Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.806 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 22 (550) z dnia 20.11.2021
Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Dodatek nr 15
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22
z dnia 20.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
BILANS WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
1.
Cel bilansu oraz sposób prezentacji danych
Bilans jest integralną częścią sprawozdania finansowego każdej jednostki sporządzaną na koniec roku obrotowego oraz na każdy inny dzień bilansowy. Zawiera informacje o stanie majątku jednostki (...)
str. 3
2.1.
Wartości niematerialne i prawne
W świetle prawa bilansowego, wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym (...)
str. 4
2.2.
Rzeczowe aktywa trwałe
2.2.1. Środki trwałe Środki trwałe (pozycja A.II.1) wykazuje się w bilansie z podziałem na: A. Aktywa trwałe (...) II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe (...)
str. 10
2.3.
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe (pozycja A.III) to należności wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, tzn. te, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc (...)
str. 18
2.4.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe (pozycja A.IV) to składniki aktywów trwałych, utrzymywane przez jednostkę w okresie powyżej roku od dnia bilansowego w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. (...)
str. 19
2.5.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pozycja A.V) obejmują: A. Aktywa trwałe (...) V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (...)
str. 28
3.1.
Zapasy
Wycena bilansowa zapasów (materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów) Zapasy (pozycja B.I) w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. a) ustawy (...)
str. 31
3.2.
Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe (pozycja B.II) w znaczeniu określonym ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c) obejmują ogół należności z tytułu dostaw i (...)
str. 40
3.3.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe (pozycja B.III aktywów bilansu) obejmują aktywa finansowe utrzymywane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu ich wartości lub uzyskania pożytków w innej postaci (...)
str. 46
3.4.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które wykazuje się w bilansie jako aktywa obrotowe w pozycji B.IV, zalicza się: 1) koszty, których aktywowanie kończy się w ciągu (...)
str. 51
4.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy W pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy" należy wykazać zadeklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe (...)
str. 55
5.
Charakterystyka poszczególnych pozycji kapitałów (funduszy) własnych
Kapitały (fundusze) własne wykazuje się w pasywach bilansu w sposób następujący: A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: (...)
str. 57
5.1.
Kapitał (fundusz) podstawowy
W pozycji tej wykazuje się stan kapitału (funduszu) podstawowego danej jednostki - w zależności od jej formy prawnej i zasad gospodarki finansowej określanych odrębnymi przepisami, (...)
str. 57
5.2.
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) zapasowy odzwierciedla dodatkowe własne źródło finansowania aktywów danej jednostki. Pozycja ta wystąpi wyłącznie w jednostkach tworzących ten kapitał (fundusz). Zwracamy uwagę, iż do (...)
str. 60
5.3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Stosownie do art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny tworzą jednostki z różnicy jaka powstaje pomiędzy wartością netto środków trwałych (...)
str. 61
5.4.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Pozycję tę zobligowane są wypełnić jednostki, w których tworzy się tzw. kapitał (fundusz) rezerwowy. W spółkach akcyjnych fundusz ten tworzy się na podstawie przepisów art. (...)
str. 62
5.5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Wynik finansowy za dany rok obrotowy ustala się na koncie 86 "Wynik finansowy". Saldo Wn tego konta oznacza stratę, a saldo Ma - zysk. Saldo (...)
str. 62
5.6.
Zysk (strata) netto
Jednostki posiadające osobowość prawną w pozycji tej wykazują zysk lub stratę netto za bieżący rok obrotowy w wielkości wykazanej w rachunku zysków i strat. Wynik (...)
str. 63
5.7.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
W pozycji tej wykazuje się w spółkach kapitałowych wypłacone w ciągu roku zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy, jako śródroczny podział wyniku finansowego. Przedsiębiorstwa (...)
str. 63
6.1.
Rezerwy na zobowiązania
Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Oznacza to, że jednostka jest świadoma ciążącego na niej (...)
str. 65
6.2.
Zobowiązania długoterminowe
W bilansie zobowiązania długoterminowe wykazuje się w pasywach następująco: B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (...) II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec (...)
str. 72
6.3.
Zobowiązania krótkoterminowe
W bilansie zobowiązania krótkoterminowe wykazuje się w pasywach następująco: B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (...) III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) (...)
str. 76
6.4.
Rozliczenia międzyokresowe
6.4.1. Ujemna wartość firmy Zasady ustalania i rozliczania ujemnej wartości firmy reguluje art. 44b ust. 11 i 12 w powiązaniu z art. 33 ust. 4 (...)
str. 81
7.
Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami syntetycznymi
W poniższym wykazie uwzględniono powiązania kont syntetycznych z pozycjami bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Aktywa bilansu Nazwa pozycji Numer i (...)
str. 84
II.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
1.
Prezentacja danych w rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat jest drugim po bilansie elementem sprawozdania finansowego. Dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego jednostki i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów w (...)
str. 91
2.
Warianty rachunku zysków i strat
Ustawa o rachunkowości w załączniku nr 1 zezwala na sporządzenie rachunku zysków i strat w dwóch wariantach - porównawczym lub kalkulacyjnym. Stosowany w jednostce wariant (...)
str. 92
3.1.
Działalność operacyjna
Działalność operacyjna dotyczy statutowej działalności przedsiębiorstwa. Na działalność operacyjną jednostki składają się przychody i koszty operacyjne. Wynik na działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami netto (...)
str. 93
3.2.
Pozostała działalność operacyjna
Do pozostałych przychodów i kosztów działalności operacyjnej jednostki zalicza się przychody i koszty, które w sposób pośredni wiążą się z podstawową działalnością. Nie wynikają z (...)
str. 104
3.3.
Działalność finansowa
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. W rachunku zysków i strat wyodrębnia się (uwzględniając art. 42 ust. 3 ustawy o (...)
str. 111
3.4.
Podatek dochodowy
Ostatni segment rachunku zysków i strat obciążający wynik brutto jednostki to podatek dochodowy. Wystąpi on tylko w jednostkach zobowiązanych do płacenia podatku dochodowego od osób (...)
str. 118
3.5.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
W rachunku zysków i strat pozycja "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)" nie wystąpi. Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy z (...)
str. 118
4.1.
Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Jeśli wynik ten jest (...)
str. 119
4.2.
Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą
W jednostkach, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym salda wszystkich kont zespołu 4 przenosi się na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" (...)
str. 120
4.3.
Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy przy ustalaniu wyniku metodą kalkulacyjną
Wynik finansowy działalności danej jednostki osiągnięty w ciągu roku obrotowego ustala się na koncie 86 "Wynik finansowy". Księgowe jego wyznaczenie polega na przeksięgowaniu obrotów wszystkich (...)
str. 124
5.
Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat z kontami syntetycznymi
W poniższym wykazie uwzględniono powiązania kont syntetycznych z pozycjami rachunku zysków i strat sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i (...)
str. 126
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.