia dopuszczone przepisami ustawy o rachunkowości, kierując się zasadą istotności. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych można podzielić (...)
str. 10
3.
Istotność zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym
Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Sposób, w jaki zdarzenia (...)
str. 12
4.
Wpływ skutków popełnionych błędów na sprawozdanie finansowe
Wszelkie wykryte błędy, bez względu na to czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach, wymagają korekty. Na sposób ujęcia korekty błędów (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów
Spółka komandytowa stała się w 2021 r. podatnikiem CIT zobowiązanym do ustalania odroczonego podatku dochodowego. Jakie zdarzenia powodują powstanie przejściowych różnic między wartością aktywów i (...)
str. 16
1.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Stosowanie przez jednostki nadrzędnych zasad rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożności) skutkuje często tym, że wartość bilansowa składników aktywów i pasywów różni się od ich wartości (...)
str. 16
2.
Dodatnie i ujemne różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów
Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego regulują przepisy art. 37 ustawy o rachunkowości, a uszczegóławia je Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (KSR nr 2). (...)
str. 16
3.
Zdarzenia wpływające na powstanie rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W wyniku porównania wartości bilansowej sald aktywów oraz zobowiązań i rezerw z ich wartością podatkową, przy uwzględnieniu wchodzących w ich skład pozycji szczegółowych (np. obiektów (...)
str. 18
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych odroczonego podatku i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Przykład I. Założenia: Na podstawie danych z przykładów liczbowych zaprezentowanych w pkt 3 niniejszego opracowania. Spółka ustala odroczony podatek po raz pierwszy. Zestawienie różnic przejściowych (...)
str. 21
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Ustalenie wartości początkowej składników aktywów zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych
Jesteśmy spółką akcyjną. Nabyliśmy zespół wartości niematerialnych i prawnych dotyczących nowej serii produktów, składający się z patentu, know-how oraz własności intelektualnej. Umowa obowiązuje przez 30 (...)
str. 23
2.
Zakup mebli wolnostojących do budynku nieprzyjętego do używania
Do nowo wybudowanego budynku biurowego zakupiliśmy meble wolnostojące. Jak w księgach rachunkowych ująć taki wydatek, jeśli budynek biurowy nie został jeszcze przyjęty do używania? Czy (...)
str. 25
3.
Zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach w wyniku jego likwidacji
Zamierzamy dokonać likwidacji środka trwałego. Jakich zapisów powinniśmy w związku z tym dokonać w księgach rachunkowych? Ustawa o rachunkowości nie podaje szczegółowych wytycznych dotyczących ujęcia (...)
str. 27
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady funkcjonowania konta 30 i jego zastosowanie
Konto 30 "Rozliczenie zakupu" może służyć do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa, nakładów na (...)
str. 28
2.
Rozliczanie zakupów z udziałem konta 30 w trakcie roku obrotowego
Prowadzenie konta 30 "Rozliczenie zakupu" w trakcie roku obrotowego sprzyja kontroli dostaw w jednostce. Za pomocą konta 30 można ustalić wartość dostaw w drodze, czyli (...)
str. 29
3.
Ujmowanie zdarzeń gospodarczych na koniec roku obrotowego z wykorzystaniem konta 30
Konto 30 "Rozliczenie zakupu" na koniec okresu może wykazywać dwa salda, czyli: 1) saldo debetowe (Wn) - odzwierciedlające stan dostaw w drodze, tj. wartość aktywów (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na dowóz osób do punktów szczepień
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na organizację dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi (...)
str. 34
2.
Realizacja projektu finansowanego dotacją celową w księgach instytucji kultury
Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację i adaptację budynku (filii biblioteki). Organizator przekazał ponadto środki finansowe w formie dotacji celowej (...)
str. 34
3.
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Jakim dokumentem księgowym można dokonać spisania przedawnionych zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych (agencji wykonawczej) z jej ksiąg rachunkowych? Czy istnieją wzory takich dokumentów? Jeśli w (...)
str. 36
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w ujęciu bilansowym i podatkowym
Spółka z o.o. wniosła do innej spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci gruntu. Kwota VAT zostanie spółce zwrócona przez otrzymującego aport. Jak w księgach (...)
str. 38
1.
VAT należny z tytułu wniesienia aportu
Generalnie opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za dostawę towarów uważa się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania (...)
str. 38
2.
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego
W świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego, przychodem jest wartość tego wkładu określona w (...)
str. 38
3.
Ewidencja objęcia udziałów w zamian za aport, z uwzględnieniem przepisów bilansowych i podatkowych
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych transakcji, w wyniku której podmiot obejmie udziały w innej jednostce w zamian za przekazane aktywa niepieniężne w formie aportu, nie (...)
str. 39
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Jednostki zobligowane do przygotowania sprawozdania z działalności
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy jednostek wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do których należą m.in.: spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne, (...)
str. 41
2.
Termin sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki oraz jego forma
W świetle art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności sporządza się wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym. Oznacza to, że sprawozdanie z działalności, (...)
str. 41
3.
Informacje wykazywane w sprawozdaniu z działalności według ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie z działalności jest opisowo-liczbowym sprawozdaniem, o którym mowa w art. 49 i art. 55 ust. 2a (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej) ustawy o rachunkowości. (...)
str. 42
4.
Wyjaśnienia do zakresu informacji w sprawozdaniu z działalności zawarte w KSR nr 9
Szczegółowe wskazówki co do zakresu informacyjnego sprawozdania z działalności zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności" (KSR nr 9). Według standardu celem sprawozdania (...)
str. 43
5.
Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie z działalności - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości
Zakres wymogów art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości w kontekście COVID-19 bez odnoszenia się do przepisów dotyczących skonsolidowanego sprawozdania z działalności ani przepisów szczególnych (...)
str. 45
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W ciężar jakich kosztów odnieść naliczone przez ZUS odsetki oraz koszty upomnienia?
Otrzymaliśmy pismo z ZUS informujące o niedopłacie, która dotyczy odsetek i kosztów upomnienia. Kwotę uregulowaliśmy. Jak ująć w księgach rachunkowych opisane zdarzenia? Odsetki od nieterminowo (...)
str. 46
2.
Jak zaprezentować w bilansie odpis aktualizujący wartość należności?
Posiadamy należność, której dłużnik nie uregulował. W związku z upadłością tego dłużnika w księgach 2020 r. dokonaliśmy odpisu aktualizującego wartość tej należności. W której pozycji (...)
str. 47
3.
Na jakim koncie ewidencjonować rozrachunki ze wspólnikami w spółce partnerskiej?
Jesteśmy spółką partnerską. Na jakim koncie księgowym powinniśmy ujmować rozrachunki ze wspólnikami, takie jak np. wniesienie wkładu do spółki przez wspólnika, czy otrzymanie pożyczki od (...)
str. 47
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Paragon fiskalny jako podstawa zwrotu zleceniobiorcy kosztów testu na COVID-19
Osoby zatrudnione w naszej spółce na umowę zlecenia wyjeżdżają do Niemiec jako opiekunki osób starszych. W związku z epidemią poddają się testowi na COVID-19. Opiekunki (...)
str. 48
2.
Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
W ramach usług świadczonych dla naszych klientów nabywamy usługi i materiały w celu realizacji konkretnego zlecenia. Koszty te odnosimy na rozliczenia międzyokresowe kosztów, do czasu (...)
str. 49
3.
Otrzymanie przez jednostkę pozwu w sprawie wynikającej ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
W styczniu 2021 r. otrzymaliśmy pozew sądowy o zapłatę odszkodowania. W styczniu 2021 r. minął bowiem termin wywiązania się z umowy, którą podpisaliśmy z kontrahentem (...)
str. 52
4.
Opłaty za ochronę patentową wynalazku, dotyczące kilku lat obrotowych
Jednostka opatentowała wynalazek, którego nie posiada w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, gdyż został on opracowany we własnym zakresie. Jak księgować poniesione opłaty za ochronę (...)
str. 54
5.
Podatek od wartości dodanej w księgach ubiegającego się o jego zwrot
Złożyliśmy wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej. Jak powinniśmy zaksięgować faktury dokumentujące poniesione wydatki oraz podatek od wartości dodanej, o zwrot którego wystąpiliśmy? W (...)
str. 55
6.
Przesunięcie wyrobów z zakładu gastronomicznego do własnego sklepu
W posiadanym pawilonie prowadzimy sklep spożywczy oraz zakład gastronomiczny (restaurację). Chcielibyśmy, aby kuchnia przygotowywała także wyroby garmażeryjne (schab pieczony, pasztety itp.), celem ich sprzedaży w (...)
str. 57
7.
Pokrycie straty bilansowej z funduszu zapasowego w zakładzie pracy chronionej
Posiadamy status ZPChr i zgodnie z ustawą o rehabilitacji tworzymy ZFRON ze zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku od nieruchomości. Zakupy (...)
str. 60
8.
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty za marnowanie żywności
Nasza jednostka podlega obowiązkowi nieodpłatnego przekazywania organizacjom pozarządowym żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży. Jednocześnie jednostka jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za marnowanie żywności. Jak ująć tę (...)
str. 62
9.
Wycena kontraktów terminowych forward w walucie obcej
Nasza spółka jest sklasyfikowana jako duża. Zawarliśmy z bankiem dwa kontrakty. Kontrakt I, podpisany 7 maja 2020 r., dotyczył zakupu 134.534,67 EUR za 117.960 GBP (...)
str. 63
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.