Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (605) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (537) z dnia 01.05.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych
Dłuższy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek sektora prywatnego Z dniem 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Dane porównawcze przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki małej
Firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą sporządza sprawozdanie finansowe za 2020 r. po raz pierwszy według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości dla jednostek (...)
str. 6
2.
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Spółka jawna zakupiła jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jak ująć w księgach rachunkowych nabycie tych jednostek, a następnie ich zbycie? W jaki sposób dokonać ich (...)
str. 8
3.
Rozliczenie produkcji na dzień bilansowy w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Prowadzimy działalność produkcyjną w niewielkim zakresie. Zapasy wyrobów ewidencjonujemy według kosztów wytworzenia na koncie 60. Zmianę stanu produktów ustalamy na koncie 49, księgując po stronie (...)
str. 11
II.
Zapisy w polityce rachunkowości dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych
Wprowadziliśmy w naszej firmie pracownicze plany kapitałowe. Czy w związku z tym powinniśmy dodać jakieś zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości? Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) (...)
str. 15
1.
Aktualizacja zakładowego planu kont w związku z wprowadzeniem PPK
W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w tym (...)
str. 16
2.
Postanowienia polityki rachunkowości w zakresie prezentacji w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK
Jak wynika z art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o PPK, wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK (...)
str. 17
3.
Fragment polityki rachunkowości uwzględniający wprowadzenie PPK
Utworzenie nowych kont księgowych w związku z wprowadzeniem PPK wymaga aktualizacji ZPK, stanowiącego element zasad (polityki) rachunkowości. Zmiany tej można dokonać aneksem lub zarządzeniem kierownika (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Zakupy na potrzeby prowadzonej działalności, opłacone firmowymi kartami płatniczymi
W prowadzonej działalności gospodarczej jednostki często używają firmowych kart płatniczych w celu bezgotówkowego regulowania zobowiązań, np. za nabywane towary, materiały i usługi, z tytułu delegacji (...)
str. 20
2.
Zapłata kartą płatniczą w obcej walucie z rachunku złotówkowego
Zapłata kartą płatniczą w obcej walucie ma miejsce w przypadku zagranicznych podróży służbowych odbywanych przez pracowników lub właścicieli. Osoby te opłacają za pomocą firmowych kart (...)
str. 22
3.
Wypłata gotówki z bankomatu na przełomie roku
Wypłatę gotówki z bankomatu można ewidencjonować na koncie 13-9 "Środki pieniężne w drodze", ponieważ moment podjęcia gotówki z rachunku bieżącego przy użyciu karty płatniczej nie (...)
str. 24
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Ujęcie wydatków na zabudowę kuchenną ze sprzętem AGD w ewidencji środków trwałych
Ponieśliśmy wydatki na zabudowę mebli kuchennych ze sprzętem AGD w pomieszczeniu socjalnym. Jak ująć takie wydatki w ewidencji środków trwałych? Jak postąpić z elementami wyposażenia (...)
str. 26
2.
Zakup drukarki wraz z tonerami do obsługi kilku zestawów komputerowych
Do księgowości wpłynęła faktura za drukarkę i na tej samej fakturze w osobnej pozycji wyszczególniono trzy tonery do drukarki. Czy powinnam zwiększyć wartość początkową środka (...)
str. 29
3.
Przemieszczanie środka trwałego między oddziałami jednostki
Zamierzamy przetransportować maszynę produkcyjną do innego oddziału naszej firmy. Jakie dokumenty powinniśmy posiadać i jak zaksięgować koszty poniesione w związku z transportem tej maszyny? Przemieszczanie (...)
str. 30
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Rodzaje wkładów wnoszonych do spółek osobowych prawa handlowego i ich ewidencja księgowa
Do spółek osobowych prawa handlowego zaliczamy spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Zasady funkcjonowania kapitału wspólników spółki osobowej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustalenia (...)
str. 31
2.
Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Wkładem do spółki osobowej może być również przedsiębiorstwo. W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem, nie określa się w umowie spółki ceny (wartości) poszczególnych składników przedsiębiorstwa, lecz (...)
str. 33
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa
Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa SARS-COV-2? Wydatki związane z finansowaniem badań pracowników szkoły na (...)
str. 35
2.
Stosowanie standardu rachunku kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nas stosowanie standardu rachunku kosztów, które zwiększyło czasochłonność pracy w księgowości oraz wymusiło (...)
str. 35
3.
Zaliczenie wpłaconego przez wykonawcę wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Wykonawca wyłoniony w prowadzonym przez nas przetargu wystąpił o zaliczenie wpłaconego przez niego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Brakującą (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Różnice w ujęciu kosztów remontu środka trwałego dla celów bilansowych i podatkowych
Jesteśmy spółką z o.o. W 2020 r. przeprowadziliśmy szereg remontów środków trwałych. Wartość ogólna tych remontów była znacząca, więc zdecydowaliśmy się na rozłożenie tych kosztów (...)
str. 39
1.
Możliwość rozliczania kosztów remontu środka trwałego w czasie dla celów bilansowych
Co do zasady, koszty remontów odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki w momencie ich poniesienia. Nie rozlicza się w czasie bieżących remontów, które (...)
str. 39
2.
Ujęcie wydatków na remont w kosztach podatkowych jednorazowo w dacie ich poniesienia
Podatkowo rozliczenie kosztów remontu powinno następować na podstawie odpowiednio udokumentowanych wydatków, w dacie poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, w którym ujęto (...)
str. 40
3.
Wpływ sposobu rozliczania kosztów remontu na wynik finansowy i wynik podatkowy
Prawo podatkowe w polskim systemie prawnym jest odrębne od prawa bilansowego. Oznacza to, że niektóre przychody i koszty wpływają na wynik bilansowy w innym okresie (...)
str. 41
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Odpisy aktualizujące według MSSF - udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
Udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach to szczególna pozycja w aktywach jednostki sprawozdawczej. Pojawia się ona, gdy inwestor posiada udziały w określonym podmiocie (...)
str. 43
1.
Wprowadzenie w zasady wyceny udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
Na poziomie sprawozdania finansowego inwestora inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia (czyli udziały w tych podmiotach) mogą być wykazywane w różny sposób w (...)
str. 43
2.
Identyfikacja przesłanek utraty wartości
Podobnie jak w przypadku innych aktywów podlegających MSR 36 jednostka sprawozdawcza posiadająca udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach wycenianych w koszcie lub metodą (...)
str. 45
3.
Ustalenie odpisu aktualizującego
W przypadku zidentyfikowania przesłanek utraty wartości jednostka sprawozdawcza powinna przeprowadzić test na utratę wartości i ewentualnie ująć odpis z tego tytułu. Utrata wartości udziałów w (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakie dane porównawcze wykazać w sprawozdaniu jednostki prowadzącej dotychczas księgę przychodów i rozchodów?
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej do końca 2019 r. prowadziło podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od 1 stycznia 2020 r. wystąpił obowiązek przejścia na pełną księgowość. Sporządzając (...)
str. 49
2.
Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG?
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Czy powinniśmy złożyć to sprawozdanie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Jeśli tak, (...)
str. 49
3.
Na jakim koncie ująć jednorazowe odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia zasądzone pracownikowi?
Na podstawie wyroku sądowego mamy obowiązek wypłacić pracownikowi jednorazowe odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia z winy pracodawcy. Jak zaksięgować wypłatę tego odszkodowania? Odszkodowanie, o którym (...)
str. 50
4.
Czy wydatki na szkolenia on-line pracowników zalicza się do kosztów działalności podstawowej?
Spółka kupuje szkolenia on-line swoim pracownikom, w celu poszerzania ich wiedzy, a tym samym podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na jakich kontach powinna ujmować wydatki związane z (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem kwalifikowanym przez biuro rachunkowe
Osoba fizyczna prowadząca biuro rachunkowe w ramach zawartej umowy o powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych sporządziła sprawozdanie finansowe. Czy sprawozdanie to powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem (...)
str. 52
2.
Uproszczenie w polityce rachunkowości, polegające na księgowaniu faktur kosztowych w miesiącu ich wystawienia
Jesteśmy spółką o statusie jednostki małej. Zaliczki na podatek dochodowy ustalamy i opłacamy w cyklu miesięcznym. Często otrzymujemy faktury kosztowe z datą wystawienia w miesiącu (...)
str. 53
3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki
Spółka zaciągnęła kredyt na zakup nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka pod tę nieruchomość. Jak w sprawozdaniu finansowym należy wykazać informację o tej hipotece? Kredyt jest (...)
str. 54
4.
Sprawozdanie z działalności spółki jawnej osób fizycznych
W naszej spółce jawnej wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Czy powinniśmy sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki? Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie (...)
str. 55
5.
Nakłady na wytworzenie znaku towarowego we własnym zakresie
Wytworzyliśmy znak towarowy we własnym zakresie. Na jakich kontach powinniśmy zaksięgować wartość tego znaku oraz jak ująć w księgach rachunkowych jego późniejszą sprzedaż? Czy wartość (...)
str. 55
6.
Podpisanie sprawozdania finansowego przez członka zarządu przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym
Jeden z członków zarządu spółki z o.o. jest niezdolny do pracy i pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Czy w takiej sytuacji może on podpisać roczne sprawozdanie finansowe (...)
str. 56
7.
Sprzedaż towarów przez internet za pobraniem
Zajmujemy się sprzedażą towarów przez internet osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jesteśmy zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, ale dobrowolnie każdą sprzedaż dokumentujemy fakturą. (...)
str. 58
8.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego w spółce przejmującej
Spółka z o.o. w 2021 r. została przejęta przez inną spółkę z o.o. Połączenie zostało rozliczone w księgach metodą nabycia. Zarówno spółka przejmowana, jak i (...)
str. 60
9.
Zapłata daniny solidarnościowej z rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej
W firmie osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe wystąpił obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej za 2020 r. Czy przypis daniny (deklaracja DSF-1) oraz jej zapłatę należy ująć (...)
str. 61
10.
Wybrane operacje gospodarcze w księgach organizacji pozarządowej
Jesteśmy stowarzyszeniem i w 2020 r. osiągnęliśmy przychód z tytułu organizacji koncertu charytatywnego (pomoc dla domu dziecka). Zebrane środki zostały przekazane w 2021 r. na (...)
str. 62
11.
Otrzymanie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały
Spółka z o.o. "W" dokonała podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów dla spółki z o.o. "Z". Na pokrycie udziałów spółka "Z" wniosła aport w (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.