Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 r., godz. 13:42 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.604 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 11 (611) Z DNIA 01.06.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (549) z dnia 01.11.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 21 (549) z dnia 01.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Wątpliwości dotyczące korekty błędów z lat ubiegłych
1.
Korekta danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym
Spółka z o.o. w 2019 r. błędnie ujęła w bilansie należności i zobowiązania od tego samego kontrahenta (nie było podstawy do kompensaty, a wykazała je (...)
str. 4
2.
Korekta błędów istotnych, dotyczących wpłat na PFRON oraz ujęcia faktur sprzedaży
W 2020 r. spółka w zawyżonej kwocie naliczyła wpłatę na PFRON oraz błędnie wprowadziła faktury sprzedaży do ewidencji. W jednym przypadku zaniżyła sprzedaż, a w (...)
str. 7
3.
Korekta błędu polegającego na nierozliczeniu różnic kursowych
Spółka z o.o. w 2020 r. nie rozliczyła w księgach rachunkowych zrealizowanych różnic kursowych powstałych na rozrachunkach z tytułu dostaw i usług. W związku z (...)
str. 10
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Postępowanie właściciela w przypadku kradzieży samochodu firmowego
W przypadku stwierdzenia kradzieży pojazdu firmowego w pierwszej kolejności należy fakt ten zgłosić policji. Właściciel samochodu otrzymuje od policji dokumenty potwierdzające zgłoszenie kradzieży. Dokumenty te (...)
str. 11
2.
Wyksięgowanie samochodu z ewidencji środków trwałych w związku z jego kradzieżą
W przypadku kradzieży samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, należy wyksięgować jego wartość z tej ewidencji, do wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych, zapisem po stronie Wn (...)
str. 12
3.
Odszkodowanie przyznane jednostce z tytułu kradzieży samochodu
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przychody związane z odszkodowaniami zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych jednostki. Przyznane (...)
str. 13
4.
Nierozliczone ubezpieczenie samochodu, pozostające na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych
Koszty ubezpieczenia samochodu stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Ujmuje się je w księgach rachunkowych na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" i/ lub na koncie (...)
str. 14
1.
Przychód i koszt podatkowy związane z wniesieniem aportu do spółki komandytowej
Spółka z o.o. wniosła składniki majątku aportem do spółki komandytowej. Jak rozliczyć taką transakcję dla celów podatkowych? Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)
str. 15
2.
Ewidencja objęcia udziału kapitałowego w zamian za aport z uwzględnieniem przepisów bilansowych i podatkowych
Spółka z o.o. wniosła do spółki komandytowej aport w postaci środka trwałego. Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych spółki z o.o., aby ułatwić rozliczenie (...)
str. 17
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Wynajmujemy nieruchomość, w której dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych i dokonujemy jego amortyzacji. W 2021 r. właściciel budynku wypowiedział (...)
str. 20
2.
Własne środki trwałe pozostawione w wynajmowanym budynku
W wynajmowanym budynku zamontowaliśmy urządzenia, które stanowiły u nas odrębne środki trwałe, czyli mogły zostać swobodnie odłączone od budynku oraz i funkcjonować samodzielnie. Po wypowiedzeniu (...)
str. 22
3.
Ewidencja środków trwałych w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe
Rozpoczęłam prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostce, w której dotychczas nie było ewidencji środków trwałych. W segregatorach znalazłam tylko dowody OT pozakładane dla każdego środka trwałego (...)
str. 23
4.
Montaż osłon termicznych w komorach ciepłowniczych
Spółka nabyła wysoce elastyczne osłony do ocieplenia 30 komór. Osłaniają one cenną aparaturę, usprawniają procesy, minimalizują straty i chronią środowisko naturalne. Efektem końcowym jest uzyskanie (...)
str. 25
5.
Zakup środka trwałego wymagającego przystosowania do używania
Zakupiliśmy środek trwały, który nie jest jeszcze gotowy do użytku. Posiadamy fakturę jego zakupu. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych przyjęcie środka trwałego do używania? (...)
str. 26
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Wycena materiałów na dzień ich nabycia według ustawy o rachunkowości
Materiały należą do kontrolowanych przez jednostkę rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów), które w przyszłości powinny powodować wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Materiały są przeznaczone do (...)
str. 28
2.
Istotne i nieistotne koszty zakupu materiałów
Jednostki mogą wyceniać materiały według cen zakupu, jeśli nie zniekształca to stanu aktywów i wyniku finansowego jednostki. Z kolei gdy koszty zakupu materiałów stanowią dla (...)
str. 29
3.
Ewidencja księgowa kosztów zakupu w zależności od przyjętej metody wyceny materiałów
Jeżeli jednostka wycenia materiały w cenach zakupu, to koszty transportu, ubezpieczenia, załadunku, wyładunku zalicza w całości w ciężar kosztów bieżącego okresu. Przykład Jednostka prowadzi ewidencję (...)
str. 31
4.
Ustalenie kosztów zakupu materiałów na koniec miesiąca
Rozliczanie kosztów zakupu, ujmowanych na koniec miesiąca na koncie 64-0/4 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu", polega na obliczeniu wskaźnika narzutu kosztów zakupu (WNKz) oraz kwoty (...)
str. 33
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Odsetki od świadczenia wychowawczego, gromadzone na rachunku sum depozytowych
Jesteśmy placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Otrzymujemy z powiatowego centrum pomocy rodzinie świadczenie wychowawcze dla naszych wychowanków. Świadczenie to wpływa na rachunek sum depozytowych (dla każdego (...)
str. 34
2.
Przedpłaty wnoszone na poczet koncertów i spektakli organizowanych przez instytucję kultury
Jesteśmy samorządową instytucją kultury (teatr). Prowadzimy tzw. przedsprzedaż biletów na koncerty i spektakle. Jak powinniśmy zaksięgować otrzymane przedpłaty? Otrzymane z góry płatności za koncerty i (...)
str. 36
3.
Opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów w księgach biblioteki
W czasie kontroli przeprowadzonej w naszej bibliotece padł zarzut niewłaściwego ujmowania w księgach rachunkowych opłat za przetrzymywanie zbiorów. Obecnie w księgach ujmujemy tylko te opłaty, (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Korekty dotyczące złego długu, dokonywane dla celów podatku dochodowego i VAT
Wystawialiśmy kontrahentowi faktury za wynajem środków trwałych w systemie miesięcznym i z 30-dniowym terminem płatności. Za faktury wystawione w okresie od 30 listopada 2020 r. (...)
str. 39
1.
Korekta podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
Na gruncie podatku dochodowego wierzyciel może zmniejszyć podstawę opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w odpowiednim terminie. (...)
str. 39
2.
Zasady korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi
Na mocy art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na (...)
str. 40
3.
Odpisy aktualizujące wartość należności w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Jak stanowi art. 35b ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: 1) należności (...)
str. 41
4.
Ujęcie bilansowe ulgi na złe długi w podatku dochodowym
Korekty dotyczące złego długu dokonywane dla celów podatku dochodowego nie są uwzględniane przez wierzycieli w księgach rachunkowych. Zmniejszenie podstawy opodatkowania lub zwiększenie straty podatkowej o (...)
str. 42
5.
Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi w księgach rachunkowych
Ustawa o rachunkowości nie zawiera wskazówek dotyczących ujęcia w księgach rachunkowych korekty VAT należnego z tytułu skorzystania z ulgi na złe długi. Wierzyciel może ująć (...)
str. 43
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Identyfikacja dostosowywanego składnika aktywów
Podstawowym kryterium, z którym wiąże się możliwość aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego, jest możliwość zidentyfikowania dostosowywanego składnika aktywów. Według paragrafu 5 MSR 23 "Koszty finansowania zewnętrznego", (...)
str. 45
2.
Moment rozpoczęcia i zakończenia aktywowania
Rozpoczęcie aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego następuje dopiero od momentu, gdy jednostka spełniła łącznie następujące warunki: poniosła nakłady na składnik aktywów, ponosi (np. nalicza) koszty finansowania (...)
str. 47
3.
Wymagania MSR 23 a regulacje podatkowe
Wytyczne MSR 23 w zakresie kosztów finansowania zewnętrznego mogą różnić się od regulacji podatkowych. Przykładem może być: 1) rozliczanie prowizji od kredytu na zakup rzeczowego (...)
str. 49
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy spółka cywilna z udziałem osoby prawnej może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
Prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej z udziałem osoby prawnej. Nasze przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekraczają równowartości 2.000.000 euro. (...)
str. 49
2.
Jak ująć w księgach kredyt odnawialny w rachunku bieżącym?
Bank przyznał naszej jednostce kredyt odnawialny, wyznaczając maksymalny limit zadłużenia naszego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Jak ująć w księgach rachunkowych przyznany kredyt? Zarówno przyznanego przez bank limitu (...)
str. 50
3.
Czy można nie umieszczać na fakturach dekretów pisanych ręcznie?
Prowadzę sieć sklepów spożywczych. Mam bardzo dużo faktur zakupowych. Czy mogę nie umieszczać na tych fakturach odręcznych dekretów? Z ustawy o rachunkowości wynika, że aby (...)
str. 51
4.
Na jakim koncie zespołu 5 ująć koszty poniesione w związku z zakupem usługi rekrutacyjnej?
Od firmy zajmującej się świadczeniem usług rekrutacyjnych zakupiliśmy usługę pozyskania dla naszej firmy pracownika z branży IT. Na jakim koncie zespołu 5 powinniśmy ująć wydatek (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Ustalenie kwoty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i ich ujęcie w księgach wierzyciela
Prowadzimy działalność w formie spółki z o.o. Chcemy naszemu kontrahentowi będącemu przedsiębiorcą wystawić wezwanie do zapłaty oraz obciążyć odsetkami, ponieważ minął termin zapłaty należności z (...)
str. 53
2.
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą oraz złożenie w KRS
Wykryliśmy błąd popełniony w 2020 r. Sprawozdanie finansowe jest już sporządzone i podpisane, ale nie jest jeszcze zatwierdzone przez wspólników i nie złożyliśmy go w (...)
str. 55
3.
Karty przedpłacone na nabycie posiłków profilaktycznych i innych produktów spożywczych
Zamierzamy przekazać uprawnionym pracownikom karty przedpłacone na posiłki profilaktyczne, napoje i inne produkty spożywcze. Karty te będziemy nabywać od podmiotu zewnętrznego i co miesiąc zasilać (...)
str. 56
4.
Odzyski powstałe podczas likwidacji materiałów, przeznaczone do sprzedaży jako złom
Jesteśmy jednostką produkującą wyroby metalowe. Część materiałów potrzebnych do produkcji tych wyrobów utraciła swoją wartość użytkową, w związku z czym dokonaliśmy ich likwidacji. Powstały z (...)
str. 57
5.
Udokumentowanie skupu metali nieżelaznych od ludności
Planujemy rozszerzyć działalność o skup i sprzedaż surowców wtórnych stalowych oraz metali nieżelaznych od ludności. Jakim dokumentem powinniśmy potwierdzić zakup metali nieżelaznych od ludności i (...)
str. 58
6.
Prezentacja w bilansie walut obcych zgromadzonych na rachunku w domu maklerskim
Nasza spółka z o.o. posiada w domu maklerskim rachunek maklerski, na którym dokonuje operacji kupna i sprzedaży waluty. Czy w bilansie należy ująć ten rachunek (...)
str. 59
7.
Rozliczenie ryczałtowych przychodów za świadczenia zdrowotne, niezrealizowane w 2020 r.
Jesteśmy podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2020 r. ujęliśmy na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów 1/12 przychodów otrzymanych (...)
str. 61
8.
Reklamacja surowca uznanego za wadliwy, rozliczana poprzez obniżenie płatności za bieżące dostawy
W 2019 r. zakupiliśmy surowiec od kontrahenta z Indii. Surowiec okazał się wadliwy, więc partia wytworzonego z niego wyrobu została zutylizowana. Koszt utylizacji obciążył pozostałe (...)
str. 62
9.
Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Wypłaciliśmy odprawy pieniężne pracownikom na podstawie ustawy o zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W ciężar jakich kosztów zespołu 4 należy (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.