Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (539) z dnia 01.06.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia PFR dotyczące umorzenia subwencji finansowej
W jednostkach, które nie są przedsiębiorcami uprawnionymi do 100% umorzenia subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w wymienionych w (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Skutki niewypełnienia obowiązku badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych w latach ubiegłych
Spółka z o.o. w latach ubiegłych była zobowiązana do badania sprawozdań finansowych. Nie poddała ich jednak badaniu i tym samym nie zostały one zatwierdzone. Jedynie (...)
str. 9
2.
Korekta błędów dokonana po odmowie wydania opinii o sprawozdaniu przez biegłego rewidenta
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2019 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który odmówił wydania opinii, bowiem organ zatwierdzający zatwierdził sprawozdanie, pomimo że nie (...)
str. 11
3.
Błąd w ustaleniu kosztu wytworzenia, skutkujący zawyżeniem stanu produktów, wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania
W spółce z o.o. stosującej stałe ceny ewidencyjne produkcja w 2019 r. była o około 30% niższa niż w latach ubiegłych. Ceny rzeczywiste wyrobów w (...)
str. 13
II.
Obrót opakowaniami zwrotnymi w placówkach handlu detalicznego
Nasz sklep spożywczy wydaje i przyjmuje butelki od klientów za kaucją. W raporcie fiskalnym mamy wyodrębnioną wartość wydanych i przyjętych opakowań, ale w systemie magazynowym (...)
str. 16
1.
Sposób rozliczenia opakowań zwrotnych na gruncie ustawy o VAT
Wydanie opakowań zwrotnych za kaucją W potocznym rozumieniu opakowania zwrotne, to takie, które nadają się do powtórnego wykorzystania w procesie produkcji i dystrybucji. Do najpopularniejszych (...)
str. 16
2.
Bilansowe ujęcie opakowań zwrotnych objętych kaucją
Wartość kaucji wpłaconej przez nabywcę na konto sprzedawcy towarów w opakowaniach zwrotnych może być rozliczana na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne dostawcy (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Naprawa reklamowanych produktów w księgach sprzedawcy
Jesteśmy firmą produkcyjną. Reklamowane przez nabywców wyroby gotowe przyjmujemy do magazynu, a następnie przekazujemy je na produkcję w celu naprawy. Stosujemy konta zespołu 4 i (...)
str. 20
1.
Przyjęcie reklamowanych produktów i ich zwrot po naprawie do nabywcy
Reklamacja polega na zwróceniu się do dostawcy, producenta lub wykonawcy usługi w sprawie ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku lub w wykonaniu usługi. (...)
str. 20
2.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych
Koszty napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi za sprzedane produkty zasadniczo powinny obciążać koszty okresu, w którym pierwotnie dokonano sprzedaży. Dlatego też jednostki tworzą, na (...)
str. 21
3.
Rozliczenie kosztów naprawy produktów w jednostce nietworzącej rezerw
Z treści pytania jednostki nie wynika, czy tworzy ona bierne rozliczenia międzyokresowe z tytułu napraw gwarancyjnych oraz rękojmi za sprzedane produkty. Jeżeli jednostka nie tworzy (...)
str. 23
1.
Definicja skorygowanej ceny nabycia
Skorygowana cena nabycia to parametr wskazany przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania (...)
str. 24
2.
Wartość początkowa i przepływy pieniężne związane z wycenianą pozycją
Zasady ustalania wartości początkowej aktywów i zobowiązań finansowych zostały przedstawione we wcześniejszych artykułach z cyklu "Instrumenty finansowe". Na uwagę zasługuje konieczność dodawania do wartości początkowej (...)
str. 24
3.
Ustalenie efektywnej stopy procentowej
Podstawowym parametrem mającym wpływ na ustalenie skorygowanej ceny nabycia jest efektywna stopa procentowa (ESP). Według definicji określonej w rozporządzeniu w sprawie instrumentów finansowych jest to (...)
str. 28
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego, który został przekwalifikowany do inwestycji
Nieruchomość, której zakup był w części sfinansowany dotacją, została przekwalifikowana ze środków trwałych do inwestycji. Kwota dotacji stopniowo zwiększała pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów (...)
str. 30
2.
Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem, stanowiących samodzielny obiekt inwentarzowy
Posiadamy budynek będący naszym środkiem trwałym. Na dachu tego budynku, na specjalnym stelażu, zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. W razie potrzeby będzie je można zdemontować nienaruszając (...)
str. 33
3.
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego przejętego w ramach cesji umowy leasingu
Nasza spółka z o.o. w ramach cesji umowy leasingu operacyjnego przejęła samochód osobowy. W związku z tym zapłaciliśmy dotychczasowemu leasingobiorcy odstępne. Dla celów bilansowych jest (...)
str. 35
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Funkcjonowanie konta 81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy"
Kapitał rezerwowy wchodzi w skład kapitału własnego spółki z o.o. i tworzony jest na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, umowy spółki i uchwał zgromadzenia wspólników. (...)
str. 37
2.
Zasady wnoszenia dopłat przez wspólników i ich zwrotu, określone w Kodeksie spółek handlowych
Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania lub koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych (por. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany (...)
str. 37
3.
Ewidencja księgowa wniesienia i zwrotu dopłat na przykładach liczbowych
Wniesienie dopłat przez wspólników z przeznaczeniem na pokrycie straty Sposób ujmowania dopłat w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym wynika z treści art. 36 (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Obciążenie pracownika jednostki budżetowej karą pieniężną za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Na pracownika jednostki budżetowej (przedszkola) nałożono karę pieniężną za szkodę materialną wyrządzoną pracodawcy. Jak zaksięgować taką karę? Karę pieniężną nałożoną na pracownika z tytułu szkody (...)
str. 42
2.
Utworzenie rezerwy w związku ze spłatą kredytu objętego poręczeniem jednostki samorządu terytorialnego
Jako jednostka samorządu terytorialnego (jst) udzieliliśmy poręczenia kredytowego szpitalowi. Czy w związku z koniecznością spłaty kredytu objętego poręczeniem w księgach urzędu jst zobowiązani jesteśmy utworzyć (...)
str. 43
3.
Ujęcie w księgach DPS otrzymanych nieodpłatnie materiałów
Dom pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymuje od osób fizycznych i firm darowizny materiałów, np. środków czystości. W jaki sposób powinien ująć takie darowizny w księgach? (...)
str. 45
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Sprzedaż przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowym i bilansowym
Zawarliśmy umowę sprzedaży przedsiębiorstwa. Jak powinniśmy rozliczyć taką transakcję bilansowo i podatkowo?
str. 47
1.
Przedsiębiorstwo i forma jego zbycia według przepisów Kodeksu cywilnego
Przepisy ustawy o rachunkowości nie formułują własnej definicji przedsiębiorstwa, natomiast ustawy o podatku dochodowym w art. 5a pkt 3 updof oraz art. 4a pkt 3 (...)
str. 47
2.
Przychody i koszty związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa w świetle przepisów podatkowych
Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji odnośnie sposobu ustalania przychodów i kosztów w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa. W tym przypadku zastosowanie będą więc miały (...)
str. 47
3.
Ujęcie skutków sprzedaży przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych
W praktyce przyjmuje się, że zbycie zespołu składników majątkowych, stanowiących przedsiębiorstwo, należy ująć i rozliczyć w księgach rachunkowych jako przychody i koszty związane pośrednio z (...)
str. 48
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VII.
Praktyczne zastosowanie MSR - jak rozliczyć koszty produkcji bilbordu sponsorskiego?
Spółka akcyjna "A" stosująca MSR/MSSF zleciła agencji "Y" wyprodukowanie bilbordu sponsorskiego, tzn. kilkusekundowego utworu audiowizualnego, prezentującego sponsora. Spółka otrzymała fakturę z tytułu "Produkcja bilbordu sponsorskiego" (...)
str. 51
1.
Możliwość stosowania uproszczeń w odniesieniu do nieistotnej pozycji i transakcji
MSSF ukierunkowane są na sprawozdawczość finansową użyteczną dostawcom kapitału. W związku z tym regulacje międzynarodowe dopuszczają możliwość stosowania uproszczeń w zakresie ujmowania, wyceny, prezentacji i (...)
str. 51
2.
Identyfikacja i ujęcie dla potrzeb MSR wartości niematerialnych oraz kosztów reklamy i promocji
Jeżeli jednostka identyfikuje daną transakcję lub pozycję jako istotną, bądź co do zasady w pełni stosuje MSR/MSSF do wszystkich transakcji i pozycji, to powinna zastosować (...)
str. 52
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W księgach którego roku ująć zwrot sprzedanych towarów?
Nasza spółka sprzedała w 2020 r. towary. Część tych towarów zwrócono nam w 2021 r., co potwierdziliśmy fakturą korygującą. Kiedy powinniśmy ująć korektę przychodu? Jak (...)
str. 54
2.
W jaki sposób uwzględnić korektę złego długu w księgach wierzyciela?
Posiadamy przeterminowaną należność od kontrahenta. Od terminu jej płatności upłynęło już 90 dni, możemy więc zmniejszyć podstawę opodatkowania o zaliczoną do przychodów należnych wartość tej (...)
str. 55
3.
Jak zaksięgować opłatę wstępną w leasingu operacyjnym?
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych opłatę wstępną? Czy możemy odnieść ją jednorazowo w koszty? Generalnie dla celów bilansowych opłatę wstępną w (...)
str. 56
IX.
Z listów Czytelników
1.
Wydłużenie czasu na podjęcie decyzji o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych
Jednostka utraciła możliwości stosowania uproszczeń dla jednostek mikro i chce skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych. Czy w związku z przesunięciem terminu sporządzenia sprawozdania (...)
str. 56
2.
Uszczegółowienie danych porównawczych w rocznym sprawozdaniu w związku ze zmianą zakresu uproszczeń
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. sporządzamy według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie za 2019 r. sporządziliśmy według załącznika nr 4. Czy w (...)
str. 57
3.
Warunki uprawniające małą spółkę z o.o. do niesporządzenia sprawozdania z działalności
Czy spółka z o.o., korzystająca z uproszczeń dla jednostek małych, musi sporządzać sprawozdanie z działalności? Jednostki wymienione w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 58
4.
Elementy sprawozdania finansowego jednostek małych i mikro, objętego obowiązkowym badaniem
Czy jednostka, której roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu, sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych, niezależnie czy korzysta z uproszczeń dla jednostek (...)
str. 58
5.
Nota podatkowa w jednostce małej - prawo czy obowiązek?
Spółka z o.o. korzysta z uproszczeń dla jednostek małych. Czy w sprawozdaniu finansowym spółka powinna zawrzeć informacje na temat różnicy między ustaleniem wyniku bilansowego i (...)
str. 59
6.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego po przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
W listopadzie 2020 r. nastąpiło przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z o.o. (wpis do KRS). Osoba fizyczna prowadziła księgi rachunkowe. Na dzień (...)
str. 59
7.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych przychodu ze sprzedaży usługi budowlanej wykonanej w roku poprzednim
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej świadczące usługi budowlane w styczniu 2021 r. wystawiło fakturę za usługę, która została wykonana 31 grudnia 2020 r. Jak zaksięgować taką fakturę (...)
str. 60
8.
Konsekwencje nieprowadzenia konta 49 "Rozliczenie kosztów" w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą koszty podstawowej działalności operacyjnej rozlicza wyłącznie na kontach zespołu 4. W odniesieniu do składników majątku obrotowego (materiałów, towarów i wyrobów (...)
str. 62
9.
Zakup karnetów na zajęcia sportowe dla pracowników, częściowo finansowany ze środków obrotowych
Spółka zakupiła dla swoich pracowników karnety sportowe. Zakup ten jest częściowo finansowany ze środków obrotowych jednostki, a pozostała kwota kosztów potrącana jest z wynagrodzeń pracowników. (...)
str. 65
10.
Przychody i koszty związane z wynajmem nieruchomości, gdy najem stanowi podstawowy przedmiot działalności
Nasza spółka z o.o. zakupiła biurowiec pod wynajem pomieszczeń. Przedmiotem naszej działalności jest tylko wynajem i przy tym refakturowanie dostaw energii i ogrzewania. Czy przychody (...)
str. 67
11.
Rozliczanie bieżących kosztów na poszczególne lokale w księgach spółdzielni mieszkaniowej
Nasza spółdzielnia mieszkaniowa ponosi koszty bezpośrednie związane z budynkiem mieszkalnym, koszty zarządu i administracji oraz inne koszty pośrednie. Prowadzimy także działalność zarobkową, polegającą na wynajmie (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.