Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 13:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (540) z dnia 20.06.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliża się termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
W myśl art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia (...)
str. 4
2.
Odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa, dotyczące terminu złożenia sprawozdania do Szefa KAS
Z powodu epidemii COVID-19 termin złożenia sprawozdań finansowych Szefowi KAS przez osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe (dotyczący wypełnienia obowiązku określonego art. 45 ust. 5 updof) (...)
str. 4
3.
Organizacje pożytku publicznego w 2021 r. mają więcej czasu na zamieszczenie sprawozdań
NOWE ROZPORZĄDZENIE W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2021 r. pod poz. 917 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 17 maja (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Cel i sposób wykazywania danych porównawczych
Jednostki zobowiązane są rzetelnie i jasno przedstawiać w księgach rachunkowych oraz w sporządzanych na ich podstawie sprawozdaniach finansowych swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik (...)
str. 6
2.
Różna długość okresów sprawozdawczych i zmiana zakresu danych prezentowanych w sprawozdaniu
Różna długość okresu sprawozdawczego i porównawczego może wystąpić w przypadku, gdy dwa następujące po sobie lata obrotowe składają się z odmiennej liczby miesięcy. Z taką (...)
str. 8
3.
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji, jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane (...)
str. 8
4.
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Rodzaje błędów popełnianych w księgach rachunkowych i wpływ skutków ich korekty na sprawozdanie finansowe opisuje KSR nr 7 w rozdziale V. "Poprawianie błędów". Zdarza się, (...)
str. 10
5.
Przykład przekształcenia danych porównawczych w związku ze zmianą zasad wyceny towarów
Przykład I. Założenia: W spółce "X", której sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania, kierownik podjął decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości od 1 stycznia 2020 (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Konto służące do ewidencji zaliczki udzielonej pracownikowi
Rozrachunki z pracownikami, inne niż z tytułu wynagrodzeń, np. zaliczki udzielone na zakupy firmowe, czy rozrachunki z tytułu podróży służbowych, ewidencjonuje się na koncie 23-4 (...)
str. 14
2.
Zaliczka pobrana przez pracownika na zakupy firmowe
Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia pobranej zaliczki. Poświadczając jej pobranie potwierdza również swoje zobowiązanie do dokonania rozliczenia we wskazanym przez pracodawcę terminie. Terminy rozliczania zaliczek (...)
str. 14
3.
Zaliczka na pokrycie kosztów krajowej podróży służbowej
Rozrachunki z tytułu zaliczek na podróże służbowe ujmuje się na koncie 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". W celu rozliczenia pobranej zaliczki pracownik przedkłada pracodawcy do (...)
str. 17
III.
Instrumenty finansowe - skorygowana cena nabycia - część 2
Skorygowana cena nabycia (SCN) składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego może być określona z wykorzystaniem jednej z dwóch metod - metody narastającej lub metody przepływów.
str. 18
1.
Ustalanie skorygowanej ceny nabycia metodą narastającą
Metoda narastająca polega na systematycznym: naliczaniu odsetek efektywną stopą procentową (ESP), które zwiększają wartość początkową wycenianego składnika; odsetki uwzględniają upływ czasu oraz saldo składnika, zatem (...)
str. 19
2.
Wykorzystanie metody przepływów na potrzeby ustalenia skorygowanej ceny nabycia
Metoda przepływów bazuje na zdyskontowaniu do dnia wyceny wszystkich przyszłych płatności związanych z daną pozycją. Dyskonto przeprowadzane jest z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej ustalonej dla (...)
str. 21
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Kwalifikacja nabytej nieruchomości gruntowej do właściwej grupy aktywów trwałych - checklista
Jednostka zakupiła dwie działki. Na jednej z nich wybuduje halę, którą będzie wykorzystywała w prowadzonej działalności gospodarczej. Druga działka zostanie przeznaczona na wynajem. Jak powinna (...)
str. 23
2.
Koszty utrzymania wyodrębnionych magazynów jednostki, wykorzystywanych przy budowie środka trwałego
Jednostka realizuje budowę środka trwałego siłami własnymi. Czy koszty utrzymania wyodrębnionych magazynów (np. magazynu wyrobów gotowych wykorzystywanych przy budowie) zwiększają koszt wytworzenia środka trwałego? Koszty (...)
str. 26
3.
Wykonanie drenażu boiska - klasyfikacja do właściwego rodzaju KŚT
Nabyliśmy składnik majątku określony jako "Drenaż wykonany warstwowo. Rury drenarskie w obsypce żwirowej, warstwa odsączająca: piasek. Warstwa konstrukcyjna: kruszywo kamienne. Trawa syntetyczna piłkarska, zasypka, piasek (...)
str. 27
4.
Wydatki poniesione na analizę prawną umowy kredytowej
Spółka z o.o. złożyła wniosek o kredyt na finansowanie budowy środka trwałego. Bank przedłożył jej propozycję treści umowy. Przed podpisaniem umowy kredytowej spółka zleciła kancelarii (...)
str. 28
5.
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
W 2019 r. otrzymaliśmy zawiadomienie o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności. Na gruncie tym posadowiony jest budynek mieszkalny, w którym znajduje się (...)
str. 29
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Źródła tworzenia kapitału zapasowego w spółce z o.o. i jego przeznaczenie
Jednym z kapitałów własnych spółki z o.o. jest kapitał zapasowy. Kapitał ten tworzony jest w spółce z o.o. głównie w celu zabezpieczenia pokrycia ewentualnych strat (...)
str. 31
2.
Pokrycie straty bilansowej kapitałem zapasowym
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. sporządzane za dany rok obrotowy może wykazywać stratę bilansową. W celu pokrycia straty bilansowej spółka może wykorzystać niepodzielone zyski z (...)
str. 31
3.
Utworzenie kapitału zapasowego z zysku i jego wykorzystanie na przykładach liczbowych
W świetle art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości nie można dzielić zysku, ani pokrywać straty przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ujęcie w księgach urzędu gminy operacji gospodarczych związanych z realizacją programu "Lokal za grunt"
Gmina przekazuje inwestorom nieruchomości gruntowe w zamian za lokale lub budynki w ramach programu "Lokal za grunt". W jaki sposób należy ujmować w ewidencji bilansowej (...)
str. 35
2.
Likwidacja zniszczonego eksponatu nabytego przez instytucję kultury na potrzeby ekspozycji stałej
Jesteśmy instytucją kultury. Na skutek zalania zniszczeniu uległ eksponat, który nabyliśmy na potrzeby ekspozycji stałej w naszej galerii. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach w (...)
str. 36
3.
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby praktycznej nauki zawodu
Czy zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych przez uczniów podczas zajęć praktycznych nauki zawodu (do pracowni gastronomicznej) należy klasyfikować w paragrafie 421, 422 czy 424? Wszelkiego rodzaju (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Różnice kursowe na należnościach w ujęciu bilansowym i podatkowym
Spółka wystawiła fakturę w euro dla kontrahenta z Niemiec i otrzymała na rachunek bankowy zapłatę również w euro. Czy w takiej sytuacji powstają różnice kursowe, (...)
str. 38
1.
Wycena przychodu w walucie obcej dla celów bilansowych
Wszystkie operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych wymagają przeliczenia na walutę polską. Jak bowiem stanowi art. 9 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 38
2.
Ustalenie przychodu w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
Dla celów podatkowych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (...)
str. 39
3.
Kurs stosowany do przeliczenia na walutę polską spłaty należności
Kurs waluty obcej, który jednostka zastosuje do przeliczenia na walutę polską spłaty należności w walucie obcej, zależy od tego, czy w momencie otrzymania płatności nastąpiła (...)
str. 39
4.
Rozliczenie różnic kursowych na przykładach liczbowych
Najczęściej kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia na walutę polską spłaty należności różni się od kursu waluty obcej, po którym jednostka przeliczyła na walutę polską (...)
str. 39
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Rzeczowe aktywa trwałe według MSR - wycena początkowa
Rzeczowe aktywa trwałe (ang. property, plant and equipment ) to pozycja, która stanowi w wielu podmiotach znaczącą część sumy bilansowej. Z dniem 1 stycznia 2022 (...)
str. 42
1.
Parametry wykorzystywane do wyceny początkowej środków trwałych i środków trwałych w budowie
Zgodnie z paragrafem 15 MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe (obejmujące środki trwałe i środki trwałe w budowie) początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu (...)
str. 42
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy nieopłaconą fakturę za towary, których do końca roku nie otrzymano, należy ująć w księgach?
W grudniu 2020 r. jednostka otrzymała fakturę dotyczącą zakupu towarów. Jednak dostawa towarów i zapłata za te towary miały miejsce w 2021 r. Czy otrzymaną (...)
str. 47
2.
Jakie zdarzenia wywołują obowiązek sporządzenia sprawozdania za okres zawieszenia działalności?
Rok obrotowy naszej jednostki pokrywa się z kalendarzowym. W całym 2020 r. nasza działalność pozostawała zawieszona. W grudniu 2020 r. otrzymaliśmy na rachunek bankowy kilka (...)
str. 47
3.
W której pozycji bilansu wykazać zaliczki na poczet dywidendy?
W trakcie 2020 r. w naszej spółce z o.o. wypłacaliśmy zaliczki na dywidendę. W związku z tym na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" figuruje saldo (...)
str. 48
4.
Na jakich kontach ująć koszty reprezentacji i reklamy?
Jesteśmy jednostką ponoszącą zarówno wydatki na reklamę, jak i reprezentację. Na jakich kontach księgowych zaewidencjonować takie koszty? Koszty reprezentacji i reklamy kwalifikuje się w księgach (...)
str. 49
5.
Jak zaksięgować otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu niezapłaconej należności?
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą należność częściowo ubezpieczoną. Od części należności nieobjętej ubezpieczeniem spółka dokonała odpisu aktualizującego. W maju 2021 r. spółka otrzymała od ubezpieczyciela (...)
str. 49
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rodzaje uproszczeń możliwych do przyjęcia przez jednostkę małą i warunki uprawniające do ich stosowania
Jesteśmy jednostką małą. Chcemy sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości i jednocześnie zastosować w pozostałym zakresie (...)
str. 50
2.
Określenie w polityce rachunkowości transakcji rozliczanych za pomocą konta "Rozliczenie zakupu"
W zakładowym planie kont posiadamy m.in. konto 30 "Rozliczenie zakupu". Czy wszystkie dostawy powinniśmy księgować za pośrednictwem tego konta? Jeśli na koncie 30 można ewidencjonować (...)
str. 52
3.
Rozwiązanie spółki komandytowej i przekazanie majątku wspólnikom
Spółka komandytowa zamknęła działalność 9 lutego 2021 r. Komplementariuszem spółki była spółka z o.o. Zgromadzone środki na rachunku bieżącym przekazano spółce z o.o. Jak ująć (...)
str. 54
3.1.
Rozwiązanie spółki komandytowej według przepisów prawa handlowego
Wspólnicy spółki komandytowej mogą w wybranym przez siebie momencie podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki. Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników w tej sprawie stanowi powód rozwiązania spółki, (...)
str. 54
3.2.
Ujęcie w księgach spółki przekazania majątku wspólnikom
Przepisy ustawy o rachunkowości nie wskazują jak księgować przekazanie majątku rozwiązanej spółki jej wspólnikom, przy czym w art. 4 ust. 2 tej ustawy wskazują, iż (...)
str. 55
3.3.
Otrzymanie przez wspólnika majątku po rozwiązaniu spółki
Według art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wynik operacji finansowych stanowi różnicę między: a) przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: dywidend (udziałów w zyskach), (...)
str. 55
4.
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie osoby fizycznej
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej prowadzi księgi rachunkowe. Od kilku lat jego sprawozdania finansowe są objęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta. Czy takie przedsiębiorstwo może zrezygnować ze (...)
str. 56
5.
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zobowiązań, które w świetle przepisów prawa uległy przedawnieniu
Nasze przedsiębiorstwo 3 lata temu było na skraju upadłości. Obecnie nie mamy już problemów finansowych. Bieżące zobowiązania opłacamy terminowo, ale w księgach rachunkowych nadal widnieją (...)
str. 58
6.
Przekazanie uszkodzonego wyrobu gotowego ponownie do produkcji
Prowadzimy działalność produkcyjną, rozliczając koszty na kontach zespołu 4 i 5. W ostatnim czasie doszło do uszkodzenia wyrobu gotowego, który zamókł podczas ulewy. Został on (...)
str. 60
7.
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku bankowym
Bank pobrał z naszego rachunku bankowego opłatę za wysokie saldo na rachunku. Czy opłatę tę należy traktować jako dodatkową opłatę za prowadzenie rachunku, odnoszoną w (...)
str. 61
8.
Efekty produkcji zleconej firmie zewnętrznej
Jesteśmy firmą produkcyjną. Chcemy zlecić produkcję jednego z naszych wyrobów firmie zewnętrznej. W tym celu przekażemy zleceniobiorcy recepturę, a wszystkie koszty poniesie zleceniobiorca. Wystawiona przez (...)
str. 62
9.
Korekta podatku od nieruchomości za lata poprzednie
W kwietniu 2021 r. spółka otrzymała informację o korekcie podatku od nieruchomości za kilka lat wstecz. W wyniku korekty wzrośnie zobowiązanie podatkowe. Kwota korekty nie (...)
str. 63
10.
Ewidencja kosztów według rodzajów w księgach dewelopera
Nasza spółka z o.o. sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, a koszty księguje tylko na kontach zespołu 4. Zajmujemy się budową i sprzedażą mieszkań. W (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.