Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 r., godz. 13:42 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.604 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 11 (611) Z DNIA 01.06.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (530) z dnia 20.01.2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kursy walut obcych stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień bilansowy, (...)
str. 4
2.
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2021 r.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani - stosownie do art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości - do zawarcia umowy (...)
str. 5
3.
Planowane zmiany w zakresie sporządzania i podpisywania sprawozdań
PROJEKT ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z 14 grudnia 2020 r. ustawy (...)
str. 6
4.
Aktualizacja KSR nr 8 "Działalność deweloperska"
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 31 grudnia 2020 r. pod poz. 38 opublikowano uchwałę nr 10/2020 Komitetu Standardów Rachunkowości z (...)
str. 7
5.
Wskazówki Min. Fin. w zakresie wysyłki sprawozdania do Szefa KAS
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pytania-i-odpowiedzi/Składanie i wysyłka zamieściło odpowiedź na pytanie: "Co zrobić w przypadku wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego po (...)
str. 7
6.
Stanowisko Min. Fin. w sprawie obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych
W związku z uzyskaniem przez spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. statusu podatnika CIT pojawiły się liczne wątpliwości (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Korekta przychodów ze sprzedaży po dniu bilansowym w księgach i sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się - zgodnie z pkt 6.1 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) (...)
str. 10
2.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do (...)
str. 15
II.
Podatek od sprzedaży detalicznej w księgach jednostki handlowej
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do płatności podatku od sprzedaży detalicznej. Jak ująć w księgach rachunkowych kwotę podatku uiszczoną za styczeń 2021 r.? Od 1 stycznia 2021 (...)
str. 21
1.
Zasady ustalania i odprowadzania podatku od sprzedaży detalicznej
Przypominamy, iż pobieranie podatku od sprzedaży detalicznej było kilkukrotnie odraczane w związku ze sporem sądowym pomiędzy Polską i Komisją Europejską w kwestii prawidłowości zasad jego (...)
str. 21
2.
Ujęcie podatku od sprzedaży detalicznej w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych podatek od sprzedaży detalicznej powinien być rozliczany jako podatek o charakterze kosztowym i zakwalifikowany do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W ramach kont (...)
str. 23
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Co do zasady, dla celów bilansowych, przychód ze sprzedaży przyporządkowuje się do okresu, którego on dotyczy, co oznacza, że przychód ewidencjonuje się w momencie wydania (...)
str. 24
2.
Wydanie towarów w grudniu 2020 r., a wystawienie faktury w styczniu 2021 r.
Jesteśmy jednostką handlową. W grudniu 2020 r. wydaliśmy towary naszemu kontrahentowi, a w styczniu 2021 r. wystawiliśmy fakturę sprzedaży. W księgach którego roku powinniśmy ująć (...)
str. 25
3.
Otrzymana z góry zapłata za prenumeratę czasopisma
W grudniu 2020 r. nasz kontrahent opłacił prenumeratę czasopisma na 2021 r. Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymaną wpłatę? Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahenta (...)
str. 26
4.
Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych
Podpisaliśmy z klientem długoterminową umowę najmu nieruchomości inwestycyjnej. Czy dla celów bilansowych możemy ująć przychód z tego tytułu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego? Usługa najmu (...)
str. 27
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Klasyfikacja systemu ewidencji czasu pracy do właściwego rodzaju środków trwałych
Wprowadzamy w firmie system rejestrujący czas pracy. Do jakich grup KŚT zakwalifikować zakup rejestratorów, bramek wejściowych, kart do rejestratorów? Czy o wartość kart powinniśmy zwiększyć (...)
str. 29
2.
Wycena środka trwałego na dzień bilansowy
W ewidencji środków trwałych posiadamy maszynę produkcyjną, nie w pełni umorzoną. W 2020 r. zmalał popyt na produkty wytwarzane przy wykorzystaniu tej maszyny, w związku (...)
str. 31
3.
Wydatki poniesione na roboty ziemne związane z budową placu
W celu wykonania robót ziemnych związanych z budową placu nasza spółka zamówiła usługi koparką. Nie będzie to jednak ulepszenie budynku, ponieważ wartość wykonanych prac nie (...)
str. 33
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Jeśli wynik ten jest (...)
str. 34
2.
Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy
W jednostkach, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym salda wszystkich kont zespołu 4 przenosi się na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" (...)
str. 35
3.
Przykład ustalenia wyniku finansowego metodą porównawczą
Zamknięcie kont wynikowych oraz ustalenie wyniku finansowego metodą porównawczą w jednostce, która prowadzi ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4, przedstawia poniższy (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Kwota otrzymana w grudniu, dotycząca faktury za styczeń, w sprawozdaniu Rb-N i Rb-30S
31 grudnia 2020 r. na konto zakładu budżetowego wpłynęła kwota z adnotacją, iż wpłata dotyczy faktury za styczeń 2021 r. Fakturę za usługi (dotyczącą tej (...)
str. 39
2.
Wartość otrzymanych nieodpłatnie muzealiów w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury
Instytucja kultury (muzeum) otrzymała nieodpłatnie muzealia, które ujęła w ewidencji środków trwałych. Czy wartość tych składników powinna wykazać w rachunku zysków i strat jako inne (...)
str. 40
3.
Zwrot dotacji celowej niewykorzystanej przez instytucję kultury
W 2020 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową, której nie wykorzystała w całości. Jak w księgach 2021 r. ująć zwrot tej dotacji? Zwrot (...)
str. 41
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Od 1 stycznia 2021 r. - ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku (...)
str. 43
2.
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z udziału w zyskach spółki komandytowej
Ogólne zasady opodatkowania W 2021 r. przychody uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej - zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne - podlegają opodatkowaniu (...)
str. 44
3.
Ewidencja podatku dochodowego od osób prawnych w księgach rachunkowych spółki komandytowej
Spółka komandytowa jako podatnik CIT jest zobowiązana do stosowania przepisów art. 25 updop. Oznacza to, że musi ona, w trakcie roku podatkowego, wpłacać zaliczki na (...)
str. 45
4.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego przez spółkę komandytową
Jednostki, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (zatem i spółki komandytowe), ustalają odroczony podatek dochodowy. Stosowanie przez jednostki nadrzędnych zasad rachunkowości (memoriału, współmierności (...)
str. 46
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Uregulowania prawne w kwestii ustalania przychodów i kosztów umów długoterminowych
Do usług budowlanych, których umowny okres realizacji trwa dłużej niż 6 miesięcy oraz które zostały w istotnym stopniu wykonane na dzień bilansowy, ustawa o rachunkowości (...)
str. 49
2.
Metody ustalania przychodu z wykonania niezakończonej usługi
Jak wskazuje art. 34a ust. 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku gdy umowa o usługę, w tym budowlaną, przewiduje, że cenę za tę usługę ustala (...)
str. 49
3.
Sposoby ustalania stopnia zaawansowania realizacji usługi
W świetle art. 34a ust. 2 ustawy o rachunkowości, przychody z wykonania niezakończonej usługi budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - (...)
str. 51
4.
Wymóg tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę na umowie
Przepis art. 34a ust. 5 ustawy o rachunkowości stanowi, że bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane (...)
str. 51
5.
Koszty wytworzenia długoterminowej, niezakończonej usługi na dzień bilansowy
Koszty wytworzenia niezakończonej usługi budowlanej, obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy, związane z realizacją jej (...)
str. 52
6.
Ewidencja księgowa przychodów i kosztów z tytułu niezakończonych usług długoterminowych
6.1. Przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej Ustalone na dzień bilansowy przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej są dokumentowane dowodami wewnętrznymi, np. protokołem lub poleceniem (...)
str. 53
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W której pozycji bilansu wykazać zobowiązanie wobec PFRON?
Jesteśmy jednostką małą, która sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy na rozrachunkach z PFRON pozostanie saldo dotyczące (...)
str. 58
2.
Jak zaksięgować pobrane z góry odsetki, dotyczące kredytu na działalność bieżącą?
Zaciągnęliśmy kredyt na bieżącą działalność. Bank przelał na firmowy rachunek kwotę kredytu pomniejszoną o pobrane z góry odsetki. Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? (...)
str. 58
3.
Czy środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wykazuje się w sprawozdaniu finansowym?
Zapłatę należności otrzymujemy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Czy środki pieniężne zgromadzone na rachunku (...)
str. 59
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
W księgach rachunkowych, na dzień bilansowy, posiadamy nierozliczone należności i zobowiązania (w tym kredyt) w walutach obcych. Czy w każdym przypadku różnice kursowe z wyceny (...)
str. 60
2.
Opłata od środków spożywczych w księgach rachunkowych podmiotu zobowiązanego do jej zapłaty
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do uiszczania tzw. opłaty cukrowej. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych taką opłatę? Naliczona opłata od środków spożywczych przez podmiot zobowiązany do (...)
str. 62
3.
Podstawa prawna ujęcia w nocie podatkowej odpisów amortyzacyjnych leasingowanych środków trwałych
Jednostka wykorzystuje w swojej działalności środki trwałe na podstawie umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych i operacyjnego dla celów podatkowych. Jaki przepis powinna podać w (...)
str. 63
4.
Pożar części zakładu jako zdarzenie wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym
W styczniu 2021 r. w wyniku pożaru uległa zniszczeniu ważna część naszego zakładu produkcyjnego. Czy skutki tego zdarzenia powinniśmy ująć w księgach rachunkowych 2020 r.? (...)
str. 64
5.
Ujęcie w księgach wydatków związanych z zatrudnieniem dyrektora do spraw produkcji
Jesteśmy firmą produkcyjną, która zatrudniła osobę na stanowisko dyrektora do spraw produkcji. Czy koszty wynagrodzenia tego dyrektora i narzuty naliczane od tych wynagrodzeń oraz inne (...)
str. 65
6.
Koszty obcych usług spedycyjnych w jednostce produkcyjnej stosującej konta zespołu 4
Firma produkcyjna korzysta z usług firm spedycyjnych. Czy faktury za usługi transportu sprzedanych produktów powinny obciążyć konto zespołu 7 "Koszt sprzedanych produktów", czy konto zespołu (...)
str. 66
7.
Cena nabycia udziałów innej jednostki i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Spółka z o.o. zakupiła udziały innej spółki z o.o. Od tej transakcji zobowiązana była zapłacić PCC. Czy o kwotę tego podatku można zwiększyć wartość udziałów, (...)
str. 67
8.
Czy można nie zamykać ksiąg rachunkowych w przypadku śmierci przedsiębiorcy?
W listopadzie 2020 r. zmarł przedsiębiorca, który jako osoba fizyczna prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Czy można nie zamykać ksiąg rachunkowych na dzień otwarcia spadku, lecz (...)
str. 68
9.
Obciążenia dłużnika odsetkami na podstawie noty księgowej
Kontrahent naszej spółki nie uiścił zapłaty za faktury dotyczące dostarczonych przez nas towarów. Na podstawie jakiego dokumentu możemy obciążyć dłużnika odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań? (...)
str. 69
10.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez wniesienie wkładów pieniężnych
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, wydając nowe udziały, które objął nowy wspólnik za wkład pieniężny. Środki wpłynęły na rachunek bankowy (...)
str. 70
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.