Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024 r., godz. 14:59 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (605) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (533) z dnia 01.03.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Kryzys wywołany epidemią spowodował ograniczenie zakresu działalności naszego przedsiębiorstwa. Przyczyniło się to do obniżenia wielkości produkcji poniżej normalnych zdolności produkcyjnych. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 4
2.
Opłaty z tytułu leasingu finansowego w rachunku przepływów pieniężnych
Nasza spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego. Jesteśmy zobowiązani do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. W której pozycji (...)
str. 7
3.
Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów
Ze względu na COVID-19 przeprowadzamy inwentaryzację zapasów w drodze weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Czy jest to prawidłowe? Jeśli tak, to (...)
str. 9
1.
Zakup budynku wraz z gruntem na potrzeby własnej działalności
Zakupiliśmy, na podstawie aktu notarialnego, nieruchomość (budynek wraz z gruntem) na cele działalności gospodarczej. Czy w księgach rachunkowych budynek i grunt należy ująć razem, czy (...)
str. 11
2.
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Spółka z o.o. posiada nieruchomość, którą zaliczała w poprzednich latach do środków trwałych. W 2020 r. spółka postanowiła przekwalifikować tę nieruchomość do inwestycji. Zgodnie z (...)
str. 12
3.
Wybudowanie budynku na gruncie będącym własnością innej jednostki
Spółka wybudowała budynek na cudzym gruncie. Budynek będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej spółki. Jak zakwalifikować w księgach rachunkowych taki budynek? Spółka, która wybudowała budynek na (...)
str. 14
4.
Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja
W styczniu 2021 r. jednostka zakupiła mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem. Wynajem nie stanowi podstawowej działalności jednostki. Jednostka zakwalifikowała nieruchomość do inwestycji długoterminowych. Z polityki (...)
str. 15
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów, dokonywanych z zachowaniem zasady ostrożności, zalicza się - na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości - w (...)
str. 17
2.
Zaliczka otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów
W styczniu 2021 r. otrzymaliśmy na rachunek bankowy od kontrahenta zaliczkę (100%) na poczet przyszłej dostawy towarów i wystawiliśmy fakturę zaliczkową z tytułu otrzymanej wpłaty. (...)
str. 18
3.
Rozliczenie dotacji otrzymanej na nabycie środka trwałego
Nasza spółka otrzymała dotację na nabycie maszyny produkcyjnej, w wysokości 40% wartości tej maszyny. Okres ekonomicznej użyteczności maszyny ustaliliśmy na 5 lat. Maszyna będzie amortyzowana (...)
str. 19
4.
Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
Jednostka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Cena nabycia przedsiębiorstwa jest niższa od wartości godziwej aktywów netto, zatem powstała ujemna wartość firmy. Wartość ta nie przekracza wartości (...)
str. 21
IV.
Wkłady wnoszone przez komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. W statucie spółki znajduje się informacja, że nie później niż przed zarejestrowaniem spółki komandytowo-akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców komplementariusz (...)
str. 23
1.
Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej i rozliczeń ze wspólnikami
Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik (...)
str. 23
2.
Ujęcie wniesionych wkładów w księgach i sprawozdaniu komplementariusza
Wkłady wniesione przez komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej na jej kapitał inny niż zakładowy zalicza się u komplementariusza do aktywów finansowych. W księgach rachunkowych ujmuje się (...)
str. 25
3.
Kapitał udziałowy w księgach spółki komandytowo-akcyjnej
W świetle art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad (...)
str. 26
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Odbudowa maszyny produkcyjnej - remont czy ulepszenie środka trwałego
W ewidencji środków trwałych posiadamy maszynę produkcyjną niezdatną do użytku. Obecnie przeprowadzamy remont kapitalny tej maszyny, w celu przywrócenia jej wartości użytkowej. Remont polega na (...)
str. 27
2.
Umorzenie pożyczki przeznaczonej na zakup środków trwałych stanowiących zbiorcze obiekty inwentarzowe
Jesteśmy spółką z 100% udziałem gminy. Zajmujemy się m.in. zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. W 2019 r. zawarliśmy umowę na dostawę i wymianę (...)
str. 28
3.
Klasyfikacja agregatu prądotwórczego do odpowiedniego rodzaju KŚT i ustalenie stawki amortyzacyjnej
Zakupiliśmy agregat prądotwórczy prądu zmiennego o mocy poniżej 1000 V zasilany olejem napędowym. Do jakiego rodzaju KŚT zaliczyć ten środek trwały oraz jaką stawkę amortyzacyjną (...)
str. 30
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży firmowego samochodu osobowego
W świetle definicji zawartej w pkt 3.11 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) rozchód środka trwałego to wszelkie czynności faktyczne i (...)
str. 32
2.
Ustalenie wyniku z tytułu rozchodu środka trwałego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat
W księgach rachunkowych wykazuje się odrębnie przychody i koszty związane ze sprzedażą środka trwałego. Z kolei w rachunku zysków i strat prezentuje się wynik z (...)
str. 33
3.
Rozliczenie sprzedaży samochodu osobowego na przykładzie liczbowym
Sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego środek trwały jednostki oraz jego wyksięgowanie z ewidencji bilansowej przedstawia poniższy przykład liczbowy. Przykład I. Założenia: W ewidencji środków trwałych spółki (...)
str. 33
4.
Skutki sprzedaży samochodu osobowego w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
Sprzedaż samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych od 1 stycznia 2019 r. W świetle regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., w przypadku samochodów osobowych, (...)
str. 34
5.
Korekta VAT naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu osobowego
Obecnie podatnicy VAT mogą generalnie odliczać 50% VAT naliczonego od zakupu samochodu osobowego. Pełne odliczenie VAT możliwe jest po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie (...)
str. 37
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Do 5 stycznia 2021 r. byliśmy zobowiązani przekazać środki pozostające na koniec 2020 r. na wydzielonym rachunku dochodów (...)
str. 38
2.
Zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej
W jakim paragrafie powinno się klasyfikować zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Wydatki związane z zakupem leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej (...)
str. 40
3.
Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w bilansie i sprawozdaniu Rb-N
Jednostka budżetowa zawarła umowę z urzędem pracy na refundację prac interwencyjnych. Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłaconych im w danym miesiącu, następuje (...)
str. 40
F.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowniczych
Ogólne zasady potrącania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami W świetle zasad ogólnych określonych w art. 22 ust. 5, 5c i 5d updof oraz art. 15 (...)
str. 43
2.
Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
Koszty z tytułu wynagrodzeń wprowadza się do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Nakazuje ona ujmować w księgach danego roku obrotowego wszystkie osiągnięte, przypadające na (...)
str. 45
3.
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników produkcyjnych za wykonaną pracę lub świadczenie usług na rzecz produkcji zalicza się do kosztu wytworzenia produktu. W myśl art. (...)
str. 48
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Parametry wyceny wykorzystywane do ustalenia wartości odzyskiwalnej
W przypadku konieczności ustalenia odpisu aktualizującego na poziomie grupy aktywów (tzw. ośrodka wypracowującego środki pieniężne - OWŚP - który omówiony został w poprzednim artykule, jednostka (...)
str. 49
2.
Alokacja odpisu do elementów ośrodka wypracowującego środki pieniężne
W przypadku ustalenia odpisu dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne jednostka powinna ująć koszt oraz odpowiednio rozliczyć wartość odpisu na aktywa tworzące ośrodek. Rozliczenie powinno przebiegać (...)
str. 51
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W ciężar jakich kosztów ująć fakturę za wynajęcie pracownika?
Otrzymaliśmy fakturę za wynajęcie pracownika tymczasowego. Na jakie konto kosztów w zespole 4 ją zaksięgować? Koszty wynajmu pracownika tymczasowego jednostka może odnieść w ciężar konta (...)
str. 55
2.
Jakie informacje na temat skutków pandemii ujawnia się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach?
Nasza spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jakie informacje dotyczące obecnej sytuacji związanej z COVID-19 wykazać w ustępie 10 (...)
str. 55
3.
W księgach którego roku poprawić błędy wywołane oszustwami?
Po dniu bilansowym przypadającym w spółce z o.o. na 31 grudnia 2020 r. wykryto w księgach rachunkowych 2020 r. błędy wywołane oszustwami. Sprawozdanie finansowe za (...)
str. 56
4.
Jak rozliczyć w księgach koszty zakupu kodów do e-booków?
Biblioteka zakupiła kody do e-booków na 2021 r. Faktura dotycząca tego zakupu zawiera datę wystawienia i datę sprzedaży - 31 grudnia 2020 r. Faktura została (...)
str. 57
IX.
Z listów Czytelników
1.
Zamknięcie ksiąg oraz ustalenie roku obrotowego w spółkach komandytowych, które uzyskały status podatnika CIT
Spółka komandytowa, której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, odroczyła obowiązek podatkowy do 1 maja 2021 r., ale nie przedłużyła roku obrotowego do 30 kwietnia. (...)
str. 58
2.
Prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości
Spółka otrzymała w grudniu 2020 r. decyzję z urzędu miasta o rozłożeniu na raty zaległego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe i 2020 r. (wraz (...)
str. 60
3.
Zmiany powodujące zwiększenie wartości szacunkowej rezerwy, wywołane skutkami COVID-19
Sprzedajemy produkty długotrwałego użytku z gwarancją naprawy usterek fabrycznych. W wyniku COVID-19 spadła sprzedaż tych produktów. Aby zachęcić klientów do zakupów wydłużyliśmy okres gwarancji z (...)
str. 61
4.
Dotacja na kapitał obrotowy z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w rachunku zysków i strat
W 2020 r. otrzymaliśmy dotację na kapitał obrotowy z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czy taką dotację powinniśmy wykazać w rachunku zysków i strat sporządzanym w (...)
str. 62
5.
Rozliczenie na podstawie ugody sądowej należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług
W listopadzie 2020 r. podpisaliśmy z klientem ugodę dotyczącą wzajemnych rozliczeń z 2018 r. i 2019 r., która obejmowała należności za wykonane usługi oraz zobowiązania (...)
str. 63
5.1.
Moment ujęcia w księgach duplikatu faktury kosztowej oraz jej korekty
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (zob. art. 20 ust. 1 ustawy o (...)
str. 63
5.2.
Kompensata wzajemnych rozrachunków
W sytuacji opisanej w pytaniu kompensatę rozrachunków jednostka mogła ująć w księgach rachunkowych w dacie zawartej ugody sądowej, tj. w listopadzie 2020 r. Ustawa o (...)
str. 64
5.3.
Umorzenie części należności w wyniku zawartej ugody
Z pytania wynika, iż jednostka zawarła z dłużnikiem ugodę sądową, na mocy której część należności została dłużnikowi umorzona. Jednostka mogła umorzoną cześć należności spisać w (...)
str. 64
6.
Możliwość rezygnacji z tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw przez spółkę z o.o. komandytową
Spółka z o.o. komandytowa spełnia kryteria do uznania jej za jednostkę małą. Jedynym komplementariuszem tej spółki jest spółka z o.o., a komandytariuszami są osoby fizyczne. (...)
str. 65
7.
Rozwiązanie nadmiernej rezerwy utworzonej w ciężar kosztów działalności podstawowej
Na koniec 2019 r. utworzyliśmy rezerwę w wysokości 3 mln zł, którą zaksięgowaliśmy w ciężar kosztów działalności zakładowej i wykazaliśmy w rachunku zysków i strat (...)
str. 65
8.
Zaliczka na poczet usługi otrzymana w grudniu, w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe od stycznia
W grudniu 2020 r. otrzymałem zaliczkę w wysokości 20% ustalonej ceny na poczet wykonania usługi, która została zrealizowana w lutym 2021 r. i wystawiłem fakturę (...)
str. 66
9.
Koszty utrzymania budynków po ich wybudowaniu w księgach dewelopera
Nasza spółka przez kilka lat budowała nieruchomość mieszkalną. Koszty tej budowy (opłata za pozwolenie, projekt budowlany, koszty ponoszone przez firmę budowlaną, opłata za ochronę, nadzór (...)
str. 68
10.
Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i zleceniobiorców
Prowadzimy działalność gospodarczą w branży budowlanej i deweloperskiej. Zatrudniamy pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Koszty podstawowej działalności ewidencjonujemy na kontach zespołu (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.