Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (544) z dnia 20.08.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Polski Ład wprowadzi obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych
PROJEKT USTAWY Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy (...)
str. 4
2.
Wpływ umorzenia subwencji z PFR na sprawozdanie - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Od czerwca 2021 r. rozpoczęto umarzanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) uzyskanych przez jednostki w związku z pandemią koronawirusa w 2020 r. W związku (...)
str. 5
3.
Obowiązki biur rachunkowych w związku ze zmianą przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe zobowiązane są do przestrzegania regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie ustawy z dnia (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Wprowadzenie do systemu prawnego nowego typu spółki kapitałowej od 1 lipca 2021 r.
Przepisy regulujące zasady tworzenia i działania prostej spółki akcyjnej Od 1 lipca 2021 r. można zakładać nową spółkę kapitałową, tzw. prostą spółkę akcyjną (P.S.A). Jest (...)
str. 10
2.
Zasady wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy
Akcjonariusz P.S.A. ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona (...)
str. 13
3.
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Ustawowy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych P.S.A., tak jak pozostałe spółki kapitałowe, zobowiązana jest do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności do prowadzenia ksiąg (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Warunki uznania polisy ubezpieczeniowej za dowód księgowy
Umowa ubezpieczenia uregulowana została w Kodeksie cywilnym (K.c.). Stosownie do art. 805 § 1 K.c., przez umowę ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, (...)
str. 17
2.
Ogólne zasady ujęcia wydatków na polisy ubezpieczeniowe w kosztach bilansowych
Co do zasady, koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym jednostki zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i ujmuje na kontach zespołu 4 lub 5. Kontem (...)
str. 17
3.
Koszt ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, rozliczany w czasie przez okres trwania umowy
Nasza spółka zawarła umowę ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku na okres 12 miesięcy - od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. (...)
str. 19
4.
Ubezpieczenie środka trwałego w budowie, przypadające na okres trwania budowy
W styczniu 2021 r. rozpoczęliśmy budowę środka trwałego - budynku biurowego. W związku z budową wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową na okres 12 miesięcy kalendarzowych. Chcemy rozliczać (...)
str. 20
5.
Rozliczanie składki na ubezpieczenie OC biura rachunkowego, której wartość nie jest istotna
Biuro rachunkowe wykupiło polisę ubezpieczeniową OC na okres 12 miesięcy kalendarzowych - od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. Kwota składki została opłacona za (...)
str. 22
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Moment wprowadzenia do ksiąg środków trwałych nabytych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zakupiliśmy od syndyka zorganizowany zakład (użytkowanie wieczyste gruntu, budynek, meble i wyposażenie). Zakup udokumentowano aktem notarialnym, w którym podano tylko cenę ogólną wynikającą z przetargu. (...)
str. 24
2.
Czasowe wyłączenie środka trwałego z używania
W ewidencji środków trwałych posiadamy nieruchomość - budynek, który poddaliśmy ulepszeniu. Obecnie nie korzystamy z tego budynku, ze względu na prowadzone w nim prace. Czy (...)
str. 26
3.
Odtworzenie środka trwałego w budowie, który uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego
Spółka rozpoczęła niedawno budowę hali produkcyjnej (środka trwałego). W wyniku pożaru budowa ta uległa częściowemu zniszczeniu. W związku z tym zdarzeniem spółka poniosła koszty usunięcia (...)
str. 27
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Podwyższenie kapitału zakładowego według przepisów Kodeksu spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) przewiduje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. w trakcie prowadzonej przez nią działalności. Z treści art. 257 § 2 K.s.h. (...)
str. 29
2.
PCC od podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. i jego ewidencja księgowa
Na gruncie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.), zwanej dalej (...)
str. 30
3.
Ujęcie w księgach podwyższenia kapitału zakładowego na przykładach liczbowych
Ujmując w księgach operacje gospodarcze związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z o.o. należy uwzględnić treść art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Według tego (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Środki otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego w księgach budżetu gminy
Jak w ewidencji bilansowej budżetu gminy ująć środki otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz ewentualny zwrot niewykorzystanych środków? W terminie od 1 (...)
str. 35
2.
Klasyfikacja budżetowa dochodów uzyskiwanych z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Jako zarządca dróg miejskich wymierzamy kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Jaką klasyfikację budżetową powinniśmy zastosować do dochodów uzyskiwanych z tego tytułu? Przepisy art. (...)
str. 36
3.
Dochody z opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Na jakich kontach powinniśmy ewidencjonować pobierane przez wydział geodezji i kartografii naszego urzędu opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przypis należności (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Możliwość wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej w świetle prawa handlowego
Na gruncie Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) spółka komandytowa jest spółką osobową. W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez (...)
str. 39
2.
Opodatkowanie dochodu osiągniętego przez spółkę komandytową
Spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2021 r. (bądź od 1 maja 2021 r.) stały się podatnikami podatku (...)
str. 39
3.
Obciążenia podatkowe komandytariuszy
Ograniczenia obciążeń podatkowych komandytariuszy W myśl art. 21 ust. 1 pkt 51a updof oraz art. 22 ust. 4e updop, wolne od podatku dochodowego są kwoty (...)
str. 40
4.
Obciążenia podatkowe komplementariuszy
Ograniczenia obciążeń podatkowych komplementariuszy Do komplementariuszy spółek komandytowych mają zastosowanie art. 30a ust. 6a-6e updof oraz art. 22 ust. 1a-1e updop. Z przepisów tych wynika, (...)
str. 42
5.
Ujęcie zaliczek na poczet zysku w księgach spółki komandytowej
Kwoty przeznaczone do wypłaty tytułem zaliczek na poczet zysku mogą być ujmowane w księgach rachunkowych spółek komandytowych na dodatkowym koncie rozrachunkowym, służącym do ewidencji takich (...)
str. 43
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Rzeczowe aktywa trwałe według MSR - cena nabycia
Podstawowym parametrem wykorzystywanym do wyceny początkowej rzeczowych aktywów trwałych (RAT) jest cena nabycia lub koszt wytworzenia. Z dniem 1 stycznia 2022 r. ulegnie zmianie Międzynarodowy (...)
str. 46
1.
Koszt pozyskania składnika rzeczowych aktywów trwałych
Na moment początkowego ujęcia składnik rzeczowych aktywów trwałych (RAT) wyceniany jest w koszcie (ang. cost), który to parametr wyceny przetłumaczono na język polski jako "cenę (...)
str. 46
2.
Koszty testowania i sprawdzania składników rzeczowych aktywów trwałych
Wśród przedstawionych wcześniej elementów tworzących cenę nabycia (odpowiednio koszt wytworzenia) na uwagę zasługują rozwiązania dotyczące testowania. MSR 16 w paragrafie 17 pkt e) przewiduje, że (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy operacje gotówkowe można rozliczać z pominięciem konta "Kasa"?
W spółce jawnej jest dwóch wspólników (osoby fizyczne). Od 2021 r. do polityki rachunkowości spółki wprowadzono zapis o nieprowadzeniu konta "Kasa". Operacje gotówkowe w spółce (...)
str. 51
2.
W której pozycji sprawozdania F-01 wykazać wartość umorzonej subwencji z PFR?
Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania F-01. W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu części subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Czy dla celów sprawozdawczości statystycznej (...)
str. 52
3.
Jak ująć w księgach przychód z tytułu umorzonej subwencji, aby ułatwić ustalenie podstawy opodatkowania?
W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy dokument informujący o umorzeniu części subwencji finansowej. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych to umorzenie, jeżeli stanowi przychód podatkowy, od którego (...)
str. 52
4.
Czy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności w związku z jej częściową spłatą?
Posiadamy w księgach rachunkowych należność w całości objętą odpisem aktualizującym. Klient spłaca należność w ratach. Czy powinniśmy zaktualizować wartość odpisu i uwzględnić wpłacone raty? Jeżeli (...)
str. 53
VII.
Z listów Czytelników
1.
Niezrealizowana zaliczka na poczet dostawy towarów w księgach sprzedawcy
W lipcu 2020 r. spółka otrzymała zaliczkę na poczet dostawy towarów i wystawiła fakturę zaliczkową sprzedaży. Zaliczkę ujęła na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Jednak (...)
str. 54
2.
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro sporządzonego z zastosowaniem uproszczeń
Jesteśmy jednostką mikro. Czy możemy sporządzić bilans i rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a informację dodatkową według załącznika (...)
str. 57
3.
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów
Spółka z o.o. zakupiła w 2017 r. materiały pomocnicze do produkcji, które nie są inwentaryzowane. Zakup odniesiono bezpośrednio w koszty. W 2021 r. materiały zostały (...)
str. 58
4.
Koszty transportu w księgach rachunkowych jednostki handlowej
Prowadzimy działalność handlową. Na fakturach dotyczących sprzedaży towarów wykazujemy, jako dodatkową pozycję, koszty wysyłki. Jak powinniśmy ewidencjonować powyższe zdarzenie w księgach rachunkowych? Czy kwotę przychodu (...)
str. 60
5.
Składanie w KRS rocznych sprawozdań finansowych jednostek w likwidacji
Spółdzielnia postawiona 30 lipca 2020 r. w stan likwidacji zamknęła księgi i sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 29 lipca 2020 r. Spółdzielnia w likwidacji funkcjonuje (...)
str. 61
6.
Wypłata wynagrodzenia występującemu wspólnikowi spółki komandytowej
Spółka komandytowa posiada czterech wspólników (trzy osoby fizyczne i osobę prawną). Komplementariuszem spółki jest spółka z o.o. Ze spółki wystąpił jeden z komandytariuszy, który posiadał (...)
str. 62
7.
Prezentacja w bilansie wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego przed jego rejestracją w KRS
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Kwota podwyższenia została wpłacona przez wspólników na rachunek bankowy spółki Na dzień bilansowy podwyższenie, mimo (...)
str. 64
8.
Przychód bilansowy z tytułu należnej od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Spółka z o.o. obciążyła swojego kontrahenta kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Jak ująć w księgach otrzymaną rekompensatę? Na podstawie art. 10 ustawy z dnia (...)
str. 65
9.
Wpływ na konto walutowe zapłaty od klienta w walucie polskiej za fakturę wystawioną w walucie obcej
Spółka z o.o. wystawiła klientowi fakturę w euro. Klient zapłacił za tę fakturę w złotówkach, ale na rachunek walutowy spółki. Wartość w złotówkach ustalił, przeliczając (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.