Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (543) z dnia 01.08.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Termin oraz forma sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r.
W myśl ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i (...)
str. 4
2.
Przekazanie do KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami
Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS składają swoje sprawozdania finansowe wyłącznie w KRS na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podmioty podlegające wpisowi (...)
str. 6
3.
Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do ogłoszenia w MSiG
Na mocy art. 70 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, której sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, niewpisanej do KRS, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do (...)
str. 7
4.
Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników PIT i CIT
Na mocy art. 45 ust. 5 updof, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS (...)
str. 8
1.
Zakup artykułów spożywczych w świetle prawa podatkowego
Według § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. (...)
str. 9
2.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu artykułów spożywczych
Jak wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG , w zakresie w jakim zakupione towary i (...)
str. 10
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na artykuły spożywcze wykorzystywane w jednostce
Wydatki na kawę, herbatę, wodę mineralną, soki owocowe przekazywane pracownikom, jak również współpracownikom i kontrahentom oraz inne artykuły spożywcze, w tym m.in. słodycze, różnego rodzaju (...)
str. 10
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Łączenie się spółek w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych
Przyczyną łączenia się spółek bywa zazwyczaj koncentracja kapitału pozwalająca łączącym się spółkom uzyskać wyższą efektywność gospodarowania, a tym samym osiągnąć silniejszą pozycję na rynku. Zagadnienie (...)
str. 13
2.
Ogólne zasady łączenia się spółek w świetle przepisów bilansowych
Bilansowe metody rozliczania połączenia spółek Rozpatrując zagadnienia związane z łączeniem się spółek z punktu widzenia prawa bilansowego należy uwzględnić przepisy rozdziału 4a. "Łączenie się spółek" (...)
str. 13
3.
Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia na przykładach liczbowych
Zasady rozliczania połączenia metodą nabycia Rozliczenie połączenia metodą nabycia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi (...)
str. 14
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zakup usługi serwisowej środka trwałego, obejmującej dwa lata obrotowe
Zakupiliśmy środek trwały - maszynę produkcyjną. Jednocześnie zawarliśmy umowę na zakup usług serwisowych dotyczących tej maszyny, obejmującą dwa lata obrotowe. Jak ująć w księgach zakup (...)
str. 23
2.
Amortyzacja maszyny wykorzystywanej przy budowie środka trwałego
Spółka posiada maszynę stolarską, która obecnie wykorzystywana jest na potrzeby budowy środka trwałego. Czy do czasu oddania środka trwałego do używania amortyzacja maszyny powinna obciążać (...)
str. 24
3.
Nieodpłatne przekazanie działki i drogi do urzędu miasta
Przekazaliśmy nieodpłatnie prawo własności nieruchomości (działka i droga) do urzędu miasta. Posiadamy protokół uzgodnień z wyceną tych nieruchomości oraz akt notarialny przekazania jako umowa darowizny. (...)
str. 25
4.
Karty środków trwałych jako forma ewidencji pomocniczej
W marcu 2021 r. rozpoczęliśmy działalność jako spółka jawna. Zakupiliśmy i przyjęliśmy do używania środki trwałe na podstawie dowodów OT. Czy dla każdego z tych (...)
str. 27
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Założenie kontynuacji działalności jednostki według ustawy o rachunkowości
Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada ciągłości określona w art. 5 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować (...)
str. 30
2.
Różnica z wyceny aktywów po cenach sprzedaży netto oraz rezerwa na dodatkowe koszty i straty
W przypadku braku kontynuacji działalności wycena wszystkich aktywów jednostki następuje zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli po cenach sprzedaży netto możliwych (...)
str. 31
3.
Połączenie składników kapitału własnego w jeden kapitał na dzień rozpoczęcia likwidacji lub upadłości
Sposób odniesienia niewykorzystanej rezerwy na konto 80-1 "Kapitał (fundusz) podstawowy" wynika pośrednio z regulacji zawartej w art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W świetle (...)
str. 33
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Określenie terminu zamknięcia miesiąca w polityce rachunkowości jednostki budżetowej
Sąd okręgowy, jako państwowa jednostka budżetowa, sporządza sprawozdanie Rb-28. Czy jest podstawa prawna, która określa do jakiego dnia należy zbierać i księgować dokumenty, aby je (...)
str. 35
2.
Stosowanie standardu rachunku kosztów przez zakłady opieki zdrowotnej
Czy wszystkie zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są stosować przepisy rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców? Czy w przypadku zawarcia z NFZ (...)
str. 36
3.
Wyksięgowanie z ewidencji przedawnionego świadczenia, niepodjętego przez bezrobotnego
W związku z niepobranym przez bezrobotnego świadczeniem (zasiłkiem) w księgach urzędu na koncie zespołu 2 widnieje saldo Ma. Na jakie konto wyksięgować przedawniony niepodjęty przez (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Spółka z o.o. utworzyła specjalny fundusz inwestycyjny. Jak ująć w księgach rachunkowych utworzenie tego funduszu oraz rozchód środków pieniężnych na zakup środków trwałych? Czy w (...)
str. 38
1.
Fundusz inwestycyjny w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zasady tworzenia funduszu inwestycyjnego Zasady tworzenia funduszu inwestycyjnego reguluje art. 15 ust. 1hb-1he updop. Ustawodawca wskazuje, iż fundusz ten może być tworzony wyłącznie na określone (...)
str. 38
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego
Jednostka tworząca fundusz inwestycyjny powinna prowadzić księgi rachunkowe w taki sposób, aby informacje z nich pochodzące umożliwiały sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych (...)
str. 41
3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości informacje dotyczące funduszu na cele inwestycyjne można zaprezentować: 1) w pasywach bilansu w (...)
str. 44
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Sposób wykorzystania nieruchomości oraz odpowiednia jej kwalifikacja według KSR nr 11
W ewidencji środków trwałych posiadamy dwie nieruchomości (budynki). Jeden z budynków nie jest obecnie wykorzystywany w naszej działalności i zamierzamy przeznaczyć go pod wynajem. Drugi (...)
str. 45
1.
Definicje środków trwałych oraz inwestycji
Przez środki trwałe, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym (...)
str. 45
2.
Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki
Jednym z kryteriów zaliczenia aktywu do środków trwałych jest przeznaczenie go na własne potrzeby jednostki. W świetle postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (...)
str. 45
3.
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Jeśli nieruchomość przestaje być użytkowana na własne potrzeby jednostki, a zaczyna mieć charakter inwestycyjny, wymaga przekwalifikowania do nieruchomości inwestycyjnych. Decyzję o zaliczeniu nieruchomości do inwestycji (...)
str. 47
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy mała spółka z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą kryteria zaliczenia do jednostek małych. Czy możemy nie sporządzać sprawozdania z działalności? Jednostki małe (także spółki z o.o.) mogą nie (...)
str. 49
2.
W ciężar jakich kosztów zaksięgować wydatek na przeprowadzenie testu na COVID-19?
W związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracownicy zobowiązani są wykonywać testy PCR na obecność koronawirusa. W ciężar jakich kosztów zakwalifikować wydatek na przeprowadzenie takiego testu? (...)
str. 49
3.
Jak zaksięgować przychód ze zbycia własnej wierzytelności?
W czerwcu 2021 r. nasza spółka sprzedała własną wierzytelność firmie windykacyjnej za 15% wartości tej wierzytelności. Jak ująć tę operację w księgach? Przychód uzyskany ze (...)
str. 50
4.
Jakie elementy zalicza się do ceny nabycia akcji?
Zakupiliśmy akcje spółki giełdowej. Czy koszty dotyczące analizy opłacalności zakupu akcji można zaliczyć do ich ceny nabycia? Koszty analizy opłacalności zakupu akcji nie wpływają na (...)
str. 51
5.
Jakie są konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego?
Jesteśmy spółką z o.o. Prawdopodobnie nie zdążymy zatwierdzić sprawozdania finansowego za 2020 r. do końca września 2021 r. Czy w tej sytuacji poniesiemy jakieś konsekwencje (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Ujemne saldo przychodów finansowych i jego prezentacja w rachunku zysków i strat
Stornując na 1 stycznia 2020 r. różnice kursowe z wyceny bilansowej, ich kwoty ujęliśmy na tych samych kontach i po tych samych stronach, na których (...)
str. 52
2.
Podanie we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego informacji o zmianie nazwy firmy
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym. W styczniu 2021 r. zmieniliśmy nazwę firmy - zmiana wpisu w KRS nastąpiła 10 (...)
str. 55
3.
Ewidencja księgowa ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line
Jesteśmy zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej on-line od 1 lipca 2021 r. Jak powinniśmy rozliczyć w księgach rachunkowych ulgę na zakup tej kasy? Kasę ujęliśmy (...)
str. 56
3.1.
Możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy on-line
Podatnicy mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), jednakże nie (...)
str. 56
3.2.
Kasa on-line jako środek trwały jednostki
W księgach rachunkowych zakup kasy fiskalnej on-line bez względu na jej wartość traktuje się jak zakup środka trwałego. W świetle art. 3 ust. 1 pkt (...)
str. 56
3.3.
Rozliczenie ulgi na zakup kasy on-line w księgach rachunkowych
Sposób rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line zależy od tego, jak wydatki na zakup kasy ujęto w księgach rachunkowych. To znaczy, czy nastąpiło to (...)
str. 57
4.
Rezerwa na przewidywane koszty wynagrodzenia prowizyjnego, które zostanie wypłacone w następnym roku
Firma wypłaca pracownikom prowizje sprzedażowe. Prowizje są wypłacane w momencie zapłaty faktury przez kontrahenta. Na koniec roku firma tworzy rezerwę na prowizje, które zostaną wypłacone (...)
str. 58
5.
Przeznaczenie zysku zgromadzonego na kapitale zapasowym na wypłatę dla wspólników spółki jawnej
Jesteśmy spółką jawną. W poprzednich latach, kiedy uzyskiwaliśmy znacznie wyższe zyski niż obecnie, część zysku netto przeznaczaliśmy na kapitał zapasowy. Czy na podstawie uchwały wspólników (...)
str. 60
6.
Udokumentowanie wydania towaru z magazynu w związku z jego sprzedażą
Spółka z o.o. prowadzi ewidencję magazynową. W momencie wydania towaru z magazynu wystawiana jest faktura sprzedaży, którą podpisuje odbiorca towaru. Czy w takiej sytuacji konieczne (...)
str. 61
7.
Ujęcie w księgach rachunkowych ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłaconego pracownikom
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zapewniamy pracownikom odzież i obuwie robocze przewidziane do stosowania na danych stanowiskach pracy. Nie możemy jednak zapewnić pracownikom prania odzieży, (...)
str. 62
8.
Wydatki związane z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego
Rozszerzamy swoją działalność o transport drogowy. Czy licencję na wykonywanie transportu drogowego należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzować? Jeśli nie, to w (...)
str. 63
9.
Paragon fiskalny bez NIP nabywcy za parkowanie samochodu jako dowód księgowy
Posiadamy paragon fiskalny bez NIP za parkowanie samochodu firmowego wykorzystywanego do celów mieszanych. Samochód ten stanowi nasz środek trwały. Czy możemy zaksięgować taki wydatek na (...)
str. 64
10.
Koszt wytworzenia publikacji w postaci e-booka przeznaczonego do wielokrotnej sprzedaży
Firma prowadząca wydawnictwo w momencie przyjęcia druków książek lub zeszytów naukowych do magazynu pomniejsza stan kosztów, a powiększa stan magazynu wydawnictw własnych. W momencie sprzedaży (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.