Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (529) z dnia 01.01.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2021 r.
Od tego dnia jednostki osób fizycznych, których przychody wyniosły co najmniej 9.030.600 zł są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki (...)
str. 4
2.
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sprawozdań finansowych w czasie pandemii
Komitet Standardów Rachunkowości uchwałą 13/2020 z 10 grudnia 2020 r. wydał rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19". Mają one być pomocne przy prowadzeniu (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Inwentaryzacja w czasie COVID-19 według rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości
W rekomendacjach Komitetu Standardów Rachunkowości, dotyczących sporządzania sprawozdania finansowego w czasie pandemii COVID-19, rozdział III poświęcono kwestii przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Poniżej prezentujemy (...)
str. 6
2.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 10
3.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Rodzaje dokumentów i terminy ich przekazania do KRS Kierownik jednostki zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania finansowego, także skonsolidowanego, we właściwym rejestrze sądowym. Wraz z (...)
str. 12
4.
Przekazanie sprawozdania finansowego przez podatników CIT i PIT do organów skarbowych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wymaga, aby podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazywali, za (...)
str. 14
5.
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Kierownik jednostki, która nie podlega wpisaniu do rejestru przedsiębiorców KRS i która jest zobowiązana do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, jest zobowiązany złożyć to sprawozdanie (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Kalkulacja podziałowa prosta, stosowana do wyrobów wytwarzanych masowo w jednym cyklu produkcyjnym
Jesteśmy małą jednostką produkcyjną. Wyroby gotowe wytwarzamy masowo w jednym cyklu produkcyjnym. Przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu do kosztów bezpośrednich doliczamy koszty pośrednie związane z (...)
str. 15
2.
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, stosowana do wyrobów różniących się jednym z parametrów
Jesteśmy małą jednostką produkcyjną. Z tych samych surowców i według tego samego procesu technologicznego wytwarzamy produkty "A" i "B", które różnią się między sobą pojemnością. (...)
str. 17
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zmiana okresu używania środka trwałego od nowego roku obrotowego i weryfikacja okresów i stawek amortyzacji
W lipcu 2019 r. przyjęliśmy do używania środek trwały i ustaliliśmy okres jego użytkowania na 5 lat. Obecnie chcielibyśmy zmienić okres używania tego środka trwałego (...)
str. 20
2.
Koszty przygotowania umowy najmu magazynów - ulepszenie w obcym środku trwałym czy koszt okresu?
Nasza spółka będzie wynajmowała hale magazynowe od firmy "Y". Hale te są obecnie w trakcie budowy. Wszystkie prace budowlane wykonuje firma "Y". W celu jak (...)
str. 21
3.
Rozliczanie cesji umowy leasingu finansowego w księgach rachunkowych cesjonariusza
Spółka cywilna prowadząca księgi rachunkowe podpisała 1 października 2020 r. cesję umowy leasingu (zawartej w 2016 r. na 5 lat) samochodu osobowego na dotychczasowych warunkach. (...)
str. 23
3.1.
Klasyfikacja umowy leasingu w przypadku przejęcia jej w wyniku cesji
Ustawa o rachunkowości nie określa szczególnego sposobu klasyfikowania umowy leasingu w przypadku przejęcia jej w wyniku cesji. Uszczegółowienie przepisów ustawy o rachunkowości w kwestii leasingu (...)
str. 23
3.2.
Określenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Co do zasady, wartością początkową środka trwałego (tu: samochodu osobowego) przy leasingu finansowym jest cena nabycia (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Jak (...)
str. 24
3.3.
Wprowadzenie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych
Przypomnijmy, iż jeśli leasing jest podatkowo leasingiem operacyjnym, a bilansowo jest leasingiem finansowym, to zazwyczaj finansujący, ze względu na przepisy o podatku dochodowym i VAT, (...)
str. 24
3.4.
Wykup przedmiotu leasingu finansowego
Jeżeli kwota wykupu pojazdu z leasingu, rozliczanego dla celów bilansowych jako leasing finansowy, została uwzględniona w wartości początkowej tego pojazdu, to wystawiona faktura wykupu zostanie (...)
str. 25
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Limit przychodów za 2020 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
Katalog jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a tym samym sporządzania sprawozdania finansowego określa art. 2 ustawy o rachunkowości. Przepis ten wymienia jednostki, które z (...)
str. 26
2.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Rozpoczęcie od 1 stycznia 2021 r. prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga zamknięcia na 31 grudnia 2020 r. prowadzonej dotychczas przez jednostkę podatkowej księgi przychodów i rozchodów. (...)
str. 27
3.
Sporządzenie inwentarza oraz wycena składników aktywów i pasywów
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostki, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą sporządzają wykaz składników aktywów i (...)
str. 27
4.
Ujęcie kosztów w księdze podatkowej oraz w księgach rachunkowych
Przy przejściu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe mogą pojawić się wątpliwości w odniesieniu do kosztów dotyczących dwóch okresów sprawozdawczych - czy (...)
str. 28
5.
Otwarcie ksiąg rachunkowych na przykładzie liczbowym
Księgi rachunkowe otwiera się m.in. na początek każdego następnego roku obrotowego w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia (por. art. 12 ust. 1 (...)
str. 30
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Środki pieniężne otrzymane na pokrycie świadczeń zdrowotnych niewykonanych w 2020 r. w związku z COVID-19
Jesteśmy SP ZOZ. W związku z COVID-19 nie zrealizowaliśmy w 2020 r. wszystkich świadczeń zdrowotnych (w tym planowanych zabiegów i operacji) wynikających z umowy zawartej (...)
str. 32
2.
Klasyfikacja budżetowa wpływu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wpływ środków pieniężnych tytułem uzyskanej od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (równowartość 70 euro)? Na podstawie art. 10 (...)
str. 33
3.
Zwrot należności za bilety w kwocie pomniejszonej o odstępne w księgach jednostki budżetowej
Jesteśmy jednostką budżetową dokonującą sprzedaży biletów wspólnych na autobusy, tramwaje, trolejbusy i pociągi. Z tytułu wyliczonego udziału w sprzedaży koleje obciążają nas fakturą. Nieznaczna ilość (...)
str. 35
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
IV.
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
Posiadamy kilka samochodów służbowych. Są one udostępniane kadrze kierowniczej. Pracownicy mogą wykorzystywać te samochody do celów prywatnych. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nieodpłatne świadczenia z (...)
str. 36
1.
Ustalenie przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego
Wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (por. art. 12 (...)
str. 36
2.
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Jak stanowi art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (...)
str. 37
3.
Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi firmowego auta
Dla pracownika nieodpłatne używanie samochodu służbowego do celów prywatnych powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy podlegającego oskładkowaniu i opodatkowaniu. W księgach rachunkowych pracodawcy przychód ten (...)
str. 38
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Odpisy aktualizujące według MSSF - rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne - ogólne zasady
Szczególnym obszarem analizy w zakresie utraty wartości są rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (określane czasem jako wartości niematerialne lub wartości niematerialne i prawne), ze (...)
str. 40
1.
Regulacje międzynarodowe stosowane w zakresie odpisów aktualizujących
Mimo że rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne podlegają wytycznym różnych standardów, tzn. MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" i MSR 38 "Aktywa niematerialne", zasady ustalania (...)
str. 40
2.
Wymagania MSR 36 w zakresie utraty wartości
Wykonanie testu na utratę wartości uzależnione jest od wystąpienia przesłanek wskazujących lub sugerujących na możliwość wystąpienia utraty wartości. MSR 36 w par. 12 (i powiązanym (...)
str. 41
3.
Wartość godziwa ustalona z perspektywy uczestników rynku, pomniejszona o koszty zbycia
Wartość godziwa dla potrzeb testu na utratę wartości powinna być ustalana z wykorzystaniem przepisów MSSF 13 "Ustalanie wartości godziwej". W uproszczeniu parametr ten odpowiada bieżącej (...)
str. 42
4.
Wartość użytkowa ustalana z perspektywy jednostki sprawozdawczej
Drugim parametrem wyceny, którego ustalenie wymagane jest dla potrzeb testu na utratę wartości jest wartość użytkowa. Wartość użytkowa reprezentuje wartość bieżącą (zdyskontowaną) oszacowanych przyszłych przepływów (...)
str. 45
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak wykazać w bilansie saldo Wn konta "Środki pieniężne w drodze"?
Na dzień bilansowy posiadamy nierozliczone saldo Wn na koncie 13-9 "Środki pieniężne w drodze". W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy (...)
str. 48
2.
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać odpis aktualizujący wartość należności głównej oraz odsetek?
W księgach rachunkowych 2020 r. utworzyliśmy odpis aktualizujący na należność główną oraz odsetki. Jak zaprezentować te odpisy w porównawczym rachunku zysków i strat, sporządzanym według (...)
str. 48
3.
Czy zakwestionowaną notę obciążeniową należy ująć w księgach?
W grudniu 2020 r. otrzymaliśmy od kontrahenta notę obciążeniową, dotyczącą kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi w 2020 r. Zakwestionowaliśmy słuszność tej noty i na (...)
str. 49
4.
Jakim dokumentem rozliczyć należność otrzymaną za pobraniem z zobowiązaniem wobec firmy kurierskiej?
Zajmujemy się handlem towarami przez internet. Jedną z form zapłaty należności jest płatność za pobraniem u kuriera. Pod koniec miesiąca firma kurierska wystawia nam fakturę (...)
str. 50
5.
Czy zapłatę gotówką za towar trzeba zawsze potwierdzać dowodem KP?
Niektóre faktury sprzedaży przedsiębiorcy regulują gotówką. Następuje to w tym samym momencie co wydanie towaru i wystawienie faktury. Na fakturze jest adnotacja: "zapłacono gotówką". Czy (...)
str. 51
VII.
Z listów Czytelników
1.
Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR
Spółka otrzymała w 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Subwencja została przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów oraz zakup środków trwałych umarzanych według zasad (...)
str. 52
2.
Wydatki poniesione na ubezpieczenie nieruchomości inwestycyjnej, dotyczące dwóch lat obrotowych
Posiadamy lokal, który zaliczyliśmy do nieruchomości inwestycyjnej. Koszty i przychody związane z tym lokalem odnosimy na pozostałą działalność operacyjną. Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową tego lokalu, (...)
str. 56
3.
Skutki korekty składek na FP i FGŚP z tytułu niedopłaty za lata ubiegłe
W 2020 r. mieliśmy kontrolę z ZUS za lata wcześniejsze. Musieliśmy zgodnie z otrzymaną decyzją dopłacić składki na FP i FGŚP. Kwota wykazana w decyzji (...)
str. 57
4.
Księgowanie hipotetycznych odsetek od zysku spółki kapitałowej przekazanego na kapitał zapasowy
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o przekazaniu zysku z roku ubiegłego na kapitał zapasowy spółki. Na jakich kontach księguje się hipotetyczne odsetki od (...)
str. 58
5.
Zmiana wartości inwestycji na skutek spadku ceny rynkowej nieruchomości po dniu bilansowym
Posiadamy nieruchomość inwestycyjną wycenianą w wartości rynkowej. Po dniu bilansowym, który przypadał na 31 grudnia 2020 r., nastąpił spadek wartości tej nieruchomości. Czy takie zdarzenie (...)
str. 59
6.
Prezentacja w bilansie zobowiązania z tytułu kredytu wypłacanego w transzach i jego wycena na dzień bilansowy
W 2020 r. zaciągnęliśmy kredyt, który bank wypłaca nam w transzach. Część kredytu otrzymaliśmy w 2020 r., a część otrzymamy w 2021 r. Czy w (...)
str. 60
7.
Udokumentowanie wyceny niepełnowartościowych zapasów towarów
Jesteśmy spółką zajmującą się sprzedażą dachów i akcesoriów wykończeniowych. Po przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się, że część zapasów jest niepełnowartościowych, bowiem utraciły swoją wartość użytkową. W (...)
str. 62
8.
Okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej
Jak długo należy przechowywać dokumentację inwentaryzacyjną? Dokumentację inwentaryzacyjną przechowuje się co najmniej przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczył (...)
str. 63
9.
Wycena materiałów i towarów, które utraciły swoją wartość na dzień bilansowy, w księgach jednostki małej
Jesteśmy jednostką małą, która powstała w 2020 r. Posiadamy w magazynie zapas materiałów i towarów. Niektóre z tych aktywów utraciły swoją wartość. W jaki sposób (...)
str. 63
10.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w wyniku otrzymania aportu i koszty z tym związane
Spółka z o.o. otrzymała w formie aportu środki trwałe o znacznej wartości. W związku z podwyższeniem kapitału spółka poniosła koszty notarialne, sądowe oraz zapłaciła PCC, (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.