Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (532) z dnia 20.02.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Według Min. Fin. nowo utworzone spółki jawne mogą złożyć informacje o strukturze udziałowej po rejestracji w KRS
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce Wyjaśnienia zamieściło informacje w sprawie terminu złożenia przez spółkę jawną informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienie PFR dotyczące definicji kosztów stałych
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju https://pfrsa.pl w zakładce Aktualności zamieszczono wyjaśnienie dotyczące definicji "Kosztów Stałych" zastosowanej w programie rządowym "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu (...)
str. 5
3.
Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie 1 lipca 2021 r.
Regulacje dotyczące wprowadzenia do systemu prawa polskiego nowego typu spółki kapitałowej, tzw. prostej spółki akcyjnej, zostały zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. (...)
str. 6
4.
Publikacja jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z 1 lutego 2021 r. pod poz. 217 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Umorzenie pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19 w księgach i sprawozdaniu jednostki małej
Jestem przedsiębiorcą prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą, zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rachunek zysków i strat sporządzam w wariancie porównawczym. W 2020 r. otrzymałem pożyczkę w (...)
str. 7
2.
Prezentacja w sprawozdaniu dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymanego w ramach tarczy
W 2020 r. spółka z o.o. otrzymała w ramach tarczy 2.0 dofinansowanie do wynagrodzeń za 3 miesiące. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego (...)
str. 9
3.
Zaliczki na poczet dywidendy w zestawieniu zmian w kapitale własnym
W ciągu roku obrotowego spółka z o.o. wypłacała zaliczki na poczet dywidendy. Jak w zestawieniu zmian w kapitale własnym wykazać te wypłaty? W świetle przepisów (...)
str. 11
4.
Skutki bilansowe wydania przedmiotu leasingu w kolejnym roku
Jednostka w grudniu 2020 r. podpisała umowę leasingu finansowego maszyny i w tym samym miesiącu wpłaciła 10% udziału własnego. Planowana dostawa maszyny to kwiecień 2021 (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej
Aktywa i zobowiązania wyrażone w walucie obcej muszą być urealnione na dzień bilansowy poprzez ich ponowną wycenę według aktualnego kursu na ten dzień. Zasady wyceny (...)
str. 16
2.
Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego
Przykład I. Założenia: Na 31 grudnia 2020 r. spółka posiadała następujące zobowiązania i należności w walutach obcych: a) zobowiązanie w kwocie: 15.000 EUR, którego wartość (...)
str. 17
3.
Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków
Przykład I. Założenia: Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy czym spółka naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe stornuje dopiero w dniu uregulowania danej należności (...)
str. 18
4.
Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty
Przykład I. Założenia: Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy czym spółka różnice kursowe z wyceny bilansowej pozostawia w księgach rachunkowych i ewidencjonuje wyłącznie zrealizowane (...)
str. 20
1.
Świadczenia pracownicze, na które tworzone są rezerwy
Na mocy art. 39 ust. 2 i 2a ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres (...)
str. 21
2.
Powstanie zobowiązania i rozwiązanie rezerwy w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów
Jednostka ma obowiązek weryfikowania rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na świadczenia pracownicze i ich rozwiązania, jeżeli ustaną przyczyny, z powodu których były tworzone (...)
str. 22
3.
Rezerwa na niewykorzystany urlop przy stosowaniu kont zespołu 5
Według pkt 3.14 KSR nr 6 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności są dokonywane na urlopy pracowników produkcyjnych, pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów (...)
str. 24
4.
Rezerwa na nagrody jubileuszowe przy stosowaniu kont zespołu 4 i 5
Nagrody jubileuszowe to długoterminowe świadczenia pracownicze zależne od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce, co rodzi (...)
str. 25
5.
Rezerwa na odprawy emerytalne przy stosowaniu kont zespołu 4
Odprawy emerytalne, analogicznie jak nagrody jubileuszowe, są długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi zależnymi od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia (...)
str. 26
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Korekta zmniejszająca wartość początkową środka trwałego w wyniku otrzymania faktury korygującej
Jesteśmy przedsiębiorstwem osoby fizycznej spełniającym warunki uznania za jednostkę małą, określone w ustawie o rachunkowości. W październiku 2020 r. do wartości początkowej środka trwałego zaliczyliśmy (...)
str. 28
2.
Amortyzacja sezonowa środka trwałego według przepisów o rachunkowości
Prowadzimy działalność gospodarczą, która ma charakter sezonowy. Na potrzeby tej działalności zakupiliśmy w listopadzie 2020 r. jacht motorowy. Czy dla celów bilansowych możemy dokonywać sezonowych (...)
str. 31
3.
Koszty budowy środka trwałego realizowanej we własnym zakresie
Spółka realizuje we własnym zakresie budowę środka trwałego, przy budowie wykorzystuje własny sprzęt i swoich pracowników. Jak ująć wynagrodzenie tych pracowników i roboczogodziny pracy sprzętu, (...)
str. 32
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Koszty naprawy poniesione przed przyjęciem samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych
W ramach działalności gospodarczej zakupiliśmy od osoby fizycznej samochód osobowy, który wymagał naprawy. Samochód będzie stanowił nasz środek trwały. Jak zaksięgować wydatki na naprawę tego (...)
str. 35
2.
Wymiana zepsutego silnika w samochodzie służbowym
W samochodzie osobowym będącym środkiem trwałym jednostki awarii uległ silnik. Kierownik jednostki podjął decyzję o jego wymianie. W tym celu zakupiono używany silnik o podobnych (...)
str. 37
3.
Koszty holowania samochodu uszkodzonego podczas wypadku drogowego
W wyniku kolizji drogowej został uszkodzony samochód osobowy będący środkiem trwałym spółki. Samochód wymagał holowania. Jak zaksięgować fakturę otrzymaną za holowanie? Czy do kosztów usług (...)
str. 39
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Prezentacja niezapłaconych należności z tytułu dochodów budżetowych w sprawozdaniu finansowym
W księgach rachunkowych jednostki budżetowej (jednostki pomocy społecznej) widnieją niezapłacone należności z tytułu dochodów budżetowych. Jak wykazać je w sprawozdaniu finansowym? Niezapłacone do dnia bilansowego (...)
str. 41
2.
Ujęcie pozostałego środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Na potrzeby naszej jednostki budżetowej zakupiliśmy sejf meblowy, który ujęliśmy w księgach rachunkowych jako pozostały środek trwały. W ramach gratisu otrzymaliśmy drugi taki sam sejf. (...)
str. 42
3.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup usługi transportu medycznego
Jesteśmy domem pomocy społecznej (DPS). Ponieśliśmy wydatek na zakup usługi transportu medycznego naszego podopiecznego. Czy wydatek ten zaklasyfikować jako zakup usług zdrowotnych (paragraf 428), czy (...)
str. 43
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Korekta podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych (tj. rozpoznawanie dla celów podatku dochodowego tzw. złych długów). (...)
str. 44
2.
Warunki zastosowania ulgi na złe długi przez wierzyciela
W świetle art. 18f ust. 9 updop oraz art. 26i ust. 9 updof, możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty podatkowej dotyczy wyłącznie wierzytelności wynikających (...)
str. 45
3.
Ulga na złe długi w podatku dochodowym w czasie COVID-19
Wierzyciele do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mają prawo do zastosowania ulgi na złe długi, począwszy od odpowiednio okresu (...)
str. 46
4.
Ujęcie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
Korekty dotyczące złego długu dokonywane dla celów podatku dochodowego nie są uwzględniane przez wierzycieli w księgach rachunkowych. Zmniejszenie podstawy opodatkowania lub zwiększenie straty podatkowej o (...)
str. 46
5.
Odroczony podatek dochodowy przy wykorzystaniu ulgi na złe długi u wierzyciela będącego podatnikiem CIT
Co do zasady, należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy (...)
str. 48
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Możliwość przeprowadzenia testu na utratę wartości indywidualnie dla poszczególnych aktywów trwałych
Zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 "Utrata wartości aktywów" (MSR 36) jednostka gospodarcza po zidentyfikowaniu przesłanek utraty wartości musi przeprowadzić test na utratę wartości (...)
str. 50
2.
Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne
Ośrodek wypracowujący środki pieniężne (ang. cash-generating unit , stąd czasem określenie CGU) jest najmniejszą możliwą do określenia grupą aktywów, która generuje wpływy pieniężne w znacznym (...)
str. 51
3.
Aktywa przypisane do danego ośrodka wypracowującego środki pieniężne
W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne jednostka musi porównać jego wartość bilansową z jego wartością odzyskiwalną. Powinna zatem ustalić, które (...)
str. 53
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy należy potwierdzać salda zerowe należności z tytułu dostaw i usług?
Posiadamy zerowe salda należności z tytułu dostaw i usług z niektórymi kontrahentami. Czy istnieje obowiązek potwierdzania sald zerowych? Obowiązek potwierdzenia sald zerowych nie został określony (...)
str. 54
2.
Jak wyksięgować należność objętą odpisem, która uległa przedawnieniu?
Posiadamy w księgach niespłaconą należność z tytułu dostaw i usług. Należność tę dwa lata temu objęliśmy odpisem aktualizującym. W 2020 r. należność uległa przedawnieniu. Jakim (...)
str. 54
3.
Czy paliwo zatankowane do baków samochodów podlega inwentaryzacji?
Prowadzimy działalność transportową. Zakupione paliwo tankowane jest bezpośrednio do baków samochodów ciężarowych. Wartość paliwa z faktury księgujemy w koszty zużycia materiałów w dniu zakupu. Nie (...)
str. 55
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe, w sytuacji gdy jeden ze wspólników wystąpił ze spółki UWAGA! Zmiana terminów
Z dniem 31 grudnia 2020 r. jeden z komplementariuszy spółki komandytowej wystąpił ze spółki. Czy nowy komplementariusz może podpisać sprawozdanie finansowe za 2020 r.? Sprawozdanie (...)
str. 55
2.
Faktura za szkolenie pracownika, otrzymana przed wpływem dofinansowania
W 2021 r. otrzymamy z PARP dofinansowanie do szkolenia pracownika. Jak zaksięgować fakturę dotyczącą tego szkolenia otrzymaną i zapłaconą w grudniu 2020 r., gdy część (...)
str. 56
3.
Zmiana planu kont od nowego roku obrotowego w związku ze zmianą biura rachunkowego
Przejęliśmy księgi rachunkowe spółki od innego biura rachunkowego. Czy możemy od nowego roku obrotowego rozpocząć stosowanie w tej spółce naszego planu kont? Jednostka może od (...)
str. 58
4.
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
Na dzień bilansowy posiadamy niespłacony kredyt bankowy. Raty wraz z odsetkami płacimy pierwszego dnia miesiąca. Zatem na 31 grudnia 2020 r. odsetki nie zostały jeszcze (...)
str. 60
5.
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele osobiste wspólników
Jesteśmy spółką jawną prowadzącą działalność handlową. Do ewidencji kosztów stosujemy tylko konta zespołu 4. Rachunek zysków i strat sporządzamy w wariancie porównawczym. Jak ująć w (...)
str. 61
6.
Rozliczenie kosztów usług transportowych na przełomie lat obrotowych
Spółka otrzymała w grudniu fakturę za usługę przewozu osób (usługa transportowa), wykonaną 3 stycznia 2021 r. (data sprzedaży). Faktura wystawiona jest z datą 21 grudnia (...)
str. 62
7.
Warunki uznania spółek handlowych za jednostki powiązane według ustawy o rachunkowości
Właścicielami spółek prawa handlowego "A" i "B" są te same osoby fizyczne. Te same osoby zostały również powołane do sprawowania funkcji członka zarządu w tych (...)
str. 64
8.
Wydatki poniesione na wytworzenie aplikacji mobilnej przez własnych pracowników
Pracownicy spółki są autorami aplikacji mobilnej, która będzie wykorzystywana na potrzeby działalności tej spółki. Jak ująć w księgach rachunkowych wydatki poniesione w związku z wytworzeniem (...)
str. 65
9.
Rezerwa na koszty sądowe i koszty obsługi prawnej
Spółka była zobowiązana w 2020 r. do utworzenia rezerwy na toczące się przeciw niej sprawy sądowe. W kwocie rezerwy uwzględniono wartość przewidywanego odszkodowania, które trzeba (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.