Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (545) z dnia 01.09.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (545) z dnia 01.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 14
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 sierpnia 2021 r. pod poz. 119 opublikowano uchwałę nr 6/2021 Komitetu Standardów Rachunkowości z (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Wybrane problemy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych uregulowano w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości, natomiast stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie niektórych (...)
str. 5
1.
Czy dokument elektroniczny może stanowić podstawę zapisów księgowych i czym są zapisy automatyczne?
Termin "dokument elektroniczny" odnosi się do formy dokumentu, jak np.: elektroniczna faktura, wydruk z systemu bankowości internetowej, elektroniczny dokument magazynowy, elektroniczny bilet lotniczy, dane z (...)
str. 5
2.
Co oznacza prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim?
Z art. 9 ustawy o rachunkowości wynika, że księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim. Według stanowiska w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgami (...)
str. 6
3.
Jakie są warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Księgi rachunkowe prowadzone przez jednostkę W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę. Oznacza to, że są one (...)
str. 7
4.
Na czym polega różnica pomiędzy zamknięciem ksiąg rachunkowych i zamknięciem miesiąca?
Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność (a (...)
str. 8
5.
Czy można zmienić system finansowo-księgowy w ciągu roku?
Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń, co do dokonywania zmian systemu FK w ciągu roku obrotowego. Zmiana taka powoduje jednak konieczność odpowiedniego przetestowania i uzgodnienia (...)
str. 9
1.
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy
Nabyliśmy usługę pielęgnacji ogrodu będącego własnością naszej jednostki. Usługa nie została jednak wykonana w sposób, w jaki opisywała to umowa, którą zawarliśmy z firmą ogrodniczą. (...)
str. 10
2.
Zobowiązania z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych sprzedawcy
Nasza jednostka otrzymała, zgodnie z zawartą ze zleceniodawcą umową, notę księgową z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przez nas usługi budowlanej. Jak ująć otrzymaną notę księgową (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Moment podjęcia decyzji o rozliczeniu wyniku finansowego w spółce z o.o.
W świetle ustawy o rachunkowości, decyzja w sprawie podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto jednostki może zostać podjęta po spełnieniu wymogów określonych w art. 53 (...)
str. 13
2.
Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom w ujęciu bilansowym i podatkowym
Wspólnicy spółki z o.o., dokonując podziału zysku zobowiązani są uwzględnić zarówno zapisy umowy spółki, jak i przepisy Kodeksu spółek handlowych, w tym ograniczenia zawarte w (...)
str. 14
3.
Zaliczki na poczet dywidendy wypłacone wspólnikom w ciągu roku obrotowego i ich rozliczenie
W trakcie roku obrotowego możliwa jest wypłata zaliczek na poczet dywidendy za ten rok. Zasady dotyczące wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zawierają przepisy art. (...)
str. 15
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Nabycie na potrzeby jednostki budynku, który wymaga remontu
W maju 2021 r. zakupiliśmy budynek biurowy połączony z budynkiem magazynowym. Ze względu na zły stan pomieszczeń magazynowych, zamierzamy przeprowadzić ich remont. Wartość remontu przekroczy (...)
str. 18
2.
Zmiana wartości granicznej ustalonej dla niskocennych środków trwałych
W naszej polityce rachunkowości widnieje zapis mówiący o tym, że składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, nie są (...)
str. 19
3.
Koszty sporządzenia raportu na temat oddziaływania na środowisko budowy środka trwałego
Jednostka podjęła decyzję o realizacji budowy środka trwałego. W celu uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami, sporządziła raport na temat oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia (...)
str. 21
4.
Ustalenie wartości początkowej hali produkcyjnej budowanej systemem mieszanym
Wybudowaliśmy halę produkcyjną, którą zamierzamy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Hala była budowana częściowo siłami własnymi. Według operatu szacunkowego wartość tej hali jest wyższa niż (...)
str. 22
5.
Przekazanie własnych wyrobów na budowę środka trwałego
Produkujmy wyroby, z których część przekazaliśmy na budowę własnego środka trwałego. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5. Wyroby gotowe (...)
str. 23
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Utworzenie i przeznaczenie kapitału rezerwowego na konkretny cel
Kapitał rezerwowy podobnie jak zapasowy wchodzi w skład kapitału własnego spółki z o.o. i tworzony jest na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), umowy spółki (...)
str. 25
2.
Pokrycie straty bilansowej kapitałem rezerwowym w księgach spółki z o.o.
Decyzję w sprawie pokrycia straty podejmuje się w kolejnym roku obrotowym, czyli po sporządzeniu i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok ubiegły. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania (...)
str. 26
3.
Przeznaczenie niewykorzystanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy
Wspólnicy spółki z o.o. w podjętej uchwale mogą zdecydować o zmianie charakteru kapitału rezerwowego i przeznaczeniu go np. na kapitał zapasowy. Przykład I. Założenia: W (...)
str. 27
4.
Wykorzystanie kapitału rezerwowego na zakup środka trwałego
Zgromadzone na kapitale rezerwowym środki pieniężne spółka z o.o. może przeznaczyć również na zakup środka trwałego np. w postaci nieruchomości lub zakup aktywów o charakterze (...)
str. 28
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny, wypłacone ze środków ZFŚS
Jesteśmy samorządową jednostka budżetową. Pracownikom naszej jednostki i członkom ich rodzin uprawnionym do korzystania z ZFŚS wypłacamy ze środków tego funduszu dofinansowanie do letniego wypoczynku. (...)
str. 29
2.
Wynagrodzenia pracowników oraz kontrakty lekarskie rozliczane zgodnie ze standardem rachunku kosztów
Nasz SP ZOZ od 1 stycznia 2021 r. ma obowiązek stosowania standardu rachunku kosztów. Na jakich kontach zgodnie z tym standardem należy księgować wynagrodzenia pracowników (...)
str. 30
3.
Klasyfikacja budżetowa stypendiów socjalnych i motywacyjnych wypłacanych uczniom
Uczniom szkoły średniej wypłacamy stypendia socjalne oraz za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. W jakim rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować te stypendia? (...)
str. 31
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Zasady zawierania umów faktoringu
Umowa faktoringu nie jest zdefiniowana w polskich przepisach, co oznacza, że jest traktowana jako "umowa nienazwana". Do umowy faktoringu znajdują zastosowanie przede wszystkim przepisy art. (...)
str. 32
2.
Przychody i koszty podatkowe z cesji własnych wierzytelności w ramach faktoringu
W kwestii przychodu oraz zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu wypowiedział się Minister Finansów, Funduszy i Polityki (...)
str. 32
3.
Bilansowe ujęcie cesji własnych wierzytelności w ramach faktoringu
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych transakcji zbycia wierzytelności własnej w ramach umowy faktoringu zależy od tego, na którym podmiocie (faktorze czy faktorancie) spoczywa ryzyko niewypłacalności (...)
str. 34
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności według KSR nr 14
Zagadnienia związane z oceną zasadności założenia kontynuacji działalności, w tym z zasadami rachunkowości stosowanymi w sytuacji braku kontynuowania działalności wyjaśnia Krajowy Standard Rachunkowości nr 14 (...)
str. 38
1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Na użytek stosowania KSR nr 14 zdefiniowano wiele pojęć, w szczególności dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Co do zasady, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (...)
str. 38
2.
Ocena założenia kontynuacji działalności
Według KSR nr 14 kontynuacja działalności stanowi podstawowe założenie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zgodnie z tym założeniem przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej (...)
str. 39
3.
Wytyczne dotyczące zasad wyceny oraz tworzenia rezerw przez jednostki niekontynuujące działalności
W przypadku braku kontynuacji działalności wycena wszystkich aktywów jednostki następuje zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli po cenach sprzedaży netto możliwych (...)
str. 41
4.
Obowiązki sprawozdawcze jednostek przy założeniu braku kontynuowania działalności
KSR nr 14 w części VI. "Pozostałe wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności lub ustania okoliczności skutkujących brakiem kontynuowania działalności" określa obowiązki (...)
str. 43
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jakim terminie należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r.?
Nasza spółka z o.o. sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 r. w czerwcu 2021 r. Kiedy powinniśmy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg za 2020 r.? Czy ze (...)
str. 46
2.
Jak rozliczyć wydatki na ulepszenie nieruchomości inwestycyjnej wycenianej w wartości rynkowej?
Posiadamy budynek, który zakwalifikowaliśmy do nieruchomości inwestycyjnych. Budynek jest wynajmowany. Dokonaliśmy w nim ulepszenia. Według polityki rachunkowości naszej jednostki nieruchomości inwestycyjne wyceniamy w wartości rynkowej. (...)
str. 47
3.
Czy można zmienić sposób ewidencji kosztów działalności operacyjnej w ciągu roku obrotowego?
Spółka prowadzi ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej na kontach zespołu 4. Czy w trakcie roku obrotowego spółka może zmienić sposób ewidencji i rozliczania kosztów i (...)
str. 48
4.
Kto powinien złożyć sprawozdanie finansowe w KRS po rozwiązaniu umowy z biurem rachunkowym?
Przejęłam księgowość spółki z o.o. w trakcie roku obrotowego. Dotychczas księgi rachunkowe tej spółki prowadziło biuro rachunkowe. Biuro sporządziło roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2020 (...)
str. 48
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej, w której wykorzystano prywatne auto pracownika
Prezes spółki z o.o., który jest jednocześnie pracownikiem tej spółki zatrudnionym na umowę o pracę, odbył podróż służbową na Ukrainę prywatnym samochodem (o pojemności silnika (...)
str. 49
2.
Obniżenie wpłat na PFRON z tytułu zakupów od firm zatrudniających osoby niepełnosprawne
Jesteśmy zobowiązani do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy ulga we wpłatach na ten fundusz, którą uzyskaliśmy w związku z dokonanymi zakupami, podlega (...)
str. 52
3.
Zwrot pracownikowi części wydatków na naukę języka obcego na podstawie faktury wystawionej na pracodawcę
Spółka zawarła umowę z pracownikiem na sfinansowanie w 50% nauki języka angielskiego. Faktura została wystawiona na spółkę. Pracownik zapłacił gotówką za całą fakturę, a 50% (...)
str. 54
4.
Ustalenie zmiany stanu produktów przy ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Koszty ewidencjonujemy tylko na kontach zespołu 4. Nie prowadzimy ewidencji magazynowej zapasów. Materiały do produkcji na dzień zakupu oraz wyroby gotowe na (...)
str. 55
5.
Rozliczenie rozrachunków z tytułu dostaw i usług w drodze kompensaty
Jeden z kontrahentów naszej spółki z o.o. zapłacił więcej za nabyty towar, czyli wystąpiła nadpłata. Natomiast inny kontrahent nie zapłacił za dostarczony towar. Obydwaj kontrahenci (...)
str. 58
6.
Sprzedaż towarów i usług w walucie obcej pomiędzy podmiotami krajowymi
Prowadzimy działalność handlowo-usługową. Większość transakcji, również z kontrahentami krajowymi, dokonujemy w walucie obcej. Czy wszystkie towary lub usługi mogą być sprzedawane w walucie obcej pomiędzy (...)
str. 59
7.
Wartość materiałów zużytych do testowania produktu
Wyprodukowaliśmy maszynę do pakowania w folię. Po dostawie maszyny do klienta przeprowadziliśmy testy jej sprawności. W tym celu zakupiliśmy dużą partię folii. Jak zaksięgować ten (...)
str. 62
8.
Odpisywanie w koszty wartości artykułów spożywczych w momencie zakupu
Spółka z o.o. uruchomiła działalność gastronomiczną. Do ewidencji artykułów spożywczych wykorzystywanych do przerobu spółka chce zastosować metodę odpisywania ich wartości bezpośrednio w koszty w momencie (...)
str. 63
9.
Świadectwa efektywności energetycznej, zwane białymi certyfikatami
Spółka otrzymała świadectwa efektywności energetycznej w związku z realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie tej efektywności. Jak należy je wycenić i wprowadzić do ksiąg? Świadectwa te spółka (...)
str. 64
10.
Przepadek zaliczki wpłaconej na poczet importu towarów
Spółka z o.o. wpłaciła kontrahentowi z Chin zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów (import). Po kilku miesiącach spółka wycofała się z transakcji, a wpłaconą zaliczkę (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.